EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2447

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2447, 30. september 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna alamteemade „Noored tööturul“, „Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee“ ning „Töö ja pereelu ühitamine“ kohta iga kaheksa aasta tagant kogutavate muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/6854

OJ L 320, 14.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2447/oj

14.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/2447,

30. september 2022,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna alamteemade „Noored tööturul“, „Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee“ ning „Töö ja pereelu ühitamine“ kohta iga kaheksa aasta tagant kogutavate muutujate arvu ja nimetused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tööjõu valdkonna alamteemade kaupa kindlaks tehtud vajaduste rahuldamiseks peaks komisjon kindlaks määrama iga kaheksa aasta tagant, esimest korda 2024. ja 2025. aastal kogutavate muutujate arvu ja nimetused.

(2)

Komisjon peaks kindlaks määrama tööjõu valdkonna alamteemade „Noored tööturul“, „Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee“ ning „Töö ja pereelu ühitamine“ kohta iga kaheksa aasta tagant kogutavate muutujate arv ja nimetused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tööjõu valdkonna alamteemade „Noored tööturul“, „Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee“ ja „Töö ja pereelu ühitamine“ kohta iga kaheksa aasta tagant kogutavate muutujate arv ja nimetused on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 261I, 14.10.2019, lk 1.


LISA

Nende muutujate arv ja nimetused, mida kogutakse iga kaheksa aasta järel tööjõu valdkonna andmekogumite „Noored tööturul“ ja „Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee“ (esimene kogumine 2024. aastal) ning „Töö ja pereelu ühitamine“ (esimene kogumine 2025. aastal) kohta

Teema

Alamteema

Muutuja tunnuskood

Muutuja nimetus

03e. Tööturul osalemine - 3 kogutavat muutujat (3, mida kogutakse iga kaheksa aasta järel)

Noored tööturul

LEVMATCH

Haridustaseme vastavus praegusele või viimasele põhitöökohale

FIELDMATCH

Mil määral vastab praegune või viimane põhitöökoht erialale, mis on omandatud kõrgeimal lõpetatud haridus- või koolitusastmel

SKILLMATCH

Oskuste vastavus praegusele või viimasele põhitöökohale

04b. Haridustase ja taust - 4 kogutavat muutujat (4, mida kogutakse iga kaheksa aasta järel)

Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee

DROPEDUC

Lõpetamata formaalharidus või -koolitus

DROPEDUCLEVEL

Lõpetamata formaalhariduse või -koolituse aste

DROPEDUCREAS

Peamine põhjus, miks ei ole läbitud muutujas DROPEDUCLEVEL märgitud formaalhariduskava

MEDLEVQUAL

Keskmine haridustase

03f. Tööturul osalemine - 11 kogutavat muutujat (11, mida kogutakse iga kaheksa aasta järel)

Töö ja pereelu ühitamine

CHCARRES

Hooldab regulaarselt kuni 14-aastasi lapsi

CHCARAGE

Kõige noorema hooldatava lapse või lapselapse vanus

CHCARUSE

Lastehoiuteenuse kasutamine

CHCAROBS

Peamine põhjus, miks lastehoiuteenust ei kasutata

ELCARRES

Hooldab pidevalt vähemalt 15aastasi sugulasi, kes on haiged, põdurad või puudega

ELCARINT

Haigete, põdurate või puudega sugulaste hooldamise töömahukus

CAREFFEM

Hooldamiskohustuse mõju töötamisele

WORKOBS

Peamine asjaolu töö juures, mis häirib töö- ja pereelu ühitamist

CHNUMBER

Enda üleskasvatatud laste arv

PARLEAV

Perepuhkuse kasutamine

PARLENG

Kasutatud perepuhkuse pikkus


Top