EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2112

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2112, 13. juuli 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa taotlemise tingimused ja kord (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/4845

ELT L 287, 8.11.2022, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2112/oj

8.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 287/5


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/2112,

13. juuli 2022,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa taotlemise tingimused ja kord

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. oktoobri 2020. aasta määrust (EL) 2020/1503, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937, (1) ning eelkõige selle artikli 12 lõike 16 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada ühtne mehhanism, mille abil pädevad asutused kasutavad tõhusalt oma volitusi seoses potentsiaalsete ühisrahastusteenuse osutajate tegevusloa taotlustega, on asjakohane kehtestada selliste taotluste puhul ühised standardvormid, näidised ja menetlused.

(2)

Potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja ja pädeva asutuse vahelise suhtluse hõlbustamiseks peaks pädev asutus määrama spetsiaalselt taotlusprotsessi jaoks kontaktpunkti ja avalikustama asjakohased kontaktandmed oma veebisaidil.

(3)

Kui pädev asutus nõuab potentsiaalselt ühisrahastusteenuse osutajalt taotluses puuduva teabe esitamist, tuleks peatada määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 4 osutatud taotluse täielikkuse hindamise tähtaeg alates sellise teabe nõudmise kuupäevast kuni kuupäevani, mil pädev asutus selle teabe kätte saab, et võimaldada pädeval asutusel põhjalikult hinnata, kas taotlus on täielik.

(4)

Selleks et pädev asutus saaks hinnata, kas tegevusloa taotluses esitatud teabe muudatused võivad mõjutada tegevusloa andmise menetlust, on asjakohane nõuda, et potentsiaalsed ühisrahastusteenuse osutajad teataksid sellistest muudatustest põhjendamatu viivituseta. Lisaks tuleb sätestada, et määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 8 sätestatud teabe hindamise tähtaegu kohaldatakse alates kuupäevast, kui taotleja esitab pädevale asutusele muudetud teabe.

(5)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(6)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult (2).

(7)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (3) artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 1. juunil 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kontaktpunkti määramine

Pädevad asutused määravad ühisrahastusteenuse osutaja määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 kohase tegevusloa taotluse vastuvõtmiseks kontaktpunkti. Pädevad asutused ajakohastavad määratud kontaktpunkti kontaktandmeid ja teevad need oma veebisaidil kättesaadavaks.

Artikkel 2

Standardvorm

Potentsiaalsed ühisrahastusteenuse osutajad kasutavad tegevusloa taotluse esitamiseks lisas esitatud standardvormi.

Artikkel 3

Kättesaamise kinnitus

Pädev asutus saadab potentsiaalsele ühisrahastusteenuse osutajale elektrooniliselt, paberil või mõlemas vormis kättesaamise kinnituse kümne tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest ja olenemata määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 4 sätestatud tähtajast, mille jooksul hinnatakse, kas taotlus on kooskõlas nimetatud artikliga täielik. Kättesaamise kinnitus sisaldab tegevusloa taotlusega tegelevate isikute kontaktandmeid.

Artikkel 4

Tähtaja peatamine teabe puudumise korral

Kui pädev asutus nõuab potentsiaalselt ühisrahastusteenuse osutajalt taotluses puuduva teabe esitamist vastavalt määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikele 4, peatatakse nimetatud artikli kohane taotluse täielikkuse hindamise tähtaeg alates sellise teabe nõudmise kuupäevast kuni kuupäevani, kui pädev asutus selle teabe kätte saab.

Artikkel 5

Muudatustest teatamine

1.   Potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja teavitab pädevat asutust põhjendamatu viivituseta tegevusloa taotluses esitatud teabe muudatustest. Potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja kasutab ajakohastatud teabe esitamiseks lisas esitatud standardvormi.

2.   Kui potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja esitab ajakohastatud teabe, hakkab määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõikes 8 sätestatud tähtaeg jooksma alates kuupäevast, kui pädev asutus selle ajakohastatud teabe kätte saab.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.10.2020, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


LISA

ÜHISRAHASTUSTEENUSE OSUTAJA TEGEVUSLOA TAOTLUS

Pädevale asutusele esitatav teave

Ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa taotlus

Pädevale asutusele esitatav teave


Väli

Alaväli

Kirjeldus

1

Taotleja

1

Täielik juriidiline nimi

Taotleja täielik juriidiline nimi

2

Ärinimed

Ühisrahastusteenuse osutamiseks kasutatavad ärinimed

3

Internetiaadress

Taotleja hallatava veebisaidi internetiaadress

4

Füüsiline aadress

Taotleja registrijärgne aadress

5

Riiklik identifitseerimisnumber/registrikood

(kui on olemas)

Taotleja riiklik identifitseerimisnumber või tõend riiklikku äriregistrisse kuulumise kohta

6

LEI

(kui on olemas)

Taotleja juriidilise isiku tunnus

2

Taotlusega tegeleva isiku nimi ja kontaktandmed

1

Täisnimi

Kontaktisiku täielik ees- ja perekonnanimi

2

Funktsioon

Kontaktisiku funktsioon ja/või ametinimetus taotlevas ettevõttes või ettevõttevälise isiku staatus (nt konsultant, advokaadibüroo) ja tõend, et isikul on taotluse esitamise volitus

3

Postiaadress (kui see erineb taotleja füüsilisest aadressist)

 

4

Telefoninumber

 

5

E-posti aadress

 

3

Õiguslik vorm

Ei kohaldata

Riikliku õiguse kohane õiguslik vorm asutamisel

4

Põhikiri

Ei kohaldata

Põhikiri ja asjakohasel juhul asutamisleping

5

Tegevuskava, milles on loetletud ühisrahastusteenuste liigid, mida taotleja kavatseb osutada, ning ühisrahastusplatvorm, mida ta kavatseb kasutada, sealhulgas see, kus ja kuidas ühisrahastuspakkumisi turustatakse

1

Teave ühisrahastusteenuste liikide kohta

Taotleja nimetab:

a)

ühisrahastusteenused, mida taotleja kavatseb osutada (teha rist sobivasse kasti):

laenude andmise vahendamine, mis hõlmab asjakohase teabe andmist, näiteks laenude makseviivituse määrade kohta;

vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentide pakkumine ilma kindla kohustuseta ning kõnealuste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja aktsepteeritud instrumentidega seotud kliendikorralduste vastuvõtmine ja edastamine;

b)

(kui taotleja vahendab või kavatseb vahendada laenude andmist) kas taotleja kavatseb osutada individuaalse laenuportfelli valitsemise teenust, sh kirjeldus sellise tegevuse pakkumise sisekorra kohta ja kirjeldus lepingulise korra kohta, mille taotleja kehtestab projektiomanike ja investoritega (viidates eelkõige volitustele, mille investorid taotlejale annavad);

c)

muud teenused või toimingud, mida potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja kavatseb pakkuda (teha rist sobivasse kasti):

varade hoidmine;

makseteenused;

eriotstarbeliste üksuste kasutamine ühisrahastusteenuste osutamiseks;

ühisrahastusprojektidele krediidireitingute kohaldamine;

soovitused ühisrahastuspakkumiste hinna ja/või intressimäära kohta;

teadetetahvli haldamine;

ettenägematute kulude reservi loomine ja haldamine;

d)

taotleja pakkumiste liigid (nt laenupõhised projektid, kapitalipõhised projektid, sektori või äritegevuse liik, ühisrahastusplatvormil pakutavate investeeringute liik ja sihtinvestorite liigid);

e)

valimise kord, mis sisaldab üksikasju ühisrahastusplatvormil esitatavate pakkumiste valimiseks kasutatavate meetodite kohta, sealhulgas projektiomanike suhtes järgitava hoolsuskohustuse laad ja ulatus;

f)

ühisrahastusplatvormil esitatud pakkumiste avalikustamise kord ja kuidas teavitatakse ühisrahastusprojekti investorite huvidest asjaomase projekti omanikku;

g)

muud teenused/tegevus, mida taotleja pakub praegu (või kavatseb pakkuda), mida määrus (EL) 2020/1503 ei hõlma ja mida võib pakkuda liidu või riikliku õiguse alusel, sealhulgas viited asjakohastele lubadele (kui neid on) ja nende koopiad.

2

Teave ühisrahastusplatvormi kohta

Järgmiste aspektide kirjeldus:

a)

meetmed määruse (EL) 2020/1503 artiklis 19 osutatud teabe avaldamiseks taotleja ühisrahastusplatvormi veebisaidil, sealhulgas asjakohased IT-meetmed;

b)

meetmed ühisrahastusplatvormi muutmiseks internetipõhiseks teabesüsteemiks, mis on üldsusele kättesaadav ja millele on mittediskrimineeriv juurdepääs;

c)

menetlused ja kord ühisrahastusteenuste kiireks ja õiglaseks osutamiseks, sealhulgas järgmiste aspektide kirjeldus:

i)

kliendikorralduste vastuvõtmise ja edastamise kord;

ii)

selliste korralduste töötlemise süsteemid;

iii)

kuidas need menetlused ja kord võimaldavad kliendikorraldusi võrdsetel alustel vastu võtta ja edastada;

d)

mehhanismid, mida taotleja kavatseb rakendada, et hõlbustada teabevahetust projektiomaniku ja investorite vahel või asjakohasel juhul investorite vahel.

3

Turundusstrateegia

Kirjeldus turundusstrateegia kohta, mida potentsiaalne ühisrahastusteenuse osutaja kavatseb liidus kasutada, sealhulgas turundusmaterjalide keeled; nende liikmesriikide kindlaksmääramine, kelle meedias on reklaam nähtavaim, ja eeldatavad teavitusvahendid.

6

Juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide, sealhulgas riskijuhtimis- ja raamatupidamisarvestuse kirjeldus, et tagada vastavus määruse (EL) 2020/1503 nõuetele

1

Juhtimiskord

Järgmiste aspektide kirjeldus:

a)

taotleja sisestruktuur (organisatsiooni skeem jms), sealhulgas ülesannete ja volituste jagunemine ning asjakohased aruandlusahelad, rakendatud kontrollikord ning muu kasulik teave taotleja tulemusliku ja mõistliku juhtimise tagamiseks kasutatavate korralduslike omaduste, põhimõtete ja menetluste iseloomustamiseks;

b)

järgmise kolme aasta värbamiskava, kui see on olemas, ja selle rakendamise seis või teenuste osutamise eest vastutavad olemasolevad töötajad.

2

Sisekontrollimehhanismid

Kirjeldus taotleja kehtestatud sisekontrollimehhanismi kohta (näiteks vastavuskontrolli ja riskijuhtimise funktsioon, kui need on olemas), millega seiratakse taotleja menetlusi ja tagatakse nende vastavus määrusele (EL) 2020/1503, sealhulgas teave juhtorganile esitatava aruande kohta.

3

Riskijuhtimine

Taotleja tuvastatud riskide kaardistamine ja kirjeldus riskijuhtimise põhimõtete ja korra kohta, mille abil tuvastatakse, ohjatakse ja seiratakse taotleja tegevuste, protsesside ja süsteemidega seotud riske, sealhulgas:

a)

määruse (EL) 2020/1503 artikli 6 lõikes 2 osutatud siseprotsesside ja -meetodite kirjeldus (asjakohasel juhul);

b)

määruse (EL) 2020/1503 artikli 6 lõike 5 punktis b osutatud ettenägematute kulude reservi tegevuse kirjeldus (asjakohasel juhul).

4

Raamatupidamiskord

Kirjeldus raamatupidamiskorra kohta, mille alusel taotleja peab arvestust oma finantsteabe üle ja esitab selle kohta aruande.

7

Andmetöötlussüsteemide kontrolli ja kaitse süsteemide, vahendite ja protseduuride kirjeldus

Ei kohaldata

Andmetöötlussüsteemide kontroll ja kaitse

Järgmiste aspektide kirjeldus:

a)

investoritelt saadud isikuandmete ja teabe nõuetekohaseks käitlemiseks vastuvõetud sisekord, sealhulgas pilve kasutamine;

b)

pettuste ennetamise ja eraelu puutumatuse/andmekaitse põhimõtted;

c)

dokumentatsiooni arhiveerimise kohad, meetodid ja põhimõtted, sealhulgas seoses pilve kasutamisega.

8

Operatsiooniriskide kirjeldus

1

IT-taristu ja -toimingutega seotud riskid

Tuvastatud operatsiooniriskide allikate kirjeldus ning taotleja poolt nende operatsiooniriskide ohjamiseks vastuvõetud menetluste, süsteemide ja kontrolli kirjeldus (süsteemi töökindlus, turvalisus, terviklus, privaatsus jms), sealhulgas:

a)

tegevuse katkemise vältimise kord;

b)

kasutatavad varuseadmed;

c)

häkkerirünnakute vastased kaitsemeetmed.

2

Pakkumise kindlaksmääramisega seotud riskid

Pakkumise kindlaksmääramiseks, eelkõige määruse (EL) 2020/1503 artikli 4 lõike 4 punkti d kohaseks hinnastamiseks kasutatavate tehniliste vahendite ja inimressursside kirjeldus.

3

Varade hoidmise teenuste ja makseteenustega seotud riskid (asjakohasel juhul)

Kui taotleja kavatseb osutada varade hoidmise teenuseid ja makseteenuseid, siis tuvastatud operatsiooniriskide allikate kirjeldus ning taotleja poolt nende teenustega seotud riskide ohjamiseks vastuvõetud menetluste, süsteemide ja kontrolli kirjeldus, kaasa arvatud juhul, kui neid teenuseid osutab kolmas isik.

4

Tegevuse edasiandmisega seotud riskid

Kui taotleja kavatseb anda tegevuse edasi kolmandale isikule, siis tuvastatud operatsiooniriskide allikate kirjeldus ning taotleja poolt nende operatsiooniriskide ohjamiseks vastuvõetud menetluste, süsteemide ja kontrolli kirjeldus.

5

Muud operatsiooniriskid (asjakohasel juhul)

Muude tuvastatud operatsiooniriskide allikate kirjeldus ning taotleja poolt nende operatsiooniriskide ohjamiseks vastuvõetud menetluste, süsteemide ja kontrolli kirjeldus.

9

Taotleja usaldatavusnõuete kirjeldus vastavalt määruse (EL) 2020/1503 artiklile 11

1

Usaldatavusnõuded

Usaldatavusnõuete arv, mille taotleja on tegevusloa taotlemise ajaks kehtestanud, ja selle kindlaksmääramiseks kasutatud eelduste kirjeldus.

2

Omavahendid

(asjakohasel juhul)

Omavahenditest kaetud usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete arv, millele on osutatud määruse (EL) 2020/1503 artikli 11 lõike 2 punktis a.

3

Kindlustusleping

(asjakohasel juhul)

Taotleja usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete arv, mis on kaetud määruse (EL) 2020/1503 artikli 11 lõike 2 punktis b osutatud kindlustuslepinguga.

4

Prognooside arvutused ja kavad

a)

Taotleja usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete prognooside arvutused esimese kolme majandusaasta kohta;

b)

raamatupidamiskavade prognoos kolme esimese majandusaasta kohta, sealhulgas:

i)

bilansi prognoos;

ii)

kasumiaruannete prognoos;

c)

eespool nimetatud prognooside kavandamise eeldused ja selgitused näitajate kohta.

5

Usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete kavandamine

Taotleja usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete kavandamise ja seire korra kirjeldus.

10

Tõend, et taotleja järgib usaldatavusnõuete kohaseid kaitsemeetmeid vastavalt määruse (EL) 2020/1503 artiklile 11

1

Omavahendid

a)

Dokumendid selle kohta, kuidas taotleja on summad arvutanud kooskõlas määruse (EL) 2020/1503 artikliga 11;

b)

tegutsevate äriühingute korral auditeeritud raamatupidamisaruanne või riikliku registri väljavõte, mis kinnitab taotleja omavahendite summat;

c)

alles asutatavate äriühingute korral panga väljavõte, mis kinnitab, et vahendid on hoiustatud taotleja pangakontol.

2

Kindlustusleping

a)

Sõlmitud kindlustuslepingu koopia, mis sisaldab kõiki määruse (EL) 2020/1503 artikli 11 lõigetele 6 ja 7 vastavaid vajalikke elemente, kui selline leping on sõlmitud, või

b)

esialgse kindlustuslepingu koopia, mis sisaldab kõiki määruse (EL) 2020/1503 artikli 11 lõigetele 6 ja 7 vastavaid vajalikke elemente ja mille on allkirjastanud äriühing, kes on volitatud pakkuma kindlustust liidu või riikliku õiguse alusel.

11

Talitluspidevuse kava kirjeldus

Ei kohaldata

Talitluspidevuse kava

Selliste meetmete ja menetluste kirjeldus, millega tagatakse potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja maksejõuetuse korral olemasolevate investeeringutega seotud kriitiliste teenuste osutamise järjepidevus ning potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja ja tema klientide vaheliste lepingute nõuetekohane haldamine, sealhulgas asjakohasel juhul sätted tagasi maksmata laenude jätkuva teenindamise, klientide teavitamise ja varade hoidmise kokkulepete üleandmise kohta.

12

Tõend selliste osanike või aktsionäride hea maine kohta, kellele kuulub otse või kaudselt 20 % või enam osa- või aktsiakapitalist või hääleõigusest

Alaväljad 1–10 täidetakse iga osaniku või aktsionäri kohta, kellele kuulub otse või kaudselt 20 % või enam osa- või aktsiakapitalist või hääleõigusest.

Kui osanik või aktsionär, kellele kuulub 20 % või enam osa- või aktsiakapitalist või hääleõigusest, ei ole füüsiline isik, täidetakse alaväljad 8 ja 9 juriidilise isiku kohta ning juhtorgani iga liikme ja muude ettevõtet tegelikult juhtivate isikute kohta.

1

Omandistruktuuri skeem

Taotleja omandistruktuuri skeem, millel on näidatud selliste osanike või aktsionäride omandiosa, kellele kuulub otse või kaudselt 20 % või enam osa- või aktsiakapitalist või hääleõigusest.

2

Nimi

a)

Füüsiliste isikute korral täielik ees- ja perekonnanimi;

b)

füüsiliste isikute korral riiklik isikukood (ID-kaart või pass);

c)

juriidiliste isikute korral juriidiline nimi ja õiguslik vorm;

d)

juriidiliste isikute korral riiklik isikukood/registrikood (kui on olemas).

3

Sünniaeg ja -koht (asjakohasel juhul)

Füüsilistest isikutest osanike või aktsionäride sünniaeg ja -koht

4

Elukohariik või registrijärgne aadress

a)

Füüsiliste isikute korral alaline elukoht;

b)

juriidiliste isikute korral registrijärgne aadress.

5

Juriidiliste isikute korral lisateave

Kui osanik või aktsionär, kellele kuulub 20 % või enam osa- või aktsiakapitalist või hääleõigusest, on juriidiline isik, siis juhtorgani liikmete ja selle tegevust tegelikult juhtivate isikute täielik nimekiri, sealhulgas nimi, sünniaeg ja -koht, alaline elukoht ning riiklik isikukood, kui see on olemas.

6

Osaluse suurus

Isikule kuuluva osa- või aktsiakapitali või hääleõiguse suurus absoluutväärtuses ja protsentuaalselt.

Kaudse osaniku või aktsionäri korral viidatakse vahepealse omaniku osa- või aktsiakapitali või hääleõiguse suurusele.

7

Teave kaudse osaluse korral

Selle isiku nimi ja kontaktandmed, kelle kaudu osa- või aktsiakapitali või hääleõigust omatakse.

 

 

8

Hea maine tõendamine

a)

Ametlik tunnistus või muu samaväärne riikliku õiguse kohane dokument, mis tõendab karistusregistris karistuste puudumist;

b)

teave kriminaaluurimiste ja/või -menetluste ning asjakohaste tsiviil- ja haldusjuhtumite kohta, mis on algatatud äriühinguõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuseid käsitleva õiguse, rahapesuvastase õiguse, pettusi käsitleva õiguse või ametialast vastutust käsitleva õiguse riigisiseste normide rikkumise eest, eriti ametliku tunnistuse (kui selle saab asjaomaselt liikmesriigilt või kolmandalt riigilt) või muu samaväärse dokumendi kujul. Kui on kohaldatud mõnel eespool esitatud väljal nimetatud tsiviil- või halduskaristusi, kirjeldatakse neid üksikasjalikult. Käimasoleva uurimise või menetluse kohta võib teavet esitada kirjaliku kinnitusena;

c)

teave keeldumise kohta ettevõtlusvaldkonna, äritegevuse või kutsealaga tegelemise registreerimisel, tegevusloa andmisel, liikmeks võtmisel või litsentsi andmisel või sellise registreerimise, tegevusloa, liikmesuse või litsentsi tühistamine, kehtetuks tunnistamine või lõpetamine või väljaheitmine reguleeriva või valitsusasutuse või kutseühenduse või -liidu poolt. Samuti esitatakse teave eelnevalt kirjeldatuga seotud käimasolevate menetluste kohta;

d)

teave ametist vabastamise kohta, mis on seotud rahaliste vahendite haldamise või sarnaste usaldussuhetega seotud ametikohtade ja ülesannetega, ning sellise vabastamise põhjuste kirjeldus

9

Eelnevalt alustatud (ja käimasolev) hindamine

Teave selle kohta, kas muu pädev asutus või muude finantsvaldkonna õigusaktide kohane muu asutus on juba hinnanud osaniku või aktsionäri head mainet, sealhulgas selle asutuse nimi ning asjakohasel juhul hindamise kuupäev ja tulemus.

10

Teave kontserni struktuuri kohta (asjakohasel juhul)

Järgmine teave taotleja kohta:

a)

kas taotleja on teises liikmesriigis tegevusloa saanud ühisrahastusteenuse osutaja tütarettevõtja;

b)

kas taotleja on teises liikmesriigis tegevusloa saanud ühisrahastusteenuse osutaja emaettevõtja tütarettevõtja;

c)

kas taotlejat juhib sama juriidiline või füüsiline isik, kes juhib teises liikmesriigis tegevusloa saanud ühisrahastusteenuse osutajat.

13

Andmed taotleja juhtimise eest vastutavate füüsiliste isikute kohta ja tõendid, et taotleja juhtimises osalevatel füüsilistel isikutel on hea maine ning potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja juhtimiseks piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning nad pühendavad oma ülesannete täitmisele piisavalt aega

Alaväljad 1–12 täidetakse iga füüsilise isiku kohta, kes on taotleja juht- või järelevalveorgani liige, ning iga ettevõtet tegelikult juhtiva füüsilise isiku kohta.

Alaväljad 1–8 ja 10–11 täidetakse iga sisekontrolli funktsioonide eest vastutava füüsilise isiku kohta (kui selline isik on määratud).

1

Täisnimi

Asjaomase füüsilise isiku täielik ees- ja perekonnanimi

2

ID-kaardi/passi number

 

3

Sünniaeg ja -koht

 

4

Alaline elukoht

 

5

Postiaadress

Postiaadress, kui see erineb alalise elukoha aadressist

6

Telefoninumber

 

7

E-posti aadress

 

8

Ametikoht

Ametikoht taotleja juhtorganis või organisatsioonis, millele füüsiline isik on määratud või määratakse

9

Hea maine tõendamine

a)

Ametlik tunnistus või muu samaväärne riikliku õiguse kohane dokument, mis tõendab karistusregistris karistuste puudumist;

b)

teave kriminaaluurimiste või -menetluste ning asjakohaste tsiviil- ja haldusjuhtumite kohta, mis on algatatud äriühinguõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuseid käsitleva õiguse, rahapesuvastase õiguse, pettusi käsitleva õiguse või ametialast vastutust käsitleva õiguse riigisiseste normide rikkumise eest, eriti ametliku tunnistuse (kui selle saab asjaomaselt liikmesriigilt või kolmandalt riigilt) või muu samaväärse dokumendi kujul. Kui eespool esitatud väljadel on nimetatud tsiviil- või halduskaristusi, kirjeldatakse neid üksikasjalikult. Käimasoleva uurimise või menetluse kohta võib teavet esitada kirjaliku kinnitusena;

c)

teave keeldumise kohta ettevõtlusvaldkonna, äritegevuse või kutsealaga tegelemise registreerimisel, tegevusloa andmisel, liikmeks võtmisel või litsentsi andmisel või sellise registreerimise, tegevusloa, liikmesuse või litsentsi tühistamine, kehtetuks tunnistamine või lõpetamine või väljaheitmine reguleeriva või valitsusasutuse või kutseühenduse või -liidu poolt. Samuti esitatakse teave eelnevalt kirjeldatuga seotud käimasolevate menetluste kohta;

d)

teave ametist vabastamise kohta, mis on seotud rahaliste vahendite haldamise või sarnaste usaldussuhetega seotud ametikohtade ja ülesannetega, ning sellise vabastamise põhjuste kirjeldus;

10

Elulookirjeldus

Elulookirjelduses esitatakse järgmine teave:

a)

omandatud haridustase (sealhulgas haridusasutuste nimi ja liik, diplomite liik ja kuupäev) ning kutsekoolitused (sealhulgas koolituste teemad, haridusasutuste liik ja koolituse lõpukuupäev);

b)

kutsealane töökogemus (finantssektoris ja muudes valdkondades), sealhulgas kõigi organisatsioonide nimed, kus isik on töötanud, ning täidetud funktsioonide laad ja kestus (algus- ja lõpukuupäevad) ning lahkumise põhjus (uus funktsioon ettevõttes/kontsernis, vabatahtlik lahkumine, vallandamine või mandaadi lõpp);

c)

viimase kümne aasta ametikohtade tegevuste kirjeldamisel tuleb esitada üksikasjad kõigi volituste ja vastutusvaldkondade kohta.

Elulookirjelduses võib esitada ka nende isikute andmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-post), kellega pädevad asutused võivad ühendust võtta (vabatahtlik).

11

Ametikohustuste täitmiseks kuluv aeg

Teave vähima aja kohta, mille isik pühendab funktsioonide täitmisele potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja ettevõttes (aasta ja kuu näitajad), sealhulgas järgmine teave:

a)

mitmel finants- ja muude ettevõtete direktori ametikohal on isik samaaegselt;

b)

mitmel direktori ametikohal on isik samaaegselt sellistes organisatsioonides, mille peamised eesmärgid ei ole ärilised;

c)

muu ettevõtteväline kutsetegevus ning muud funktsioonid ja asjakohane tegevus nii finants- kui ka muudes sektorites.

12

Maine ja kogemuste eelnev (või käimasolev) hindamine

Teave selle kohta, kas muu pädev asutus või muude finantsvaldkonna õigusaktide kohane muu asutus on juba hinnanud (või hindab praegu) füüsilise isiku head mainet ning teadmisi ja kogemusi, sealhulgas hindamise kuupäev, selle asutuse andmed ning asjakohasel juhul hindamise kuupäev ja tulemus.

13

Ühiste teadmiste, oskuste ja kogemuste enesehindamine

Taotleja enda tehtud hindamise tulemused selle kohta, kas potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja juhtimises osalevatel füüsilistel isikutel on ühiselt piisavad teadmised, oskused ja kogemused potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja juhtimiseks.

14

Selliste sisereeglite kirjeldus, mis takistavad määruse (EL) 2020/1503 artikli 8 lõike 2 esimeses lõigus osutatud isikutel osaleda potentsiaalse ühisrahastusteenuse osutaja pakutavates ühisrahastusteenustes projektiomanikuna

Ei kohaldata

Sisekord projektiomanike huvide konfliktide kohta

Taotleja vastuvõetud asjakohaste sise-eeskirjade kirjeldus

15

Tegevuse edasiandmise kirjeldus

Ei kohaldata

Teave tegevuse edasiandmise kohta

Järgmiste aspektide kirjeldus:

a)

tegevus, mille taotleja kavatseb allhankida, sealhulgas pilvteenused;

b)

kolmandad isikud, kellele tegevus edasi antakse (kui on teada), sealhulgas nende asukoht ja kokkuvõte tegevuse edasiandmise korrast juhul, kui kolmas isik asub kolmandas riigis (kui on teada);

c)

edasiantud funktsioonide kontrollimise sisekord ja kontrolliks eraldatavad vahendid;

d)

teenuseosutajatega sõlmitud teenustaseme kokkulepped.

16

Kliendikaebuste menetlemise korra kirjeldus

Ei kohaldata

Teave kaebuste menetlemise kohta

Taotleja vastuvõetud kliendikaebuste menetlemise korra kirjeldus, sealhulgas aeg, mille jooksul kaebuse esitajaid teavitatakse kaebuse kohta tehtud otsusest, nagu on ette nähtud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2022/2117  (1)

17

Kinnitus selle kohta, kas taotleja kavatseb osutada makseteenuseid ise või kolmanda isiku kaudu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/2366 (2) või teha seda määruse (EL) 2020/1503 artikli 10 lõike 5 kohase korra alusel

Ei kohaldata

Teave makseteenuste kohta

1.

Taotleja teavitab pädevat asutust sellest, kas makseteenuseid (teha rist sobivasse kasti):

osutab taotleja ise. Sellisel juhul esitab taotleja kui direktiivi (EL) 2015/2366 kohase makseteenuse pakkuja teabe asjakohase tegevusloa kohta;

osutab volitatud kolmas isik. Sellisel juhul esitab taotleja kolmanda isiku nime ja kolmanda isikuga sõlmitud lepingu koopia, mis sisaldab kõiki määrusele (EL) 2020/1503 vastamiseks vajalikke elemente, kui selline leping on olemas, või kolmanda isikuga sõlmitud esialgse lepingu koopia, mis sisaldab kõiki määrusele (EL) 2020/1503 vastamiseks vajalikke elemente, mille on allkirjastanud kolmas isik, kes on volitatud pakkuma makseteenuseid kooskõlas liidu või riikliku õigusega;

osutatakse määruse (EL) 2020/1503 artikli 10 lõike 5 kohase korra kaudu, millega tagatakse, et projektiomanikud võtavad vastu rahalisi vahendeid ühisrahastusprojektide jaoks või muid makseid ainult direktiivi (EL) 2015/2366 kohase makseteenuse pakkuja kaudu. Sellisel juhul esitab taotleja sellise korra kirjelduse.

2.

Taotleja lisab kirjelduse loodud korra ja süsteemide kohta, mille alusel investoritelt saadud raha saadetakse projektiomanikule ja mille alusel investorid saavad investeeritud kapitali eest tasu.

18

Kord, mille alusel kontrollitakse investeerimise põhiteabedokumendis sisalduva teabe täielikkust, õigsust ja selgust

Ei kohaldata

Investeerimise põhiteabedokumendiga seotud kord

Taotleja vastuvõetud asjakohase korra kirjeldus

19

Mittekogenud investorite investeerimispiirangutega seotud menetluskord, millele on osutatud määruse (EL) 2020/1503 artikli 21 lõikes 7

Ei kohaldata

Mittekogenud investorite investeerimispiirangutega seotud menetluskord

1.

Taotleja esitab kirjelduse menetluskorra kohta, mis on vastu võetud selleks, et:

a)

hinnata, kas ja millised pakutavad ühisrahastusteenused on asjakohased, sealhulgas üksikasjad teabe kohta, mida mittekogenud investoritel palutakse esitada oma kogemuste, investeerimiseesmärkide, finantsolukorra ja põhiliste arusaamade kohta seoses üldiste investeerimisriskidega ning ühisrahastusplatvormi kaudu pakutavat liiki investeeringutega kaasnevate riskidega, millele on osutatud määruse (EL) 2020/1503 artikli 21 lõigetes 1 ja 2;

b)

luua nõutav simulatsioon potentsiaalsete mittekogenud investorite kahju katmise võime kohta, millele on osutatud määruse (EL) 2020/1503 artikli 21 lõikes 5;

c)

esitada määruse (EL) 2020/1503 artikli 21 lõikes 4 osutatud teave.

2.

Taotleja esitab kirjelduse tema vastu võetud menetluskorra kohta, mida kohaldatakse mittekogenud investorite investeerimispiirangute suhtes, sealhulgas konkreetse riskihoiatuse sisu ja investorilt sõnaselge nõusoleku võtmise korra kirjeldus.


(1)  Komisjoni 13. juuli 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/2117, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1503 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kaebuste menetlemise nõuded, standardvormingud ja kord (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 42).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).


Top