EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1393

Komisjoni määrus (EL) 2022/1393, 11. august 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses delta-9-tetrahüdrokannabinooli (Δ9-THC) piirnormidega kanepiseemnetes ja nendest valmistatud toodetes (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/5699

ELT L 211, 12.8.2022, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; mõjud tunnistatud kehtetuks 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1393/oj

12.8.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/83


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2022/1393,

11. august 2022,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses delta-9-tetrahüdrokannabinooli (Δ9-THC) piirnormidega kanepiseemnetes ja nendest valmistatud toodetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1881/2006 (2) on sätestatud teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes.

(2)

Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) teaduskomisjon võttis 2015. aastal vastu teadusliku arvamuse piimas ja muus loomses toidus esineva tetrahüdrokannabinooliga (THC) seotud riskide kohta rahvatervisele (3). THC ehk täpsemalt delta-9-tetrahüdrokannabinool (Δ9-THC) on kanepitaimes Cannabis sativa leiduv kõige olulisem koostisaine. Toiduohutusamet kehtestas akuutse standarddoosi 1 μg Δ9-THC kehamassi kg kohta.

(3)

Selleks et saada rohkem andmeid tetrahüdrokannabinooli ja muude asjakohaste mittepsühhoaktiivsete lähteainete esinemise kohta kanepist saadud toitudes ja kanepit või kanepist saadud koostisaineid sisaldavates toiduainetes, võeti vastu komisjoni soovitus (EL) 2016/2115 (4).

(4)

7. jaanuaril 2020 avaldas toiduohutusamet teadusliku aruande, milles hinnati inimeste lühiajalist kokkupuudet Δ9-THCga, (5) võttes arvesse soovituse (EL) 2016/2115 alusel saadud andmeid selle aine esinemise kohta. Teatavates lühiajaliste kokkupuudete hinnangutes märgiti akuutse standarddoosi (1 μg kehamassi kg kohta) ületamist. Kuigi liidus on eeldatud, et kokkupuutehinnangutes hinnatakse lühiajalist kokkupuudet Δ9-THCga suuremaks kui see on, võib Δ9-THCga kokkupuute praegune tase siiski põhjustada terviseprobleeme.

(5)

Seepärast tuleks rahvatervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks kehtestada piirnormid kanepiseemnetele ja kanepiseemnetest saadud toodetele. Kuna delta-9-tetrahüdrokannabinoolhapet (Δ9-THCA) saab töötlemise käigus muuta Δ9-THCks, tuleks kehtestada piirnormid Δ9-THC ja Δ9-THCA summale, mida väljendatakse Δ9-THC ekvivalentides.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(7)

Selleks et ettevõtjad saaksid valmistuda käesoleva määrusega kehtestatavate uute eeskirjade järgimiseks, on asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik piirnormide kohaldamiseni. Samuti on asjakohane ette näha üleminekuperiood toiduainete jaoks, mis on seaduslikult turule viidud enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Lisas loetletud toiduained, mis on seaduslikult turule viidud enne 1. jaanuari 2023, võivad jääda turule kuni minimaalse säilimisaja või tarvitamise tähtaja lõpuni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. august 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

(3)  European Food Safety Authority (EFSA) Journal 2015;13(6):4141

(4)  Komisjoni 1. detsembri 2016. aasta soovitus (EL) 2016/2115 delta-9-tetrahüdrokannabinooli, selle eellasainete ja muude kannabinoidide toidus esinemise seire kohta (ELT L 327, 2.12.2016, lk 103).

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), Arcella D, Cascio C ja Mackay K, 2020. Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) (Hinnang inimeste akuutse kokkupuute kohta delta-9-tetrahüdrokannabinooliga (Δ9-THC)). EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa 8. jakku lisatakse kirje 8.6:

Toode

Piirnormid (mg/kg)

„8.6.

Delta-9-tetrahüdrokannabinooli (Δ9-THC) ekvivalendid  (*1)

 

8.6.1.

Kanepiseemned

3,0

8.6.2.

Jahvatatud kanepiseemned, (osaliselt) rasvatustatud kanepiseemned ja muud kanepiseemnetest saadud/töödeldud tooted  (*2), välja arvatud punktis 8.6.3 osutatud tooted.

3,0

8.6.3.

Kanepiseemneõli

7,5


(*1)  Piirnorm on delta-9-tetrahüdrokannabinooli (Δ9-THC) ja delta-9-tetrahüdrokannabinoolhappe (Δ9-THCA) summa, mida väljendatakse delta-9-tetrahüdrokannabinoolina (Δ9-THC). Δ9-THCA sisaldusele kohaldatakse koefitsienti 0,877 ning sellele vastav piirnorm saadakse järgmise valemiga: Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA (juhul kui Δ9-THC ja Δ9-THCA on eraldi kindlaks määratud ja arvuliselt väljendatud).

(*2)  Kanepiseemnetest saadud/töödeldud tooted on tooted, mis on saadud/töödeldud üksnes kanepiseemnetest.“


Top