EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1317

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1317, 27. juuli 2022, millega nähakse 2023. taotlusaastal ette erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/2115 seoses maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 7. ja 8. standardi (HPK standardid) kohaldamisega

C/2022/5479

OJ L 199, 28.7.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1317/oj

28.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1317,

27. juuli 2022,

millega nähakse 2023. taotlusaastal ette erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/2115 seoses maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 7. ja 8. standardi (HPK standardid) kohaldamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrust (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, (1) eriti selle artikli 148 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2021/2115 artikli 13 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kõik põllumaad, sealhulgas maa, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, hoitakse heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis, ning et riiklikul või piirkondlikul tasandil kehtestatakse põllumajandustootjatele ja teistele toetusesaajatele miinimumnõuded iga kõnealuse määruse III lisas esitatud maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standardi (HPK standard) kohta ning et need miinimumnõuded on kooskõlas nimetatud lisas osutatud standardite peamiste eesmärkidega. HPK standardeid kohaldatakse alates 2023. taotlusaastast, välja arvatud HPK 2. standardi puhul, mida võib kohaldada alates 2024. või 2025. taotlusaastast, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud.

(2)

Teatises „Toiduga kindlustatuse tagamine ja toidusüsteemide vastupanuvõime suurendamine“ (2) kirjeldas komisjon Venemaa Ukrainasse sissetungi tõsiseid tagajärgi üleilmsele toiduga kindlustatusele. Venemaa sissetung Ukrainasse on põhjustanud kogu maailmas toormehindade järsu tõusu ning mõjutanud põllumajandustoodete pakkumist ja nõudlust. Esmajoones on löögi all maailma nisutoodang, seda nii mastaapsete tarnehäirete tõttu, mis tulenevad Ukraina ja Venemaa osakaalust nisuturul, kui ka sisendikulude järsu suurenemise tõttu, eelkõige maagaasi, lämmastikväetiste ja hapniku puhul. Maailmas on suur ebakindlus seoses toidutarnetega ning see põhjustab muret üleilmse toiduga kindlustatuse pärast. Selleks et aidata kaasa olukorra kiirele lahendamisele ja kindlustada toiduga varustatus, tuleks säilitada liidu põllumajandusliku toidu tootmise potentsiaal, tagades samal ajal toiduga varustamise jätkusuutlikkus keskpikas ja pikas perspektiivis ning jätkates üleminekut kestlikule toidutootmisele, nagu on sätestatud strateegias „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegias.

(3)

Nii HPK 7. standard (külvikord põllumaal, v.a vees kasvavad põllumajanduskultuurid) kui ka HPK 8. standardi esimene nõue (tootmisega mitteseotud maa-alade või objektide all asuva põllumajandusmaa minimaalne osakaal), mis on esitatud määruse (EL) 2021/2115 III lisas ja mida kohaldatakse alates 2023. taotlusaastast, mõjutavad põllumaa kasutamist tootmise eesmärgil. Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 7. standard võib mõjutada põllumajandustootjate otsuseid põllukultuuride valikul, sest selle standardi kohaselt kehtestatakse põllukultuuride kasvatamisele mitmesugused ajalised ja asukohaga seotud miinimumnõuded, et säilitada mulla potentsiaal ja suurendada mulla viljakust pikaajalise tootlikkuse tagamiseks. Kooskõlas HPK 8. standardi esimese nõudega, mille kohaselt kehtestatakse tootmisega mitteseotud maa-alade või objektide all asuva põllumajandusmaa minimaalne osakaal, et suurendada põllumaade elurikkust, mis on vajalik elujõuliste ja tootlike ökosüsteemide jaoks, võivad põllumajandustootjad lisaks olemasolevatele maastikuelementidele jätta elurikkuse suurendamise eesmärgil teatava osa põllumaast kesaks.

(4)

Võttes arvesse vajadust leida lahendus toiduga kindlustatuse probleemidele, mis on seotud toidu kättesaadavusega kogu maailmas ja toidu taskukohasusega, ning säilitada liidu toidutootmispotentsiaal, aidates samal ajal kaasa ELi rohelise kokkuleppe, eelkõige strateegia „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegia eesmärkide saavutamisele, on asjakohane võimaldada põllumajandustootjatele erandkorras paindlikkust olemasoleva põllumaa kasutamisel toidu tootmiseks, leevendades samal ajal nende valikute negatiivset mõju keskkonnale ja kliimamuutustele. Seepärast tuleks anda liikmesriikidele luba teha 2023. taotlusaastaks erand määruse (EL) 2021/2115 III lisas esitatud HPK 7. standardi ja HPK 8. standardi esimese nõude kohaldamisest, mis on ette nähtud nende ÜPP strateegiakavas. Kuna erandi eesmärk on aidata lühiajaliselt lahendada toiduga kindlustatusega seotud probleeme, on asjakohane sätestada, et põllumaad, mida ei kasutata määruse (EL) 2021/2115 III lisas esitatud HPK 8. standardi esimese nõude (nagu see on kehtestatud riigi ÜPP strateegiakavas) täitmisest tehtud erandi tõttu, ei tohiks kasutada maisi ja sojaoa kasvatamiseks, sest need põllukultuurid ei ole enamasti ette nähtud toidu tootmiseks. Liikmesriigid, kes võimaldavad kasutada mõnda erandit HPK 7. või 8. standardist, peaksid üldiselt edendama toidu tootmiseks sobivate põllukultuuride kasvatamist ja rakendama oma ÜPP strateegiakavadega ette nähtud ökokavasid ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmeid, mille eesmärk on suurendada põllumaade elurikkust ja säilitada mulla potentsiaali.

(5)

Võttes arvesse, kui olulised on HPK eespool nimetatud 7. ja 8. standard, mille eesmärk on mulla potentsiaali säilitamine ja elurikkuse suurendamine põllumaadel, sektori pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisel ja toidutootmispotentsiaali säilitamisel, piirdub erand 2023. taotlusaastaga ega mõjuta eeskirju 2023. aastale järgnevatel aastatel ning erand peaks piirduma rangelt hädavajalikuga üleilmse toiduga kindlustatuse probleemide lahendamiseks. Seepärast kohaldatakse 2023. taotlusaastal jätkuvalt määruse (EL) 2021/2115 III lisas esitatud HPK 8. standardi kolme ülejäänud nõuet, sealhulgas maastikuelementide säilitamise nõuet, et suurendada põllumaade elurikkust, mis on standardite kehtestamise peamine eesmärk.

(6)

Võimalus teha erandeid oma ÜPP strateegiakavades kindlaks määratud HPK standardite kohaldamisest, ei piira liikmesriikide määruse (EL) 2021/2115 artikli 109 lõike 2 punkti a alapunkti i kohast kohustust esitada oma ÜPP strateegiakavas iga kõnealuse määruse III lisas esitatud HPK standardi rakendamise kirjeldus ja seotud üksikasjad.

(7)

Kuna HPK standardite järgimine kuulub ökokavade ning põllumajanduse keskkonna-, kliima- ja muude halduskohustuste puhul põhinõuete hulka, siis on asjakohane sätestada eeskirjad põhinõuete järgimise kohta, kui liikmesriik lubab erandeid HPK 7. standardi või HPK 8. standardi esimese nõude kohaldamisel. Selleks et tagada ÜPP strateegiakavade stabiilsus ja säilitada nende sekkumiste ambitsioonikus, mis moodustavad alates 2023. aastast osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskkonnahoidlikust ülesehitusest, peaksid põhinõuded jääma samaks, olenemata erandi kohaldamisest. Selleks et saada sekkumiste raames toetust on eelkõige asjakohane, et HPK 7. standardiga või HPK 8. standardi esimese nõudega kaasnevaid põhinõudeid tuleks jätkuvalt järgida, kui kohustused hõlmavad kõnealuseid põhinõudeid või tuginevad neile.

(8)

Tähtis on jälgida erandite mõju üleilmsele toiduga kindlustatusele ning keskkonnale ja kliimamuutustele, seepärast peaksid liikmesriigid hindama erandite rakendamist ja esitama selle kohta komisjonile aruande.

(9)

Pidades silmas käesoleva määrusega lubatud erandite eesmärki ja vajadust tagada nende tõhusus ning võttes arvesse asjaolu, et põllumajandustootjad teevad põllukultuuride külvamise ja 2023. aasta saaki puudutavaid otsuseid alates 2022. aasta suvest, tuleks otsus erandite kasutamise kohta viivitamata vastu võtta. Liikmesriigid peaksid tegema oma otsused ja teatama neist komisjonile 30 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest, kasutades selleks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185 (3) kohaselt kättesaadavaks tehtud infotehnoloogiapõhist süsteemi. Otsused tuleks esimesel võimalusel lisada ÜPP strateegiakavadesse, kas ÜPP strateegiakava uuesti esitamisel kooskõlas määruse (EL) 2021/2115 artikli 118 lõike 3 teise lõiguga või ÜPP strateegiakava muutmise esimeses taotluses kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 119. Pidades silmas vajadust tagada õigeaegne rakendamine, ei peaks komisjon otsuseid heaks kiitma.

(10)

Kuna liikmesriigid peavad otsuse vastu võtma aegsasti enne kui põllumajandustootjad otsustavad, mida külvata, peaks käesolev määrus oma kiireloomulisuse tõttu jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Otsused, millega tehakse 2023. taotlusaastal erand maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise teatavate nõuete kohaldamisest

1.   Erandina määruse (EL) 2021/2115 artikli 13 lõikest 1 võivad liikmesriigid otsustada teha 2023. taotlusaastal erandi ühe või mõlema järgmise HPK standardi kohaldamisest, mis on esitatud kõnealuse määruse III lisas ja mille liikmesriigid on oma ÜPP strateegiakavades kindlaks määranud:

(a)

HPK 7. standard „Külvikord põllumaal, välja arvatud vees kasvavate põllukultuuride puhul“;

(b)

HPK 8. standardi esimene nõue „Tootmisega mitteseotud maa-alade või objektide all asuva põllumajandusmaa minimaalne osakaal.

Vähemalt 4 % põllumajandusettevõtte põllumaast on tootmisega mitteseotud maa-alade või objektide, sealhulgas kesa all.

Kui põllumajandustootja kohustub tõhustatud ökokava alusel panema vähemalt 7 % oma põllumaast tootmisega mitteseotud maa-alade või objektide, sealhulgas kesa alla kooskõlas artikli 31 lõikega 6, on käesoleva HPK standardi täitmisega seotud osa suurus piiratud 3 %-ga.

Vähemalt 7 % põllumaast põllumajandusettevõtte tasandil, kui see hõlmab ka püüdekultuure või lämmastikku siduvaid kultuure, haritakse taimekaitsevahendeid kasutamata, sellest 3 % on kesa või tootmisega mitteseotud objektide all. Püüdekultuuride puhul peaksid liikmesriigid kasutama kaalutegurit 0,3.“

Liikmesriigid, kes kasutavad esimese lõigu punktis b osutatud erandit, tagavad, et seda kohaldatakse üksnes kesa suhtes ega kohaldata muude tootmisega mitteseotud objektide suhtes.

Liikmesriigid tagavad, et põllumaad, mis ei kuulu punkti b esimeses lõigus osutatud erandi tõttu tootmisega mitteseotud maa-alade hulka, ei kasutata maisi, sojaoa ega lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks.

Liikmesriigid, kes võimaldavad kasutada mõnda esimeses lõigus osutatud erandit, peavad edendama toiduainete tootmiseks kasvatatavate põllukultuuride kasvatamist.

Liikmesriigid, kes võimaldavad kasutada mõnda esimeses lõigus osutatud erandit, peavad edendama oma ÜPP strateegiakavadega ette nähtud ökokavasid ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmeid, mille eesmärk on suurendada põllumajandusmaa elurikkust ja säilitada mulla potentsiaali.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud otsuste korral peavad liikmesriigid määruse (EL) 2021/2115 artiklis 31 osutatud ökokavade ning kõnealuse määruse artiklis 70 osutatud põllumajanduse keskkonna-, kliima- ja muude halduskohustuste puhul, mille liikmesriigid on kehtestanud oma ÜPP strateegiakavades 2023. taotlusaastaks, järgima kõnealuse määruse artikli 31 lõike 5 esimese lõigu punktis a ja artikli 70 lõike 3 esimese lõigu punktis a osutatud põhinõudeid nii seoses HPK 7. standardiga kui ka HPK 8. standardi esimese nõudega.

Artikkel 2

Tähtaeg, otsustest teatamine ja nende kohaldamine

1.   Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada artikli 1 lõikes 1 osutatud erandeid, teavitavad komisjoni selle lõikega kooskõlas tehtud otsusest 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist komisjoni poolt rakendusmääruse (EL) 2017/1185 kohaselt kättesaadavaks tehtud infotehnoloogiasüsteemi kaudu.

2.   Liikmesriigid lisavad käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 kohaselt tehtud otsused oma ÜPP strateegiakava punkti 3.10 „Tingimuslikkus ning maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standard“ kas ÜPP strateegiakava uuesti esitamisel kooskõlas määruse (EL) 2021/2115 artikli 118 lõike 3 teise lõiguga või järgmise taotluse esitamisel ÜPP strateegiakava muutmise kohta kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 119.

3.   Käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 kohaselt tehtud otsuste suhtes ei kohaldada määruse (EL) 2021/2115 artikli 118 lõikes 6 ega artikli 119 lõikes 10 sätestatud nõuet komisjoni poolt heakskiitmise kohta.

4.   Artikli 1 lõike 1 kohaselt tehtud otsuseid kohaldatakse 2023. taotlusaasta suhtes.

5.   Liikmesriigid, kes võimaldavad kasutada artikli 1 lõikes 1 osutatud erandeid, lisavad määruse (EL) 2021/2115 artiklis 134 osutatud iga-aastasesse tulemusaruandesse, mille esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2024, hinnangu selliste erandite kohaldamise mõju kohta üleilmsele toiduga kindlustatusele, keskkonnakaitsele ja kliimamuutuste vastasele võitlusele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 435, 6.12.2021, lk 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).


Top