EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1290

Komisjoni määrus (EL) 2022/1290, 22. juuli 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate ametoktradiini, kloromekvaadi, dodiini, nikotiini, profenofossi ja Spodoptera exigua multikapsiidse nukleopolühedroviiruse (SeMNPV) isolaadi BV-0004 jääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/5069

OJ L 196, 25.7.2022, p. 74–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1290/oj

25.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 196/74


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2022/1290,

22. juuli 2022,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate ametoktradiini, kloromekvaadi, dodiini, nikotiini, profenofossi ja Spodoptera exigua multikapsiidse nukleopolühedroviiruse (SeMNPV) isolaadi BV-0004 jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ametoktradiini ja dodiini jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Kloromekvaadi ja nikotiini jääkide piirnormid on kehtestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Profenofossi jääkide piirnormid on kehtestatud kõnealuse määruse II lisas ja III lisa B osas. Spodoptera exigua multikapsiidse nukleopolühedroviiruse (SeMNPV) isolaadi BV-0004 jääkide piirnorme ei ole määruses (EÜ) nr 396/2005 eraldi sätestatud ning seda ainet ei ole kantud kõnealuse määruse IV lisasse, seega kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 18 lõike 1 punktis b sätestatud vaikeväärtust 0,01 mg/kg.

(2)

Seoses loa andmisega toimeainet ametoktradiini sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks mesilasi potentsiaalselt ligitõmbavatel põllukultuuridel, mis võib põhjustada nimetatud aine jääkide esinemist mees, esitati määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohaselt taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi mee puhul.

(3)

Seoses dodiiniga esitati määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivaid jääkide piirnorme tsitrusviljade puhul.

(4)

Asjaomased liikmesriigid hindasid mõlemat taotlust vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 8 ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas kõnealuseid taotlusi ja hindamisaruandeid, analüüsides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral ka loomadele, ning esitas jääkide kavandatud piirnormide kohta põhjendatud arvamused (2). Toiduohutusamet edastas need arvamused taotlejatele, komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(6)

Toiduohutusamet tegi järelduse, et kõik terviklike andmete esitamise nõuded on täidetud ja taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad, arvestades tarbija kokkupuute hinnangut Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma kohta. Selle järelduse tegemisel võttis toiduohutusamet arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldada võivate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(7)

Kloromekvaadi jääkide ajutised piirnormid on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) 2019/1561 (3) austerservikute puhul ja komisjoni määrusega (EL) 2017/693 (4) kultuurseente puhul ning need on vastavalt 6 mg/kg ja 0,9 mg/kg. Kõnealused ajutised jääkide piirnormid kehtestati seireandmete põhjal, millest nähtus, et töötlemata kultuurseente pinnal esines määramispiiri ületav jääkide sisaldus, mis tulenes kultuurseente ristsaastumisest seaduslikult kloromekvaadiga töödeldud põhu kaudu. Kõnealused ajutised jääkide piirnormid kehtestati kuni 13. aprillini 2021, kuni esitatakse seireandmed kõnealuse aine esinemise kohta asjaomastes toodetes.

(8)

Toiduohutusamet ja toidukäitlejad esitasid hiljutised seireandmed, millest nähtub, et austerservikutes ja kultuurseentes esineb endiselt kloromekvaadi jääkide määramispiiri ületav sisaldus. Seenekasvatajad teatasid komisjonile ühest käimasolevast uuringust saastatuse taseme hindamiseks austerservikute ja muude kultuurseente puhul. Kuna uuring viiakse lõpule 2022. aastal ja kogutud andmed esitatakse seejärel komisjonile, on asjakohane pikendada kõnealuste jääkide ajutiste piirnormide kehtivust ühe aasta võrra alates käesoleva määruse avaldamisest.

(9)

Määrusega (EL) 2017/693 kehtestati ka kloromekvaadi jääkide ajutiseks piirnormiks pirnide puhul 0,07 mg/kg, sest seireandmetest ilmnes, et eelneva kasutamise tõttu esines puudes kõnealust ainet. Ajutine jääkide piirnorm kehtestati kuni 13. aprillini 2021, kuni esitatakse seireandmed kõnealuse aine esinemise kohta asjaomases tootes. Toiduohutusamet, liikmesriigid ja toidukäitlejad esitasid viimased seireandmed, millest nähtub, et pirnides esineb endiselt kõnealuse aine jääkide määramispiiri ületav sisaldus. Seepärast on asjakohane jätkata kloromekvaadisisalduse seiret pirnides ning pikendada ajutise jääkide piirnormi kehtivusaega kuni seitsmeks aastaks alates käesoleva määruse avaldamisest.

(10)

Komisjoni määrusega (EL) 2017/978 (5) kehtestati nikotiini jääkide ajutised piirnormid metsaseente (kuivatatud puravikud ja muud kuivatatud metsaseened kui puravikud) puhul kuni 19. oktoobrini 2021, kuni esitatakse ja hinnatakse uusi andmeid ja teavet nikotiini loodusliku esinemise või tekkimise kohta asjaomastes toodetes. Puuduvad veenvad teaduslikud tõendid nikotiini loodusliku esinemise ja selle tekkemehhanismi kohta asjaomastes toodetes. Toiduohutusamet ja toidukäitlejad esitasid hiljutised seireandmed, millest nähtub, et kõnealustes toodetes esineb endiselt eespool nimetatud aine jääkide määramispiiri ületav sisaldus. Seepärast on asjakohane jätkata nikotiinisisalduse seiret nimetatud toodetes ning pikendada selle aine jääkide ajutiste piirnormide kehtivusaega kuni seitsmeks aastaks alates käesoleva määruse avaldamisest.

(11)

Profenofossi jääkide ajutine piirnorm kehtestati määrusega (EL) 2017/978 kuni 18. oktoobrini 2021, kuni esitatakse seireandmed kõnealuse aine esinemise kohta asjaomases tootes. Toiduohutusamet, liikmesriigid ja toidukäitlejad esitasid viimased seireandmed, millest nähtub, et roosi õielehtedes esineb endiselt kõnealuse aine jääkide määramispiiri ületav sisaldus. Seepärast on asjakohane jätkata profenofossisisalduse seiret roosi õielehtedes ning pikendada selle aine jääkide ajutise piirnormi kehtivusaega kuni seitsmeks aastaks alates käesoleva määruse avaldamisest.

(12)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (6) artikliga 7 on liikmesriigile esitatud taotlus toimeaine Spodoptera exigua multikapsiidse nukleopolühedroviiruse (SeMNPV) isolaadi BV-0004 heakskiitmiseks. Asjaomane liikmesriik hindas taotlust vastavalt kõnealuse määruse artikli 11 lõikele 2. Toiduohutusamet hindas kõnealust taotlust ja esitas nimetatud toimeaine pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta oma järeldused, (7) tunnistades Spodoptera exigua multikapsiidse nukleopolühedroviiruse (SeMNPV) isolaadi BV-0004 nõuetele vastavaks, et see määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse kanda. Seepärast on asjakohane kanda kõnealune aine määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse.

(13)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja järeldustele ning võttes arvesse määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikes 2 loetletud asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide kavandatud muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 nõuetega.

(14)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Toiduohutusameti teaduslikud aruanded on kättesaadavad aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey (Põhjendatud arvamus ametoktradiini jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta mee puhul). EFSA Journal 2021; 19(11): 6943.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in citrus fruits (Põhjendatud arvamus dodiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta tsitrusviljade puhul). EFSA Journal 2021; 19(11): 6950.

(3)  Komisjoni 17. septembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1561, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloromekvaadi jääkide piirnormidega kultuurseentes (ELT L 240, 18.9.2019, lk 1).

(4)  Komisjoni 7. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/693, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bitertanooli, kloromekvaadi ja tebufenpüraadi jääkide piirnormidega (ELT L 101, 13.4.2017, lk 1).

(5)  Komisjoni 9. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/978, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate fluopüraami, heksaklorotsükloheksaani (HCH) α-isomeeri, heksaklorotsükloheksaani β-isomeeri, heksaklorotsükloheksaani isomeeride (v.a γ-isomeer) summa, lindaani (heksaklorotsükloheksaani γ-isomeer), nikotiini ja profenofossi jääkide piirnormidega (ELT L 151, 14.6.2017, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) (Järeldus toimeaine Spodoptera exigua multikapsiidse nukleopolühedroviiruse (SeMNPV) pestitsiidina kasutamisega kaasneva riski hindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta). EFSA Journal 2021; 19(10): 6848.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse veerud ametoktradiini ja dodiini kohta järgmisega:

„[II lisa]

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme  (1)

Ametoktradiin (R) (F)

Dodiin

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

0110000

Tsitrusviljad

0,01  (*1)

1,5

0110010

Greibid

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

Pähklid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

Õunviljad

0,01  (*1)

 

0130010

Õunad

 

0,9

0130020

Pirnid

 

0,9

0130030

Küdooniad

 

5

0130040

Astelpihlaka viljad

 

5

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

5

0130990

Muud

 

0,9

0140000

Luuviljad

0,01  (*1)

 

0140010

Aprikoosid

 

0,1

0140020

Maguskirsid

 

3

0140030

Virsikud

 

0,1

0140040

Ploomid

 

0,01  (*1)

0140990

Muud

 

0,01  (*1)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinamarjad

6

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Koguviljad

0,01  (*1)

 

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,01  (*1)

 

0154010

Mustikad

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

0154990

Muud

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

 

0,01  (*1)

0161020

Viigimarjad

 

0,01  (*1)

0161030

Lauaoliivid

 

20

0161040

Kinkanid

 

0,01  (*1)

0161050

Tähtviljad

 

0,01  (*1)

0161060

Hurmaad

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolanid

 

0,01  (*1)

0161990

Muud

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0,01  (*1)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0162020

Litšid

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

 

0,01  (*1)

0163020

Banaanid

 

0,5

0163030

Mangod

 

0,01  (*1)

0163040

Papaiad

 

0,01  (*1)

0163050

Granaatõunad

 

0,01  (*1)

0163060

Suhkurannoonad

 

0,01  (*1)

0163070

Guajaavid

 

0,01  (*1)

0163080

Ananassid

 

0,01  (*1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0,01  (*1)

0163100

Durianid

 

0,01  (*1)

0163110

Oga-annoonad

 

0,01  (*1)

0163990

Muud

 

0,01  (*1)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartulid

0,05

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,05

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

0212020

Bataat

 

 

0212030

Jamss

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

0,01  (*1)

 

0213010

Söögipeet

 

 

0213020

Porgand

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0213040

Mädarõigas

 

 

0213050

Maapirn

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0213080

Redis

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0213110

Naeris

 

 

0213990

Muud

 

 

0220000

Sibulköögivili

 

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

1,5

 

0220020

Sibul

1,5

 

0220030

Pesasibul

1,5

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

20 (+)

 

0220990

Muud

0,01  (*1)

 

0230000

Viliköögivili

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat

2

 

0231020

Harilik paprika

1,5

 

0231030

Baklažaan

2

 

0231040

Söödav muskushibisk

1,5

 

0231990

Muud

1,5

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0232010

Kurk

2

 

0232020

Kornišon

3

 

0232030

Kabatšokk

3

 

0232990

Muud

3

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

3

 

0233010

Melon

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01  (*1)

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Õisikkapsad

9

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0242010

Rooskapsas

9

 

0242020

Peakapsas

15

 

0242990

Muud

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

60

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

50

 

0243990

Muud

0,01  (*1)

 

0244000

d)

Nuikapsad

9

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

0,01  (*1)

0251010

Põldkännak

70

 

0251020

Aedsalat

50

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

50

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

50

 

0251050

Ameerika kollakas

50

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

50

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

50

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

50

 

0251990

Muud

0,01  (*1)

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

60

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

50

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

50

0,01  (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

 

0,02  (*1)

0256010

Aed-harakputk

50

 

0256020

Murulauk

40

 

0256030

Lehtseller

40

 

0256040

Petersell

40

 

0256050

Aedsalvei

40

 

0256060

Rosmariin

40

 

0256070

Aed-liivatee

40

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

40

 

0256090

Loorberilehed

40

 

0256100

Estragon

40

 

0256990

Muud

40

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

0260050

Läätsed

 

 

0260990

Muud

 

 

0270000

Varsköögivili

 

0,01  (*1)

0270010

Spargel

0,01  (*1)

 

0270020

Kardi

0,01  (*1)

 

0270030

Varsseller

20

 

0270040

Salat-apteegitill

20

 

0270050

Harilik artišokk

0,01  (*1)

 

0270060

Porrulauk

5

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusevõrsed

0,01  (*1)

 

0270090

Palmipungad

0,01  (*1)

 

0270990

Muud

0,01  (*1)

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Oad

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JAÕLIVILI

0,01  (*1)

 

0401000

Õliseemned

 

0,01  (*1)

0401010

Linaseemned

 

 

0401020

Maapähklid

 

 

0401030

Unimagunaseemned

 

 

0401040

Seesamiseemned

 

 

0401050

Päevalilleseemned

 

 

0401060

Rapsiseemned

 

 

0401070

Sojaoad

 

 

0401080

Sinepiseemned

 

 

0401090

Puuvillaseemned

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

 

0401130

Põldtudra seemned

 

 

0401140

Kanepiseemned

 

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

 

0401990

Muud

 

 

0402000

Õlivili

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

20

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0,01  (*1)

0402030

Õlipalmi viljad

 

0,01  (*1)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

0,01  (*1)

0402990

Muud

 

0,01  (*1)

0500000

TERAVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Oder

(+)

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Harilik hirss

 

 

0500050

Kaer

(+)

 

0500060

Riis

 

 

0500070

Rukis

(+)

 

0500080

Harilik sorgo

 

 

0500090

Nisu

(+)

 

0500990

Muud

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Teed

 

 

0620000

Kohvioad

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

0631000

a)

Õitest

 

 

0631010

Kummel

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

0631050

Pärn

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

 

0632010

Maasikas

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

0632030

Matepuu

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

0633010

Palderjan

 

 

0633020

Ženženn

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

0700000

HUMAL

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

0810000

Seemned

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

0810030

Seller

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

0810060

Aedtill

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

Viljad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

0820070

Vanill

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

Puukoor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Harilik ingver

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

0840990

Muud

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pungad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

0900030

Juursigur

 

 

0900990

Muud

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

Koed

 

0,01  (*1)

1011000

a)

Sead

0,03  (*1)

 

1011010

Lihaskude

(+)

 

1011020

Rasvkude

(+)

 

1011030

Maks

(+)

 

1011040

Neerud

(+)

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1011990

Muud

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Rasvkude

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Maks

0,04 (+)

(+)

1012040

Neerud

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,03  (*1)

 

1012990

Muud

0,03  (*1)

 

1013000

c)

Lambad

0,03  (*1)

 

1013010

Lihaskude

(+)

(+)

1013020

Rasvkude

(+)

(+)

1013030

Maks

(+)

(+)

1013040

Neerud

(+)

(+)

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1013990

Muud

 

 

1014000

d)

Kitsed

0,03  (*1)

 

1014010

Lihaskude

(+)

(+)

1014020

Rasvkude

(+)

(+)

1014030

Maks

(+)

(+)

1014040

Neerud

(+)

(+)

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1014990

Muud

 

 

1015000

e)

Hobuslased

 

 

1015010

Lihaskude

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Rasvkude

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Maks

0,04 (+)

 

1015040

Neerud

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,03  (*1)

 

1015990

Muud

0,03  (*1)

 

1016000

f)

Kodulinnud

0,03  (*1)

 

1016010

Lihaskude

(+)

 

1016020

Rasvkude

(+)

 

1016030

Maks

(+)

 

1016040

Neerud

(+)

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1016990

Muud

 

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

0,03  (*1)

 

1017010

Lihaskude

 

 

1017020

Rasvkude

 

 

1017030

Maks

 

 

1017040

Neerud

 

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1017990

Muud

 

 

1020000

Piim

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Veised

(+)

(+)

1020020

Lambad

(+)

(+)

1020030

Kitsed

(+)

(+)

1020040

Hobused

(+)

 

1020990

Muud

 

 

1030000

Linnumunad

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kanad

(+)

 

1030020

Pardid

(+)

 

1030030

Haned

(+)

 

1030040

Vutid

(+)

 

1030990

Muud

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

5

0,05  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

(**)

Pestitsiidi ja koodi kombinatsioon, mille puhul kohaldatakse III lisa B osas kehtestatud jääkide piirnormi.

Ametoktradiin (R) (F)

(R)

Jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul: ametoktradiin – kood 1000000, välja arvatud 1040000: ametoktradiini metaboliit 4-(7-amino-5-etüül[1,2,4]triasolo[1,5-a]pürimidiin-6-üül)butaanhape (M650F01) ja metaboliit 6-(7-amino-5-etüül[1,2,4]triasolo[1,5-a]pürimidiin-6-üül)heksaanhape (M650F06), väljendatud ametoktradiinina

(F)

Rasvas lahustuv

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jääkide esinemise kohta külvikorrakultuurides ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 7. juuliks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0500070 Rukis

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 7. juuliks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0700000 Humal

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 7. juuliks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0220040 Roheline sibul ja talisibul

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jääkide esinemise kohta külvikorrakultuurides ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 7. juuliks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0500010 Oder

0500050 Kaer

0500090 Nisu

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave säilivuse ja söötmisuuringute kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 7. juuliks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

1012010 Lihaskude

1012020 Rasvkude

1012030 Maks

1012040 Neerud

1015010 Lihaskude

1015020 Rasvkude

1015030 Maks

1015040 Neerud

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave säilivuse kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 7. juuliks 2023, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

1011010 Lihaskude

1011020 Rasvkude

1011030 Maks

1011040 Neerud

1013010 Lihaskude

1013020 Rasvkude

1013030 Maks

1013040 Neerud

1014010 Lihaskude

1014020 Rasvkude

1014030 Maks

1014040 Neerud

1016010 Lihaskude

1016020 Rasvkude

1016030 Maks

1016040 Neerud

1020010 Veised

1020020 Lambad

1020030 Kitsed

1020040 Hobused

1030010 Kanad

1030020 Pardid

1030030 Haned

1030040 Vutid

Dodiin

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormi läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 24. juuniks 2018, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

1012010 Lihaskude

1012020 Rasvkude

1012030 Maks

1012040 Neerud

1013010 Lihaskude

1013020 Rasvkude

1013030 Maks

1013040 Neerud

1014010 Lihaskude

1014020 Rasvkude

1014030 Maks

1014040 Neerud

1020010 Veised

1020020 Lambad

1020030 Kitsed

Profenofoss (F)

(F)

Rasvas lahustuv

Aastatel 2012–2015 tehtud seire andmed osutavad profenofossi jääkide esinemisele maitsetaimedes. Maitsetaimedes esinevate profenofossijääkide olukorra võrdlemiseks on vaja täiendavaid seireandmeid. Jääkide piirnormide läbivaatamisel võtab komisjon arvesse seda teavet, kui see on esitatud 18. oktoobriks 2021, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0256000 f) Maitsetaimed ja söödavad õied

0256010 Aed-harakputk

0256020 Murulauk

0256030 Lehtseller

0256040 Petersell

0256050 Aedsalvei

0256060 Rosmariin

0256070 Aed-liivatee

0256080 Vürtsbasiilik ja söödavad õied

0256090 Loorberilehed

0256100 Estragon

0256990 Muud (2)

Viimased seireandmed näitavad, et roosi õielehtedes esineb profenofossi jääke. Roosi õielehtedes esinevate profenofossijääkide olukorra võrdlemiseks on vaja täiendavaid seireandmeid. Jääkide piirnormi läbivaatamisel võtab komisjon arvesse teavet, kui see on esitatud 25. juuliks 2029, või kui kõnealust teavet ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0631030 Roos

Vürtspaprikate suhtes kohaldatakse järgmist jääkide piirnormi: 3 mg/kg

0231020 Harilik paprika“

2)

III lisa asendatakse järgmisega:

a)

A osas asendatakse veerud kloromekvaadi ja nikotiini kohta järgmisega:

„[IIIA lisa]

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (2)

Kloromekvaat (kloromekvaadi ja selle soolade summa, väljendatud kloromekvaatkloriidina)

Nikotiin

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

0110000

Tsitrusviljad

0,01  (*2)

 

0110010

Greibid

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

Pähklid

0,01  (*2)

 

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

Õunviljad

 

 

0130010

Õunad

0,01  (*2)

 

0130020

Pirnid

0,07 (+)

 

0130030

Küdooniad

0,01  (*2)

 

0130040

Astelpihlaka viljad

0,01  (*2)

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

0,01  (*2)

 

0130990

Muud

0,01  (*2)

 

0140000

Luuviljad

0,01  (*2)

 

0140010

Aprikoosid

 

 

0140020

Maguskirsid

 

 

0140030

Virsikud

 

 

0140040

Ploomid

 

 

0140990

Muud

 

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,05

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,01  (*2)

 

0153000

c)

Koguviljad

0,01  (*2)

 

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,01  (*2)

 

0154010

Mustikad

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0,3 (+)

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

0154990

Muud

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

0,01  (*2)

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

0161040

Kinkanid

 

 

0161050

Tähtviljad

 

 

0161060

Hurmaad

 

 

0161070

Jambolanid

 

 

0161990

Muud

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0162020

Litšid

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

0163020

Banaanid

 

 

0163030

Mangod

 

 

0163040

Papaiad

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

0163080

Ananassid

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

0163100

Durianid

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

0163990

Muud

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*2)

 

0211000

a)

Kartulid

 

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

0212020

Bataat

 

 

0212030

Jamss

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

0213020

Porgand

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0213040

Mädarõigas

 

 

0213050

Maapirn

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0213080

Redis

 

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0213110

Naeris

 

 

0213990

Muud

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*2)

 

0220010

Küüslauk

 

 

0220020

Sibul

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

0220990

Muud

 

 

0230000

Viliköögivili

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat

 

 

0231020

Harilik paprika

 

 

0231030

Baklažaan

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

0231990

Muud

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0232010

Kurk

 

 

0232020

Kornišon

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

0233010

Melon

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

0242990

Muud

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

0,01  (*2)

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

0251010

Põldkännak

 

 

0251020

Aedsalat

 

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

0251990

Muud

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

 

0252010

Spinat

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

 

 

0254000

d)

Ürt-allikkerss

 

 

0255000

e)

Salatsigur

 

 

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

 

0,4 (+)

0256010

Aed-harakputk

 

(+)

0256020

Murulauk

 

(+)

0256030

Lehtseller

 

(+)

0256040

Petersell

 

(+)

0256050

Aedsalvei

 

(+)

0256060

Rosmariin

 

(+)

0256070

Aed-liivatee

 

(+)

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

(+)

0256090

Loorberilehed

 

(+)

0256100

Estragon

 

(+)

0256990

Muud

 

(+)

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*2)

 

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

0260050

Läätsed

 

 

0260990

Muud

 

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*2)

 

0270010

Spargel

 

 

0270020

Kardi

 

 

0270030

Varsseller

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

0270990

Muud

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

 

 

0280010

Kultuurseened

0,9 (+)

 

0280020

Metsaseened

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Samblad ja samblikud

0,01  (*2)

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*2)

 

0300000

KAUNVILI

0,01  (*2)

 

0300010

Oad

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JAÕLIVILI

 

 

0401000

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

0,01  (*2)

 

0401020

Maapähklid

0,01  (*2)

 

0401030

Unimagunaseemned

0,01  (*2)

 

0401040

Seesamiseemned

0,01  (*2)

 

0401050

Päevalilleseemned

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsiseemned

7 (+)

 

0401070

Sojaoad

0,01  (*2)

 

0401080

Sinepiseemned

0,01  (*2)

 

0401090

Puuvillaseemned

0,7

 

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01  (*2)

 

0401110

Värvisafloori seemned

0,01  (*2)

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01  (*2)

 

0401130

Põldtudra seemned

0,01  (*2)

 

0401140

Kanepiseemned

0,01  (*2)

 

0401150

Riitsinuseseemned

0,01  (*2)

 

0401990

Muud

0,01  (*2)

 

0402000

Õlivili

0,01  (*2)

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

0402990

Muud

 

 

0500000

TERAVILI

 

 

0500010

Oder

7

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  (*2)

 

0500030

Mais

0,01  (*2)

 

0500040

Harilik hirss

0,01  (*2)

 

0500050

Kaer

15

 

0500060

Riis

0,01  (*2)

 

0500070

Rukis

8

 

0500080

Harilik sorgo

0,01  (*2)

 

0500090

Nisu

7

 

0500990

Muud

0,01  (*2)

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*2)

 

0610000

Teed

 

0,6 (+)

0620000

Kohvioad

 

 

0630000

Taimeteed

 

0,5 (+)

0631000

a)

Õitest

 

(+)

0631010

Kummel

 

(+)

0631020

Hapu hibisk

 

(+)

0631030

Roos

 

(+)

0631040

Jasmiin

 

(+)

0631050

Pärn

 

(+)

0631990

Muud

 

(+)

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

(+)

0632010

Maasikas

 

(+)

0632020

Tee-punapõõsas

 

(+)

0632030

Matepuu

 

(+)

0632990

Muud

 

(+)

0633000

c)

Juurtest

 

(+)

0633010

Palderjan

 

(+)

0633020

Ženženn

 

(+)

0633990

Muud

 

(+)

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

(+)

0640000

Kakaooad

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

0700000

HUMAL

0,05  (*2)

 

0800000

MAITSEAINED

 

 

0810000

Seemned

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Aniis

 

(+)

0810020

Pärsia köömen

 

(+)

0810030

Seller

 

(+)

0810040

Koriander

 

(+)

0810050

Harilik vürtsköömen

 

(+)

0810060

Aedtill

 

(+)

0810070

Harilik apteegitill

 

(+)

0810080

Põld-lambalääts

 

(+)

0810090

Muskaatpähkel

 

(+)

0810990

Muud

 

(+)

0820000

Viljad

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Piment

 

(+)

0820020

Jaapani pipar

 

(+)

0820030

Köömen

 

(+)

0820040

Kardemon

 

(+)

0820050

Kadakamarjad

 

(+)

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

(+)

0820070

Vanill

 

(+)

0820080

Tamarind

 

(+)

0820990

Muud

 

(+)

0830000

Puukoor

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Kaneel

 

(+)

0830990

Muud

 

(+)

0840000

Juured ja risoomid

 

4 (+)

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*2)

(+)

0840020

Harilik ingver

 

(+)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*2)

(+)

0840040

Mädarõigas

 

(+)

0840990

Muud

0,05  (*2)

(+)

0850000

Pungad

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Nelk

 

(+)

0850020

Kappar

 

(+)

0850990

Muud

 

(+)

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Safran

 

(+)

0860990

Muud

 

(+)

0870000

Seemnerüü

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muskaatõis

 

(+)

0870990

Muud

 

(+)

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*2)

 

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

0900030

Juursigur

 

 

0900990

Muud

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

Koed

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

0,3

 

1011020

Rasvkude

0,15

 

1011030

Maks

1,5

 

1011040

Neerud

1,5

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1,5