EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1254

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1254, 19. juuli 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2015/640 seoses uute täiendavate lennukõlblikkusnõuete kehtestamisega

C/2022/4946

OJ L 191, 20.7.2022, p. 47–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1254/oj

20.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 191/47


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1254,

19. juuli 2022,

millega muudetakse määrust (EL) 2015/640 seoses uute täiendavate lennukõlblikkusnõuete kehtestamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91, (1) eriti selle artikli 17 lõike 1 punkti h,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) 2018/1139 artikli 76 lõikele 3 annab Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (edaspidi „amet“) välja sertifitseerimistingimused ja ajakohastab neid korrapäraselt, et tagada sertifitseerimistingimuste otstarbekohasus. Õhusõiduk, mille projekt on juba sertifitseeritud, ei pea tootmise ega kasutamise ajal siiski vastama kohaldatavate sertifitseerimistingimuste ajakohastatud versioonile. Jätkuva lennukõlblikkuse tagamiseks ja ohutuse suurendamiseks tuleks ette näha, et sellised õhusõidukid vastaksid täiendavatele lennukõlblikkusnõuetele, mis ei sisaldunud algsetes sertifitseerimistingimustes projekti sertifitseerimise ajal. Sellised täiendavad lennukõlblikkusnõuded on sätestatud komisjoni määruses (EL) 2015/640 (2).

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/1159 (3) lisati määruse (EL) 2015/640 I lisasse (osa 26) uus punkt 26.157, mida hakatakse kohaldama alates 26. augustist 2023. Selle sätte kohaselt peavad kõik kasutusel olevad suured lennukid, mille amet on sertifitseerinud ja millega tehakse ärilise lennutranspordi lende 26. augustil 2023 või pärast seda, vastama D-klassi lasti- või pagasiruumide ümberehitamisega seotud täiendavatele lennukõlblikkusnõuetele. Üksikasjalikumad analüüsid on siiski näidanud, et teatavat liiki käitamise, sealhulgas peamiselt ärilise lennutranspordi lendude korral on oht, et lennu ajal puhkeb nende D-klassi lasti- või pagasiruumis tulekahju, mis muutub kontrollimatuks põlenguks, teatavate suurte ja madala istmete hõivatusastmega lennukite puhul väiksem. Selleks et vältida ebaproportsionaalse ja mittekulutõhusa koormuse panemist kõnealuste lennukitüüpide käitajatele, tuleks nad seega vabastada kohustusest täita punkti 26.157 nõudeid.

(3)

Alates 22. juunist 2021 muutis amet suurte lennukite sertifitseerimistingimusi (CS-25), et lisada uus tingimus, millega nõutakse selliste vahendite kasutuselevõttu, millega minimeeritakse oht, et rehvi rõhk jääb kasutamise ajal minimaalselt lubatust allapoole. Seda uut tingimust kohaldatakse siiski ainult selliste suurte lennukite suhtes, mille projekti kinnituse taotlus esitati pärast 22. juunit 2021. Võttes arvesse, et teatavad suured lennukid ei pruugi kõnealusele uuele tingimusele vastata, tuleks kehtestada täiendavad lennukõlblikkusnõuded. Võttes nõuetekohaselt arvesse suurte lennukite käitamise laadi ja sellega seotud riski, säilitades samal ajal liidus tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge taseme, on proportsionaalne ja kulutõhus kohaldada kõnealuseid täiendavaid lennukõlblikkusnõudeid kõigi kasutusel olevate, ameti poolt juba sertifitseeritud projekti alusel toodetud suurte lennukite suhtes.

(4)

Amet on muutnud vastavalt väikeste tiivikõhusõidukite (CS-27) ja suurte tiivikõhusõidukite (CS-29) sertifitseerimistingimusi, et kehtestada uued tingimused tiivikõhusõidukitele, mis on ette nähtud kasutamiseks avamerel. Uute tingimuste kohaselt peavad tiivikõhusõidukid olema sertifitseeritud vette hädamaandumiseks või neile peavad olema paigaldatud hädaolukorras kasutatavad ujuvvahendid. Võttes nõuetekohaselt arvesse kopterite avamerelendude laadi ja sellega kaasnevat ohtu ning vajadust säilitada liidus tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase, on proportsionaalne ja kulutõhus muuta mõned neist tingimustest kohaldatavateks liidus käitatavate olemasolevate kopterite suhtes ja ameti poolt juba sertifitseeritud projekti alusel pärast käesoleva määruse jõustumist toodetavate kopterite suhtes.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) 2015/640 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklisse 2 lisatakse punktid ca, cb ja cc:

„ca)

„väike kopter“ – kopter, mille suhtes kehtivad väikeste tiivikõhusõidukite sertifitseerimistingimused CS-27 või samaväärsed sertifitseerimisalused;

cb)

„väike A-kategooria kopter“ – väike kopter, millel on kõik määruse (EL) nr 965/2012 I lisa punktis 17 määratletud A-kategooria omadused ja mille suhtes kehtivad suurte tiivikõhusõidukite sertifitseerimistingimustes (CS-29) sätestatud täiendavaid tingimused, mida kohaldatakse C liites väikeste tiivikõhusõidukite sertifitseerimistingimuste (CS-27) kohta esitatud viite alusel, või samaväärsed sertifitseerimisalused;

cc)

„põhjendatud mereolud“ – taotleja poolt seoses tüübisertifikaadi või täiendava tüübisertifikaadiga valitud mereolud, mille korral on tõendatud tiivikõhusõiduki vastupidavus ümberminekule ning mille põhjal on välja antud sertifikaat vette hädamaandumise või hädaolukorras ujuvvahendite kasutamise kohta.“;

2)

I lisa (osa 26) muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 9. septembrist 2022, välja arvatud:

a)

lisa punktid 2 ja 6, mida kohaldatakse alates 26. augustist 2023;

b)

lisa punktid 4 ja 5, mida seoses määruse (EL) 2015/640 I lisa (osa 26) punktide 26.410, 26.415, punkti 26.420 alapunktide a ja b ning punkti 26.425 lisamisega kohaldatakse alates 9. augustist 2023;

c)

lisa punkt 5 seoses määruse (EL) 2015/640 I lisa (osa 26) punkti 26.420 alapunkti c ja punkti 26.435 alapunkti a lisamisega, mida kohaldatakse alates 9. augustist 2024;

d)

lisa punkt 5 seoses määruse (EL) 2015/640 I lisa (osa 26) punkti 26.435 alapunkti b lisamisega, mida kohaldatakse alates 9. augustist 2026.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. juuli 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 23. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/640, milles käsitletakse teatavat liiki lennutegevuse suhtes kohaldatavaid täiendavaid lennukõlblikkustingimusi ja millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 (ELT L 106, 24.4.2015, lk 18).

(3)  Komisjoni 5. augusti 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1159, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1321/2014 ja (EL) 2015/640 seoses uute täiendavate lennukõlblikkusnõuete kehtestamisega (ELT L 257, 6.8.2020, lk 14).


LISA

Määruse (EL) 2015/640 I lisa (osa 26) muudetakse järgmiselt.

1)

Sisukord asendatakse järgmisega:

„SISUKORD

ALAJAGU A — ÜLDSÄTTED

26.10

Pädev asutus

26.20

Ajutiselt mittetöötavad seadmed

26.30

Nõuetele vastavuse tõendamine

ALAJAGU B — SUURED LENNUKID

26.50

Istmed, lamamisasemed, turvavööd ja ohutusrihmad

26.60

Hädamaandumine — dünaamilised tingimused

26.100

Avariiväljapääsude asukoht

26.105

Avariiväljapääsudele juurdepääs

26.110

Avariiväljapääsude märgistus

26.120

Õhusõidukisisene avariitulede süsteem ja selle kasutamine

26.150

Reisijatesalongi ja lennumeeskonnakabiini sisustus

26.155

Lastiruumi sektsioonide vooderdise süttivus

26.156

Soojus- ja müraisolatsioonimaterjalid

26.157

D-klassi ruumide ümberehitamine

26.160

Tualettruumi tuletõrjesüsteem

26.170

Tulekustutid

26.200

Telikuasendi helisignalisatsioon

26.201

Rehvirõhk

26.205

Lennurajalt väljasõitmise eest hoiatavad süsteemid

26.250

Lennumeeskonnakabiini uksemehhanismide kasutamine ainsa lennumeeskonnaliikme teovõimetuse korral

26.300

Vananevate lennukikonstruktsioonide jätkuva terviklikkuse programm — üldnõuded

26.301

Nõuetele vastavuse kava (piiratud) tüübisertifikaadi omanikele

26.302

Väsimus- ja vigastustaluvuse hindamine

26.303

Kehtivuspiir

26.304

Korrosiooni vältimise ja tõrje programm

26.305

Konstruktsiooni jätkuva terviklikkuse programmi kehtivus

26.306

Väsimuskriitiline esialgne konstruktsioon

26.307

Vigastustaluvuse andmed väsimuskriitilisse konstruktsiooni tehtud muudatuste puhul

26.308

Vigastustaluvuse andmed väsimuskriitilise konstruktsiooni juures tehtud remonditööde puhul

26.309

Remonditöö hindamise suunised

26.330

Olemasolevate täiendavate tüübisertifikaatide, muude tehtud oluliste muudatuste ning neid muudatusi või täiendavaid tüübisertifikaate mõjutavate remonditööde vigastustaluvuse andmed

26.331

Nõuetele vastavuse kava täiendava tüübisertifikaadi omanikele

26.332

Väsimuskriitilist konstruktsiooni mõjutavate muudatuste väljaselgitamine

26.333

1. septembril 2003 või hiljem heaks kiidetud täiendavate tüübisertifikaatide ja nendega seotud remonditööde vigastustaluvuse andmed

26.334

Enne 1. septembrit 2003 heaks kiidetud täiendavate tüübisertifikaatide ning muude muudatuste ja nende muudatustega seotud remonditööde vigastustaluvuse andmed

26.370

Jätkuva lennukõlblikkusega seotud ülesanded ja õhusõiduki hooldusprogramm

ALAJAGU C — KOPTERID

26.400

Tulekustutid

26.410

Vee all kasutatavad avariiolukordadeks määratud juhtseadised

26.415

Vee all kasutatavad avariiväljapääsud

26.420

Vee kohal toimuva lennu avariivarustus

26.425

Põhjendatud mereolude kindlaksmääramine

26.430

Hädaolukorras kasutatavate ujuvvahendite vastupidavus kahjustustele

26.431

Hädaolukorras kasutatavate ujuvvahendite konstruktsiooni töökindluse kindlaksmääramine

26.435

Hädaolukorras kasutatavate ujuvvahendite automaatne rakendumine

I liide — Loetelu lennukimudelitest, mille suhtes ei kohaldata I lisa (osa 26) teatavaid sätteid“;

2)

punkt 26.157 asendatakse järgmisega:

„26.157   D-klassi ruumide ümberehitamine

Käitajad, kes käitavad selliseid ärilises lennutranspordis kasutatavaid suuri lennukeid, mille tüübisertifikaat on välja antud 1. jaanuaril 1958 või hiljem, välja arvatud käesoleva lisa 1. liite tabelis A.1 loetletud lennukimudelite käitajad, peavad tagama, et:

a)

lennukite puhul, mille käitamine hõlmab reisijatevedu, vastavad kõik D-klassi lasti- või pagasiruumid, olenemata nende mahust, C-klassi ruumide suhtes kohaldatavatele sertifitseerimistingimustele;

b)

lennukite puhul, mille käitamine hõlmab vaid kaubavedu, vastavad kõik D-klassi lastiruumid, olenemata nende mahust, kas C- või E-klassi ruumide suhtes kohaldatavatele sertifitseerimistingimustele.“;

3)

lisatakse punkt 26.201:

„26.201   Rehvirõhk

Suurte lennukite käitajad peavad minimeerima ohu, et rehvi rõhk jääb kasutamise ajal minimaalselt lubatud tasemest allapoole.“;

4)

C alajao pealkiri asendatakse järgmisega:

„ALAJAGU C — KOPTERID“;

5)

lisatakse punktid 26.410, 26.415, 26.420, 26.425, 26.430, 26.431 ja 26.435:

„26.410   Vee all kasutatavad avariiolukordadeks määratud juhtseadised

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid ja suuri koptereid, mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et kõik avariiolukordadeks määratud juhtseadised, mida peab saama kasutada vee all, on varustatud nii kasutusjuhendiga kui ka märgistatud kollaste ja mustade triipudega.

26.415   Vee all kasutatavad avariiväljapääsud

a)

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid ja suuri koptereid, mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et:

1)

kopteris viibijatel on võimalik hõlpsasti kindlaks teha, kuidas kasutada vee all väljumiseks ette nähtud avariiväljapääse, et hõlbustada väljumist vette hädamaandumise või vees ümbermineku korral;

2)

kopteri mõlemal küljel on iga neljast reisijakohast koosneva üksuse (või selle osa) jaoks vee all kasutatav avariiväljapääs, välja arvatud juhul, kui vee all kasutatav avariiväljapääs on piisavalt suur, et võimaldada üheaegselt väljuda kahel reisijal;

3)

reisijakohad asuvad alapunktis 2 osutatud vee all kasutatavate avariiväljapääsude suhtes viisil, mis hõlbustab reisijate väljumist kopteri ümbermineku ja salongi üleujutamise korral.

b)

Käitajad, kes käitavad A-kategooria väikeseid koptereid ja suuri koptereid, mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et:

1)

kõik avariiväljapääsud, sealhulgas lennumeeskonna avariiväljapääsud, ning kõik uksed, aknad ja muud avad, mis sobivad veealuse väljapääsuna kasutamiseks, jäävad kasutatavaks hädaolukorras;

2)

kõikide vee all kasutatavate avariiväljapääsude avade servade hõlpsaks märkamiseks kõikides valgustustingimustes on olemas automaatne vahend; märgistus peab jääma nähtavaks ka siis, kui kopter on ümber läinud või salong on vee all.

26.420   Vee kohal toimuva lennu avariivarustus

a)

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid ja suuri koptereid, mis peavad vastama määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.300, VI lisa punkti NCC.IDE.H.227 või VIII lisa punkti SPO.IDE.H.199 nõuetele, tagavad, et igal täispuhutud päästeparvel on vahendid selle hoidmiseks kopteri lähedal ning lisavahendid kopteri külge kinnitatud täispuhutud päästeparve hoidmiseks kaugusel, mis ei ohustaks päästeparve ennast ega selle pardal olevaid isikuid. Kui kopter vajub täielikult vee alla, peavad mõlemad päästeparvede kinnihoidmisvahendid purunema enne kopteri vee alla vajumist, isegi kui päästeparv on tühi.

b)

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid ja suuri koptereid, mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et kopteri pardale saab paigutada iga kopterireisija kohta ühe päästevesti ja et need on istuvate pardalviibijate jaoks kergesti juurdepääsetavad, välja arvatud juhul, kui pardalviibijad peavad päästeveste kandma kogu kopteris viibimise aja.

c)

Käitajad, kes käitavad suuri koptereid, millele peavad määruse (EL) nr 965/2012 V lisa punkti SPA.HOFO.165 alapunkti d kohaselt olema paigaldatud üks või mitu päästeparve, peavad tagama, et päästeparv(ed):

1)

on kaugjuhitav(ad) koos päästeparve(de) rakendamiseks vajalike vahenditega, mis asuvad lennumeeskonna, salongireisijate ja vette kukkunud isikute jaoks kergesti juurdepääsetavas kohas, kui kopter on veepinnal püstises või ümberläinud asendis;

2)

on usaldusväärselt rakendatav(ad) mis tahes asendis, mille kopter võib põhjendatud eelduste kohaselt veepinnal võtta, sealhulga ümberläinud asendis, ning põhjendatud mereoludes, mille korral on tagatud kopteri vastupidavus ümberminekule.

26.425   Põhjendatud mereolude kindlaksmääramine

a)

Väikese kopteri või suure kopteri tüübisertifikaadi omanik tagab, et tiivikõhusõiduki lennukäsiraamatus on kirjeldatud põhjendatud mereolusid, mille korral on tagatud vastupidavus ümberminekule, ja esitatud sellega seotud teave vette hädamaandumiseks sertifitseerimise kohta või hädaolukorras ujuvvahendite kasutamist käsitlevad sätted ning et need on edastatud kõigile käitajatele.

b)

Väikesele kopterile või suurele kopterile paigaldatud hädaolukorras kasutatava ujuvvahendi täiendava tüübisertifikaadi omanik tagab, et tiivikõhusõiduki lennukäsiraamatus on kirjeldatud põhjendatud mereolusid, mille korral on tagatud vastupidavus ümberminekule, ja esitatud sellega seotud teave vette hädamaandumiseks sertifitseerimise kohta või hädaolukorras ujuvvahendite kasutamist käsitlevad sätted ning et need on edastatud kõigile käitajatele.

26.430   Hädaolukorras kasutatavate ujuvvahendite vastupidavus kahjustustele

a)

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid või suuri koptereid, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat on välja antud 9. augustil 2025 või pärast seda ja mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et kui kopter on varustatud hädaolukorras kasutatava ujuvvahendiga, mis on kokku pakitud, siis minimeeritakse konstruktsioonis võimalikult suures ulatuses mõju, mida veega kokkupõrkest tuleneda võiv kahju võib avaldada hädaolukorras kasutatava ujuvvahendi edukale rakendamisele ja kinnihoidmisele.

b)

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid või suuri koptereid, millele hädaolukorras kasutatavad kokkupakitud ujuvvahendid on esmakordselt paigaldatud 9. augustil 2025 või pärast seda ja mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et konstruktsioonis minimeeritakse võimalikult suures ulatuses mõju, mida veega kokkupõrkest tuleneda võiv kahju võib avaldada hädaolukorras kasutatava ujuvvahendi edukale rakendamisele ja kinnihoidmisele.

26.431   Hädaolukorras kasutatavate ujuvvahendite konstruktsiooni töökindluse kindlaksmääramine

a)

Käitaja, kes käitab väikest kopterit või suurt kopterit, mis peab vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, võib taotleda punktis b osutatud isikult punktis c osutatud teenuste osutamist, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

1)

käitaja peab tõendama vastavust käesoleva lisa punktile 26.430;

2)

kõnealuse kopteri tüübisertifikaadis või täiendavas tüübisertifikaadis ei ole tõendatud hädaolukorras kasutatava ujuvvahendi vastupidavust kokkupõrkel veega.

b)

Punktis c osutatud teenuseid osutavad järgmised isikud:

1)

kui tüübiprojekt hõlmab hädaolukorras kasutatavat ujuvvahendit: tüübisertifikaadi omanik;

2)

kui hädaolukorras kasutatav ujuvvahend on sertifitseeritud täiendavas tüübisertifikaadis: täiendava tüübisertifikaadi omanik.

c)

Punktis b osutatud isik teeb järgmist:

1)

veendub, et võimalikult suures ulatuses mõju minimeeritakse mõju, mida veega kokkupõrkest tuleneda võiv kahju võib avaldada hädaolukorras kasutatava ujuvvahendi edukale rakendamisele ja kinnihoidmisele;

2)

veendub, et hädaolukorras kasutatava ujuvvahendi konstruktsioonis võetakse arvesse punkti c alapunktis 1 osutatud mõju;

3)

esitab käitajale asjakohase hinnangu.

26.435   Hädaolukorras kasutatavate ujuvvahendite automaatne rakendumine

a)

Käitajad, kes käitavad väikeseid koptereid, mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et kui hädaolukorras kasutatav ujuvvahend on paigaldatud ja lennu ajaks kokkupakitud asendis, rakendub see vette sattumisel automaatselt.

b)

Käitajad, kes käitavad A-kategooria väikeseid koptereid ja suuri koptereid, mis peavad vastavalt määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkti CAT.IDE.H.320 alapunktile a olema projekteeritud maanduma veepinnal või sertifitseeritud vette hädamaandumiseks, peavad tagama, et kui hädaolukorras kasutatav ujuvvahend on paigaldatud ja lennu ajaks kokkupakitud asendis, rakendub see vette sattumisel automaatselt ega sõltu lennu ajal ühestki piloodi tegevusest.“

6)

1. liide asendatakse järgmisega:

„1. liide

Loetelu lennukimudelitest, mille suhtes ei kohaldata I lisa (osa 26) teatavaid sätteid

Tabel A.1

Tüübisertifikaadi omanik

Liik

Mudelid

Tootja seerianumber

I lisa (osa 26) sätted, mida EI kohaldata

The Boeing Company

707

Kõik

 

26.301–26.334

The Boeing Company

720

Kõik

 

26.301–26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Kõik

26.301–26.334

The Boeing Company

DC-8

Kõik

 

26.301–26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11

DC-9-12

DC-9-13

DC-9-14

DC-9-15

DC-9-15F

DC-9-21

DC-9-31

DC-9-32

DC-9-32 (VC-9C),

DC-9-32F

DC-9-32F (C-9A, C-9B),

DC-9-33F

DC-9-34

DC-9-34F

DC-9-41

DC-9-51

Kõik

26.301–26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Kõik

26.301–26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Kõik

26.301–26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Kõik

26.301–26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Kõik

26.301–26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Kõik

26.301–26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Kõik

26.301–26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24, 24A, 24B, 24B-A, 24D,24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F

Kõik

26.301–26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Kõik

 

26.301–26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Kõik

 

26.301–26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Kõik

26.301–26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Kõik

 

26.301–26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Kõik

 

26.301–26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Kõik

26.301–26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Kõik

26.301–26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Kõik

 

26.301–26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Kõik

26.301–26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Kõik

26.301–26.334

AIRBUS

A320-seeria

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 ja 10360

26.60

AIRBUS

A321-seeria

A321-271NX

10257, 10371 ja 10391

26.60

AIRBUS

A330-seeria

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008 ja 2011

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

ATR 72-seeria

ATR72-212A

1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 1661

26.60

The Boeing Company

737-seeria

737-8 ja 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798, 43799, 43917,

43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973,

43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057,

60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

Gulfstream G100-seeria

1125 Astra

1125 Astra SP

G100/Astra SPX

Kõik

26.157

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

Gulfstream G100-seeria

Gulfstream G150

Kõik

26.157

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

GALAXY G200-seeria

Gulfstream 200/Galaxy

Kõik

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

650-seeria

650

Kõik

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

Cessna 500/550/S550/560/560XL- seeria

500

550

560

560XL

S550

Kõik

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

Hawker-seeria

BAe.125-seeria

Hawker 750

Hawker 800XP

Kõik

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

CESSNA 750 (Citation X) seeria

750

Kõik

26.157


Top