EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1208

Nõukogu määrus (EL) 2022/1208, 12. juuli 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Horvaatias

ST/10853/2022/INIT

OJ L 187, 14.7.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1208/oj

14.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/18


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/1208,

12. juuli 2022,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Horvaatias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 140 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2866/98 määratakse kindlaks euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute vahelised ümberarvestuskursid (2) alates 1. jaanuarist 1999.

(2)

Vastavalt 2012. aasta ühinemisakti artiklile 5 on Horvaatia suhtes kehtestatud erand Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 139 lõike 1 tähenduses.

(3)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2022/1211, (3) mis käsitleb euro kasutuselevõttu Horvaatias 1. jaanuaril 2023, on Horvaatia täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikud tingimused ning Horvaatia suhtes kehtestatud erand tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2023.

(4)

Euro kasutuselevõtt Horvaatias nõuab euro ja Horvaatia kuna vahelise ümberarvestuskursi kehtestamist. Ümberarvestuskursiks tuleks kehtestada 7,53450 Horvaatia kuna 1 euro kohta, mis vastab kuna praegusele keskmisele kursile vahetuskursimehhanismis (ERM II).

(5)

Määrust (EÜ) nr 2866/98 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2866/98 artiklisse 1 lisatakse Prantsuse frangi ja Iiri naela suhtes kohaldatavate ümberarvestuskursside vahele järgmine rida:

„= 7,53450 Horvaatia kuna“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. STANJURA


(1)  4. juuli 2022.aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 31. detsembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute vaheliste ümberarvestuskursside kohta (EÜT L 359, 31.12.1998, lk 1).

(3)  Nõukogu 12. juuli 2022.aasta otsus (EL) 2022/1211, mis käsitleb euro kasutuselevõttu Horvaatias 1. jaanuaril 2023 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 31).


Top