EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0662

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/662, 21. aprill 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Myanmaris/Birmas

ST/7650/2022/INIT

ELT L 121, 22.4.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/662/oj

22.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 121/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/662,

21. aprill 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Myanmaris/Birmas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Myanmaris/Birmas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 194/2008, (1) eriti selle artiklit 4i,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. mail 2013 vastu määruse (EL) nr 401/2013.

(2)

Nõukogu vaatas läbi määruse (EL) nr 401/2013 IV lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Läbivaatamise põhjal tuleks muuta üheksat kannet käsitlevat teavet.

(3)

Määrust (EL) nr 401/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 401/2013 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 121, 3.5.2013, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 401/2013 IV lisa jaos „A. Artiklis 4a osutatud füüsiliste isikute loetelu“ asendatakse kanded 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 ja 38 järgmiste kannetega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„15.

Min Aung Hlaing

Sünniaeg: 3. juuli 1956

Sünnikoht: Tavoy, Myanmar/Birma

Kodakondsus: Myanmar

Riiklik isikukood: 12/SAKHANA(N)020199

Sugu: mees

Min Aung Hlaing on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) ülemjuhataja alates 2011. aastast. Ta on riigi haldusnõukogu esimees ning riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu liige. Min Aung Hlaing kuulutas end 1. augustil 2021 nn peaministriks. 1. veebruaril 2021 panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris/Birmas toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe 1. veebruaril 2021 välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. 2. veebruaril 2021 loodi nende volituste teostamiseks riigi haldusnõukogu, takistades nii demokraatlikult valitud valitsusel oma mandaati täita. Riiklik kaitse- ja julgeolekunõukogu pikendas 31. jaanuaril 2022 Min Aung Hlaingi taotlusel erakorralist seisukorda ametlikult kuni 31. juulini 2022.

Koondades kogu võimu haldusnõukogu kätte ja olles riigi haldusnõukogu esimees, on ülemjuhataja Min Aung Hlaing otseselt osalenud riigi funktsioone käsitlevate otsuste tegemises ja vastutav selle eest ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas. Peale selle võttis riigi haldusnõukogu vastu otsused, millega piirati väljendusvabadust, sealhulgas teabele juurdepääsu, ja rahumeelse kogunemise õigust. Sõjaväejõud ja ametivõimud, kes tegutsevad riigi haldusnõukogu kontrolli all, on alates 1. veebruarist 2021 toime pannud inimõiguste raskeid rikkumisi, tapnud tsiviilisikuid ja relvastamata protestijaid, piiranud ühinemis- ja väljendusvabadust, sealhulgas piiranud internetiühendust, vahistanud ja pidanud meelevaldselt kinni opositsioonijuhte ja riigipöörde vastaseid. Riigi haldusnõukogu esimehena vastutab ülemjuhataja Min Aung Hlaing otseselt nende repressiivsete otsuste ja inimõiguste raskete rikkumiste eest.

2018. aastal teatasid ÜRO ja rahvusvahelised kodanikuühiskonna organisatsioonid inimõiguste ränkadest rikkumistest ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rasketest rikkumistest, mida sõjaväe- ja politseijõud on alates 2011. aastast Katšini, Arakani ja Šani osariigis rohingjade vastu toime pannud, ning leidsid, et paljud neist rikkumistest kujutavad endast kõige raskemaid kuritegusid rahvusvahelise õiguse alusel. Tatmadaw’ ülemjuhatajana vastutab Min Aung Hlaing alates 2011. aastast otseselt nende rohingjade vastu toime pandud raskete rikkumiste eest.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Sünniaeg: 24. mai 1951

Kodakondsus: Myanmar

Sugu: mees

Kindralleitnant Myint Swe on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) liige ja kuni 1. veebruarini 2021 oli ta Tatmadaw’ poolt ametisse määratud asepresident. Sel kuupäeval osales Myint Swe koos teiste Tatmadaw’ liikmetega riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu koosolekul. Riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu koosolek oli põhiseadusevastane, sest sellel ei osalenud nõukogu tsiviilisikutest liikmed. Sel koosolekul kuulutati Myint Swe presidendi kohusetäitjaks. Seejärel kuulutas Myint Swe välja erakorralise seisukorra ja andis riigi seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. Erakorralise seisukorra väljakuulutamise menetlust rikuti, sest põhiseaduse kohaselt on erakorralise seisukorra väljakuulutamise õigus ainult presidendil. Myint Swe kiitis 31. jaanuaril 2022 heaks erakorralise seisukorra pikendamise kuni 31. juulini 2022.

Nõustudes enda presidendi kohusetäitjaks nimetamisega ja andes seadusandlikud, kohtulikud ja täidesaatvad volitused üle väejuhatajale, aitas Myint Swe kaasa demokraatlikult valitud valitsuse kukutamisele ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas.

22.3.2021

17.

Soe Win

Sünniaeg: 1. märts 1960

Kodakondsus: Myanmar

Sugu: mees

Soe Win on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) ülemjuhataja asetäitja alates 2011. aastast. Ta on riigi haldusnõukogu aseesimees ning riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu liige. 1. veebruaril 2021. aastal panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe 1. veebruaril 2021 välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. 2. veebruaril 2021 loodi nende volituste teostamiseks riigi haldusnõukogu, takistades nii demokraatlikult valitud valitsusel oma mandaati täita. Soe Win osales riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu 31. jaanuari 2022. aasta koosolekul, mil pikendati erakorralist seisukorda kuni 31. juulini 2022.

Riigi haldusnõukogu aseesimehena on ülemjuhataja asetäitja Soe Win otseselt osalenud riigi funktsioone käsitlevate otsuste tegemises ja vastutav selle eest ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas. Peale selle võttis riigi haldusnõukogu vastu otsused, millega piirati väljendusvabadust, sealhulgas teabele juurdepääsu, ja rahumeelse kogunemise õigust. Sõjaväejõud ja ametivõimud, kes tegutsevad riigi haldusnõukogu kontrolli all, on alates 1. veebruarist 2021 toime pannud inimõiguste raskeid rikkumisi, tapnud tsiviilisikuid ja relvastamata protestijaid, piiranud ühinemis- ja väljendusvabadust, sealhulgas piiranud internetiühendust, vahistanud ja pidanud meelevaldselt kinni opositsioonijuhte ja riigipöörde vastaseid.

Riigi haldusnõukogu aseesimehena vastutab ülemjuhataja asetäitja Soe Win otseselt nende repressiivsete otsuste ja inimõiguste raskete rikkumiste eest.

2018. aastal teatasid ÜRO ja rahvusvahelised kodanikuühiskonna organisatsioonid inimõiguste ränkadest rikkumistest ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rasketest rikkumistest, mida sõjaväe- ja politseijõud on alates 2011. aastast Katšini, Arakani ja Šani osariigis rohingjade vastu toime pannud, ning leidsid, et paljud neist rikkumistest kujutavad endast kõige raskemaid kuritegusid rahvusvahelise õiguse alusel. Tatmadaw’ ülemjuhataja asetäitjana vastutab Soe Win alates 2011. aastast otseselt nende rohingjade vastu toime pandud raskete rikkumiste eest.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Sünniaeg: 4. või 5. mai 1961

Kodakondsus: Myanmar

Sugu: mees

Kindral Mya Tun Oo on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) liige. 1. veebruaril 2021 määrati ta kaitseministriks ning ta on riigi haldusnõukogu liige.

1. veebruaril 2021. aastal panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe 1. veebruaril 2021 välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. 2. veebruaril 2021 loodi nende volituste teostamiseks riigi haldusnõukogu, takistades nii demokraatlikult valitud valitsusel oma mandaati täita. Mya Tun Oo osales riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu 31. jaanuari 2022. aasta koosolekul, mil pikendati erakorralist seisukorda kuni 31. juulini 2022. Riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu ning riigi haldusnõukogu liikmena on kindral Mya Tun Oo otseselt osalenud riigi funktsioone käsitlevate otsuste tegemises ja vastutav selle eest ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas.

Peale selle võttis riigi haldusnõukogu vastu otsused, millega piirati väljendusvabadust, sealhulgas teabele juurdepääsu, ja rahumeelse kogunemise õigust. Sõjaväejõud ja ametivõimud, kes tegutsevad riigi haldusnõukogu kontrolli all, on alates 1. veebruarist 2021 toime pannud inimõiguste raskeid rikkumisi, tapnud tsiviilisikuid ja relvastamata protestijaid, piiranud ühinemis- ja väljendusvabadust, sealhulgas piiranud internetiühendust, vahistanud ja pidanud meelevaldselt kinni opositsioonijuhte ja riigipöörde vastaseid. Riigi haldusnõukogu liikmena vastutab kindral Mya Tun Oo otseselt nende repressiivsete otsuste ja inimõiguste raskete rikkumiste eest.

Lisaks kannab Mya Tun Oo kaitseministrina vastutust relvajõudude poolt 25. detsembril 2021 Kaja osariigis toime pandud rünnakute eest, mille tulemusel tapeti üle 30 inimese, sealhulgas lapsi ja humanitaartöötajaid, ning tsiviilisikute massilise tapmise ja piinamise eest kogu Myanmaris. Seetõttu vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste eest Myanmaris/Birmas.

2018. aastal teatasid ÜRO ja rahvusvahelised kodanikuühiskonna organisatsioonid inimõiguste ränkadest rikkumistest ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rasketest rikkumistest, mida sõjaväe- ja politseijõud on alates 2011. aastast Katšini, Arakani ja Šani osariigis rohingjade vastu toime pannud, ning leidsid, et paljud neist rikkumistest kujutavad endast kõige raskemaid kuritegusid rahvusvahelise õiguse alusel. Mya Tun Oo oli Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) staabiülemate ühendkomitee liige, mis on Tatmadaw’ tähtsuselt kolmas ametikoht, seda alates 2016. aasta augustist kuni ajani, millal ta määrati kaitseministriks. Sellel ametikohal olles juhtis ta Arakani osariigis toimunud sõjalisi operatsioone ning koordineeris eri relvajõudude, sealhulgas maaväe, mereväe ja õhuväe tegevust, samuti suurtükiväe kasutamist. Seetõttu vastutab nende rohingjade vastu toime pandud raskete rikkumiste eest.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Sünniaeg: 23. juuli 1964

Kodakondsus: Myanmar

Sugu: mees

Kindral Maung Maung Kyaw on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) liige ja riigi haldusnõukogu liige. Ta oli Myanmari õhujõudude ülemjuhataja ajavahemikul 2018 – 2022. aasta jaanuar. 1. veebruaril 2021. aastal panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe 1. veebruaril 2021 välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. 2. veebruaril 2021 loodi nende volituste teostamiseks riigi haldusnõukogu, takistades nii demokraatlikult valitud valitsusel oma mandaati täita. Riigi haldusnõukogu liikmena on kindral Maung Maung Kyaw otseselt osalenud riigi funktsioone käsitlevate otsuste tegemises ja vastutav selle eest ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas.

Peale selle võttis riigi haldusnõukogu vastu otsused, millega piirati väljendusvabadust, sealhulgas teabele juurdepääsu, ja rahumeelse kogunemise õigust. Sõjaväejõud ja ametivõimud, kes tegutsevad riigi haldusnõukogu kontrolli all, on alates 1. veebruarist 2021 toime pannud inimõiguste raskeid rikkumisi, tapnud tsiviilisikuid ja relvastamata protestijaid, piiranud ühinemis- ja väljendusvabadust, sealhulgas piiranud internetiühendust, vahistanud ja pidanud meelevaldselt kinni opositsioonijuhte ja riigipöörde vastaseid. Riigi haldusnõukogu liikmena vastutab kindral Maung Maung Kyaw otseselt nende repressiivsete otsuste ja inimõiguste raskete rikkumiste eest. Lisaks oli ta Myanmari õhujõudude endise juhina otseselt vastutav 2021. aasta detsembris Kaja osariigis toimunud pommirünnakute eest, mis olid suunatud tsiviilelanikkonna vastu ning põhjustasid palju inimohvreid. Seetõttu vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste eest.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(teise nimega: Sate Pyin Nyar)

Sünniaeg: detsember 1948;

Sünnikoht: Kyee Nee küla, Chauki väikelinn, Magway piirkond, Myanmar/Birma;

Kodakondsus: Myanmar;

Sugu: mees

Aadress: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (Tine Yin Thar küla lähedal), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing on liidu valitsuse minister, kes juhib liidu valitsuskabineti ministeeriumi (MOUGO 2). Ta oli teabeminister 2. veebruarist 2021 kuni 1. augustini 2021. Määrati ametisse riigi haldusnõukogu esimehe poolt, kes võttis riigi seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle alates 2. veebruarist 2021. Teabeministrina vastutas ta riiklike meediakanalite (MWD, MRTV, ajalehed Myanmar Alin, Kyemon ja Global New Light of Myanmar, Myanmari uudisteagentuur (MNA) ning Myanmar Digital News) ja seega ametlike uudiste edastamise ja avaldamise eest. Tema teabeministriks oleku ajal avaldasid ajalehed valdavalt sõjaväemeelseid artikleid ning ta on seetõttu vastutav hunta-propaganda ja desinformatsiooni levitamise eest riiklikes meediakanalites. Ta on otseselt vastutav otsuste eest, mis viisid Myanmari meedia allasurumiseni. Sealhulgas korralduste eest, mis keelasid sõltumatul meedial kasutada sõnu „riigipööre“, „sõjaväeline kord“ ja „hunta“ ning mille kohaselt keelati riigis viis uudisteväljaannet. Oma eelmisel ja praegusel ametikohal valitsuse liikmena õõnestas ja õõnestab tema tegevus ja poliitika Myanmaris/Birmas demokraatiat ja õigusriiki.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Sünniaeg: 29. märts 1960;

Sünnikoht: Mandalay, Myanmar/Birma;

Kodakondsus: Myanmar;

Sugu: mees

Kindralleitnant Soe Htut on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) liige. Ta on ka riigi haldusnõukogu liige, mida juhib ülemjuhataja Min Aung Hlaing.

1. veebruaril 2021. aastal panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe 1. veebruaril 2021 välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. 2. veebruaril 2021 loodi nende volituste teostamiseks riigi haldusnõukogu, takistades nii demokraatlikult valitud valitsusel oma mandaati täita.

Soe Htut nimetati 1. veebruaril 2021 siseministriks. Soe Htut osales riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu 31. jaanuari 2022. aasta koosolekul, mil pikendati erakorralist seisukorda kuni 31. juulini 2022. Tulenevalt sellest otsusest ja liikmesusest riigi haldusnõukogus õõnestab tema tegevus ja poliitika Myanmaris/Birmas demokraatiat ja õigusriiki.

Siseminister vastutab Myanmari politsei, tuletõrje ja vanglateenistuse eest. Siseministeeriumi haldusalas on ka riigi julgeolek ning avalik kord. Sellel ametikohal vastutab kindralleitnant Soe Htut inimõiguste raskete rikkumiste eest, mida Myanmari politsei on toime pannud alates 1. veebruari 2021. aasta sõjaväelisest riigipöördest, sealhulgas tsiviilisikute ja relvastamata meeleavaldajate tapmine, ühinemisvabaduse ja rahumeelse kogunemise vabaduse rikkumised, opositsioonijuhtide ja rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised ning väljendusvabaduse rikkumised.

Lisaks on kindralleitnant Soe Htut riigi haldusnõukogu liikmena otseselt osalenud riigi funktsioone käsitlevate otsuste tegemises ja nende eest vastutav ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas. Samuti vastutab ta otseselt riigi haldusnõukogu repressiivsete otsuste, sealhulgas selliste õigusaktide eest, millega rikutakse Myanmari kodanike inimõigusi ja piiratakse nende vabadusi, ning Myanmari julgeolekujõudude toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(teise nimega Tun Tun Naing; teise nimega Htun Htun Naung)

Sünniaeg: 30. aprill 1963;

Kodakondsus: Myanmar;

Sugu: mees

Kindralleitnant Tun Tun Naung on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) liige ja oli varem nende komandör. Ta on piiriküsimuste minister ning riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu liige. 2013. aastal oli Tun Tun Naung sõjaväe põhjaringkonna komandör, kes juhtis Birma sõjaväe konflikti Katšini iseseisvusarmeega. Selles konfliktis panid Myanmari väed Tun Tun Naungi juhtimisel toime inimõiguste raskeid rikkumisi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi. 2017. aastal oli Tun Tun Naung erioperatsioonide esimese büroo komandör. Tema juhtimisel panid väed „rohingjade puhastusoperatsioonide“ ajal Arakani osariigis etniliste vähemuste vastu toime hirmutegusid ja inimõiguste raskeid rikkumisi. Need operatsioonid algasid 25. augustil 2017 ning hõlmasid rohingjade meelevaldseid tapmisi, füüsilist väärkohtlemist, piinamist, seksuaalvägivalda ja kinnipidamist. Kuna ta oli 2013. ja 2017. aastal komandör, vastutab Tun Tun Naung Myanmaris/Birmas toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest.

1. veebruaril 2021. aastal panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. Nende sündmuste ajal võttis Tun Tun Naung 1. veebruaril 2021 vastu liidu valitsuse piiriküsimuste ministri ametikoha ning seega ka koha riiklikus kaitse- ja julgeolekunõukogus. Tun Tun Naung osales riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu 31. jaanuari 2022. aasta koosolekul, mil pikendati erakorralist seisukorda kuni 31. juulini 2022. Tulenevalt sellest otsusest ja liikmesusest liidu valitsuses ning piiriküsimuste ministrina vastutab Tun Tun Naung Myanmaris demokraatiat ja õigusriiki õõnestava tegevuse ning riigi rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse eest.

21.6.2021

38.

Win Shein

(teise nimega U Win Shein)

Sünniaeg: 31. juuli 1957;

Sünnikoht: Mandalay, Myanmar/Birma;

Kodakondsus: Myanmar;

Sugu: mees;

Passi nr: DM001478 (Myanmar/Birma), välja antud 10. septembril 2012, kaotab kehtivuse 9. septembril 2022;

Isikukood: 12DAGANA011336

Win Shein on liidu valitsuse planeerimis- ja rahandusminister, kelle nimetas 1. veebruaril 2021 ametisse ülemjuhataja Min Aung Hlaing. 1. veebruaril 2021. aastal panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandlikud, täidesaatvad ja kohtulikud volitused üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile.

Nõustudes oma nimetamisega liidu valitsuse planeerimis- ja rahandusministriks ning oma olulise rolli tõttu režiimi majanduspoliitikas, vastutab Win Shein demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas.

21.6.2021“.


Top