EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0659

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/659, 21. aprill 2022, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

ST/7947/2022/INIT

OJ L 120, 21.4.2022, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/659/oj

21.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 120/5


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/659,

21. aprill 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artiklit 47,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

Oma 17. juuli 2017. aasta järeldustes teatas nõukogu, et liit kaalub täiendavat asjakohast vastust Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) toime pandud tegudele, mis õõnestavad globaalset massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise korda, võttes eelkõige täiendavaid autonoomseid piiravaid meetmeid.

(3)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Julgeolekunõukogu kinnitas 22. detsembril 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2397 (2017) veel kord, et KRDV ei tohi enam korraldada ühtki tuumarelvakatsetust ega ballistiliste rakettide tehnoloogial põhinevaid rakettide väljatulistamisi ega provotseerida muul moel; et KRDV peab viivitamata peatama kõik oma ballistiliste rakettide alase programmiga seotud tegevused ja sellega seoses kohustuma taas järgima rakettide väljatulistamise moratooriumi; et KRDV peab viivitamata ning täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult loobuma kõigist tuumarelvadest ja käimasolevatest tuumaprogrammidest ning lõpetama viivitamatult kõik nendega seotud tegevused; ning et KRDV peab täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult loobuma kõigist muudest olemasolevatest massihävitusrelvadest ja ballistiliste rakettide alastest programmidest.

(4)

KRDV tulistas 24. märtsil 2022 välja kontinentidevahelise ballistilise raketi. Ajavahemikul 5. jaanuarist kuni 24. märtsini 2022 tulistas KRDV rakette välja vähemalt kaheteistkümnel korral.

(5)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 25. märtsil 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka KRDV poolt 24. märtsil 2022 toimunud kontinentidevahelise ballistilise raketi väljatulistamise, mis kujutab endast mitme ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni rikkumist ning tõsist ohtu rahvusvahelisele ja piirkondlikule rahule ja julgeolekule. Nimetatud avalduses kutsuti KRDVd üles hoiduma edasisest tegevusest, mis võib suurendada rahvusvahelisi või piirkondlikke pingeid, ning täitma asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, loobudes täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult kõikidest oma tuumarelvadest, muudest massihävitusrelvadest, ballistiliste rakettide alastest programmidest ja olemasolevatest tuumaprogrammidest ning lõpetades viivitamata kõik sellealased tegevused. Samuti teatas kõrge esindaja, et liit on valmis rakendama ja vajaduse korral täiendama meetmeid, mida ÜRO Julgeolekunõukogu võib võtta vastuseks 24. märtsil 2022 toimunud kontinentidevahelise ballistilise raketi väljatulistamisele.

(6)

Võttes arvesse KRDV jätkuvat ballistiliste rakettide alast tegevust, millega rikutakse ja eiratakse jämedalt asjaomaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, tuleks määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loeteludesse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada kaheksa isikut ja neli üksust.

(7)

Määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. aprill 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.


LISA

Määruse (EL) 2017/1509 XV ja XVI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

XV lisa jao „Artikli 34 lõigetes 1 ja 3 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ alajakku „a) Füüsilised isikud, kes on loetellu kantud vastavalt artikli 34 lõike 4 punktile a“ lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Sünniaeg: 1950

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

21.4.2022

Korea rahvaarmee üldise poliitilise büroo direktorina aastatel 2018–2021 ning riigiasjade komisjoni liikmena aastatel 2019–2021 vastutas ta Korea Töölispartei otsuste rakendamise eest, mis on seotud tuuma- ja ballistiliste programmide väljatöötamisega, millega rikutakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ja 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Sünniaeg: 1955 või 1956

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

21.4.2022

„Riikliku kaitseteaduse juhtiva ametnikuna“ etendab ta olulist rolli KRDV massihävitusrelvade programmide väljatöötamises ja vastutab selle eest. Ta edutati 2019. aasta augustis kindralkoloneliks ja võttis vastu 16. veebruari teadus- ja tehnoloogiaauhinna, ta on automatiseerimise uurimisinstituudi direktor ja Kim Chaeki Tehnikaülikooli instituudi direktor ning Töölispartei keskkomitee osakonna asedirektor, osales 4. juulil 2017 ja 28. juulil 2017 toimunud Hwasong-14 kontinentidevahelise ballistilise raketi väljatulistamistel ning valdavalt ka teistel rakettide väljatulistamistel, mis toimusid 2017. ja 2019. aastal ja 2020. aasta märtsis.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Sünniaeg: 20.3.1961

Passi number: 927240105

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

21.4.2022

„Kõrgema parteiametnikuna“ ja „riikliku kaitseteaduse juhtiva ametnikuna“ ning 2017. aastal ÜRO liikmesriigi poolt tuvastatu kohaselt Korea Töölispartei keskkomitee laskemoonatööstuse osakonna endise asedirektorina on tal oluline roll KRDV massihävitusrelvade programmide, eelkõige ballistiliste rakettide väljatöötamisel, ning ta vastutab selle eest. Ta viibis 4. juulil 2017 ja 28. juulil 2017 Hwasong-14 kontinentidevahelise ballistilise raketi / suure mitme lõhkepeaga raketilaskesüsteemi katsetustel ning viibis 24. augustil 2019 ja 10. septembril 2019 ballistiliste rakettide väljatulistamistel.

31.

YU Jin

YU Jin

Sünniaeg: 1960

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

21.4.2022

Laskemoonatööstuse osakonna direktorina ja Korea Töölispartei keskkomitee poliitilise büroo asendusliikmena vastutab ta olulise rolli täitmise eest KRDV massihävitusrelvade programmide väljatöötamisel nii tuuma- kui ka ballistilistes valdkondades. Ta saatis Kim Jong Uni visiidil riiklikusse lennundus- ja kosmosearengu administratsiooni, mis toimus enne 2022. aasta märtsis toimunud kontinentidevahelise ballistilise raketi väljatulistamist, ning osales 2021. aasta riiklikul kaitsenäitusel, millel näidati uusi relvasüsteeme. Asedirektorina viibis ta 4. juulil 2017 ja 28. juulil 2017 toimunud Hwasong-14 kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide katsetamistel ning 22. juulil 2019 toimunud üritusel, kus Kim Jong Un kontrollis uut tüüpi allveelaeva, mis KRDV väitel on ette nähtud „strateegilisel“ põhjustel allveelaevadelt ballistiliste rakettide väljalaskmiseks ja mis tõenäoliselt suudab kanda tuumalõhkepeasid, ning 25. juulil ja 30. juulil 2019 ning 2. augustil 2019 toimunud ballistiliste rakettide väljatulistamistel.“

2)

XVI lisa jao „Artikli 34 lõigetes 1 ja 3 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ alajakku „a) Füüsilised isikud“ lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

„25.

PAK Hwa Song

teise nimega PAK Hwa-Song

Äriühingu CONGO ACONDE kaasasutaja

Sünnikoht: KRDV

Passi number: 654331357

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

Aadress: Kongo Demokraatlik Vabariik (KDV)

21.4.2022

Pak Hwa Song osaleb sanktsioonidest kõrvalehoidmises ning vastutab KRDV tuuma- ja ballistiliste programmide rahalise toetamise eest. Ta on äriühingu PAEKHO TRADING CORPORATION varifirma CONGO ACONDE kaasasutaja. PAEKHO on seotud kujude ekspordiga mitmesse Sahara-tagusesse riiki, rikkudes ÜRO sanktsioone. Pak avas ka pangakonto Kamerunis asuva panga Lubumbashi filiaalis, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. Pak teeb koostööd Hwang Kil Suga. Ta osutab KRDV režiimi ja tuumaprogrammide toetamiseks finantsteenuseid.

26.

HWANG Kil Su

teise nimega HWANG Kil-Su

Äriühingu CONGO ACONDE kaasasutaja

Sünnikoht: KRDV

Passi number: 654331363

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

Aadress: Kongo Demokraatlik Vabariik (KDV)

21.4.2022

Hwang Kil Su osaleb sanktsioonidest kõrvalehoidmises ning vastutab KRDV tuuma- ja ballistiliste programmide rahalise toetamise eest. Ta on äriühingu PAEKHO TRADING CORPORATION varifirma CONGO ACONDE kaasasutaja. PAEKHO on seotud kujude ekspordiga mitmesse Sahara-tagusesse riiki, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. Hwang avas ka pangakonto Kamerunis asuva panga Lubumbashi filiaalis, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. Hwang teeb koostööd Pak Hwa Songiga. Ta osutab KRDV režiimi ja tuumaprogrammide toetamiseks finantsteenuseid.

27.

IM Song Sun

teise nimega IM Song-Sun

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

21.4.2022

ÜRO poolt loetellu kantud Mansudae Overseas Project (MOP) Groupi varifirma Corman Construction Company (Tong Bang) esindajana osaleb Im Song Sun sanktsioonidest kõrvalehoidmises, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ja 2397 (2017) sätteid. Ta on juhtinud selle äriühingu teostatud ehitustöid Senegalis ning saanud makseid MOPi ja Corman Constructioniga sõlmitud lepingute alusel ning seetõttu vastutab ta finantstegevuse eest, millega toetatakse KRDV tuuma- ja ballistiliste rakettide programme.

28.

CHOE Song Chol

teise nimega CHOE Song-Chol

Kodakondsus: KRDV

Sugu: mees

21.4.2022

ÜRO poolt loetellu kantud Mansudae Overseas Project (MOP) Groupi varifirma Corman Construction Company (Tong Bang) esindajana osaleb Choe Song Chol sanktsioonidest kõrvalehoidmises, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ja 2397 (2017) sätteid. Ta on juhtinud selle äriühingu teostatud ehitustöid Senegalis ning saanud makseid MOPi ja Corman Constructioniga sõlmitud lepingute alusel ning seetõttu vastutab ta finantstegevuse eest, millega toetatakse KRDV tuuma- ja ballistiliste rakettide programme.“

3)

XVI lisa jao „Artikli 34 lõigetes 1 ja 3 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ alajakku „b) Juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi (ja võimalikud teised nimed)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise kuupäev

Põhjused

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Aadress: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC asub Eritrea kaitsevägede alluvuses või juhtimisel ning asub Eritrea kaitsevägede Asha Golgoli sõjalise tehnilise keskuse kompleksis, mida kasutatakse tsiviil-, sõjalise ja poolsõjalise varustuse tootmiseks, ümberehitamiseks või parandamiseks. Eritech on seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega ja vastutab KRDV tuuma- ja ballistiliste programmide toetamise eest, kuna tehti kindlaks, et ta oli 2016. aasta juulis Hiina saadetise (mis sisaldas KRDVst pärit sõjalise side varustust) adressaat. Suurem osa asjaomasest varustusest pärines GLOCOMilt, mis on sõjalise ülekandevarustuse tarnimisele spetsialiseerunud KRDV ettevõte, mis on seotud KRDV luureteenistustega, rikkudes eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (teise nimega: KOGEN, GENCO)

Aadress: Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) kui välismaal tegutsev kutseline ehitusettevõte tegeleb KRDV ametliku internetiportaali Naenara andmetel kvalifitseeritud töötajate välismaale lähetamisega ning on viinud ellu projekte Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis, Kataris, Jeemenis, Venemaal, Liibüas ja Mongoolias. Samuti on KOGEN asutanud kohalikke filiaale, näiteks Sambias. KOGEN on seega seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega ja vastutab KRDV tuuma- ja ballistiliste programmide rahalise toetamise eest, kuna ta kannab kõik või osa oma välismaale lähetatud töötajate palkadest režiimile üle, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2397 (2017) keelatud tava.

7.

Chilsong Trading Corporation

Aadress: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

21.4.2022

Chilsong Trading Corporation on seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016), ning vastutab KRDV tuuma- ja ballistiliste programmide toetamise eest, kuna teda esindab KRDV kodanik CHOE Jin-Myong, kes turustab sõjalisi sidevahendeid ja pidas läbirääkimisi ÜRO Julgeolekunõukogu poolt 16. juulil 2009 loetellu kantud üksusega DAERYONGGANG TRADING CORPORATION.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Teise nimega: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Aadress: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

21.4.2022

Paekho Trading Corporation on kunstiettevõte, mis tegeleb kujude ehitamisega välismaal, ekspordib Paekho Art Studio toodetud skulptuure ning hõlbustab ebaseaduslikku tööd ja juurdepääsu rahvusvahelistele finantssüsteemidele. Paekho võtab konkreetselt sihikule arengutoetused ja -laenud ning kohalike omavalitsuste projektidele ette nähtud välismaised otseinvesteeringud. Seetõttu osaleb ettevõte sanktsioonidest kõrvalehoidmises ning vastutab KRDV tuuma- ja ballistiliste programmide rahalise toetamise eest.“


Top