EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0613

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/613, 12. aprill 2022, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamise ja ühikuhinna kehtestamisega

PE/14/2022/REV/1

OJ L 115, 13.4.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/613/oj

13.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/38


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/613,

12. aprill 2022,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamise ja ühikuhinna kehtestamisega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat lõiku ja artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Venemaa Föderatsiooni hiljutine sõjaline agressioon Ukraina vastu ja jätkuv relvakonflikt on põhjalikult muutnud julgeolekuolukorda Euroopas. Selle sõjalise agressiooni tulemusena toimub märkimisväärne inimeste sissevool liitu ja eelkõige tema idapoolsetesse piirkondadesse. See kujutab endast täiendavat katsumust avaliku sektori eelarvetele ajal, mil liikmesriikide majandused on COVID-19 pandeemia mõjust alles taastumas, ning võib kahjustada ettevalmistusi majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil.

(2)

Liikmesriigid juba võivad oma rakenduskavade raames Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ning enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondist (FEAD) rahastada mitmesuguseid investeeringuid rändeprobleemide lahendamiseks, sealhulgas lisavahenditest, mis tehakse kättesaadavaks ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetava taasteabina (REACT-EU), et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisist taastumist ja selle sotsiaalsete tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil.

(3)

Lisaks tehti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2022/562 (2) ettepanek teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) nr 1303/2013 (3) ja (EL) nr 223/2014 (4) mitu sihipärast muudatust, et liikmesriikidel oleks lihtsam kasutada oma ERFi, ESFi ja FEADi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku kasutamata jäänud eraldisi ning REACT-EU vahendeid rändeprobleemide võimalikult tõhusaks ja kiireks lahendamiseks.

(4)

Olenemata määrusega (EL) 2022/562 ette nähtud paindlikkusest seisavad liikmesriigid jätkuvalt silmitsi märkimisväärse survega avaliku sektori eelarvele, mida tekitab katsumus seoses väga suurel arvul Ukrainast põgenevate isikute saabumisega. Kõnealune surve võib kahjustada liikmesriikide suutlikkust saavutada majanduse vastupidav taastumine COVID-19 pandeemiast. Liikmesriikide abistamiseks tekkinud rändeprobleemidega toimetulekul tuleb seega ERFi, ESFi ja FEADi antav toetus kiiresti kasutusele võtta, suurendades REACT-EU vahenditest kõigile liikmesriikidele tehtavate esialgsete eelmaksete määra. Samal ajal saabub osadesse liikmesriikidesse arvukalt inimesi Ukrainast, mistõttu tuleb osutada kohest abi. Kõnealuste liikmesriikide puhul tuleks esialgsete eelmaksete summat seetõttu märkimisväärselt suurendada, et korvata vahetud eelarvekulud ja toetada jõupingutusi majanduse taastumise ettevalmistamisel.

(5)

Selleks et jälgida täiendavate eelmaksete kasutamist, peaks täiendavaid eelmakseid saavate ERF ja ESF programmide lõpparuanded sisaldama teavet, kuidas neid lisasummaisdon kasutatud rändeprobleemide lahendamiseks, mille on tekitanud Venemaa Föderatsiooni sõjaline agressioon, ning kuidas kõnealused lisasummad on panustanud majanduse taastamisse.

6)

Kehtestama peaks ühikuhinna, et lihtsustada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist ning vähendada toetusesaajate ja liikmesriikide haldusasutuste halduskoormust Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevate rändeprobleemide lahendamisel. Ühikuhind peaks kõigis liikmesriikides hõlbustama kooskõlas nõukogu rakendusotsusega (EL) 2022/382 (5) ja nõukogu direktiiviga 2001/55/EÜ (6) ajutise kaitse või liikmesriigi õiguse alusel muu piisava kaitse saanud isikute põhivajaduste rahastamist ja nende toetamist 13 nädala jooksul alates nende isikute liitu saabumisest. Kooskõlas määrusega (EL) 2022/562 võivad liikmesriigid kohaldada ühikuhinda ka siis, kui nad kasutavad määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 98 lõikes 4 sätestatud võimalust rahastada tegevusi rändeprobleemide lahendamiseks ERFist või ESFi teise fondi suhtes kohaldatavate eeskirjade alusel, sealhulgas juhul, kui see hõlmab REACT-EU vahendeid. Ühikuhinna kasutamisel peaksid liikmesriigid tagama, et neil on olemas vajalik kord samade kulude topeltrahastamise vältimiseks.

(7)

Kuna käesoleva määruse eesmärke – aidata liikmesriikidel tegeleda katsumustega, mida põhjustab erakordselt suur saabuvate inimeste arv, kes põgenevad Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni eest Ukraina vastu, ning toetada liikmesriike nende püüdlustes saavutada majanduse vastupidav taastumine COVID-19 pandeemiast – ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid pakutud meetmete ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)

Määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(9)

Võttes arvesse kiireloomulist vajadust leevendada kiiresti survet riigieelarvetele, et säilitada liikmesriikide suutlikkus toetada majanduse taastumist COVID-19 pandeemiast ja võimaldada viivitamata täiendavate maksete tegemist rakenduskavadele, peetakse asjakohaseks teha erand ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud kaheksa nädala pikkusest tähtajast.

(10)

Pidades silmas vajadust leevendada kiiresti survet riigieelarvetele, et säilitada liikmesriikide suutlikkus jätkata majanduse taastamise protsessi ja võimaldada viivitamata täiendavate maksete tegemist rakenduskavadele, peaks käesolev määrus jõustuma kiireloomulisena järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 68c

Ühikuhind tegevuste jaoks, millega lahendatakse Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme

Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist tulenevaid rändeprobleeme lahendavate tegevuste rakendamisel võivad liikmesriigid maksetaotlustes deklareeritud kulude hulka arvata ühikuhinna, mis on seotud nende isikute põhivajaduste ja toetamisega, kes on saanud ajutise kaitse või liikmesriigi õiguse alusel muu piisava kaitse kooskõlas nõukogu rakendusotsusega (EL) 2022/382 (*1) ja nõukogu direktiiviga 2001/55/EÜ (*2). Ühikuhind on 40 eurot nädalas iga täisnädala või osalise nädala kohta, mil isik viibib asjaomases liikmesriigis. Ühikuhinda võib kasutada kokku kuni 13 nädalat alates isiku liitu saabumise kuupäevast.

Selliselt arvutatud summasid käsitatakse toetusesaajatele makstava avaliku sektori toetusena ning need loetakse käesoleva määruse kohaldamisel rahastamiskõlblikeks kuludeks.

(*1)  Nõukogu 4. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/382, millega määratakse kindlaks Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu olemasolu direktiivi 2001/55/EÜ artikli 5 tähenduses ning nähakse selle tulemusena ette ajutine kaitse (ELT L 71, 4.3.2022, lk 1)."

(*2)  Nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12).“"

2)

Artikli 92b lõiget 7 muudetakse järgmiselt:

a)

esimese lõigu järele lisatakse järgmised lõigud:

„Lisaks esimeses lõigus nimetatud esialgsetele eelmaksetele tasub komisjon 2022. aastal täiendava esialgse eelmaksena 4 % programmidele 2021. aastaks eraldatud REACT-EU vahenditest. Programmide puhul, mis viiakse ellu liikmesriikides, kus ajavahemikus 24. veebruarist 2022 kuni 23. märtsini 2022 on Ukrainast saabujate arv suurem kui 1 % nende riigi elanikkonnast, suurendatakse seda protsendimäära 34 %-ni.

Artikli 50 lõike 1 ja artikli 111 kohase rakendamise lõpparuande esitamisel esitavad liikmesriigid aruande selle kohta, kuidas on kasutatud käesoleva lõike teises lõigus sätestatud täiendavat esialgset eelmakset nende rändeprobleemide lahendamiseks, mille on tekitanud Venemaa Föderatsiooni sõjaline agressioon, ning kuidas kõnealune täiendav esialgne eelmakse on panustanud majanduse taastamisse.“;

b)

kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui komisjoni otsus, millega kiidetakse heaks rakenduskava või rakenduskava muudatus, millega eraldatakse REACT-EU vahendeid 2021. aastaks, võeti vastu pärast 31. detsembrit 2021 ja sellega seotud eelmaksed on tasumata, tehakse käesoleva lõike esimeses ja teises lõigus osutatud täiendavad esialgsed eelmaksed 2022. aastal.

Käesoleva lõike esimeses ja teises lõigus osutatud esialgsete eelmaksete summa kantakse komisjoni raamatupidamisarvestusest välja tervikuna hiljemalt rakenduskava lõpetamisel.“

3)

Artikli 131 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Maksetaotlusse kantud rahastamiskõlblikke kulutusi tõendatakse maksekviitungitega või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumentidega, välja arvatud käesoleva määruse artikli 67 lõike 1 esimese lõigu punktides b–e, artiklites 68, 68a, 68b ja 68c, artikli 69 lõikes 1 ja artiklis 109 ning ESFi määruse artiklis 14 osutatud toetusevormide puhul. Nende toetusevormide puhul on maksetaotlusse kantavateks summadeks kohaldatava aluse põhjal arvutatud kulud.“

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 223/2014 muutmine

Määruse (EL) nr 223/2014 artikli 6a lõiget 4 muudetakse järgmiselt.

1)

Esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Lisaks esimeses lõigus nimetatud esialgsetele eelmaksetele tasub komisjon 2022. aastal täiendava esialgse eelmaksena 4 % programmidele 2021. aastaks eraldatud REACT-EU vahenditest. Programmide puhul, mis viiakse ellu liikmesriikides, kus ajavahemikus 24. veebruarist 2022 kuni 23. märtsini 2022 on Ukrainast saabujate arv suurem kui 1 % nende riigi elanikkonnast, suurendatakse seda protsendimäära 34 %-ni.“

2)

Teine lõik asendatakse järgmisega:

„Esimeses ja teises lõigus osutatud esialgsete eelmaksete summa kantakse komisjoni raamatupidamisarvestusest välja tervikuna hiljemalt rakenduskava lõpetamisel.“

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. aprill 2022

Euroopa Parlamendi nimel

president

R. METSOLA

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BEAUNE


(1)  Euroopa Parlamendi 7. aprilli 2022. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 12. aprilli 2022. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. aprilli 2022. aasta määrus (EL) 2022/562, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses ühtekuuluvusmeetmetega pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE) (ELT L 109, 8.4.2022, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.3.2014, lk 1).

(5)  Nõukogu 4. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/382, millega määratakse kindlaks Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu olemasolu direktiivi 2001/55/EÜ artikli 5 tähenduses ning nähakse selle tulemusena ette ajutine kaitse (ELT L 71, 4.3.2022, lk 1).

(6)  Nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12).


Top