EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0527

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/527, 1. aprill 2022, millega antakse liidu luba kasutada üksikut biotsiidi „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/1929

ELT L 105, 4.4.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/527/oj

4.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/527,

1. aprill 2022,

millega antakse liidu luba kasutada üksikut biotsiidi „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eelkõige selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

11. detsembril 2018 esitas ettevõtja Procter & Gamble Services Company NV Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse üksiku biotsiidi jaoks, mille nimi on „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 2, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Belgia pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-ER045796-14.

(2)

„ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ sisaldab toimeainena naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivkloori, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

(3)

25. novembril 2020 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused kemikaaliametile.

(4)

5. juulil 2021 esitas kemikaaliamet määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 3 kohaselt komisjonile arvamuse, (2) üksiku biotsiidi „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ omaduste kokkuvõtte kavandi ning biotsiidi lõpliku hindamisaruande.

(5)

Arvamuses järeldatakse, et „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis r sätestatud üksiku biotsiidi määratlusele, et selle jaoks saab taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(6)

30. juulil 2021 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(7)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidi „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ jaoks liidu luba.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Procter & Gamble Services Company NV antakse liidu luba teha turul kättesaadavaks üksik biotsiid „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (loa number on EU-0026814-0000) ja kasutada seda vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 24. aprillist 2022 kuni 31. märtsini 2032.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  ECHA opinion of 16 June 2021 on the Union authorisation of the biocidal product „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (Euroopa Kemikaaliameti 16. juuni 2021. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidi „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ jaoks) (ECHA/BPC/282/2021). https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

Tooteliik 2. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0026814-0000

R4BP registrinumber: EU-0026814-0000

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

Procter & Gamble Services Company NV

Aadress

Temselaan 100, 1853 Brussels Belgia

Loa number

EU-0026814-0000

R4BP registrinumber

EU-0026814-0000

Loa andmise kuupäev

24. aprill 2022

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31. märts 2032

1.3.   Toote tootja(d)

Tootja nimi

Sutter Industries S.p.A

Tootja aadress

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Itaalia

Tootmiskohtade asukoht

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Itaalia

1.4.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivne kloor

Tootja nimi

ALTAIR CHIMICA S.p.A.

Tootja aadress

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Itaalia

Tootmiskohtade asukoht

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Itaalia

2.   TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1.   Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivne kloor

 

Toimeaine

 

 

9,05

Naatriumhüpoklorit

Naatriumhüpoklorit

Mittetoimeaine

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Oleku kirjeldus

SL – lahustuv kontsentraat

3.   OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

Võib söövitada metalle.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.

Auru mitte sisse hingata.

Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.

Vältida sattumist keskkonda.

Kanda kaitsekindaid.

Kanda kaitseprille.

Kanda kaitserõivastust.

Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL. Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL. Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega.

SISSEHINGAMISE KORRAL. Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

SILMA SATTUMISE KORRAL. Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Hoida lukustatult.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

4.   LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Pesu desinfitseerimine (masinpesu) pesemisjärgses loputusetapis

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Bakterid

Arengustaadium: andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: andmed puuduvad

Tavanimetus: Pärmseened

Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Tööstuslikes pesumasinates (nagu restoranide, hotellide, hooldekodude ja mittemeditsiiniliste asutuste pesumasinad) suletud automaatsete doseerimisprogrammide kaudu: pesu desinfitseerimine pärast puhastamist.

Toodet võib kasutada ainult koos Procter & Gamble’i professionaalsete automaatsete dosaatoritega. Toodet ei ole lubatud kasutada käsitsi doseerimiseks.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Suletud süsteem

Üksikasjalik kirjeldus:

-

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kasutusmäär: 10,0 ml/l

Lahjendus (%):

Kasutamise arv ja ajastus:

Toodet lisatakse üks kord automaatse doseerimise teel puhta pesu desinfitseerimiseks: pärast pesemist/puhastamist detergendiga Ariel S1 Actilift detergent (Ariel System S1 kaubanduslik nimetus), vesi lastakse välja/ekstraheeritakse. Pärast taastäitmist värske veega lisatakse toodet põhipesuks/esimeseks loputamiseks.

Toode on tõhus kasutamiseks puhastel esemetel, kui seda kasutatakse 15 min kokkupuuteaja jooksul 10 ml/l temperatuuril +40 °C (vedeliku suhe = 1: 5; 4 kg ballasti mahuga)

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

10–20 l HDPE-kanister vormitud sanga, turvaluku ja võtmekattega. Sertifitseeritud ÜRO ohtlikeks kaupadeks.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid.

5.   ÜLDISED KASUTAMISJUHISED (1)

5.1.   Kasutusjuhendid

Biotsiid ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash on ettenähtud kasutamiseks ainult põhipesu ajal, puhta pesu desinfitseerimiseks pärast eelpesu Procter & Gamble Professional dosaatoriga:

1. etapp – puhastamine Ariel System S1-ga (võib nimetada eelpesuks või põhipesuks) 10 minutit 40 °C juures: pesumasin tühjendatakse pesuveest, vesi ekstraheeritakse ja enne 2. etappi täidetakse värske veega;

2. etapp – desinfitseerimine: seda võib nimetada põhipesuks (kui esimene etapp oli eelpesu) või esimeseks loputamiseks (kui esimene etapp oli põhipesu). Teine etapp, milles kasutatakse toodet ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash, viiakse alati läbi 15 min jooksul temperatuuril 40 °C. Sellele järgneb 1–2 loputus- ja tühjendusetappi ning lõpuks ekstraheerimine tsentrifuugimise teel.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Toote käitlemise ja seadmete hoolduse ajal (katkise doseerimissüsteemi parandamine).

Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (EN374).

Kanda kaitseprille (EN166)

Kanda kaitseülikonda (täpsustab loaomanik tooteinfos).

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Allaneelamise korral:

:

viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Nahale sattumise korral:

:

viivitamata pesta rohke veega. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Pesta seebi ja veega ning jätkata loputamist 15 minuti jooksul. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Silma sattumise korral:

:

viivitamata loputada veega mitme minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minuti jooksul. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

Sissehingamise korral:

:

toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Tõkestamiseks

Kühveldada absorbeeritud aine suletavatesse mahutitesse. Mitte kasutada metallmahuteid.

Puhastamismeetodid

Väike kogus mahavoolanud toodet: koguda aine kokku mittesüttiva absorbeeriva materjali abil ja kühveldada kõrvaldamiseks mahutisse. Suur kogus mahavoolanud toodet: piirata mahavalgunud aine, pumbata sobivatesse mahutitesse. Mitte kasutada metallmahuteid.

Kõrvaldamine

See materjal ja selle pakend tuleb kõrvaldada ohutul viisil, kooskõlas kohalike/piirkondlike/riiklike eeskirjadega.

Mitte lasta kasutamata toodet maapinnale, veekogudesse, torudesse (kraanikauss, tualett, ...) ega äravoolu.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Ladustamistingimused

Hoida originaalpakendis.

Kokkusobimatud materjalid

Metallid. happed. Reageerib (mõnede) hapetega: eralduvad (väga) toksilised gaasid/aurud (kloor). Võib söövitada metalle.

Koosladustamise keelud

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas, eemal (tugevatest) hapetest.

Ladustamisala

Hoida jahedas kohas. Hoida kuivas kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.

Kaitsta külmumise eest.

Hoida eemal otsesest päikesevalgusest.

Kõlblikkusaeg: 12 kuud

6.   MUU TEAVE


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.


Top