EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0347

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/347, 1. märts 2022, millega antakse luba kasutada eeterlikku pomerantsiõli teatavate loomaliikide söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/1192

OJ L 64, 2.3.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/347/oj

2.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/347,

1. märts 2022,

millega antakse luba kasutada eeterlikku pomerantsiõli teatavate loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel anti tähtajatu luba kasutada eeterlikku pomerantsiõli kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see söödalisand olemasoleva tootena seejärel söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus hinnata eeterlikku pomerantsiõli uuesti kõikide loomaliikide puhul.

(4)

Taotleja taotles, et eeterlikku pomerantsiõli lubataks kasutada ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seepärast ei tohiks lubada eeterlikku pomerantsiõli joogivees kasutada.

(5)

Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 5. mai 2021. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda eeterlik pomerantsiõli kahjulikku mõju ei loomade ega tarbijate tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et eeterlikku pomerantsiõli tuleks käsitada nahka ja silmi ärritavana ning nahka ja hingamisteid sensibiliseerivana. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

(7)

Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et eeterlik pomerantsiõli on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja selle toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, mistõttu ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(8)

Eeterliku pomerantsiõli hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(9)

Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad piirangud ja tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandi märgistusel esitada soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu märgistusel esitada teatav teave.

(10)

Asjaolu, et eeterliku pomerantsiõli kasutamiseks lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole luba antud, ei välista selle kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.

(11)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1.   Lisas kirjeldatud ainet ja seda ainet sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. septembrit 2022 kooskõlas enne 22. märtsi 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lisas kirjeldatud ainet sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. märtsi 2023 kooskõlas enne 22. märtsi 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Lisas kirjeldatud ainet sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. märtsi 2024 kooskõlas enne 22. märtsi 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud loomadele, mis ei ole toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta(EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2021; 19(6): 6624.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid

Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b136-eo

Eeterlik pomerantsiõli

Söödalisandi koostis

Eeterlik pomerantsiõli, mis on saadud Citrus aurantium L. lehtedest.

Vedelik

Toimeaine kirjeldus

Eeterlik pomerantsiõli, mis on saadud Citrus aurantium L. lehtedest aurdestillatsiooni teel, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu (1).

Linalüülatsetaat: 40–72 %

Linalool: 10–32 %

α-terpineool: 1–7 %

d-limoneen: 1–6 %

Geranüülatsetaat: 1,5–5,5 %

Geraniool: 1–4 %

CASi number: 8014-17-3

EINECSi number: 283-881-6

FEMA number: 2855

CoE number: 136

Analüüsimeetod  (2)

Fütokeemiliste markerite linalüülatsetaadi ja linalooli sisalduse määramine söödalisandis (pomerantsiõli) või lõhna- ja maitseainete segus:

gaasikromatograafia koos leekionisatsioondetektoriga (GC-FID) – (põhineb standardil ISO 8901)

Broilerkanad

Munakanad

Broilerkalkunid

Nuumsead

Põrsad

Imetavad emised

Vasikad

Piimalehmad

Nuumveised

Lambad/kitsed

Hobused

Küülikud

Lõhelased

Koerad

Kassid

Dekoratiivkalad

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta:

Broilerkanad: 10 mg

Munakanad: 14 mg

Nuumkalkunid: 13 mg

Nuumsead: 20 mg

Põrsad: 17 mg

Imetavad emised: 25 mg

Vasikad (piimaasendajates): 43 mg

Nuumveised, lambad, kitsed ja hobused: 38 mg

Piimalehmad: 24 mg

Küülikud: 15 mg

Lõhelased: 42 mg

Koerad: 44 mg

Kassid: 8 mg

Dekoratiivkalad: 125 mg“.

4.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.

5.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.

22. märts 2032


(1)  „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top