EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0262R(01)

Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta määruse (EL) 2022/262 (millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 42 I, 23. veebruar 2022)

OJ L 55, 28.2.2022, p. 78–80 (ES, DA, ET, EL, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/262/corrigendum/2022-02-28/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

28.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/78


Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta määruse (EL) 2022/262 (millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 42 I, 23. veebruar 2022 )

Leheküljel 74

asendatakse määrus (EL) 2022/262 järgmisega:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/262,

23. veebruar 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. veebruari 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/264, (1) millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

31. juulil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 833/2014 jõustatakse teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed ja keelatakse müüa, tarnida, üle anda või eksportida kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neid kasutatakse või võidakse kasutada sõjalisel otstarbel või sõjalise lõppkasutaja heaks. Samuti on keelatud müüa selliseid kaupu ja tehnoloogiat kindlaksmääratud juriidilistele isikutele Venemaal, anda tehnilist abi ja osutada muid seotud teenuseid ning pakkuda selliste kaupade ja tehnoloogiaga seotud rahastamist ja rahalist abi. Peale selle on määrusega nõutud, et ettevõtjad peavad saama eelneva loa teatava tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks Venemaa naftatööstusele, ning keelatud on selliste seotud teenuste osutamine, mis on vajalikud nafta uurimiseks ja tootmiseks süvameres ja Arktikas või põlevkiviõli projektides Venemaal, sealhulgas Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval. Samuti on keelatud osutada tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuste kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega. Lisaks on määrusega kehtestatud kapitaliturgudele juurdepääsu piirangud teatavatele Venemaa finantseerimisasutustele.

(3)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustatakse väljaspool Ukraina valitsuse kontrolli olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblasti alade „sõltumatust ja suveräänsust“ ning anti Venemaa relvajõududele korraldus sellesse piirkonda siseneda.

(4)

Pidades silmas olukorra tõsidust, võttis nõukogu 23. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/264, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed, millega keelatakse Venemaa, selle valitsuse ja keskpanga rahastamine.

(5)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 punkti f alapunkt iii asendatakse järgmisega:

„iii)

muud väärtpaberid, mis annavad õiguse omandada või võõrandada selliseid vabalt võõrandatavaid väärtpabereid või millest tuleneb rahaline arveldus, mille kindlaksmääramise aluseks on vabalt võõrandatavad väärtpaberid;“.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5a

1.   Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne müük, ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 9. märtsi 2022 välja andnud:

a)

Venemaa või selle valitsus või

b)

Venemaa Keskpank või

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.   Keelatud on otse või kaudselt osaleda mis tahes kokkuleppes anda uusi laene või krediiti lõikes 1 osutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 23. veebruari 2022.

Keeldu ei kohaldata laenude või krediidi suhtes, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk rahastada kaupade ja mittefinantsteenuste keelu alla mitte kuuluvat importi või eksporti liidu ja mõne kolmanda riigi vahel, sealhulgas kulutused muust kolmandast riigist pärit kaupadele ja teenustele, mis on vajalikud ekspordi- või impordilepingute täitmiseks.

3.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata rahaliste vahendite kasutuselevõtmise ega väljamaksete suhtes, mis tehakse enne 23. veebruari 2022 sõlmitud lepingu alusel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kõigis krediidi kasutusele võtmise või väljamaksete tegemise tingimustes

i)

oli kokku lepitud enne 23. veebruari 2022 ning

ii)

neid ei ole sellel kuupäeval või hiljem muudetud ning

b)

enne 23. veebruari 2022 oli kindlaks määratud lepinguline lõpptähtpäev kõigi eraldatud vahendite täielikuks tagasimaksmiseks ning kõigi lepingujärgsete õiguste ja kohustuste tühistamiseks.

Punktis a nimetatud krediidi kasutuselevõtmise või väljamaksete tegemise tingimused sisaldavad iga krediidi kasutuselevõtmise või väljamakse puhul sätet tagasimakseaja pikkuse, kohaldatud intressimäära või intressimäära arvutamise meetodi ja maksimumsumma kohta.“

3)

Artikli 11 lõikes 1 asendatakse punkt a järgmisega:

„a)

artikli 5 lõike 1 punktis b või c, artikli 5 lõike 2 punktis c või d ning artikli 5a lõike 1 punktis a, b või c osutatud või III, IV, V või VI lisas loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused;“.

4)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

„Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesolevas määruses sätestatud keeldudest kõrvalehoidumine, sealhulgas tegutsedes artiklis 5 või 5a osutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste asemel või kasutades nende huvides ära artikli 5 lõikega 3 või artikli 5a lõikega 2 ette nähtud erandeid.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 42 I, 23.2.2022, lk 95.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


Top