EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0260

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/260, 23. veebruar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/6458/2022/INIT

OJ L 42I, 23.2.2022, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/260/oj

23.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 42/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/260,

23. veebruar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 24. ja 25. juuni 2021. aasta järeldustes Venemaad üles võtma täielikult vastutuse, et tagada Minski kokkulepete täielik täitmine, mis on peamine eeltingimus mis tahes suuremale muutusele liidu suhtumises. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liit ja selle liikmesriigid peavad otsustavalt ja koordineeritult reageerima Venemaa igasugusele jätkuvale pahatahtlikule, ebaseaduslikule ja kahjulikule tegevusele, kasutades täielikult ära kõiki liidu käsutuses olevaid vahendeid ning tagades koordineerimise partneritega. Sel eesmärgil kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat (edaspidi „kõrge esindaja“) üles esitama võimalikke täiendavaid piiravaid meetmeid, sealhulgas majandussanktsioone.

(4)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 16. detsembri 2021. aasta järeldustes tungivat vajadust, et Venemaa leevendaks pingeid, mille on põhjustanud vägede koondamine Ukraina piirile ja agressiivne retoorika. Euroopa Ülemkogu kinnitas taas oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Innustades tegema diplomaatilisi jõupingutusi ja toetades Normandia formaati Minski kokkulepete täieliku täitmise saavutamiseks, märkis Euroopa Ülemkogu, et igasugusel Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(5)

Nõukogu kiitis 24. jaanuaril 2022 heaks järeldused, milles mõistis hukka Venemaa jätkuva agressiivse tegevuse ja ähvardused Ukraina suunal ning kutsus Venemaad üles leevendama pingeid, järgima rahvusvahelist õigust ja osalema kehtestatud rahvusvaheliste mehhanismide kaudu konstruktiivselt dialoogis. Nõukogu kinnitas taas liidu täielikku pühendumust aluspõhimõtetele, millele on rajatud Euroopa julgeolek ja mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjas ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asutamisdokumentides, sealhulgas Helsingi lõppaktis ja Pariisi hartas. Need aluspõhimõtted hõlmavad eelkõige riikide suveräänset võrdsust ja territoriaalset terviklikkust, piiride puutumatust, hoidumist jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest ning riikide vabadust valida või muuta oma julgeolekukorraldust. Nõukogu märkis, et need põhimõtted ei ole läbiräägitavad, neid ei muudeta ega tõlgendata uuesti ning nende rikkumine Venemaa poolt on takistuseks ühisele ja jagamatule julgeolekuruumile Euroopas ning ohustab rahu ja stabiilsust Euroopa mandril. Tuletades meelde Euroopa Ülemkogu 2021. aasta detsembri järeldusi, kordas nõukogu, et igasugusel Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud edasisel sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, mis hõlmab mitmesuguseid valdkondlikke ja individuaalseid piiravaid meetmeid, mis võetakse vastu koostöös partneritega.

(6)

Kõrge esindaja tegi 19. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles väljendas muret Venemaa relvajõudude massilise koondumise pärast Ukrainas ja selle ümbruses ning kutsus Venemaad tungivalt üles alustama sisukat dialoogi ja kasutama diplomaatiat, ilmutama vaoshoitust ja leevendama pingeid Ukraina piiride lähedusest vägede märkimisväärse tagasitõmbumise kaudu. Liit märkis, et igasugusel Venemaa edasisel Ukraina vastu suunatud sõjalisel agressioonil on tohutud tagajärjed ja kõrge hind, sealhulgas partneritega kooskõlastatud piiravad meetmed.

(7)

Venemaa Föderatsiooni president kirjutas 21. veebruaril 2022 alla dekreedile, millega tunnustati isehakanud „Donetski Rahvavabariigi“ ja „Luganski Rahvavabariigi“ sõltumatust ja suveräänsust, ning andis korralduse Venemaa relvajõudude Ida-Ukrainasse siirmiseks.

(8)

Kõrge esindaja tegi 22. veebruaril 2022 liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni presidendi otsuse tunnustada valitsuse kontrolli alt väljas olevaid Ukraina Donetski ja Luganski oblasteid iseseisvate üksustena ning sellest tulenevat otsust saata nendele aladele Vene väed. Kõnealune ebaseaduslik tegu õõnestab veelgi Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi ning ka Minski kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 (2015) rasket rikkumist. Kõrge esindaja kutsus Venemaad kui konflikti osalist tungivalt üles tühistama seda tunnustamisotsust, täitma oma kohustusi, järgima rahvusvahelist õigust ning pöörduma tagasi arutelude juurde Normandia formaadis ja kolmepoolses kontaktrühmas. Ta teatas, et liit reageerib kõnealustele Venemaa viimastele rikkumistele, võttes kiiremas korras vastu täiendavad piiravad meetmed.

(9)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 22 isikut ja neli üksust.

(10)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

1.   Isikud

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Sünniaeg: 21.5.1955

Sünnikoht: Chadan, Tuva Vabariik, Venemaa Föderatsioon

Kodakondsus: Venemaa

Amet: Venemaa Föderatsiooni kaitseminister

Sugu: mees

Sergei Shoigu on Venemaa Föderatsiooni kaitseminister. Ta on esinenud väidetega, et Krimm on Venemaa osa ja jääb selleks ka edaspidi. Tema juhtimisel ja käsul on Venemaa väed pidanud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis sõjalisi õppusi ja viidud Ukraina piirile. Ta kannab lõplikku vastutust Ukraina vastu suunatud mis tahes sõjalise tegevuse eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Sünniaeg: 17.2.1972

Sünnikoht: Tallinn, Eesti

Kodakondsus: Venemaa

Amet: presidendi kantselei ülem

Sugu: mees

Anton Vaino on presidendi kantselei ülem. Ta täidab olulist rolli Kremli otsuste tegemise protsessis, osaledes Venemaa julgeolekunõukogus ning mõjutades presidendi otsuste kujundamist Venemaa riigikaitse ja riikliku julgeoleku valdkonnas. Anton Vaino osaleb ka Krimmi ja Sevastopoli sotsiaal-majandusliku arengu alastel kohtumistel.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Sünniaeg: 9.8.1966

Sünnikoht: Kaasan, Tatarstani Vabariik, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa ehitus- ja regionaalarengu valdkonna asepeaminister

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Marat Khusnullin on Venemaa ehitus- ja regionaalarengu valdkonna asepeaminister. Sellel ametikohal vastutab ta okupeeritud Krimmiga seotud Venemaa valitsuse poliitika, sealhulgas Krimmi ja Sevastopoli veega varustamise eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse ja poliitika eest.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Sünniaeg: 14.7.1978

Sünnikoht: Nizhnevartovsk, Tjumeni oblast, Venemaa Föderatsioon

Ametid: Venemaa Föderatsiooni asepeaminister – Venemaa Föderatsiooni valitsuse kantselei ülem; VTB Banki järelevalvenõukogu esimees

Sugu: mees

Dmitriy Grigorenko on Venemaa Föderatsiooni asepeaminister ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse kantselei ülem. Ta on ka riigiosalusega panga VTB Bank järelevalvenõukogu esimees ning on seotud VTB Banki järelevalvenõukogu liikme Maksim Reshetnikoviga.

Venemaa Föderatsiooni föderaalse maksuameti endise asedirektorina vastutas Grigorenko uute kohalike maksuseaduste kehtestamise eest Krimmi territooriumi jaoks pärast selle annekteerimist 2014. aastal.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

Samuti annab ta materiaalset ja rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ja saab nende tegevusest kasu.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Sünniaeg: 11.7.1979

Sünnikoht: Perm, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa Föderatsiooni majandusarengu minister; VTB panga (VTB Bank) järelevalvenõukogu liige

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maxim Reshetnikov on Venemaa Föderatsiooni majandusarengu minister. Samuti on ta VTB panga (VTB Bank), mis on riigi omanduses olev pank, järelevalvenõukogu liige ning on seotud VTB panga järelevalvenõukogu liikme Dmitriy Grigorenkoga.

Majandusarengu ministrina vastutab Maxim Reshetnikov Krimmi ja Sevastopoli taristu arendamise programmide eest, eelkõige föderaalse sihtprogrammi „Krimmi ja Sevastopoli sotsiaalne ja majanduslik areng kuni aastani 2022“ raames, mida pikendati kuni 2025. aastani. Ta on teinud avaldusi, milles tõi välja Venemaa Föderatsiooni kavad ja prioriteedid seoses Krimmi ja Sevastopoli majandusliku arenguga.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest.

Samuti on ta vastutav materiaalse või rahalise toetuse andmise eest Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele ning on saanud nende tegevusest kasu.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(teise nimega Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Sünniaeg: 2.4.1962

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Amet: Venemaa mereväe ülemjuhataja

Auaste: admiral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nikolay Yevmenov on Venemaa mereväe ülemjuhataja. Nimetatud ametis on ta vastutav kõigi Venemaa mereväe mereoperatsioonide eest, sealhulgas Ukrainas toimuvate või Ukrainasse suunduvate operatsioonide eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович Касатонов)

Sünniaeg: 17.6.1952

Sünnikoht: Moskva, Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Kasatonov on Venemaa mereväe ülemjuhataja asetäitja. Nimetatud ametis on ta vastutav Ukrainas toimuvate või Ukrainasse suunduvate mereoperatsioonide eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович Осипов)

Sünniaeg: 6.3.1973

Sünnikoht: Novo-Shunoe asund, Fedorovski piirkond, Kostanay piirkond, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (nüüd Kasahstan)

Amet: Musta mere laevastiku ülemjuhataja

Auaste: admiral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Igor Osipov on Musta mere laevastiku ülemjuhataja. Seega vastutab ta Musta mere kaudu asetleidvate mereoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse ning Mustal merel navigeerimisvabaduse piiramise eest.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович Салюков)

Sünniaeg: 21.5.1955

Sünnikoht: Saratov, Venemaa Föderatsioon

Amet: Venemaa maavägede ülemjuhataja

Auaste: sõjaväekindral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sõjaväekindral Oleg Salyukov on Venemaa maavägede ülemjuhataja. Seega vastutab ta Venemaa maapealsete operatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей Cуровикин)

Sünniaeg: 11.10.1966

Sünnikoht: Novosibirsk, Venemaa

Amet: õhu- ja kosmosejõudude sõjaväe ülemjuhataja

Auaste: sõjaväekindral

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sõjaväekindral Sergei Surovikin on Venemaa õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja. Seega vastutab ta Venemaa lennutegevusoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(teise nimega Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Sünniaeg: 11.8.1962

Sünnikoht: Almazovka, Voroshilovogradi regioon, Ukraina

Amet: õhujõudude ülem ning õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja

Auaste: kindralleitnant

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kindralleitnant Sergey Vladimirovich Dronov on õhujõudude ülem ning õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja. Seega vastutab ta Venemaa lennutegevusoperatsioonide eest Ukrainas või Ukrainasse.

Seetõttu vastutab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust või julgeolekut kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika aktiivse toetamise ja rakendamise eest.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта Пригожина)

Seotud isikud: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (poeg); Lyubov Valentinovna Prigozhina (minia)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Violetta Prigozhina on Yevgeniy Prigozhini ema ning talle kuulub Concord kontserni osaks olev Concord Management and Consulting LLC, mille asutas ja mille omanik oli kuni 2019. aastani tema poeg. Ta on teiste oma pojaga seotud ettevõtete omanik. Ta on seotud Yevgeniy Prigozhiniga, kes vastutab Wagneri grupi palgasõdurite lähetamise eest Ukrainasse ning saab kasu Venemaa kaitseministeeriumiga sõlmitud ulatuslikest riigihankelepingutest pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt ja Ida-Ukraina okupeerimist Venemaa toetatud separatistide poolt.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Seotud isikud: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (abikaasa); Violetta Prigozhina (ämm)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Lyubov Valentinovna Prigozhina on Yevgeniy Prigozhini abikaasa ja ettevõtte Agat LLC (mis on Concord Groupi kuuluva Concord Management and Consulting LLC tütarettevõte) omanik; selle asutaja ja omanik kuni 2019. aastani oli tema abikaasa. Ta on seotud Yevgeniy Prigozhiniga, kes vastutab Wagner Groupi palgasõdurite Ukrainasse lähetamise eest ja kes saab kasu suuremahulistest lepingutest, mis sõlmiti Venemaa kaitseministeeriumiga pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt ning Ida-Ukraina okupeerimist Venemaalt toetust saavate separatistide poolt.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Sünniaeg: 19.11.1974

Amet: VTB panga (VTB Bank) asepresident ja juhatuse esimees

Kodakondsus: Venemaa

Seotud isikud: Alexander Vasilyevich Bortnikov (isa); Tatiana Borisovna Bortnikova (ema)

Denis Bortnikov on Alexander Bortnikovi poeg ja seeläbi temaga seotud; Alexander Bortnikov on Föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor ja Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige, kes osales Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Ta on VTB panga (VTB Bank) asepresident ja juhatuse esimees, tegutsedes sel ametikohal oma isa varjatud/ebaseadusliku sissetuleku legitimeerimise nimel. Seetõttu on ta samuti rahaliselt toetanud Venemaa otsustajad, kes vastutavad Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina destabiliseerimise eest.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Sünniaeg: 21.9.1956

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: VTB pank (VTB Bank)

Seotud isikud: Tamara Mikhailovna Kostina (ema); Leonid Alekseevich Kostin (isa)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Andrei Leonidovich Kostin on Venemaa ühe juhtiva riigiosalusega panga Vneshtorbanki (VTB) president ja erakonna „Ühendatud Venemaa“ ülemnõukogu liige.

Ta on teinud avalikke avaldusi, toetades Krimmi annekteerimist ja julgustades Venemaa kodanikke Krimmis puhkama. Meediakajastuste kohaselt on ta ka Krimmi veinitehase ja luksusliku hotelli omanik.

Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning saab kasu Krimmi annketeerimisest.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович Шувалов)

Sünniaeg: 4.1.1967

Sünnikoht: Bilibino, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Igor Ivanovich Shuvalov on riikliku arengukorporatsiooni VEB.RF esimees ja Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu liige. Varem oli ta Venemaa esimene asepeaminister. Sellega seoses märkis ta, et Venemaa muudab eelarve-reegleid, et võtta arvesse täiendavat kahte miljonit elanikku pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt.

Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Sünniaeg: 6.4.1980

Sünnikoht: Krasnodar, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Inglisekeelse teleuudiste võrgustiku RT peatoimetaja (Russia Today)

Seotud isikud: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Margarita Simonyan on valitsuse propaganda keskne isik. Ta on ka ingliskeelse teleuudiste võrgustiku RT peatoimetaja (Russia Today). Oma tegevusega edendas ta positiivset suhtumist Krimmi annekteerimisse ja separatistide tegevusse Donbassis.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна Захарова)

Sünniaeg: 24.12.1975

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna direktor.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Maria Zakharova on Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna direktor. Valitsuse propaganda keskse figuurina toetab ta Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Sünniaeg: 20.10.1963

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: propagandist ning tele- ja raadioajakirjanik

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Solovyev on propagandist ning saatejuht Russia-1 ja Rossia 24 telekanalis. Ta sai teenetemärgi (Aleksander Nevski orden) „Krimmi Vabariigis aset leidnud sündmuste äärmiselt professionaalse ja objektiivse kajastamise“ eest.

Solovyov on tuntud Ukrainasse äärmusvaenuliku suhtumise ja Venemaa valitsuse ülistamise poolest.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Sünniaeg: 1989 (võimalik)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Konstantin Knyrik on venemeelne aktivist, kes veab ettevõtet MediaGroup News Front Ltd, mis on ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel registreeritud uudistesait. Ta on Venemaa Kremli-meelse partei „Rodina“ Krimmi ringkonna juht.

Konstantin Knyrik sai teenetemärgi „Krimmi tagastamise“ eest.

Seetõttu toetas ja rakendas ta aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович Пушков)

Sünniaeg: 10.8.1954

Sünnikoht: Peking, Hiina

Kodakondsus: Venemaa

Tel ja faks: 8 (495) 697-58-69

Venemaa vastuvõtukontori aadress: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Venemaa Föderatsiooni piirkonna vastuvõtukontori telefon ja faks: (342) 253-66-01

Sugu: mees

Aleksey Konstantinovich Pushkov on Permi krai rahvasaadik, valitseva partei „Ühtne Venemaa“ liige ja infopoliitika komisjoni esimees. Ta tegi mitu avaldust Krimmi poolsaare annekteerimise toetuseks ja esitas seda kui „sündinud fakti“.

Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevus ja poliitika toetamise eest.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(teise nimega Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Sünniaeg: 20.6.1969

Sünnikoht: Moskva, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Amet: Venemaa ajakirjanik, produtsent, saatejuht ja poliitik. Alates 2016. aastast Riigiduuma aseesimees ning alates 28. jaanuarist 2020 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ase-eesistuja.

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Pyotr Tolstoy on Riigiduuma liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Venemaa delegatsiooni juht. Samuti juhib ta telesaadet „Aeg näitab“ („Время покажет“). Olles valitsuse propaganda keskne figuur, väljendab ta sageli oma poolehoidu Krimmi annekteerimisele.

Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

23.2.2022“

2.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Asutamise aeg: 2013

Aadress: Saint Petersburg, Russia

Seotud isikud: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency on Venemaa ettevõte, mis on kaasatud Venemaa läbiviidavatesse mõjutusoperatsioonidesse internetis. Selle ettevõtte lõppeesmärk on avaliku arvamusega manipuleerimine.

Ettevõte viib läbi Ukraina plaanide vastu suunatud desinformatsioonikampaaniaid, mõjutades valimisi või seda, kuidas tajutakse Krimmi annekteerimist või konflikti Donbassis. Nii tegutsedes vastutab Internet Research Agency Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse aktiivse toetamise eest.

Ettevõtet finantseerib Yevgeny Prigozhin ja seetõttu on see ettevõte seotud loetellu kantud isikuga.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Asutatud 27. juunil 1990

Aadress: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Veebisait: Abr.ru

Seotud isikud: Dmitri Lebedev (juhatuse esimees); Yuriy Kovalchuk (suurim aktsionär)

Bank Rossiyat on Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalne pank. Sellisena toetab Bank Rossiya Venemaa otsustusõiguslikke isikuid, kes vastutavad Krimmi annekteerimise või Ukraina idaosa destabiliseerimise eest, ning toob neile rahalist kasu.

Bank Rossiyal on oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis. Samuti andis Bank Rossiya laenu Federal State Unitary Enterprise „Crimea Railway“-le ning toetab raudtee ehitamist üle Krimmi silla. Seega toetab Bank Rossiya rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust.

Seotud Yuriy Valentinovich Kovalchukiga, Bank Rossiya suurima aktsionäriga.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Asutatud 1995. aastal

Aadress: Moskva;

Veebisait: psbank.ru

Seotud isikud: Petr Fradkov, tegevjuht

PROMSVYAZBANK on Venemaa riigi omandis olev pank, mis toetab rahaliselt Venemaa kaitsesektorit ja sõjalisi jõude, mis vastutavad Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piiri äärde ja Venemaa vägede kohaloleku eest Krimmi poolsaarel.

PROMSVYAZBANK saab otseseid korraldusi Venemaa Föderatsiooni presidendilt Vladimir Putinilt ja annab seega rahalist ja materiaalset abi Venemaa otsustusõiguslikele isikutele, kes vastutavad Ukraina idaosa destabiliseerimise ja Krimmi ebaseadusliku annekteerimise eest.

PROMSVYAZBANK tegutseb Krimmi poolsaarel.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(teise nimega Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Asutatud kui pank 1922. aastal ja kui arenguinstituut 2007. aastal.

Aadress: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Veebisait: veb.ru

Seotud isikud: Igor Shuvalov, juht

VEB.RF on suur finantsarenguinstitutsioon, mille juhi nimetab ametisse otse Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin ning mis saab juhiseid otse presidendilt. VEB.RF loob Venemaa valitsusele olulise tuluallika ning haldab selle riiklikke pensionifonde.

VEB.RF täidab aktiivset rolli Venemaa Föderatsiooni kaitsesektori mitmekesistamisel ning viib läbi projekte koos kaitsesektori ettevõtetega, sh Rostec, mis toetavad tegevust, millega kahjustatakse ja ohustatakse Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

VEB annab laene väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele Krimmis ning peab Krimmi „prioriteetseks piirkonnaks“, samuti on partnerlussuhetes Krimmi asjade ministeeriumiga, vastutab annekteeritud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Selles rollis annab VEB.RF aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele või saab nende tegevusest kasu.

23.2.2022“


Top