EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0239

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/239, 21. veebruar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Myanmaris/Birmas

ST/5702/2022/INIT

OJ L 40, 21.2.2022, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/239/oj

21.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/10


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/239,

21. veebruar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Myanmaris/Birmas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 401/2013, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Myanmaris/Birmas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 194/2008, (1) eriti selle artiklit 4i,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. mail 2013 vastu määruse (EL) nr 401/2013.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 1. veebruaril 2022, üks aasta pärast sõjaväelist riigipööret Myanmaris/Birmas, liidu nimel avalduse, milles mõistis hukka riigipöörde ja rängad inimõiguste rikkumised Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) poolt ning kutsus üles võtma täielikult vastutusele riigipöörde eest vastutavad juhid ning vägivallategude ja inimõiguste rikkumiste toimepanijad. Kuna Myanmari/Birma olukorra puhul pole kiireid edusamme tehtud, väljendas liit valmisolekut võtta vastu täiendavaid piiravaid meetmeid nende suhtes, kes õõnestavad demokraatiat ja vastutavad raskete inimõiguste rikkumiste eest Myanmaris/Birmas.

(3)

Võttes arvesse jätkuvat keerulist olukorda Myanmaris/Birmas, tuleks määruse (EL) nr 401/2013 IV lisas esitatud nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada 22 isikut ja neli üksust.

(4)

Määrust (EL) nr 401/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 401/2013 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 121, 3.5.2013, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 401/2013 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Loetellu pealkirjaga „A. Artiklis 4a osutatud füüsiliste isikute loetelu“ lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„44.

Aung Naing Oo

Kodakondsus: Myanmar/Birma Sünniaeg:

13. oktoober 1962

Sünnikoht: Kyaukse, Mandalay, Myanmar/Birma

Sugu: mees

Aadress: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Myanmar/Burma

Passi nr: DM002656

Isikukood: 7/PaKhaNa (Naing) 13345

Aung Naing Oo on olnud alates 2. veebruarist 2021 investeeringute ja välismajandussuhete minister. Tema ametisse nimetajaks oli riigi haldusnõukogu, mida juhib ülemjuhataja Min Aung Hlaing ja mis võttis riigi seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu üle alates 2. veebruarist 2021.

Valitsuse ministrina on ta osa sõjaväelisest režiimist, mis haaras võimu sõjaväelise riigipöördega ja kukutas Myanmari/Birma seaduslikult valitud juhid. Investeeringute ja välismajandussuhete ministrina vastutab ta äritegevuse ja investeeringute soodustamise eest Myanmaris/Birmas ning aitab seeläbi kaasa sõjaväelise režiimi rahaliste vajaduste rahuldamisele. Oma sõnavõttude ja tegudega on ta avalikult toetanud riigipööret ja sõjaväelist režiimi, sealhulgas väites, et rahvusvaheline ajakirjandus liialdas kriisi kajastamisel ning et kodanikuallumatuse liikumine on hääbumas. Peale selle keelas ta välismaiste telekommunikatsioonifirmade juhtidel riigist ilma loata lahkuda ning 2021. aasta veebruaris vallandas ta ministeeriumist protestivad riigiametnikud. Seetõttu õõnestavad tema poliitika ja tegevus demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas ning ta on seotud tegevusega, mis ohustab Myanmari/Birma rahu, julgeolekut ja stabiilsust.

21.2.2022

45.

Charlie Than

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sünniaeg: 1950

Sugu: mees

Aadress: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Burma

Charlie Than on olnud alates 22. maist 2021 tööstusminister. Tema ametisse nimetajaks oli riigi haldusnõukogu, mida juhib ülemjuhataja Min Aung Hlaing ja mis võttis riigi seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu üle alates 2. veebruarist 2021.

Oma sõnavõttude ja tegudega on ta avalikult toetanud riigipööret ja sõjaväelist režiimi. Valitsuse ministrina on ta osa sõjaväelisest režiimist, mis haaras võimu sõjaväelise riigipöördega ja kukutas Myanmari/Birma seaduslikult valitud juhid. Tööstusministrina on tal kontroll riigi omanduses olevate tehaste üle, misläbi aitab ta kaasa sõjaväelise režiimi rahaliste vajaduste rahuldamisele. Seetõttu õõnestavad tema poliitika ja tegevus demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas ning ta on seotud tegevusega, mis ohustab Myanmari/Birma rahu, julgeolekut ja stabiilsust.

21.2.2022

46.

Thet Thet Khine

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sünniaeg: 19. august 1967

Sünnikoht: Mogok, Myanmar/Birma

Sugu: naine

Aadress:127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, Myanmar/Burma

Passi nr: MB132403 (Myanmar/Birma), välja antud 7. mail 2015, kaotab kehtivuse 6. mail 2020

Isikukood: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine on olnud alates 4. veebruarist 2021 sotsiaalhoolekande-, toetuste ja ümberasumise minister. Tema ametisse nimetajaks oli riigi haldusnõukogu, mida juhib ülemjuhataja Min Aung Hlaing ja mis võttis riigi seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu üle alates 2. veebruarist 2021.

Valitsuse ministrina on ta osa sõjaväelisest režiimist, mis haaras võimu sõjaväelise riigipöördega ja kukutas Myanmari/Birma seaduslikult valitud juhid. Oma sõnavõttude ja tegudega on ta avalikult toetanud riigipööret ja sõjaväelist režiimi, sealhulgas väites, et sõjavägi korraldas riigipöörde vastuseks valimispettusele. Peale selle on tema sõnul alusetud väited, et sõjavägi pani rohingjade vastu toime genotsiidi. Seetõttu on ta seotud Myanmaris/Birmas demokraatiat ja õigusriiki õõnestava tegevuse ja poliitikaga, samuti tegevusega, mis ohustab Myanmari/Birma rahu, julgeolekut ja stabiilsust, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat.

21.2.2022

47.

Maung Ohn (teise nimega U Maung Ohn)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Maung Ohn on olnud alates 1. augustist 2021 teabeminister. Tema ametisse nimetajaks oli riigi haldusnõukogu, mida juhib ülemjuhataja Min Aung Hlaing ja mis võttis riigi seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu üle alates 2. veebruarist 2021. Varasemalt on ta olnud hotelli- ja turismiminister, sellesse ametisse nimetati ta 7. veebruaril 2021.

Valitsuse ministrina on ta osa sõjaväelisest režiimist, mis haaras võimu sõjaväelise riigipöördega ja kukutas Myanmari/Birma seaduslikult valitud juhid. Teabeministrina on tal kontroll riiklike meediakanalite (MWD, MRTV, ajalehed Myanmar Alin, Kyemon ja Global New Light of Myanmar, Myanmari uudisteagentuur (MNA) ning Myanmar Digital News) üle ja seega kontrollib ta ametlike uudiste edastamist ja avaldamist. Ta on jätkanud ja veelgi tugevdanud riigipöörde järgset repressiivset poliitikat, nimelt muutes televisiooni- ja raadioringhäälingu seadust, kehtestades lisapiiranguid väljendus- ja ajakirjandusvabadusele, sealhulgas piirates juurdepääsu internetile, kriminaliseerides ajakirjanduse ja vangistades ajakirjanikke. Lisaks tegi ta Myanmari pressinõukogule, mis on sõltumatu organ, ülesandeks täita valitsuse eesmärke.

Seetõttu õõnestavad tema poliitika ja tegevus demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas ning ta on seotud tegevusega, mis ohustab Myanmari/Birma rahu, julgeolekut ja stabiilsust.

21.2.2022

48.

Shwe Kyein (teise nimega U Shwe Kyein)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Shwe Kyein on olnud riigi haldusnõukogu liige alates 30. märtsist 2021.

1. veebruaril 2021 panid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaingi juhtimisel Myanmaris/Birmas toime riigipöörde, tühistades 8. novembril 2020 toimunud valimiste tulemused ja kukutades demokraatlikult valitud valitsuse. Riigipöörde osana kuulutas presidendi kohusetäitjana tegutsev asepresident Myint Swe 1. veebruaril välja erakorralise seisukorra ning andis seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu üle kaitseväe ülemjuhatajale vanemkindral Min Aung Hlaingile. 2. veebruaril 2021 loodi seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu teostamiseks riigi haldusnõukogu, takistades nii demokraatlikult valitud valitsusel oma mandaati täita.

Riigi haldusnõukogu liikmena on U Shwe Kyein otseselt osalenud riigi funktsioone käsitlevate otsuste tegemises ja vastutav selle eest ning on sellest tulenevalt vastutav demokraatia ja õigusriigi õõnestamise eest Myanmaris/Birmas. Peale selle võttis riigi haldusnõukogu vastu otsused, millega piirati väljendusvabadust, sealhulgas teabele juurdepääsu, ja rahumeelse kogunemise õigust.

Sõjaväelised jõud ja ametivõimud, kes tegutsevad riigi haldusnõukogu kontrolli all, on alates 1. veebruarist 2021 pidevalt toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi, tappes tsiviilisikuid ja relvastamata protestijaid, sundides kodudest põgenema sadu tuhandeid inimesi, põletades, piinates ja tappes tsiviilisikuid ning keelates võrdse juurdepääsu humanitaarabile. Sõjaväelised jõud ja ametivõimud, kes tegutsevad riigi haldusnõukogu kontrolli all, on piiranud ühinemis- ja väljendusvabadust, blokeerides internetiühenduse, meelevaldselt vahistanud, kinni pidanud ja süüdi mõistnud opositsioonijuhte ja riigipöörde vastaseid. Lisaks kuulutas riigi haldusnõukogu riigi osades välja sõjaseisukorra, andes konkreetsetes piirkondades võimu, sealhulgas haldus-, kohtu- ja õiguskaitsefunktsiooni täielikult sõjaväele. Piirkondades, kus on välja kuulutatud sõjaseisukord, antakse tsiviilisikud, sealhulgas ajakirjanikud ja rahumeelsed meeleavaldajad, sõjaväekohtu alla, jättes nad ilma õigusest nõuetekohasele menetlusele, sealhulgas edasikaebeõigusest. Piirkondades, kus on välja kuulutatud sõjaseisukord, on oluliselt sagenenud sõjaväe- ja politseijõudude vägivallateod, ohustades rahu, julgeolekut ja stabiilsust.

Riigi haldusnõukogu liikmena vastutab U Shwe Kyein otseselt kõnealuste repressiivsete otsuste ja raskete inimõiguste rikkumiste eest.

21.2.2022

49.

Aung Moe Myint (teise nimega U Aung Moe Myint)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Aung Moe Myint nimetati 23. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel, on Aung Moe Myint otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

50.

Than Tun (teise nimega U Than Tun)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Than Tun nimetati 2. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Than Tun otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

51.

Aung Lwin Oo (teise nimega U Aung Lwin OO)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Aung Lwin Oo nimetati 23. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Aung Lwin Oo otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

52.

Aung Saw Win (teise nimega U Aung Saw Win)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Aung Saw Win nimetati 2. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Aung Saw Win otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

53.

Than Win

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Than Win nimetati 2. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine 16 inimesele valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Than Win otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

54.

Saw Ba Hline (teise nimega U Saw Ba Hline)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Saw Ba Hline nimetati 9. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Saw Ba Hline otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

55.

Soe Oo (teise nimega U Soe OO)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Soe Oo nimetati 9. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine 16 inimesele valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Soe Oo otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

56.

Than Soe (teise nimega U Than Soe)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Than Soe nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Than Soe otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

57.

Bran Shaung (teise nimega U Bran Shaung)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Bran Shaung nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Bran Shaung otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

58.

Myint Oo (teise nimega U Myint Oo)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Myint Oo nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Myint Oo otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

59.

Khin Maung Oo (teise nimega U Khin Maung Oo)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Khin Maung Oo nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Khin Maung Oo otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

60.

Nu Mya Zan (teise nimega Nu Mya Zan)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: naine

Nu Mya Zan nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Nu Mya Zan otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

61.

Myint Thein (teise nimega U Myint Thein)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Myint Thein nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Myint Thein otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

62.

Ba Maung (teise nimega Dr Ba Maung)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Ba Maung nimetati 26. veebruaril 2021 liidu valimiskomisjoni liikmeks. Nõustudes sellesse ametisse nimetamisega pärast 1. veebruaril 2021 toimunud sõjalist riigipööret ning oma tegevusega liidu valimiskomisjoni liikmena, eelkõige 2020. aasta novembri valimiste tulemuste tühistamine, kuigi tõendid pettuste kohta puudusid, ning süüdistuse esitamine valimispettuse toimepanemise eest samadel valimistel ja repressioonid liidu valimiskomisjoni endiste liikmete vastu, on Ba Maung otseselt seotud tegevusega, millega õõnestatakse demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas.

21.2.2022

63.

Tayza Kyaw (teise nimega U Tayza Kyaw)

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

U Tayza Kyaw on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) liige ja tegutseb erinevatel kõrgetel ametikohtadel, muu hulgas on ta põhja sõjaväeringkonna komandör ja 1. erioperatsioonide büroo (BSO 1) komandör.

Enne 1. veebruari 2021 riigipööret juhtis U Tayza Kyaw sõjalisi operatsioone Katšini osariigis; neid iseloomustas ülemäärase jõu kasutamine etniliste vähemuste vastu ja valimatu vägivald, mis tõi kaasa tsiviilelanike õiguste rikkumise ja nende kodudest põgenemise.

Alates 2021. aasta veebruarist on U Tayza Kyaw juhtinud erioperatsioonide bürood BSO 1, mis viis läbi mitu suurt sõjalist operatsiooni tihedas koostöös U Than Hlaingiga, kelle vastutus ülemäärase vägivalla kasutamise ja inimõiguste rikkumiste eest on kindlaks tehtud. BSO 1 pädevusse kuuluvate nn puhastusoperatsioonide ettevalmistamisel ja hilisemal läbiviimisel Sagaingi ja Magway piirkonnas kasutati eriti ülemäärast jõudu ja soolist vägivalda. Seepärast vastutab ta raskete inimõiguste rikkumiste eest Myanmaris/Birmas ning osalemise eest tegevuses, millega seatakse ohtu Myanmari/Birma rahu, julgeolek ja stabiilsus.

21.2.2022

64.

Ni Lin Aung

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Brigaadikindral Ni Lin Aung on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) ida sõjaväeringkonna komandör. Ida sõjaväeringkonna jurisdiktsiooni alla kuulub Kaja osariik. 24. detsembril 2021 pandi Kareni (Kaja) osariigis Phruso omavalitsuses Moso küla lähedal toime rünnak, milles hukkus vähemalt 35 inimest, nende hulgas tsiviilisikud, lapsed ja kaks valitsusvälise humanitaarabiorganisatsiooni „Save the Children“ töötajat. Rünnaku eest peetakse vastutavaks Tatmadaw’d. Ida sõjaväeringkonna komandörina käsutab brigaadikindral Ni Lin Aung vahetult Kaja osariigis paiknevaid üksusi, sealhulgas neid, kes vastutavad nimetatud veresauna eest. Sellest tulenevalt vastutab brigaadikindral Ni Lin Aung raskete inimõiguste rikkumiste eest ja osalemise eest tegevuses, millega seatakse ohtu Myanmari/Birma rahu, julgeolek ja stabiilsus.

21.2.2022

65.

Aung Zaw Aye

Kodakondsus: Myanmar/Birma

Sugu: mees

Kindralleitnant Aung Zaw Aye on Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) 2. erioperatsioonide büroo komandör.

24. detsembril 2021 pandi Kareni (Kaja) osariigis Phruso omavalitsuses Moso küla lähedal toime sõjaväe rünnak, milles hukkus vähemalt 35 inimest, nende hulgas tsiviilisikud, lapsed ja kaks valitsusvälise humanitaarabiorganisatsiooni „Save the Children“ töötajat. Rünnaku eest peetakse vastutavaks Tatmadaw’d. 2. erioperatsioonide büroo komandörina juhib kindralleitnant Aung Zaw Aye ida sõjaväeringkonda, mis käsutab vahetult Kaja osariigis paiknevaid sõjaväeüksusi, sealhulgas neid, kes vastutavad nimetatud veresauna eest. Sellest tulenevalt vastutab kindralleitnant Aung Zaw Aye raskete inimõiguste rikkumiste eest ja osalemise eest tegevuses, millega seatakse ohtu Myanmari/Birma rahu, julgeolek ja stabiilsus.

21.2.2022“

2)

Loetellu pealkirjaga „B. Artiklis 4a osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„7.

Htoo Group of Companies

Aadress: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar/Burma

Üksuse liik: valdusettevõtja

Registreerimiskoht: Myanmar/Birma

Telefon: +95 1 500344 / +95 1 500355

Veebisait: https://htoo.com/

Htoo kontsern (Htoo Group of Companies) on erakonglomeraat, mille on asutanud ja mida juhib U Tay Za – isik, kes on tihedalt seotud Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) kõrgema juhtkonnaga. Kontserni tegevusalade hulka kuuluvad kauplemine, pangandus, kaevandus, turism ja lennundus.

Htoo kontsern andis Tatmadaw’le 2017. aastal rahalist toetust seoses Arakani nn puhastusoperatsioonidega ning andis seega panuse 2017. aastal rohingjade vastu toime pandud rasketesse inimõiguste rikkumistesse. Lisaks tegutses Htoo kontsern sõjavarustuse vahendajana, mida kasutati 1. veebruari riigipöörde vastu protestinud tsiviilelanikkonna suhtes üle kogu riigi ja eelkõige etniliste vähemuste elupiirkondades. Panustades sõjalisse võimesse, et viia ellu tegevusi, mis õõnestavad demokraatiat ja õigusriiki Myanmaris/Birmas, toetas Htoo kontsern Tatmadaw’d ning osales tegevustes, mis ohustavad Myanmari/Birma rahu, julgeolekut ja stabiilsust.

21.2.2022

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

Aadress: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar/Burma 110401

Üksuse liik: eraettevõte

Registreerimiskoht: Myanmar/Birma

Telefon: +95775111112;

Veebisait: www.ige.com.mm

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited on erakonglomeraat, mille on asutanud ja mida juhib U Nay Aung – isik, kes on tihedalt seotud Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) kõrgema juhtkonnaga. IGE tegutseb aktiivselt põhitaristute sektoris nagu telekommunikatsioon ja energeetika, samuti põllumajanduse ja majutuse valdkonnas.

IGE andis Tatmadaw’le 2017. aastal rahalist toetust seoses Arakani nn puhastusoperatsioonidega ning andis seega panuse 2017. aastal rohingjade vastu toime pandud rasketesse inimõiguste rikkumistesse. IGE andis Tatmadaw’le ka kaudset rahalist abi, osaledes rahaliselt mitmetes projektides ja ettevõtetes, mis on seotud Tatmadaw’ ja selle konglomeraatidega. Seega annab ettevõte toetust Tatmadaw’le ja saab talt kasu.

21.2.2022

9.

No.1 Mining Enterprise (ME1)

Aadress: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Myanmar/Burma

Üksuse liik: riigile kuuluv ettevõte

Registreerimiskoht: Myanmar/Birma

Telefon: 09 -071-21168

No.1 Mining Enterprise (ME1) on loodusvarade ja keskkonnakaitse ministeeriumi alluvuses tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis toimib samuti mitteraudmetallide tootmise ja turustamise sektori reguleerijana. Sel moel teostab riigile kuuluv ettevõte pädevust väljastada lube ja koguda osa nende eraettevõtete tulumaksust, millel puuduvad nn tootmise jagamise lepingud või mis ei ole ME1 ühisettevõte.

1. veebruaril 2021 haarasid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaing juhtimisel riigipöördega võimu seaduslikult tsiviilvalitsuselt ning asutasid riigi haldusnõukogu riigis seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu teostamiseks. 2. veebruaril 2021 nimetas sõjaline režiim ametisse uue valitsuskabineti, sealhulgas uue loodusvarade ja keskkonnakaitse ministri. Sõjaline režiim omandas riigi haldusnõukogu ning uue valitsuse kaudu kontrolli riigile kuuluvate ettevõtete, sealhulgas ME1 üle ja saab neilt kasu. Seetõttu on ME1 Tatmadaw’ kontrolli all ja teenib talle tulu, aidates seega kaasa selle suutlikkusele viia ellu tegevust, mis õõnestab demokraatiat ja õigusriiki.

Lisaks on ME1 osalenud eri projektides ja/või teostanud järelevalvet nende üle, mis on seotud Tatmadaw’ poolse vägivallaga tsiviilelanikkonna vastu ning kõige põhilisemate õiguste rikkumisega, sealhulgas maa konfiskeerimise ja sunniviisilise ümberasustamisega. ME1 vastutab seetõttu Myanmari/Birma rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustavate tegevuste toetamise eest.

21.2.2022

10.

Myanma Oil and Gas Enterprise

Aadress: Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, Myanmar/Burma

Üksuse liik: riigile kuuluv ettevõte

Registreerimiskoht: Myanmar/Birma

Telefon: +95-67-3 411 055

Veebisait: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

Riigile kuuluv ettevõte Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) on naftaettevõtja ning nafta- ja gaasisektori teenuseosutaja ja turgu reguleeriv asutus. MOGE teostab järelevalvet nafta- ja gaasi leiukohtade uurimise, nafta- ja gaasitootmise, gaasi riigisisese edastamise ning naftasaaduste levitamise üle. Riigile kuuluv ettevõte teostab pädevust väljastada lube ja koguda osa nende eraettevõtete tulumaksust, millel puuduvad nn tootmise jagamise lepingud või mis ei ole MOGE ühisettevõte.

1. veebruaril 2021 haarasid Myanmari relvajõud (Tatmadaw) ülemjuhataja Min Aung Hlaing juhtimisel riigipöördega võimu seaduslikult tsiviilvalitsuselt ning asutasid riigi haldusnõukogu riigis seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu teostamiseks. 2. veebruaril 2021 nimetas riigi haldusnõukogu ametisse uued ministrid, nende seas elektri- ja energeetikaministri. Elektri- ja energeetikaministeeriumil on järelevalvevolitused MOGE üle. Sõjaline režiim omandas riigi haldusnõukogu ning uue valitsuse kaudu kontrolli riigile kuuluvate ettevõtete, sealhulgas MOGE üle ja saab neilt kasu.

Seetõttu on MOGE Tatmadaw’ kontrolli all ja teenib talle tulu, aidates seega kaasa selle suutlikkusele viia ellu tegevust, mis õõnestab demokraatiat ja õigusriiki.

21.2.2022“


Top