EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1668

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1668, 28. september 2022, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/6855

ELT L 251, 29.9.2022, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/oj

29.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 251/6


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/1668,

28. september 2022,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL (2) artikli 12 kohaselt eeldatakse, et tooted, mis on vastavuses selliste harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, vastavad selle direktiivi II lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

(2)

Komisjon esitas 12. detsembri 1994. aasta kirjaga BC/CEN/46–92 – BC/CLC/05–92 Euroopa Standardikomiteele (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) taotluse koostada ja läbi vaadata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/9/EÜ (3) toetavad harmoneeritud standardid (edaspidi „taotlus“). Kõnealune direktiiv asendati direktiiviga 2014/34/EL ilma direktiivi 94/9/EÜ II lisas sätestatud olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid muutmata. Need nõuded on praegu sätestatud direktiivi 2014/34/EL II lisas.

(3)

Eelkõige paluti CENil ja CENELECil koostada uued standardid plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete kavandamise ja katsetamise kohta, millele on osutatud CENi ja CENELECi ning komisjoni vahel kokku lepitud standardimiskava I peatükis ning mis on lisatud taotlusele. CENil ja CENELECil paluti samuti läbi vaadata kehtivad standardid, et viia need vastavusse direktiivi 94/9/EÜ oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega.

(4)

Taotluse alusel koostas CEN harmoneeritud standardi „EN 15967:2022 – Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine“.

(5)

Komisjon hindas koos CENiga, kas CENi koostatud standard EN 15967:2022 vastab taotlusele.

(6)

Standard EN 15967:2022 vastab selle eesmärgiks olevatele nõuetele, mis on sätestatud direktiivi 2014/34/EL II lisas. Seepärast on asjakohane avaldada viide nimetatud standardile Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Standardiga EN 15967:2022 asendatakse standard EN 15967:2011. Seepärast tuleb Euroopa Liidu Teataja C-seeriast kustutada viited standardile EN 15967:2011, mis on avaldatud komisjoni teatisega 2018/C 371/01 (4).

(8)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega, et kohandada oma tooteid vastavalt läbivaadatud standardile EN 15967:2011, tuleb selle standardi viite kustutamine edasi lükata.

(9)

Selguse ja otstarbekohasuse huvides tuleks avaldada direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud ja asjaomastele nõuetele vastavate harmoneeritud standardite täielik loetelu ühes õigusaktis. Direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited on praegu avaldatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2019/1202 (5) ja teatises 2018/C 371/01.

(10)

Rakendusotsust (EL) 2019/1202 on mitu korda põhjalikult muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides ning kuna kõnealust rakendusotsust on vaja täiendavalt muuta, tuleks see kehtetuks tunnistada ja asendada.

(11)

Paljud teatises 2018/C 371/01 avaldatud harmoneeritud standardite viited on kustutatud. Rakendusotsusega (EL) 2019/1202 on ette nähtud, et ülejäänud kõnealuses teatises avaldatud harmoneeritud standardite viited kustutatakse. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks teatis 2018/C 371/01 kehtetuks tunnistada. Selleks et anda tootjatele piisavalt aega oma toodete kohandamiseks asjaomaste standardite läbivaadatud versioonidega, tuleks jätkata teatise 2018/C 371/01 kohaldamist kuni kuupäevadeni, mil selles teatises avaldatud viited harmoneeritud standarditele kustutatakse.

(12)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse I lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2019/1202 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Teatis 2018/C 371/01 tunnistatakse kehtetuks. Samas tuleks seda siiski jätkuvalt kohaldada käesoleva otsuse II lisas loetletud harmoneeritud standardite viidete suhtes kuni nende viidete kustutamise kuupäevani.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 28. september 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/34/EL plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 309).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1).

(4)  Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) kohaldamisega (Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine) (ELT C 371, 12.10.2018, lk 1).

(5)  Komisjoni 12. juuli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1202 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta C/2019/5171 (ELT L 189, 15.7.2019, lk 71).


I LISA

Nr

Viide standardile

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldised nõuded

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed

3.

EN 1127-1:2019

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

4.

EN 1127-2:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

5.

EN 1755:2015

Tööstuslikud mootorkärud. Ohutusnõuded ja vastavuskontroll. Täiendavad nõuded töötamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

6.

EN 1834-1:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 1: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva gaasi ja auru keskkonnas

7.

EN 1834-2:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 2: Rühma I mootorid kasutamiseks kaevandusgaasi- ja/või põleva tolmuriskiga allmaatöödel

8.

EN 1834-3:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 3: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva tolmu keskkonnas

9.

EN 1839:2017

Tuleohtlike gaaside ja aurude plahvatuspiiride ning hapniku piirkontsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine

10.

EN 1953:2013

Kattematerjalide pihustus- ja pritsimisseadmed. Ohutusnõuded

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad

14.

EN 13012:2021

Mootorikütuse tanklad. Nõuded tankuri isesulguvate püstolite koostule ja käitusele

15.

EN 13237:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

16.

EN 13616-1:2016

Paiksete vedelkütusemahutite ületäitumuse vältimise seadmed. Osa 1: Sulgurmehhanismiga seadmed

17.

EN 13617-1:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 1: Ohutusnõuded tankurite, annustite ja kaugjuhitavate pumpade koostule ja käitusele

18.

EN 13617-2:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 2: Ohutusnõuded tankurite ja annustite kaitsesidurite koostule ja käitusele

19.

EN 13617-3:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 3: Ohutusnõuded tankurite ja annustite kaitseventiili koostule ja käitusele

20.

EN 13617-4:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 4: Ohutusnõuded tankurite ja annustite vurrnäituri koostule ja käitusele

21.

EN 13760:2021

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Kerg- ja raskeveokite automaatsed vedelgaasi tankimissüsteemid. Tankimispüstol, katsenõuded ja mõõtmed

22.

EN 13852-1:2013

Kraanad. Ujuvkraanad. Osa 1: Üldotstarbelised ujuvkraanad

23.

EN 13852-3:2021

Kraanad. Ujuvkraanad. Osa 3: Kergujuvkraanad

Märkus 1. harmoneeritud standardi EN IEC 60079-0:2018 punktis 2 osutatud normatiivseid viiteid loetakse sellisel kujul, nagu need on esitatud standardis EN IEC 60079-0:2018, nagu seda on parandatud standardiga EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02

Märkus 2. Harmoneeritud standardi EN ISO 80079-36:2016 punktis 2 osutatud normatiivseid viiteid loetakse sellisel kujul, nagu need on esitatud standardis EN ISO 80079-36:2016, nagu seda on parandatud standardiga EN ISO 80079-36:2016/AC:2019 Piirang: käesolev viite avaldamine ei hõlma järgmist standardi osa: tabeli ZB.1 veerg „Remarks/Notes“ (märkused).

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 1: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (pmax) kindlaksmääramine

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 2: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (dp/dt) max kindlaksmääramine

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 3: Tolmupilvede madalaima plahvatusmäära LEL kindlaksmääramine

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 4: Hapniku piirkontsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine tolmupilvedes

28.

EN 14373:2021

Plahvatuse summutamise süsteemid

29.

EN 14460:2018

Plahvatuskindlad seadmed

30.

EN 14491:2012

Tolmuplahvatuse rõhu leevendamise kaitsesüsteemid

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 1: Elektrilised tõstemehhanismid

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 2: Elektrilised tõstukid

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Gaaside ja aurude isesüttimistemperatuuri määramine

34.

EN 14591-1:2004

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 1: 2-baarist plahvatust taluv ventilatsioonikonstruktsioon

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 2: Veerennidest barjäärid

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 4: Automaatsed kustutussüsteemid teekäikudele

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Masinate ohutus. Terase ümbertöötlemine. Masinad ja seadmed vedela terase käsitlemiseks

38.

EN 14678-1:2013

Vedelgaasi seadmed ja tarvikud. Seadmed vedelgaasitanklatele. Osa 1: Tankurid

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Terase elektrikaarahjuga tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete ohutusnõuded

40.

EN 14797:2006

Paiskpinnaga plahvatuskaitsed

41.

EN 14973:2015

Allmaapaigaldistes kasutamiseks mõeldud konveierlindid. Elektri- ja süttivusohutuse nõuded

42.

EN 14983:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Seadmed ja kaitsesüsteemid kaevandusgaasidest põhjustatud kahjustuste puhuks

43.

EN 14986:2017

Potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas töötavate ventilaatorite projekteerimine

44.

EN 14994:2007

Gaasiplahvatuste eest kaitsvad ventilatsioonisüsteemid

45.

EN 15089:2009

Plahvatuste isoleerimise süsteemid

46.

EN 15188:2020

Ladestunud tolmu iseenesliku süttimiskäitumise määramine

47.

EN 15198:2007

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks mõeldud mitteelektrilise seadmestiku ja komponentide riskihindamise metoodika

48.

EN 15233:2007

Potentsiaalselt plahvatusohtlike keskkondade kaitsesüsteemide funktsionaalse ohutuse hindamise metoodika

49.

EN 15268:2008

Bensiinijaamad. Ohutusnõuded sukelpumbasüsteemide ehitamiseks ja kasutamiseks

50.

EN 15794:2009

Süttivate vedelike plahvatuspunktide määramine

51.

EN 15967:2022

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

52.

EN 16009:2011

Leegitõkestiga plahvatuse kaitseklapid

53.

EN 16020:2011

Plahvatuse kõrvalejuhtimise süsteem

54.

EN 16447:2014

Plahvatuse leviku tõkkeklapid

55.

EN ISO 16852:2016

Leegitõkestid. Toimivusnõuded, katsemeetodid ja kasutuspiirangud (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Tolmukihtide põlemiskäitumise määramine

57.

EN 50050-1:2013

Elektrostaatilised käeshoitavad pihustusseadmed. Ohutusnõuded. Osa 1: Süttivate vedelate kattematerjalide käeshoitavad pihustusseadmed

58.

EN 50050-2:2013

Elektrostaatilised käeshoitavad pihustusseadmed. Ohutusnõuded. Osa 2: Süttivate kattepulbrite käeshoitavad pihustusseadmed

59.

EN 50050-3:2013

Elektrostaatilised käeshoitavad pihustusseadmed. Ohutusnõuded. Osa 3: Süttivate helveste käeshoitavad pihustusseadmed

60.

EN 50104:2010

Hapniku avastamise ja mõõtmise elektriseadmed. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid

61.

EN 50176:2009

Kohtkindlad süttiva vedela pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

62.

EN 50177:2009

Kohtkindlad süttiva pulber-pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Kohtkindlad elektrostaatilised rakendusseadmed süttivale helvesmaterjalile. Ohutusnõuded

64.

EN 50271:2018

Elektriseadmed põlevgaaside, toksiliste gaaside või hapniku avastamiseks ja mõõtmiseks. Nõuded tarkvara ja/või digitaaltehnikat kasutavatele seadmetele ja nende seadmete katsetamine

65.

EN 50281-2–1:1998

Elektriseadmed kasutamiseks põleva tolmu olemasolu puhul. Osa 2–1: Katsemeetodid. Meetodid tolmu minimaalse süttimistemperatuuri kindlaksmääramiseks

EN 50281-2–1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Rühma I, kategooria M1 seadmed, mis on mõeldud säilitama oma funktsionaalsuse maagaasi ja/või kivisöetolmu poolt ohustatud keskkonnas

67.

EN 50381:2004

Teisaldatavad õhutusruumid olemasoleva või puuduva seesmise väljalaskekohata

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Seadmete plahvatusohtu arvestavaks ohutuks talitluseks nõutavad ohutusseadmed

69.

EN IEC 60079-0:2018

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 1: Seadme kaitse leegikindla ümbrise abil „d“ (IEC 60079–1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 2: Seadme kaitse survestatud ümbrise abil „p“ (IEC 60079–2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 5: Seadmete kaitse pulbertäite abil „q“ (IEC 60079–5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 6: Seadmete kaitse õlitäite abil „o“ (IEC 60079–6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 7: Seadmete kaitse suurendatud ohutusega „e“ (IEC 60079–7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 11: Seadmete kaitse sisemise ohutusega „i“ (IEC 60079–11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 15: Seadmete kaitse kaitseviisiga „n“ (IEC 60079–15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 18: Seadmete kaitse kapseldusega „m“ (IEC 60079–18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20–1:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20–1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused (IEC 60079-20–1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 25: Sädemeohutud elektrilised süsteemid (IEC 60079–25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 26: Seadmed seadmekaitsetasemega Ga (IEC 60079–26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 28: Optilist kiirgust kasutavate seadmete ja edastussüsteemide kaitse (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29–1:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29–1: Gaasidetektorid. Põlevgaasidetektorite toimivusnõuded (IEC 60079–29–1:2016, (muudetud))

83.

EN 60079-29–4:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29–4: Gaasiandurid. Lahtise mõõtetraktiga põlevgaasidetektorite toimivusnõuded (IEC 60079-29–4:2009, (muudetud))

84.

EN 60079-30–1:2017

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 30–1: Elektriline takistus-joonkuumutus. Üld- ja katsetusnõuded (IEC/IEEE 60079–30–1:2015, (muudetud))

85.

EN 60079-31:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 31: Seadmete kaitse tolmsüttimise eest ümbrisega „t“ (IEC 60079–31:2013)

86.

EN 60079-35–1:2011

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 35–1: Kiivrivalgustid kasutamiseks põlevgaasiohtlikes kaevandustes. Üldnõuded. Konstruktsioon ja katsetamine seoses plahvatusriskiga (IEC 60079-35–1:2011)

EN 60079-35–1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20–2:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20–2: Materjali omadused. Põlevtolmu katsemeetodid (ISO/IEC 80079-20–2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20–2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 34: Kvaliteedisüsteemide rakendamine seadmete tootmisel (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 36: Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele. Põhimeetod ja nõuded (ISO 80079–36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 37: Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlikele keskkondadele. Mitteelektriline kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi „c“ abil, süttimisallika kontrolli „b“ abil, vedelikimmersiooni „k“ abil (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 38: Maa-aluste kaevanduste plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmed ja komponendid (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018


II LISA

Nr

Viide standardile

Kustutamise kuupäev

1.

EN 13012:2012

Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus

3.9.2023

2.

EN 13617-1:2012

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded tankurite, annustite ja kaugjuhitavate pumpade koostule ja käitusele

3.9.2023

3.

EN 13617-2:2012

Bensiinijaamad. Osa 2: Ohutusnõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud kaitselülitite valmistamisele ja jõudlusele

3.9.2023

4.

EN 13617-3:2012

Bensiinijaamad. Osa 3: Ohutusnõuded sulgurventiilide valmistamisele ja jõudlusele

3.9.2023

5.

EN 13617-4:2012

Bensiinijaamad. Osa 4: Ohutus- ja keskkonnanõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud pöördpumpade valmistamisele ja jõudlusele

3.9.2023

6.

EN 13760:2003

Kerg- ja raskeveokite automaatsed LPG tankimissüsteemid. Otsik, katsenõuded ja mõõtmed

19.11.2023

7.

EN 14373:2005

Plahvatuse summutamise süsteemid

19.11.2023

8.

EN 15188:2007

Ladestunud tolmu iseenesliku süttimiskäitumise määramine

27.11.2022

9.

EN 15967:2011

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

29.3.2024


Top