EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1658, 26. september 2022, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2022/1189, milles käsitletakse teatavaid kiireloomulisi meetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2022) 6931 all) (Ainult saksakeelne tekst on autentne) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/6931

OJ L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/56


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/1658,

26. september 2022,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2022/1189, milles käsitletakse teatavaid kiireloomulisi meetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal

(teatavaks tehtud numbri C(2022) 6931 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 259 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade Aafrika katk on peetavaid sigu ja uluksigu kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seda loomapopulatsiooni ja loomakasvatuse tulusust ning häirida nende loomade ja neilt pärit loomsete saaduste saadetiste liidusisest liikumist ja kolmandatesse riikidesse eksportimist.

(2)

Sigade Aafrika katku puhangu korral peetavate sigade hulgas on tõsine oht, et see taud levib teistesse seapidamisettevõtetesse.

(3)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/687 (2) on täiendatud tauditõrje eeskirju, mida kohaldatakse selliste loetellu kandud taudide suhtes, millele on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktides a, b ja c, ning mis on komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1882 (3) määratletud A-, B- ja C-kategooria taudidena. Eelkõige on delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artiklites 21 ja 22 sätestatud piirangutsooni kehtestamine A-kategooria taudi, sealhulgas sigade Aafrika katku puhangu korral ning teatavad piirangutsoonis kohaldatavad meetmed. Lisaks on kõnealuse delegeeritud määruse artikli 21 lõikes 1 sätestatud, et piirangutsoon peab koosnema kaitsetsoonist, järelevalvetsoonist ja vajaduse korral täiendavatest piirangutsoonidest, mis asuvad kaitse- ja järelevalvetsoonide ümber või vahetus naabruses.

(4)

Pärast sigade Aafrika katku puhangut peetavate sigade seas Saksamaal Alam-Saksi liidumaal, mida kinnitati 2. juulil 2022, ja sellelt liitriigist liikmesriigilt saadud teavet taudiolukorra kohta tema territooriumil, võeti vastu komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/1189 (4). Kõnealuse rakendusotsuse kohaselt peab Saksamaa tagama, et tema kehtestatud piirangutsoon, kus kohaldatakse delegeeritud määruses (EL) 2020/687 kaitse- ja järelevalvetsoonide kohta sätestatud meetmeid, hõlmab vähemalt eespool nimetatud rakendusotsuse lisas loetletud piirkondi.

(5)

Rakendusotsust (EL) 2022/1189 kohaldatakse kuni 14. oktoobrini 2022. Rakendusotsuse (EL) 2022/1189 kohaldamisaja kehtestamisel võeti arvesse puhangu kuupäeva, taudi epidemioloogiat ja aega, mida on vaja taudi puudumist tagava epidemioloogilise uuringu teostamiseks. Kõnealuse rakendusotsuse kohaldamisaeg kehtestati kooskõlas Maailma Loomatervise Organisatsiooni (WOAH, asutamisaegne nimetus: Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon (OIE)) rahvusvaheliste standarditega, (5) milles käsitletakse taudivaba staatuse taastamist varem taudivabas piirkonnas, ning komisjoni suunistega, milles käsitletakse sigade Aafrika katkuga seotud olukorrast tingitud piirkondadeks jaotamist (6).

(6)

2022. aasta augusti lõpus teatas Saksamaa komisjonile praegusest sigade Aafrika katku soodsast olukorrast Alam-Saksi liidumaa piirangutsoonis peetavate sigade hulgas ning et vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 on nõuetekohaselt rakendatud kaitse- ja järelevalvetsoonide puhul võetavaid meetmeid, et tõkestada kõnealuse taudi edasist levikut.

(7)

Saadud teabe ja põhjenduste põhjal, võttes eelkõige arvesse esialgsete puhastus- ja desinfitseerimismeetmete lõpuleviimist tabandunud ettevõttes 5. juulil 2022, arvestades praegust sigade Aafrika katku soodsat olukorda Alam-Saksi liidumaal peetavate sigade hulgas, Saksamaa poolt nõuetekohaselt võetud meetmeid, ning selleks et kaubanduses tarbetuid häireid vältida, on asjakohane tunnistada rakendusotsus (EL) 2022/1189 kehtetuks alates 5. oktoobrist 2022.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsus (EL) 2022/1189 tunnistatakse kehtetuks alates 5. oktoobrist 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 26. september 2022

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/687, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 64).

(3)  Komisjoni 3. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1882, milles käsitletakse loetellu kantud taudide kategooriate suhtes teatavate taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade kohaldamist ning millega kehtestatakse nimekiri liikidest ja liigirühmadest, mis kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel (ELT L 308, 4.12.2018, lk 21).

(4)  Komisjoni 8. juuli 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/1189, milles käsitletakse teatavaid kiireloomulisi meetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (ELT L 184, 11.7.2022, lk 66).

(5)  OIE maismaaloomade tervise koodeks, 29. väljaanne, 2021, I ja II köide (ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Töödokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation“ (Sigade Aafrika katkuga seotud olukorrast tingitud piirkondadeks jaotamise põhimõtted ja kriteeriumid) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.


Top