EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1256

Nõukogu otsus (EL) 2022/1256, 15. juuli 2022, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogu 226. istungjärgul seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa I osa 48. muudatuse kavandatud vastuvõtmisega

ST/10712/2022/INIT

ELT L 191, 20.7.2022, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1256/oj

20.7.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 191/61


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/1256,

15. juuli 2022,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogu 226. istungjärgul seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa I osa 48. muudatuse kavandatud vastuvõtmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (edaspidi „Chicago konventsioon“), millega reguleeritakse rahvusvahelist lennutransporti, jõustus 4. aprillil 1947. Sellega loodi Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO).

(2)

Liidu liikmesriigid on Chicago konventsiooni osalisriigid (edaspidi „osalisriigid“) ja ICAO liikmed ning liidul on teatavates ICAO organites vaatleja staatus. ICAO nõukogus on praegu esindatud seitse liikmesriiki.

(3)

Chicago konventsiooni artikli 54 kohaselt võtab ICAO nõukogu vastu rahvusvahelised standardid ja soovituslikud tavad ning määraba need kindlaks Chicago konventsiooni lisades (edaspidi „lisad“).

(4)

Chicago konventsiooni artikli 90 kohaselt jõustub asjaomane lisa või lisa muudatus selle osalisriikidele edastamisest kolme kuu jooksul või pärast ICAO nõukogu määratud pikemat perioodi juhul, kui selle aja jooksul ei ole enamus osalisriike teatanud ICAO nõukogus oma mittenõustumisest.

(5)

ICAO nõukogu kavatseb oma 226. istungjärgul vastu võtta Chicago konventsiooni 6. lisa I osa 48. muudatuse (edaspidi „48. muudatus“).

(6)

48. muudatuse peamine eesmärk on 6. lisa I osa standardi 6.18.1 kohaldamiskuupäeva edasi lükkamine kuni 1. jaanuarini 2025.

(7)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel ICAO nõukogu 226. istungjärgul võetav seisukoht seoses 48. muudatuse vastuvõtmisega. Kõnealune seisukoht peaks olema toetada 48. muudatust ja selle peaksid esitama liidu nimel ühiselt tegutsevad liidu liikmesriigid, kes on ICAO nõukogu liikmed,

(8)

Liidu seisukoht pärast seda, kui ICAO nõukogu on vastu võtnud 48. muudatuse, millest ICAO peasekretär teatab ICAO riikidele adresseeritud kirjaga, peaks olema mitte teatada oma mittenõustumisest, eeldusel et 48. muudatus võetakse vastu ilma oluliste muudatusteta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ICAO nõukogu 226. istungjärgul või mis tahes hilisemal istungjärgul, on toetada rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa I osa kavandatavat 48. muudatust (edaspidi „48. muudatus“) tervikuna.

2.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel, eeldusel et ICAO nõukogu võtab 48. muudatuse vastu ilma oluliste muudatusteta, on mitte teatada oma mittenõustumisest vastuvõetud 48. muudatusega vastusena ICAO riikidele adresseeritud asjakohasele kirjale.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud seisukohta väljendavad ühiselt liidu nimel tegutsevad liidu liikmesriigid, kes on ICAO nõukogu liikmed.

2.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud seisukohta väljendavad kõik liidu nimel ühiselt tegutsevad liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. juuli 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


Top