EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0601

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/601, 8. aprill 2022, vabatahtliku kava „Better Biomass“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/2121

OJ L 114, 12.4.2022, p. 179–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/601/oj

12.4.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/179


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/601,

8. aprill 2022,

vabatahtliku kava „Better Biomass“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2018/2001 biokütuste, vedelate biokütuste, biomasskütuste, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste kütuste ning ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste jaoks sätestatud nõuete täitmise tõendamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga (EL) 2018/2001 on kehtestatud nõuded teatavatele kütustele, nimelt biokütustele, vedelatele biokütustele, biomasskütustele, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelatele ja gaasilistele kütustele ning ringlusse võetud süsinikupõhistele kütustele, tagamaks, et neid saab direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisel arvesse võtta üksnes juhul, kui need on toodetud säästvalt ja tänu neile jääb fossiilkütustega võrreldes märkimisväärne kasvuhoonegaaside heide tekkimata. Esiteks on direktiivi artiklis 29 sätestatud biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumid ning direktiivi artikliga 26 ja komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/807 (2) on kehtestatud kriteeriumid, mille alusel määratakse ühelt poolt kindlaks, milliste biokütuste, vedelate biokütuste või biomasskütuste lähteainete maakasutuse kaudse muutuse risk on suur, ning teiselt poolt määratakse kindlaks, milliseid maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga biokütuseid, vedelaid biokütuseid või biomasskütuseid, mis vastavad teatavatele tingimustele, võib sertifitseerida maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga kütustena. Teiseks on direktiivi artikli 25 lõikes 2 sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumid transpordis kasutatavatele muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelatele ja gaasilistele kütustele ning ringlusse võetud süsinikupõhistele kütustele. Kolmandaks nõutakse direktiivi artikli 28 lõikes 2, et ettevõtjad sisestaksid liidu andmebaasi teabe transpordis kasutatavate taastuvkütuste (biokütused, biogaas ning muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelad ja gaasilised kütused) ja ringlusse võetud süsinikupõhiste kütustega tehtud tehingute säästlikkuse näitajate kohta.

(2)

Direktiivis on sätestatud ka reeglid, kuidas arvutada seda, milline on taastuvelektri osakaal transpordisektori eesmärkide saavutamisel. Eelkõige on direktiivi artikli 27 lõikes 3 sätestatud reeglid sellise arvutuse tegemiseks nii juhul, kui elektrienergiat kasutatakse otse elektrisõidukite käitamiseks, kui ka siis, kui seda kasutatakse muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste transpordikütuste tootmiseks.

(3)

Biokütustele, vedelatele biokütustele, biomasskütustele, muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelatele ja gaasilistele kütustele ning ringlusse võetud süsinikupõhistele kütustele kehtestatud reeglite täitmise kontrollimiseks võivad liikmesriigid kasutada vabatahtlikke kavasid. Vabatahtlikel kavadel on olnud oluline roll tõendite esitamisel selle kohta, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/28/EÜ (3) sätestatud biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumid on täidetud. Direktiiviga (EL) 2018/2001 laiendati vabatahtlike kavade rolli. Esiteks võib nendega nüüd tõendada kõigi biomassist toodetud kütuste, sealhulgas gaasiliste ja tahkete kütuste vastavust direktiivis (EL) 2018/2001 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele ning anda täpseid andmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohta. Teiseks võib nendega tõendada muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedelate ja gaasiliste transpordikütuste ja ringlusevõetud süsinikupõhiste kütuste vastavust kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumidele. Kolmandaks võib nendega tõendada, et järgitakse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 27 lõikes 3 sätestatud reegleid, mis on kehtestatud taastuvelektri osakaalu arvutamiseks transpordisektoris. Neljandaks võib nendega tõendada, et ettevõtjad sisestavad kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 lõikega 4 liidu või riiklikku andmebaasi täpset teavet transpordis kasutatavate taastuvkütuste ja ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste kohta. Viiendaks võib neid kasutada maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimiseks. Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud riiklikud või rahvusvahelised kavad võivad teenida kõiki või osa neist eesmärkidest.

(4)

Kui ettevõtja esitab tunnustamisotsusega hõlmatud ulatuses tõendid või andmed, mis näitavad säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumide täitmist ja mis on saadud vastavalt komisjoni tunnustatud vabatahtlikule kavale, ei tohiks liikmesriik tarnijalt täiendavaid tõendeid nõuda.

(5)

19. detsembril 2020 esitati komisjonile taotlus tunnustada direktiivi artikli 30 lõike 4 alusel vabatahtlikku kava „Better Biomass“. Selle taotluse alusel andis komisjon kavale hinnangu, milles tehti kindlaks mõned muutmist vajavad küsimused. 2. juulil 2021. aastal uuesti esitatud kavas käsitleti neid küsimusi õigesti. See kava hõlmab kõiki lähteaineid, sh jäätmeid ja jääke ning kogu järelevalveahelat.

(6)

Vabatahtliku kava „Better Biomass“ hindamisel leidis komisjon, et see hõlmab direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõigetes 2–5 sätestatud säästlikkuskriteeriume nõuetekohaselt ja sisaldab samas ka täpseid andmeid direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõike 10 kohase kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta ning sellega rakendatakse massibilansi meetodit kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetega. Hindamisel ei võetud arvesse direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõike 8 kohaselt vastu võetavat tulevast rakendusakti säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumide ning maakasutuse kaudse muutuse väikese riski kriteeriumide kontrollimise eeskirjade kohta ega delegeeritud õigusakte, mis võetakse vastu kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 lõikega 5. Seetõttu hinnatakse vabatahtlikku kava „Better Biomass“ uuesti, kui sellised rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid vastu võetakse.

(7)

Vabatahtliku kava „Better Biomass“ hindamise käigus leiti, et see vastab nõuetekohastele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu auditi standarditele ning selles järgitakse ka direktiivi (EL) 2018/2001 V ja VI lisas esitatud metodoloogilisi nõudeid.

(8)

Tunnustatud kava tuleks teha kättesaadavaks komisjoni EUROPA veebisaidil vabatahtlike kavade jaotises.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vabatahtliku kavaga „Better Biomass“ (edaspidi „kava“), mis esitati komisjonile tunnustamiseks 2. juulil 2021, tõendatakse kava alusel auditeeritud kütuste puhul järgmist:

a)

biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste saadetised vastavad direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõigetes 2–5 ja 10 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele;

b)

ettevõtjad järgivad nõuet sisestada kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 lõikega 4 liidu või riiklikku andmebaasi täpset teavet transpordis kasutatavate taastuvkütuste ja ringlusse võetud süsinikupõhiste kütuste kohta.

Samuti sisaldab kava täpseid andmeid direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 29 lõike 10 kohase kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta niivõrd, kuivõrd sellega tagatakse, et järelevalveahela alguses asuvatelt ettevõtjatelt pärinev kogu asjakohane teave edastatakse järelevalveahela lõpuosas olevatele ettevõtjatele.

Artikkel 2

Otsus kehtib viis aastat alates selle jõustumisest. Juhul kui komisjonile 2. juulil 2021 tunnustamiseks esitatud kava sisu muudetakse selliselt, et see võib mõjutada käesoleva otsuse alust, tuleb sellistest muudatustest komisjonile viivitamata teatada. Komisjon hindab teatatud muudatusi, et teha kindlaks, kas kava hõlmab endiselt piisaval määral neid säästlikkuse kriteeriume, mille alusel seda tunnustatakse.

Artikkel 3

Komisjon võib käesoleva otsuse kehtetuks tunnistada muu hulgas siis, kui:

a)

on selgelt tõendatud, et kavaga ei ole rakendatud käesoleva otsuse seisukohast olulisi aspekte, või kui kõnealuste aspektide osas on toimunud raskeid ja struktuurseid rikkumisi;

b)

kava raames ei esitata komisjonile direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõike 5 kohaseid iga-aastaseid aruandeid;

c)

kui kavaga ei rakendata sõltumatu auditi standardeid ja muid nõudeid, mis on sätestatud direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 30 lõikes 8 osutatud rakendusaktides, või kava muude elementide parandusi, mida peetakse jätkuva tunnustamise seisukohast oluliseks.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. aprill 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

(2)  Komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/807, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 selliste maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga lähteainete kindlaksmääramise osas, mille tootmise ala on märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale, ning maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimise osas (ELT L 133, 21.5.2019, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).


Top