EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022B1793

Euroopa Parlamendi otsus (EL, Euratom) 2022/1793, 4. mai 2022, Euratomi Tarneagentuuri 2020. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

OJ L 258, 5.10.2022, p. 374–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1793/oj

5.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/374


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS (EL, Euratom) 2022/1793,

4. mai 2022,

Euratomi Tarneagentuuri 2020. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2020. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta koos asutuste vastustega (1),

võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust (2) 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2022. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2020. aasta eelarve täitmisel (06003/2022 – C9-0092/2022),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012), (3) eriti selle artiklit 68,

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom (millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri), (4) eelkõige selle lisa artiklit 8,

võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0121/2022),

 

1.

annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2020. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 

president

Roberta METSOLA

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 439, 29.10.2021, lk 3.

(2)  ELT C 439, 29.10.2021, lk 3.

(3)  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(4)  ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.


Top