EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022B1742

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2022/1742, 4. mai 2022, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2020. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

OJ L 258, 5.10.2022, p. 248–249 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1742/oj

5.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/248


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS (EL) 2022/1742,

4. mai 2022,

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2020. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2020. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta koos asutuste vastustega (1),

võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust (2) 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2022. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2020. aasta eelarve täitmisel (06003/2022 – C9-0079/2022),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012) (3), eriti selle artiklit 70,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus) (4), eriti selle artiklit 23,

võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70 (5), eriti selle artiklit 105,

võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0099/2022),

 

1.

annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2020. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 

president

Roberta METSOLA

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 439, 29.10.2021, lk 3. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta: https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=59697

(2)  ELT C 439, 29.10.2021, lk 3. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta: https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=59697

(3)  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(4)  ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(5)  ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


Top