EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2281

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2281, 16. detsember 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 seoses uue päritolukoodi lisamisega toetatud tootmisest pärit taimede jaoks ja sellest tulenevate muudatustega

C/2021/9166

OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2281/oj

30.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 473/131


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2281,

16. detsember 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 seoses uue päritolukoodi lisamisega toetatud tootmisest pärit taimede jaoks ja sellest tulenevate muudatustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmäärus (EL) nr 792/2012 (2) tuleks viia kooskõlla selliste resolutsioonide sisuga, mis võeti vastu või mida muudeti 17.–28. augustil 2019 toimunud ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITESi konventsioon) osaliste konverentsil (edaspidi „18. konverents“).

(2)

Täpsemalt muudeti 18. konverentsil resolutsiooni Conf. 12.3 ja lisati sinna uus kood, millega tähistatakse teatud selliste taimeisendite päritolu, mis ei vasta ühelegi olemasolevale koodile. Kõnealune uus päritolukood tuleks lisada rakendusmäärusesse (EL) nr 792/2012.

(3)

Et tõhustada aruandlust ja lihtsustada kauplemise analüüsi, peaks olema võimalik lisada rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 II lisas esitatud imporditeatise vormi teavet kaubeldavate isendite päritolu kohta. Et hõlbustada vahendite tõhusat kasutamist, tuleks piiratud üleminekuperioodi jooksul võimaldada korraldusasutustel kasutada olemasolevaid imporditeatiste vorme.

(4)

Rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 tuleks seega vastavalt muuta.

(5)

Rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 tagatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 (3) ühtne rakendamine, eelkõige seeläbi, et selles esitatakse näidised, millele peavad vastama kõnealuses määruses ette nähtud load, sertifikaadid ja muud dokumendid. Käesolevat muutmismäärust tuleks seega kohaldada koostoimes komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 muutmismäärusega (4) ning mõlemat muutmismäärust tuleks hakata kohaldama samal päeval.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artikli 2 lõikesse 2 lisatakse teine lõik:

„Kuni 19. jaanuarini 2023 võib imporditeatisi koostada vormi järgi, mis on esitatud kuni 18. jaanuarini 2022 kehtinud versiooni II lisas.“

(2)

Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 I, III ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse 1. lisale.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 II lisa asendatakse käesoleva määruse 2. lisa tekstiga.

Artikkel2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni 23. august 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006 (ELT L 242, 7.9.2012, lk 13).

(3)  Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).

(4)  Komisjoni 16. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2280, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel ning komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


1. LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 lisasid muudetakse järgmiselt.

(1)

I lisa (luba/sertifikaat) muudetakse järgmiselt:

a)

vormi 1 (loa/sertifikaadi originaal) käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 13 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 (1) artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“;

b)

vormi 2 (loa/sertifikaadi omanikule antav koopia) käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 13 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“;

c)

vormi 3 (tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia) käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 13 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“;

d)

vormi 4 (väljaandva asutuse koopia) ja vormi 5 (taotlus) käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 13 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“

(2)

III lisa (rändnäituse sertifikaat) muudetakse järgmiselt:

a)

Sertifikaadi originaali käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 14 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“;

b)

Korraldusasutuse koopiat ning taotlust käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 14 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“

(3)

V lisa (Sertifikaat – kasutamiseks üksnes Euroopa Liidus) muudetakse järgmiselt:

a)

sertifikaadi originaali käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 9 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“;

b)

Korraldusasutuse koopiat ning taotlust käsitlevate juhendite ja selgituste punkti 9 lisatakse järgmine rida:

„Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.“


(1)  Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).


2. LISA

„II LISA

Image 1

Juhendid ja selgitused

1.

Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest toodud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5.

Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitud keskkonnas kasvatatud isendid, kes on võetud munade või noorloomadena loodusest, kus neil oleks olnud väga väike tõenäosus täiskasvanuks saamiseni ellu jääda

D

A lisas loetletud loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga Conf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisas loetletud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisas loetletud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas loetletud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid  (1)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (1)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.

10.

Teaduslik nimetus peab olema määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas kasutatud nimetus.

11.

Märkige „III“ CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

13.

Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

14.

Importija peab esitama liitu toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

15.

Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.

Image 2

Juhendid ja selgitused

1.

Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5.

Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9.

Päritolu märkimiseks kasutage järgmisi koode

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitud keskkonnas kasvatatud isendid, kes on võetud munade või noorloomadena loodusest, kus neil oleks olnud väga väike tõenäosus täiskasvanuks saamiseni ellu jääda

D

A lisas loetletud loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga Conf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisas loetletud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisas loetletud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas loetletud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid  (2)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (2)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

Y

Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise tagajärgi.

10.

Teaduslik nimetus peab olema määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas kasutatud nimetus.

11.

Märkige „III“ CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

13.

Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

14.

Importija peab esitama liitu toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

15.

Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.


(1)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(2)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.


Top