EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1840

Komisjoni määrus (EL) 2021/1840, 20. oktoober 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/7421

OJ L 373, 21.10.2021, p. 1–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1840/oj

21.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1840,

20. oktoober 2021,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõikele 2 tuleb komisjonil regulaarselt ajakohastada komisjoni määrust (EÜ) nr 1418/2007, (2) milles käsitletakse teatavate jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust (3). Komisjon teeb seda vastavalt uuele teabele asjaomases kolmandas riigis jäätmete impordi suhtes kohaldatavate õigusaktide kohta.

(2)

Komisjon saatis 2019. aastal kirjaliku taotluse teatavatele riikidele, mille suhtes OECD otsust ei kohaldata, nõudes kirjalikku kinnitust selle kohta, et teatavaid määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmeid ja jäätmesegusid, mille väljavedu ei ole määruse artikli 36 kohaselt keelatud, võib liidust taaskasutamise eesmärgil välja vedada. Seejuures palus komisjon, et asjaomased riigid teataksid, millist riigisisest kontrollimenetlust neis riikides kohaldatakse. Komisjon sai vastuseid, mis sisaldasid ka taotlusi täiendavate selgituste saamiseks (4).

(3)

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni (5) (edaspidi „Baseli konventsioon“) osaliste konverentsi 14. istungil 2019. aasta mais võeti vastu otsus BC-14/12. Selle otsusega tehti Baseli konventsiooni lisadesse uusi kanded plasti kohta, sealhulgas IX lisasse kanne B3011 tavajäätmete kohta. Need muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2021. Lisaks võttis OECD keskkonnapoliitika komitee 7. septembril 2020 vastu ohtlikke plastijäätmeid käsitleva OECD otsuse 4. liite muudatused ning täpsustas selle OECD otsuse 3. ja 4. liidet. Muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2021.

(4)

Nende otsuste valguses muudeti komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/2174 (6) määruse (EÜ) nr 1013/2006 IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII lisa vastavalt Baseli konventsiooni lisade ja OECD otsuse plastijäätmeid käsitlevates kannetes tehtud muudatustele. Sellest tulenevalt võib alates 1. jaanuarist 2021 eksportida plastijäätmeid liidust riikidesse, mille suhtes OECD otsust ei kohaldata, ainult juhul, kui nende jäätmete suhtes kohaldatakse Baseli konventsiooni IX lisa uut kannet B3011 plastijäätmete kohta ja sihtriik lubab selliseid jäätmeid oma territooriumile importida.

(5)

2019. ja 2020. aastal võttis komisjon asjaomaste riikidega ühendust ning palus neil teavet siseriiklike menetluste kohta, mida rakendatakse Baseli konventsiooni alusel seoses uute plaste käsitlevate kannetega. Komisjon sai vastuse 23 riigilt ja tolliterritooriumilt (7).

(6)

Teatavad riigid on teatanud kavatsusest kasutada kontrollimenetlust, mis erineb määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõikes 1 sätestatust. Need juhud on loetletud käesoleva määruse lisa veerus d ja eeldatakse, et eksportijad on teadlikud sihtriigi õigusaktidega kehtestatud õiguslike nõuete üksikasjadest.

(7)

Juhul kui lisas on märgitud, et riik ei keela teatavate jäätmesaadetiste vedu ega kohalda nende suhtes määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust, tuleks selliste saadetiste suhtes kohaldada kõnealuse määruse artiklit 18 mutatis mutandis.

(8)

Kui aga riik on kantud määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisasse ja komisjonil on teavet selle kohta, et mõne riigi asjaomastes õigusaktides on tehtud muudatusi, kuid see riik ei ole seda komisjoni 2019. ja 2020. aastal saadetud teabetaotlusele vastates kirjalikult kinnitanud, kohaldatakse eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 2 teisele lõigule.

(9)

Kui riiki ei ole loetellu kantud või kui konkreetseid jäätmeid ja jäätmesegusid ei ole konkreetse riigi puhul määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisasse kantud, tähendab see, et riik ei ole üldse esitanud kirjalikku kinnitust või ei ole esitanud kirjalikku kinnitust selle kohta, et neid jäätmeid ja jäätmesegusid võib taaskasutamiseks eksportida liidust sellesse riiki. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 2 teisele lõigule kohaldatakse selliste jäätmete ekspordi puhul, mille väljavedu nendesse riikidesse taaskasutamise eesmärgil ei ole osutatud määruse artikli 36 kohaselt keelatud, eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust. Juhtudel, kui riigid on teatanud, et nad keelavad kõikide määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas nimetatud jäätmete impordi, kuid ei ole esitanud konkreetset teavet jäätmete kande B3011 alla kuuluvate plastijäätmete riiklike kontrollimenetluste kohta, tuleks käesoleva määruse lisa veeru a puhul käsitada üldist impordikeeldu nii, et see kehtib ka kande B3011 alla kuuluvate plastijäätmete kohta.

(10)

Juhtudel, kui riigid on teatanud, et määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisa kohaste jäätmete suhtes ei kohaldata kontrollimenetlust ega muid siseriikliku õiguse kohaseid kontrollimenetlusi, kuid ei ole esitanud konkreetset teavet jäätmete kande B3011 alla kuuluvate plastijäätmete riiklike kontrollimenetluste kohta, tuleks käesoleva määruse lisa veeru b puhul käsitada eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust nii, et see kehtib kande B3011 suhtes.

(11)

Komisjon jättis nende riikide puhul, kes tema teabetaotlusele ei vastanud, välja kanded B3010 ja GH013, mida enam ei eksisteeri.

(12)

25. mail 2021 kiitis OECD nõukogu heaks keskkonnapoliitika komitee arvamuse selle kohta, kuidas Costa Rica täidab OECD otsust. Sellest tulenevalt ei kohaldata määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõiget 2 enam kõnealuse riigi suhtes ning kanne Costa Rica kohta tuleks määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisast välja jätta.

(13)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(2)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (ELT L 316, 4.12.2007, lk 6).

(3)  OECD nõukogu otsus taaskasutatavate jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Vastasid järgmised riigid: Albaania, Andorra, Anguilla, Araabia Ühendemiraadid, Armeenia, Aserbaidžaan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bosnia ja Hertsegoviina, Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Etioopia, Filipiinid, Gabon, Ghana, Gruusia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong (Hiina), India, Indoneesia, Jamaica, Kambodža, Katar, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo, Kosovo*, Kuuba, Kõrgõzstan, Laos, Liibanon, Libeeria, Lõuna-Aafrika, Madagaskar, Malaisia, Mali, Maroko, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birma, Namiibia, Nicaragua, Nigeeria, Niger, Omaan, Pakistan, Panama, Paraguay, Peruu, Rwanda, Saint Lucia, San Marino, São Tomé ja Príncipe, Sambia, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudaan, Tai, Taiwan, Trinidad ja Tobago, Tšaad, Türkmenistan, Ukraina, Uruguay, Usbekistan, Valgevene ja Vietnam.

*Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Colombia sai OECD liikmeks 28. aprillil 2020. Määruse (EÜ) nr 1418/2007 kohaldamine Colombia suhtes lõpeb, kui asjaomased OECD organid teevad kindlaks, et Colombia täidab täielikult OECD otsust.

(5)  UNTS 1673, lk 57.

(6)  Komisjoni 19. oktoobri 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/2174, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII lisa (ELT L 433, 22.12.2020, lk 11).

(7)  Lisas on eraldi nimetatud ka riikide tolliterritooriumid.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Albaania tabel asendatakse järgmisega:

Albaania

(a)

(b)

(c)

(d)“

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a B1010 alt:

kõrge puhtusastmega (98 %) raua- ja terasemurd

kõrge puhtusastmega (95 %) alumiiniumimurd

 

B1010 alt:

kõrge puhtusastmega (98 %) raua- ja terasemurd

kõrge puhtusastmega (95 %) alumiiniumimurd

 

2)

Anguilla tabel asendatakse järgmisega:

Anguilla

(a)

(b)

(c)

(d)“

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

3)

Argentina tabel asendatakse järgmisega:

Argentina

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

 

 

B1100 alt:

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

B3020 alt:

sorteerimata jäägid

 

 

B3020 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

B3020 segu alt:

sorteerimata jäägid

 

 

B3020 segu alt:

kõik muud jäätmesegud

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

B3050 segu“

4)

Armeenia tabel asendatakse järgmisega:

Armeenia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed“

 

5)

Aserbaidžaani tabel asendatakse järgmisega:

Aserbaidžaan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

 

B1010 alt:

tinamurd

haruldaste muldmetallide murd

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

B2010 alt:

tahvelkildi jäätmed, jämedalt tahutud, saetud või

mõnel muul viisil lõigatud või töötlemata

vilgujäätmed

leotsiidi-, nefeliini- ja nefeliinsüeniidijäätmed

fluoriidijäätmed

 

B2010 alt:

loodusliku grafiidi jäätmed

päevakivijäätmed

tahked ränidioksiidijäätmed, välja arvatud valutöödel kasutatavad

 

 

 

B2020 — B2030

 

B2040 alt:

osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

tahke väävel

naatrium-, kaalium-,

kaltsiumkloriid

liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2040 alt:

ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

karborund (ränikarbiid)

lõhutud betoon

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060 alt:

veinipära

 

B3060 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030“

6)

Bahreini tabel asendatakse järgmisega:

Bahrein

(a)

(b)

(c)

(d)

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

7)

Bangladeshi tabel asendatakse järgmisega:

Bangladesh

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a:

B1010 alt:

raua- ja terasejäätmed ja -jäägid

alumiiniumijäätmed ja -jäägid

vasejäätmed ja -jäägid

B2020

B3020

 

 

B1010 alt:

raua- ja terasejäätmed ja -jäägid

alumiiniumijäätmed ja -jäägid

vasejäätmed ja -jäägid

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020“

8)

Valgevene tabel asendatakse järgmisega:

Valgevene

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040 alt:

kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

B3040 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060 alt:

veinipära

B3060 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Jäätmesegud

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

B3040 segu

 

 

 

 

B3050 segu“

 

9)

Benini tabel asendatakse järgmisega:

Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

10)

Bosnia ja Hertsegoviina tabel asendatakse järgmisega:

Bosnia ja Hertsegoviina

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 alt:

raua- ja terasemurd

vasemurd

alumiiniumimurd

tsingimurd

tinamurd

 

 

 

B1020 alt:

pliimurd (välja arvatud pliiakud)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100 alt:

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1120 alt:

siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

skandium

vanaadium

mangaan

koobalt

vask

ütrium

nioobium

hafnium

volfram

titaan

kroom

raud

nikkel

tsink

tsirkoonium

molübdeen

tantaal

reenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020“

11)

Brasiilia tabel asendatakse järgmisega:

Brasiilia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 alt:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

raua- ja terasemurd

vasemurd

alumiiniumimurd

tinamurd

titaanimurd

B1010 alt:

niklimurd

tsingimurd

volframimurd

molübdeenimurd

tantaalimurd

magneesiumimurd

koobaltimurd

vismutimurd

tsirkoonimurd

mangaanimurd

germaaniumimurd

vanaadiumimurd

hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

tooriumimurd

haruldaste muldmetallide murd

kroomimurd

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

B1100 alt:

tsinki sisaldav dross

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1100 alt:

tsinki sisaldav dross:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

 

B1010 segu

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

B3050 segu“

 

12)

Burkina Faso tabel asendatakse järgmisega:

Burkina Faso

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

 

13)

Kambodža tabel asendatakse järgmisega:

Kambodža

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a B3011“

 

 

B3011

14)

Cabo Verde tabel asendatakse järgmisega:

Cabo Verde

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

 

15)

Hiina tabel jäetakse välja.

16)

Hiina Taipei tabel asendatakse järgmisega:

Hiina Taipei

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 alt:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

molübdeenimurd

tantaalimurd

koobaltimurd

vismutimurd

tsirkoonimurd

mangaanimurd

vanaadiumimurd

hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

tooriumimurd

haruldaste muldmetallide murd

kroomimurd

 

B1010 alt:

raua- ja terasemurd

vasemurd

niklimurd

alumiiniumimurd

tsingimurd

tinamurd

volframimurd

magneesiumimurd

titaanimurd

germaaniumimurd

B1020 alt:

kaadmiumimurd

pliimurd (välja arvatud pliiakud)

seleenimurd

B1020 alt:

antimonimurd

berülliumimurd

telluurimurd

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

B1100 alt:

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

 

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

B2040 alt:

osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

tahke väävel

kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

karborund (ränikarbiid)

lõhutud betoon

liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

 

B2040 alt:

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

B3020 alt:

peamiselt mehaanilisest kiumassist valmistatud paber või papp

muud, sealhulgas:

1.

lamineeritud papp

2.

sorteerimata jäägid

 

B3020 alt:

pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

17)

Kolumbia tabel asendatakse järgmisega:

Kolumbia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

B2010 alt:

kõik muud jäätmed

B2010 alt:

vilgujäätmed

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

B2040 alt:

kõik muud jäätmed

B2040 alt:

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

B3030 alt:

siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

kraasimata või kammimata

muud

lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

loomakarvade jäätmed

puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

kohestatud jäätmed

muud

linatakud ja -jäätmed

džuudi ja muude niinekiudude (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud) takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

sünteeskiud

tehiskiud

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

sorteeritud

muud

B3030 alt:

hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

B3050 alt:

korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 

 

B3060 alt:

veinipära

muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

B3060 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

B3065

 

 

B3070 alt:

juukselõikmed

õlejäätmed

B3070 alt:

inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

GB040 alt:

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

GB040 alt:

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

18)

Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Kongo kohta:

Kongo

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

 

19)

Costa Rica tabel jäetakse välja.

20)

Kuuba tabel asendatakse järgmisega:

Kuuba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed“

 

21)

Curaçao tabel asendatakse järgmisega:

Curaçao

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3030 alt:

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

B3030 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

22)

Ecuadori tabel asendatakse järgmisega:

Ecuador

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

23)

Egiptuse tabel asendatakse järgmisega:

Egiptus

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

Jäätmed, mis sisaldavad kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 alt:

raua- ja terasemurd

vasemurd

alumiiniumimurd

 

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

B2020 alt:

katoodkiirtelampide klaasi jm aktiveeritud klaasi murd

B2020 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

 

B2030

 

 

B2040 alt:

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

B2040 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu, kui see sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 ja B1070 segu, kui see sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 segu, kui see sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 ja B1050 segu, v.a kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid sisaldav

B1010 ja B1070 segu, v.a kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid sisaldav

B1010 segu, kui see sisaldab raua- ja terase-, vase-, alumiiniumimurdu

 

B1010 segu, v.a selline, mis sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid või raua- ja terase-, vase- või alumiiniumimurdu

B2010 segu

 

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

 

 

B3040 segu

 

B3050 segu

 

B3040 ja B3080 segu“

24)

El Salvadori tabel asendatakse järgmisega:

El Salvador

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

25)

Gruusia tabel asendatakse järgmisega:

Gruusia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

B2040 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

B2040 alt:

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

 

 

B1010 segu

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

 

 

 

B3020 segu

B3030 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

 

 

 

B3050 segu“

26)

Ghana tabel asendatakse järgmisega:

Ghana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud segud“

27)

Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Haiti kohta:

Haiti

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

28)

Hongkongi (Hiina) tabel asendatakse järgmisega:

Hongkong (Hiina)

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

B1120 alt:

lantanoidid (haruldased muldmetallid):

lantaan

praseodüüm

samaarium

gadoliinium

düsproosium

erbium

üterbium

tseerium

neodüüm

euroopium

terbium

holmium

tuulium

luteetsium

B1120 alt:

siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

skandium

vanaadium

mangaan

koobalt

vask

ütrium

nioobium

hafnium

volfram

titaan

kroom

raud

nikkel

tsink

tsirkoonium

molübdeen

tantaal

reenium

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

trükkplaadijäätmed

GC020

v.a trükkplaadijäätmed

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Jäätmesegud

B1010 ja B1070 segu

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu, kuid ainult pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist, peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist valmistatud muust paberist või papist, peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B3050 segu“

 

 

29)

India tabel asendatakse järgmisega:

India

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010 alt:

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

tooriumimurd

haruldaste muldmetallide murd

B1010 alt:

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

raua- ja terasemurd

vasemurd

niklimurd

alumiiniumimurd

tsingimurd

tinamurd

volframimurd

molübdeenimurd

tantaalimurd

magneesiumimurd

koobaltimurd

vismutimurd

titaanimurd

tsirkoonimurd

mangaanimurd

germaaniumimurd

vanaadiumimurd

hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

kroomimurd

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis sisaldab kaadmiumi, antimoni, pliid ja telluuri

B1050:

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis sisaldab muid kui loetletud metalle

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100 alt:

Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja rafineerimisel:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

B3030 alt:

Tekstiilijäätmed. Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

loomakarvade jäätmed

puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

kohestatud jäätmed

muud

linatakud ja -jäätmed

hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

sünteeskiud

tehiskiud

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

sorteeritud

muud

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

õhk- ja muude rehvide jäätmed, v.a sellised, mis ei võimalda ressursside taaskasutamist, taasringlust või taasväärtustamist, kuid mis ei ole ette nähtud vahetuks korduvkasutuseks

B3140:

Õhusõidukirehvid, mille lennuettevõtjad ekspordivad algseadmete valmistajale protekteerimiseks õhusõidukite hooldamise eesmärgil ja seejärel reimpordivad ning mis seejärel jäävad kas õhusõidukisse või lennuettevõtja lattu, mis asub lennuala tolli järelevalve all olevas osas.

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Väärismetallide ja vase töötlemisel saadud räbu, edasiseks rafineerimiseks

262030 262090

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

 

GC010

Ainult metallidest või sulamitest koosnevad elektrikoostud

 

 

 

GC020

Elektroonikajäägid (nt trükkskeemplaadid, elektroonikaosad, juhtmed jms) ning väljalammutatud elektroonikaosad, millest saab regenereerida põhi- ja väärismetalle

 

 

 

GG040“

30)

Indoneesia tabel asendatakse järgmisega:

Indoneesia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010

tooriumimurd

 

 

Kõik B1010 jäätmed, välja arvatud:

tooriumimurd

B1020

 

 

B1020 alt:

antimonimurd, berüllium, kaadmiumimurd

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

B3020 alt:

lamineeritud papp

 

 

B3020, v.a lamineeritud papp

B3026; B3027

 

 

 

B3030 alt:

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

 

 

B3030, v.a kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik selle kategooria jäätmed“

 

 

 

31)

Iraani (Iraani Islamivabariigi) tabel asendatakse järgmisega:

Iraan (Iraani Islamivabariik)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 – B1090

 

 

B1100 alt:

järgmised tsinki sisaldavad drossid:

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

järgmised tsinki sisaldavad drossid:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

B3050 alt:

korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030“

 

 

 

32)

Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Jamaica kohta:

Jamaica

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

33)

Kasahstani tabel asendatakse järgmisega:

Kasahstan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

B3040 alt:

kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

 

B3040 alt:

muud kummijäätmed (välja arvatud mujal loetletud jäätmed)

 

B3050

 

 

 

B3060

Põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed tingimusel, et need ei ole nakkusohtlikud, välja arvatud veinipära

 

B3060

ainult veinipära

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Jäätmesegud

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

B3040 segu

 

 

 

 

B3050 segu“

 

 

34)

Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Kosovo kohta:

Kosovo  (*)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

(*)  See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.“"

35)

Kuveidi tabel asendatakse järgmisega:

Kuveit

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

 

 

 

36)

Kõrgõzstani tabel asendatakse järgmisega:

Kõrgõzstan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

tooriumimurd

 

 

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

B1020 — B1115

 

 

 

B1120 alt:

kõik lantanoidid (haruldased muldmetallid)

 

 

B1120 alt:

kõik siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 alt:

keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 

 

B2030 alt:

metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030 alt:

linatakud ja -jäätmed

hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

 

 

B3030 alt:

kõik muud jäätmed

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

B3060 alt:

mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

37)

Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Laose kohta:

Laos

(a)

(b)

(c)

(d)

B1010 alt:

tooriumimurd

B1010, v.a tooriumimurd

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud“

38)

Liibanoni tabel asendatakse järgmisega:

Liibanon

(a)

(b)

(c)

(d)

B1010 alt:

kroomimurd

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

 

B1010, v.a

kroomimurd

B1020 — B1090

 

 

 

B1100 alt:

tsingiriibed

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

B2040 alt:

kõik muud jäätmed

B2040 alt:

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

 

B2060 — B2130