EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1158

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1158, 22. juuni 2021, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2020/1170 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 254, 16.7.2021, p. 1–291 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1158/oj

16.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1158,

22. juuni 2021,

milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2020/1170

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ, (1) eriti selle artikli 35 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2014/90/EL kohaldamisalasse kuuluva laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 2 punktis 5 määratletud rahvusvahelistes õigusaktides.

(2)

Selleks et arvesse võtta kõige värskemaid muudatusi, tuleks kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide loetelu ajakohastada. Laevavarustus, mille suhtes on hakatud kohaldama liidu ühtlustatud nõudeid direktiivi 2014/90/EL raames pärast rahvusvaheliste õigusaktide muutmist, tuleks sõnaselgelt loetleda.

(3)

Seepärast tuleks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1170 (2) tunnistada kehtetuks.

(4)

On mõistlik ja proportsionaalne lubada üleminekuperioodil jätkuvalt turustada ja paigaldada direktiivi 2014/90/EL artikli 2 punktis 2 määratletud ELi laeva pardale uut eset, mis vastab liikmesriigis enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele.

(5)

Selleks et hõlbustada direktiivi 2014/90/EL ühtlustatud, kiiret ja lihtsat rakendamist, peaksid kõnealuse direktiivi alusel võetavad rakendusaktid olema rakendusmäärused.

(6)

Selleks et võimaldada laevavarustuse tootjatel ja teistel sidusrühmadel kohaneda käesolevas määruses sätestatud meetmetega, peaks määrus jõustuma 40 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2099/2002 (3) loodud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/90/EL artikli 2 punktis 5 määratletud rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõudeid ning katsestandardeid kohaldatakse käesoleva määruse lisas loetletud laevavarustuse iga eseme suhtes.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2020/1170 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

1.   Lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2019/1397 lisatud uue esemena“ loetletud varustust, mis vastab liikmesriigis enne 3. oktoobrit 2019 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 3. oktoobrini 2022.

2.   Lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2020/1170 lisatud uue esemena“ loetletud varustust, mis vastab liikmesriigis enne 1. septembrit 2020 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 1. septembrini 2023.

3.   Lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2021/1158 lisatud uue esemena“ loetletud varustust, mis vastab liikmesriigis enne 25. augustit 2021 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 25. augustini 2024.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub neljakümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 146.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1170, 16. juuli 2020, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/1397 (ELT L 264, 12.8.2020, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1).


LISA

Üldine märkus: viited SOLASi konventsiooni reeglitele viitavad muudetud rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel sätetele.

Kasutatud lühendid

A.1 – 1. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

A.2 – 2. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

AC – veaparandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

CAT – radari kategooria vastavalt IEC 62388 (2007) jaos 1.3 esitatud määratlusele

Circ. – ringkiri

COLREG – rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri

COMSAR – IMO raadioside ning otsingu- ja päästetegevuse allkomitee

EN – Euroopa standard

ETSI – Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut

FSS – rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks

FTP – rahvusvaheline tulekatse kohaldamise koodeks

GNSS – ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem

HSC – rahvusvaheline kiirlaevakoodeks

IBC – rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina vedamise koodeks

ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

IEC – Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon

IGC – rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta

IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon

ISO – Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

ITU – Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit

LSA – päästevahendid

MARPOL – rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

MED – laevavarustuse direktiiv

MEPC – merekeskkonna kaitse komitee

MSC – meresõiduohutuse komitee

NOx – lämmastikoksiidid

O2/HC süsteemid – hapnik-süsivesinik süsteemid

SOLAS – rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

SOx – vääveloksiidid

Reg. – reegel

Res. – resolutsioon

Kogu käesoleva lisa suhtes kohaldatavad märkused

(a)

Üldine: lisaks käesolevas lisas konkreetselt viidatud katsestandarditele tuleb tüübihindamisel (tüübikinnitusel) kontrollida vastavust rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavatele nõuetele ning IMO asjakohastele resolutsioonidele ja ringkirjadele. Sellisele vastavusele osutatakse direktiivis 2014/90/EL käsitletud vastavushindamismoodulites.

(b)

Veerg 3: kui kahte esitatud katsestandardite kogumit eraldab sõna „või“, vastab kumbki kogum kõigile katsenõuetele vastavalt IMO toimimisnormidele; seega piisab vaid ühe kogumi katsetamisest, et tõendada asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavust. Kui on aga kasutatud muid eraldajaid (nt koma), kohaldatakse kõiki nimekirja tõendeid.

(c)

Veerg 6: selleks et võtta arvesse laevaehituseks kuluvat ajavahemikku, mis sõltub konkreetse laevavarustuse omadustest, kasutatakse mõistet „pardale paigutamine“ järgmiselt (märgitud kuupäeva järele sulgudesse):

(i)

:

varustuse esimene paigaldamine funktsionaalsesse asukohta ELi laeva pardal;

(ii)

:

varustuse esimene paigaldamine või paigutamine funktsionaalsesse asukohta ELi laeva pardal;

(iii)

:

varustuse tarnimine laevatehasesse, kui see toimub 30 kuu jooksul enne varustuse paigaldamist selle funktsionaalsesse asukohta.

(d)

Kui ühe laevavarustuse kirje kohta on kaks rida (nt MED/1.3), sisaldab teine (alumine) rida rahvusvaheliste õigusaktide ajakohastatud nõudeid esimeses (ülemises) reas esitatud nõuete suhtes.

(e)

Punktis d osutatud olukordades, kui veergudes 5 ja 6 ei esitata ühtki kuupäeva, näitab see, et katsestandardeid ei ole muudetud ja et asjakohane laevavarustuse ese vastab (teises) alumises reas esitatud nõuetele.

(f)

Kui ühe laevavarustuse kirje kohta on üle kahe rea (nt MED/1.2a), sisaldab kõige alumine rida rahvusvaheliste õigusaktide ajakohastatud nõudeid ülemises reas esitatud nõuete suhtes.

1.   Päästevahendid

Veerg 2: vajaduse korral kohaldatakse IMO ringkirju MSC/Circ.1628, MSC.1/Circ.1629, MSC.1/Circ.1630, MSC.1/Circ.1631, MSC.1/Circ.1632 ja MSC.1/Circ.1633, v.a juhul, kui seda asendavad veerus 2 osutatud eridokumendid.

Number ja eseme nimetus

1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamismoodulid

Esmakordne turule laskmine

Viimane pardale paigutamine

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Päästerõngad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2a

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästepaatidele ja -parvedele ning valvepaatidele

Rida 1/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2a

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästepaatidele ja -parvedele ning valvepaatidele

Rida 2/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2a

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästepaatidele ja -parvedele ning valvepaatidele

Rida 3/3

Märkus: EN 60945 ja IEC 60945 elektromagnetilise vastavuse katsed jäetakse välja ja tehakse vaid selliseid katseid, millele on osutatud resolutsiooni IMO MSC 81(70) punktis 10.4.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008),

ISO 24408:2005.

Või:

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008),

ISO 24408:2005

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2b

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästerõngastele

Rida 1/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2b

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästerõngastele

Rida 2/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või:

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2b

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästerõngastele

Rida 3/3

Märkus: EN 60945 ja IEC 60945 elektromagnetilise vastavuse katsed jäetakse välja ja tehakse vaid selliseid katseid, millele on osutatud resolutsiooni IMO MSC 81(70) punktis 10.4.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008),

ISO 24408:2005.

Või:

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008),

ISO 24408:2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2c

– Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästevestidele

Rida 1/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2c

– Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästevestidele

Rida 2/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või:

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.2c

– Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

päästevestidele

Rida 3/3

Märkus: EN 60945 ja IEC 60945 elektromagnetilise vastavuse katsed jäetakse välja ja tehakse vaid selliseid katseid, millele on osutatud resolutsiooni IMO MSC 81(70) punktis 10.4.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008),

ISO 24408:2005.

Või:

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008),

ISO 24408:2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.3

Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.3

Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.4

Päästevestid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga:

veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga:

veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga:

kaitseülikonnad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita:

veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita:

veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita:

kaitseülikonnad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Termokaitsevahendid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Langevarjuga signaalraketid (pürotehnika)

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.8

Langevarjuga signaalraketid (pürotehnika)

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2020

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.9

Käsisärituled (pürotehnika)

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.9

Käsisärituled (pürotehnika)

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.10

Suitsupoid (pürotehnika)

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III.

MED/1.10

Suitsupoid (pürotehnika)

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III.

MED/1.11

Liiniheiteseadmed

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.11

Liiniheiteseadmed

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.12

Täispuhutavad päästeparved

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Jäigad päästeparved

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.14a

Automaatselt püstuvad päästeparved:

täispuhutavad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.14b

Automaatselt püstuvad päästeparved:

jäigad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Tendiga kahepoolsed päästeparved

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Päästeparvede vabastusseadmed (hüdrostaat)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Päästepaadid:

taavet-päästepaadid:

poolkinnised

kinnised

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Päästepaadid:

vabalang-päästepaadid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Jäigad valvepaadid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.19

Täispuhutavad valvepaadid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.20a

Kiirvalvepaadid:

täispuhutavad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Kiirvalvepaadid:

jäigad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Kiirvalvepaadid:

jäigad-täispuhutavad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Lööpri ja vintsiga (taavetiga) veeskamisseadmed

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

Punkt MED/1.22 „Päästepaatide või -parvede veeskamisseadmed“ on üle viidud punkti MED/9/1.3.

MED/1.23

Vabalang-päästepaatide veeskamisseadmed

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.24

Päästeparvede veeskamisseadmed

(taavetid)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.25

Kiirvalvepaatide veeskamisseadmed

(taavetid)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.

MED/1.26a

Vabastusmehhanismid:

pääste- ja valvepaatidele (veesatakse lööpri või lööprite abil)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Vabastusmehhanismid:

päästeparvedele (veesatakse lööpri või lööprite abil)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

MED/1.26c

Vabastusmehhanismid:

vabalang-päästepaatidele

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.27

Laeva evakuatsioonisüsteemid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.28

Päästevahendid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.

MED/1.29

Evakuatsiooniredelid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Valgust peegeldavad materjalid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

Punkt MED/1.31 „Päästepaatide ja -parvede kahesuunalised ULL raadiotelefonid“ on üle viidud punktidesse MED/5.17 ja MED/5.18.

Punkt MED/1.32 „9 GHz otsingu ja pääste radartransponder (SART)“ on üle viidud punkti MED/4.18.

MED/1.33

Pääste- ja valvepaatide radarpeegeldi

(passiivne)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

Punkt MED/1.34 „B-klassi magnetkompass pääste- ja valvepaatide jaoks“ on üle viidud punkti MED/4.23.

Punkt MED/1.35 „Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid“ on üle viidud punkti MED/3.38.

MED/1.36

Päästepaadi/valvepaadi mootor

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V.

MED/1.37

Valvepaadi mootor – päramootor

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V.

MED/1.38

Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.38

Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008).

Või:

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.39

Lahtised kahepoolsed päästeparved

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Punkt MED/1.40 „Mehaanilised lootsitõstukid“ on üle viidud punkti MED/4.48.

MED/1.41a

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

taavet-päästepaadile

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.41b

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

vabalang-päästepaatidele

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.

MED/1.41c

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

päästeparvele

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.41d

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

valvepaadile

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

MED/1.41e

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

kiirvalvepaadile

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

Punkt MED/1.42 „Lootsiredel“ on üle viidud punkti MED/4.49.

MED/1.43

Jäigad-täispuhutavad valvepaadid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

2.   Merereostuse vältimise vahendid

Number ja eseme nimetus

1973/1978. aasta MARPOLi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamismoodulid

Esmakordne turule laskmine

Viimane pardale paigutamine

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Seadmed õli filtreerimiseks (pilsivee õlisisaldus ei ületa 15 ppm)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), muudetud,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Õli/vee eralduspinna detektorid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 32.

MED/2.3

Õlisisaldusmõõturid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), muudetud,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

Punkt MED/2.4 „Olemasolevale pilsiveeseparaatorile (pilsivee jaoks, mille õlisisaldus ei ületa 15 ppm) lisatavad töötlemisseadmed“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

MED/2.5

Naftatankeri õliheite jälgimise ja juhtimise süsteem

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31.

MED/2.6a

Reoveepuhastid

(reisilaevadele kasutamiseks kõikides piirkondades, sh MARPOLi IV lisa eripiirkonnas).

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), sh punkt 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

MED/2.6b

Reoveepuhastid

(muudele laevadele kui reisilaevadele kasutamiseks kõikides piirkondades ja reisilaevadele väljaspool MARPOLi IV lisa eripiirkonda).

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), sh punkt 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

MED/2.7

Laeva jäätmepõletusahjud

(Jäätmepõletusahjud võimsusega kuni 4 000  kW)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16,

MED/2.8

NOx analüsaator laeva pardal kasutamiseks vastavalt NOx tehnilisele koodeksile 2008

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008),

IMO Res. MEPC.198(62).

Punkt MED/2.9 „Seadmed, mis kasutavad SOx-heite piiramiseks tehnilisi meetodeid“ on üle viidud punkti MED/9/2.4.

MED/2.10

Laeva heitgaasipuhastussüsteemid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.259(68).

IMO Res. MEPC.259(68).

Kava A

B+F

G

Kava B

G

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).

3.   Tulekaitsevahendid

Number ja eseme nimetus

1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamismoodulid

Esmakordne turule laskmine

Viimane pardale paigutamine

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Teki aluskatted

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

MED/3.2

Käsitulekustutid

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4.

EN 3-7:2004 + A1:2007,

EN 3-8:2006 + AC:2007,

EN 3-9:2006 + AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4,

IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3a

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus):

tuletõrjuja mittepeegeldav kaitseriietus

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 469:2005 + A1:2006 ja AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

25.8.2024

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.3a

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus)

tuletõrjuja mittepeegeldav kaitseriietus

Rida 2/2

(UUS RIDA)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 469:2020

B+D

B+E

B+F

25.8.2021

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.3b

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus):

tuletõrjuja kaitseriietus: peegeldav riietus eritulekustutustööde jaoks

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.3c

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus)

tuletõrjuja kaitseriietus: peegeldava välispinnaga kaitseriietus

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

ISO 15538:2001.

Märkus: 2. tase

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.4

Tuletõrjuja varustus: saapad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.5

Tuletõrjuja varustus: kindad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 659:2003 + A1:2008 ja AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.6

Tuletõrjuja varustus: kiiver

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

MED/3.7

Autonoomne suruõhuhingamisaparaat

Märkus: ohtlike kaupadega seotud õnnetuste korral on vaja ülerõhumaski.

(vt punkt 7.1)

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

ISO 23269-2:2011 (tule kustutamine – kasutatakse ainult merel).

I tüübi maski ei kasutata MED/3.7 ega MED/7.1 puhul.

Märkus: Standardi ISO 23269 punktiga 4.28 nõutud seonduv tulekindel päästeliin peab olema sertifitseeritud laevavarustuse direktiivi punkti MED 3.44 kohaselt ja seda kasutatakse koos hingamisaparaadiga ning seda peab olema võimalik karabiinhaagi abil kinnitada aparaadi rakmete või eraldi vöö külge, et takistada aparaadi eraldumist päästeliini kasutamise ajal.

Hingamisaparaadi B võtte puhul märgitakse laevavarustuse direktiivi kohane tulekindel päästeliin kohustuslikuks kombineeritud komponendiks.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3,

IMO MSC.1/Circ.1499,

IMO MSC.1/Circ.1555.

MED/3.8

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

Märkus: see varustus on ette nähtud üksnes 1994. aasta HSC koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele.

EN 14593-1:2005.

Või:

EN 14594:2005 + AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(ii)

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

MED/3.8

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

Märkus: see varustus on ette nähtud üksnes 1994. aasta HSC koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele.

EN 14593-1:2018.

Või:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

MED/3.9

1974. aasta SOLASi konventsiooni reeglis II-2/12 nimetatutega samaväärsed sprinklersüsteemide osad eluruumidesse, teenindusruumidesse ja juhtimispostidesse (piirduvad pihustite ja nende toimimisega)

(Paiksete sprinklersüsteemide pihustid kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.)

Märkus: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid.

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8.

IMO Res. A.800(19), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Masina- ja lastipumbaruumide paiksete surve-veeudu tulekustutussüsteemide pihustid

Märkus: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid.

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.

IMO MSC/Circ.1165, muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11,

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad:

A-klassi vaheseinad

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP koodeks), muudetud,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ 1120,

IMO MSC.1/Circ.1434,

IMO MSC.1/Circ.1616.

MED/3.11b

Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad:

B-klassi vaheseinad

Märkus: kui B-klassi vaheseina on katsetatud ainult ühelt poolt ja see on projekteeritud paigaldamiseks katsetamata küljega teise B-klassi vaheseina katsetamata külje kõrvale, peab EÜ tüübitunnistus sisaldama selle pardale paigaldamise tingimusi, tagades, et SOLASi II-2. peatüki reeglis 9.2 (Kuumuskindlad ja ehituslikud piirded) esitatud vastavates tulekindlustabelites märgitud kaitse tase on alati täidetud.

Rida 1/1

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ 1120,

IMO MSC.1/Circ.1581.

MED/3.12a

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

rõhu/vaakumi klapp

Rida 1/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016,

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12a

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

rõhu/vaakumi klapp

Rida 2/3

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

B+F

19.6.2018

25.8.2024

(iii)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

MED/3.12a

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

rõhu/vaakumi klapp

Rida 3/3

(UUS RIDA)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2021.

B+F

25.8.2021

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

MED/3.12b

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

leegi pidurdajad

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010,

B+D

B+E

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12b

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

leegi pidurdajad

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

MED/3.12c

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

plahvatusleegi pidurdajad

Rida 1/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010.

B+D

B+E

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12c

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse:

plahvatusleegi pidurdajad

Rida 2/2

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.