EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0806

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/806, 10. märts 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, et kanda selle I lisasse toimeainena propaani, butaani või nende segu põletamisel saadav süsinikdioksiid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/1516

ELT L 180, 21.5.2021, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/806/oj

21.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/78


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/806,

10. märts 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, et kanda selle I lisasse toimeainena propaani, butaani või nende segu põletamisel saadav süsinikdioksiid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1062/2014 (2) on kehtestatud loetelu olemasolevatest toimeainetest, mida tuleb hinnata seoses nende võimaliku heakskiitmisega biotsiidides kasutamiseks. Sinna loetellu kuulub propaani, butaani või nende segu põletamisel saadav süsinikdioksiid.

(2)

Propaani, butaani või nende segu põletamisel saadavat süsinikdioksiidi on hinnatud kasutamiseks määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud tooteliiki 19 (repellendid ja atraktandid) kuuluvates biotsiidides.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Prantsusmaa hindav pädev asutus esitas 18. septembril 2019 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) hindamisaruande ja järeldused.

(4)

Kooskõlas delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 7 lõikega 2 võttis biotsiidikomitee 16. juunil 2020 vastu kemikaaliameti arvamuse, (3) võttes arvesse toimeainet hinnanud pädeva asutuse järeldusi.

(5)

Selle arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 19 kuuluvad biotsiidid, milles kasutatakse propaani, butaani või nende segu põletamisel saadavat süsinikdioksiidi, eeldatavasti määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b nõuetele. Kemikaaliamet järeldas oma arvamuses ka seda, et see toimeaine ei kujuta endast ohtu ja seega võib selle kanda määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse.

(6)

Võttes arvesse kemikaaliameti arvamust, on seega asjakohane lisada propaani, butaani või nende segu põletamisel saadav süsinikdioksiid määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse. Kuna propaani, butaani või nende segu põletamisel saadavat süsinikdioksiidi on hinnatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (4) artikli 11 lõike 1 nõuetele vastava toimeainetoimiku põhjal, tuleks propaani, butaani või nende segu põletamisel saadav süsinikdioksiid lisada määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 6. kategooriasse „ained, mille puhul on liikmesriik kinnitanud toimeaine toimiku vastavalt käesoleva määruse artikli 7 lõikele 3 või sellise toimiku heaks kiitnud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 1“.

(7)

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõikes 3 on sätestatud üleminekumeetmed, mille alusel kiidetakse heaks toimeained, mis on hõlmatud tööprogrammiga, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist. Tooteliiki 19 kuuluva, propaani, butaani või nende segu põletamisel saadava süsinikdioksiidi puhul tuleks kõnealuse määruse artikli 89 lõike 3 kohaldamisel määrata heakskiitmise kuupäevaks 1. juuli 2022, et anda piisavalt aega lubade taotlemiseks vastavalt kõnealuse määruse artikli 89 lõike 3 teisele lõigule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 528/2012 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 3 kohaldamisel on tooteliiki 19 kuuluva, propaani, butaani või nende segu põletamisel saadava süsinikdioksiidi heakskiitmise kuupäev 1. juuli 2022.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Carbon dioxide generated from propane, butane or a mixture of both by combustion, Product type: 19, ECHA/BPC/249/2020, vastu võetud 16. juunil 2020.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse, kus on esitatud artikli 25 punktis a osutatud toimeainete loetelu, lisatakse 6. kategooriasse järgmine kanne:

EÜ number

Nimetus/rühm

Piirang

Märkused

„204-696-9

Propaani, butaani või nende segu põletamisel saadav süsinikdioksiid (*1)

 

CASi nr 124-38-9


(*1)  Artikli 89 lõike 3 kohaldamisel on tooteliiki 19 kuuluva propaani, butaani või nende segu põletamisel saadava süsinikdioksiidi heakskiitmise kuupäev 1. juuli 2022.“


Top