EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0763

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/763, 23. aprill 2021, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega (EMPs kohaldatav tekst)

ELT L 168, 12.5.2021, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj

12.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/763,

23. aprill 2021,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 430 lõike 7 viiendat lõiku ja artiklit 434a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (2) eriti selle artikli 45i lõikeid 5 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu õiguses kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/876 (3) (millega muudeti määrust (EL) nr 575/2013) globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele kogu kahjumikatmisvõime tingimuste („kogu kahjumikatmisvõime standard“, „TLACi standard“) jaoks ühtlustatud miinimumtase („kogu kahjumikatmisvõime miinimumnõue“, „TLACi nõue“). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/879 (4) kohaste direktiivi 2014/59/EL sihipäraste muudatustega on kehtestatud globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate jaoks krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine lisand ja muude kui globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate jaoks krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine nõue, mida nimetatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudeks (MREL). Nii kogu kahjumikatmisvõime standardi kui ka omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega seotud aruandlus- ja avalikustamisnõuded on nüüd sätestatud vastavalt määruses (EL) nr 575/2013 ja direktiivis 2014/59/EL.

(2)

Kuna nii kogu kahjumikatmisvõime standardi kui ka omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude eesmärk on sama – tagada krediidiasutuste või investeerimisühingute piisav kahjumi katmise ja rekapitaliseerimise võime –, peaksid need kaks nõuet ühises raamistikus üksteist täiendama. Seepärast on asjakohane näha ette aruandlus- ja avalikustamisvormid ühtse teabe esitamiseks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja kolmanda riigi globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate oluliste tütarettevõtjate suhtes kohaldatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (kogu kahjumikatmisvõime (TLAC)) kohta ning kõigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatava krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) kohta.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 434a on Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) väljatöötatava ühtseid avalikustamisvorminguid käsitleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu eesmärk säilitada avalikustamisvormingute kooskõla rahvusvaheliste avalikustamisstandarditega, et soodustada teabe võrreldavust. Baseli pangajärelevalve komitee avaldas 2018. aasta detsembris ajakohastatud kolmanda samba kohased avalikustamisnõuded, sealhulgas kogu kahjumikatmisvõime avalikustamise nõuded. Seega peaksid käesolevas määruses sätestatud avalikustamisvormingud ja nendega seotud juhised olema kooskõlas Baseli pangajärelevalve komitee ajakohastatud avalikustamisnõuetega.

(4)

Et hoida ära krediidiasutuste ja investeerimisühingute nõuete täitmisega seotud kulude põhjendamatu suurenemine ning tagada andmete kvaliteedi säilimine, tuleks aruandluse ja avalikustamise kohustused võimalikult suures ulatuses omavahel vastavusse viia, sealhulgas seoses nende sagedusega. Lisaks nõutakse kogu kahjumikatmisvõime ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega seotud aruandlus- ja avalikustamiskohustusi käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite ühtlustamist sõnaselgelt direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 5 kolmandas lõigus ja artikli 45i lõikes 6. Seega on asjakohane sätestada ühes määruses mõlemad standardid – nii kogu kahjumikatmisvõime kui ka omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega seotud aruandluse ja avalikustamise suhtes kohaldatavad standardid. Samas tuleks aruandluse ja avalikustamise üksikasjalikkust ja sagedust vajaduse järgi kohandada, võttes arvesse vastavalt määruses (EL) nr 575/2013 või direktiivis 2014/59/EL sätestatud nõudeid ning vajadust tagada, et krediidiasutused ja investeerimisühingud kõnealuseid nõudeid alati täidaksid.

(5)

Direktiivis 2014/59/EL nõutakse, et teave omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kohta esitataks nii pädevatele asutustele kui ka kriisilahendusasutustele. Määruses (EL) nr 575/2013 nõutakse, et teave kogu kahjumikatmisvõime kohta esitataks ainult pädevatele asutustele. Direktiivi 2014/59/EL artikli 45d lõike 1 kohaselt koosneb aga omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue, mida kohaldatakse kriisilahendussubjekti suhtes, kes on globaalne süsteemselt oluline ettevõtja või selle osa, kogu kahjumikatmisvõime nõudest ja mis tahes täiendavast lisandist. Seetõttu on asjakohane tagada, et kriisilahendusasutused saavad globaalselt süsteemselt oluliselt ettevõtjalt teabe kogu kahjumikatmisvõime kohta omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise aruandluse osana. See ei tohiks piirata pädevate asutuste ja kriisilahendusasutuste sõlmitud kokkuleppeid andmevoogude minimeerimiseks.

(6)

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 5 kohaselt peab EBA võrreldavuse ja õiguskindluse tagamise eesmärgil välja töötama rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks standardne viis, kuidas esitada teavet, mis käsitleb liikmesriikide riigisiseses maksejõuetusmenetluses kohaldatavaid omavahendite ja teisendatavate kohustustega seotud nõuete rahuldamisjärke. Seega peaksid kriisilahendusasutused tegema oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele kättesaadavaks asjaomase liikmesriigi maksejõuetusmenetluse nõuete hierarhiat käsitleva standardse ja ajakohase teabe. See teave tuleks esitada maksejõuetusmenetluse nõuete hierarhia standarditud esitusviisi kohaldades.

(7)

Mis puudutab kolmanda riigi õigusega reguleeritavaid teisendatavaid kohustusi, siis nõutakse direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõikes 5 ka seda, et EBA töötaks välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, millega määratakse kindlaks sellise teabe standardne esitusviis, mis näitab ära kolmandad riigid, kelle õiguse alusel kõnealuseid kohustusi reguleeritakse, ja iga asjaomase kolmanda riigi puhul asjaolu, kas need kohustused hõlmavad lepingutingimust, millega sätestatakse, et nende suhtes võidakse kõnealuse direktiivi alusel kohaldada allahindamise ja konverteerimise õigust. Kuna nende elementide aruandluse üksikasjalikkuse astme aspekti on vaja täiendavalt hinnata, töötab EBA välja asjakohased juhised ja vormid ning esitab need komisjonile eraldi ja õigel ajal, et kõnealune teave oleks nii pädevatele asutustele kui ka kriisilahendusasutustele regulaarselt kättesaadav. Nende mõningate lisaelementide puudumine ei mõjuta ega lükka edasi käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõuete kohaldamist.

(8)

Kui avalikustavad üksused hindavad kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 432 seda, kas teave on oluline, ärisaladus või konfidentsiaalne, peaksid nad võtma arvesse EBA välja antud asjakohaseid suuniseid.

(9)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktis b, artiklis 437a ja artikli 447 punktis h sätestatud kogu kahjumikatmisvõimet käsitleva teabe aruandlus- ja avalikustamiskohustust on kohaldatud alates 27. juunist 2019 vastavalt määruse (EL) 2019/876 artikli 3 lõike 3 teisele lõigule. Seega peaksid globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad ja kolmandate riikide globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate olulised tütarettevõtjad pärast käesoleva määruse jõustumist viivitamata avalikustama kogu kahjumikatmisvõimet käsitleva teabe, järgides käesoleva määrusega kehtestatud vorme ja juhiseid. Käesoleva määruse kohast kogu kahjumikatmisvõime nõuet käsitlevat aruandlust tuleks aga hakata kohaldama alles 28. juunist 2021, et anda krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning pädevatele asutustele asjakohaste nõuete rakendamiseks piisavalt aega.

(10)

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega seonduvaid direktiivis 2014/59/EL sätestatud aruandluskohustusi kohaldatakse hiljemalt 28. detsembrist 2020. Samadel põhjustel nagu kogu kahjumikatmisvõime teabe puhul peaksid kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesolevas määruses sätestatud vormide ja juhiste järgi teabe omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kohta alates 28. juunist 2021. Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise avalikustamise kohustuse kohaldamise kuupäev peaks aga langema kokku direktiivi 2014/59/EL artikli 45m lõike 1 kolmanda lõigu kohase üleminekuperioodi lõpuga, mis tähendab, et selle kõige varajasem võimalik kuupäev on 1. jaanuar 2024.

(11)

Võttes arvesse, et krediidiasutused ja investeerimisühingud, pädevad asutused ja kriisilahendusasutused peavad kohandama oma aruandlus- ja elektroonilised süsteemid käesolevas määruses sätestatud nõuetega, peaks aruandekuupäevaga 30. juuni 2021 seotud andmete kvartaliaruannete esitamise kuupäev olema hiljemalt 30. september 2021.

(12)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille EBA on komisjonile esitanud.

(13)

Euroopa Pangandusjärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (5) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

JÄRELEVALVELINE ARUANDLUS

Artikkel 1

Aruandekuupäevad

Üksused, kelle suhtes kohaldatakse individuaalsel või konsolideeritud alusel kogu kahjumikatmisvõime (TLAC) ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega (MREL) seotud aruandlusnõudeid (aruandvad üksused), esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele teabe järgmiste aruandekuupäevade seisuga:

a)

kvartaliaruandlus: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember;

b)

poolaastaaruandlus: 30. juuni ja 31. detsember;

c)

aastaaruandlus: 31. detsember.

Artikkel 2

Aruannete esitamise kuupäevad

1.   Aruandvad üksused esitavad teabe pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele järgmiste aruande esitamise kuupäevade tööpäeva lõpuks:

a)

kvartaliaruandlus: 19. mai, 18. august, 18. november ja 18. veebruar, välja arvatud andmed, mis on seotud aruandekuupäevaga 30. juuni 2021, mille puhul aruande esitamise kuupäev on hiljemalt 30. september 2021;

b)

poolaastaaruandlus: 18. august ja 18. veebruar;

c)

aastaaruandlus: 18. veebruar.

2.   Kui aruande esitamise kuupäev on selle pädeva asutuse või kriisilahendusasutuse liikmesriigis, kellele lõikes 1 osutatud teave tuleb esitada, riigipüha või kui see kuupäev langeb laupäevale või pühapäevale, esitatakse kõnealune teave järgmise tööpäeva lõpuks.

3.   Aruandvad üksused võivad esitada arvandmeid, mille kohta ei ole saadud välisaudiitori arvamust (auditeerimata arvandmed). Kui auditiarvamust väljendava välisaudiitori auditeeritud arvandmed erinevad esitatud auditeerimata arvandmetest, esitavad aruandvad üksused põhjendamatu viivituseta muudetud, auditeeritud arvandmed.

4.   Aruandvad üksused esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele põhjendamatu viivituseta ka kõik muud parandused.

Artikkel 3

Kriisilahendussubjektide individuaalsel alusel aruandluse vorming ja sagedus

1.   Tütarettevõtjateta kriisilahendussubjektid, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõudeid kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e, esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele individuaalsel alusel teabe järgmisel viisil:

a)

käesoleva määruse I lisa vormi 1 veerus 0010 esitatav põhinäitajaid käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele;

b)

käesoleva määruse I lisa vormi 2 veerus 0010 esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste koostist käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.1 esitatud juhistele;

c)

käesoleva määruse I lisa vormis 4 esitatav kõlblike kohustuste rahastamisstruktuuri käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.3 esitatud juhistele;

d)

käesoleva määruse I lisa vormis 7 esitatav kolmanda riigi õigusega reguleeritavaid instrumente käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 4 esitatud juhistele.

2.   Kriisilahendussubjektid esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele I lisa vormis 6 esitatava teabe omavahendite ja kohustuste kohta maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude kaupa individuaalsel alusel kord kvartalis vastavalt II lisa II osa punktis 3.2 sätestatud juhistele.

3.   Lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud teabele esitavad kriisilahendussubjektid, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a sätestatud nõuet individuaalsel alusel vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 1a, pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele individuaalsel alusel teabe järgmisel viisil:

a)

käesoleva määruse I lisa vormi 1 veerus 0020 esitatav põhinäitajaid käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele;

b)

käesoleva määruse I lisa vormi 2 veergudes 0020 ja 0030 esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste koostist käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.1 esitatud juhistele.

Artikkel 4

Kriisilahendussubjektide konsolideeritud alusel aruandluse vorming ja sagedus

1.   Kriisilahendussubjektid, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõudeid konsolideeritud alusel vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 45e, esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele konsolideeritud alusel teabe järgmisel viisil:

a)

käesoleva määruse I lisa vormi 1 veerus 0010 esitatav põhinäitajaid käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele;

b)

käesoleva määruse I lisa vormi 2 veerus 0010 esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste koostist käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.1 esitatud juhistele;

c)

käesoleva määruse I lisa vormis 4 esitatav kõlblike kohustuste rahastamisstruktuuri käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.3 esitatud juhistele;

d)

käesoleva määruse I lisa vormis 7 esitatav kolmanda riigi õigusega reguleeritavaid instrumente käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 4 esitatud juhistele.

2.   Lisaks lõikes 1 osutatud teabele esitavad kriisilahendussubjektid, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a sätestatud nõuet konsolideeritud alusel vastavalt kõnealuse määruse artikli 11 lõikele 3a, pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele konsolideeritud alusel teabe järgmisel viisil:

a)

käesoleva määruse I lisa vormi 1 veerus 0020 esitatav põhinäitajaid käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele;

b)

käesoleva määruse I lisa vormi 2 veergudes 0020 ja 0030 esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste koostist käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.1 esitatud juhistele.

Artikkel 5

Selliste üksuste individuaalsel alusel aruandluse vorming ja sagedus, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid või kes on kolmandate riikide globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate olulised tütarettevõtjad

1.   Üksused, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid, kuid kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõudeid individuaalsel alusel vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 45f, esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele individuaalsel alusel teabe järgmisel viisil:

a)

käesoleva määruse I lisa vormi 3 veerus 0010 esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste summat ja koostist käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.2 esitatud juhistele;

b)

käesoleva määruse I lisa vormis 4 esitatav kõlblike kohustuste rahastamisstruktuuri käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.3 esitatud juhistele;

c)

käesoleva määruse I lisa vormis 7 esitatav kolmanda riigi õigusega reguleeritavaid instrumente käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 4 esitatud juhistele.

2.   Üksused, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid, esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele I lisa vormis 5 esitatava teabe omavahendite ja kohustuste kohta maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude kaupa individuaalsel alusel kord kvartalis vastavalt II lisa II osa punktis 3.1 sätestatud juhistele.

3.   Lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud teabele esitavad üksused, kes on kolmanda riigi globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate olulised tütarettevõtjad ja kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõuet individuaalsel alusel vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 1a, pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele käesoleva määruse I lisa vormi 3 veerus 0020 esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste summat ja koostist käsitleva teabe individuaalsel alusel kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.2 esitatud juhistele.

Artikkel 6

Selliste üksuste konsolideeritud alusel aruandluse vorming ja sagedus, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid või kes on kolmandate riikide globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate olulised tütarettevõtjad

1.   Ettevõtjad, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid ja kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõudeid konsolideeritud alusel vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 45f, esitavad pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele teabe konsolideeritud alusel järgmisel viisil:

a)

käesoleva määruse I lisa vormi 3 veerus 0010 esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste summat ja koostist käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.2 esitatud juhistele;

b)

käesoleva määruse I lisa vormis 4 esitatav kõlblike kohustuste rahastamisstruktuuri käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.3 esitatud juhistele;

c)

käesoleva määruse I lisa vormis 7 esitatav kolmanda riigi õigusega reguleeritavaid instrumente käsitlev teave esitatakse kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 4 esitatud juhistele.

2.   Lisaks lõikes 1 osutatud teabele esitavad üksused, kes on kolmanda riigi globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate olulised tütarettevõtjad ja kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõuet konsolideeritud alusel vastavalt kõnealuse määruse artikli 11 lõikele 3a, pädevatele asutustele ja kriisilahendusasutustele käesoleva määruse I lisa vormi 3 veerus 0020 esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste summat ja koostist käsitleva teabe konsolideeritud alusel kord kvartalis vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 2.2 esitatud juhistele.

Artikkel 7

Andmevahetusvormingud ja andmete esitamisega seotud teave

1.   Aruandvad üksused esitavad käesoleva määruse kohase teabe pädevate asutuste või kriisilahendusasutuste määratud andmevahetusvormingutes ja -esitusviisides ning kooskõlas andmepunktide mudelis hõlmatud andmepunktide määratlustega ja käesoleva määruse III lisas sätestatud valideerimiseeskirjadega.

2.   Käesoleva määruse kohase teabe esitamisel järgivad aruandvad üksused järgmisi eeskirju:

a)

andmete esitamisel ei esitata teavet, mida ei ole nõutud või mis ei ole asjakohane;

b)

arvväärtused esitatakse järgmiselt:

i)

rahalist andmetüüpi andmepunktid esitatakse minimaalselt täpsusega tuhat ühikut;

ii)

protsendilist andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ühiku kohta minimaalselt täpsusega neli kohta pärast koma;

iii)

täisarvulist andmetüüpi andmepunktid esitatakse ilma kümnendkohtadeta, täisühiku täpsusega;

c)

krediidiasutused ja investeerimisühingud identifitseeritakse üksnes nende juriidilise isiku tunnuse (LEI) alusel. Selliste juriidiliste isikute ja vastaspoolte identifitseerimiseks, kes ei ole krediidiasutused või investeerimisühingud, kasutatakse LEId siis, kui see on olemas.

3.   Aruandvad üksused lisavad käesoleva määruse kohaselt esitatud teabele järgmise teabe:

a)

aruandekuupäev ja aruandeperiood;

b)

aruandevaluuta;

c)

raamatupidamisstandard;

d)

aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu LEI;

e)

konsolideerimise ulatus.

Artikkel 8

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude standarditud esitusviis

1.   Kriisilahendusasutused koguvad teavet oma siseriikliku maksejõuetusmenetluse kirjete rahuldamisjärkude kohta IV lisas sätestatud standardvormingus. Nad ajakohastavad seda teavet muudatuste korral põhjendamatu viivituseta.

2.   Kriisilahendusasutused avaldavad lõikes 1 osutatud teabe, et teha see kättesaadavaks nende järelevalve all olevatele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele.

II JAOTIS

KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE AVALIKUSTATAV TEAVE

Artikkel 9

Avalikustamise sagedus ja kuupäevad

1.   Artikli 10 lõikes 1 osutatud teave avalikustatakse kord kvartalis. Artikli 10 lõikes 2 osutatud teave avalikustatakse kord poolaastas.

2.   Artikli 11 lõikes 1 ja artikli 14 lõikes 1 osutatud teave avalikustatakse kord poolaastas. Artikli 11 lõikes 2 ja artikli 14 lõikes 2 osutatud teave avalikustatakse kord aastas.

3.   Artikli 12 lõikes 1 osutatud teave avalikustatakse kord kvartalis. Artikli 12 lõikes 2 osutatud teave avalikustatakse kord poolaastas.

4.   Artikli 13 lõikes 1 osutatud teave avalikustatakse kord poolaastas. Artikli 13 lõikes 2 osutatud teave avalikustatakse kord aastas.

5.   Artiklis 15 osutatud teave avalikustatakse järgmiselt:

a)

kord poolaastas, kui avalikustav üksus on suur krediidiasutus või investeerimisühing;

b)

kord aastas, kui avalikustav üksus ei ole suur krediidiasutus või investeerimisühing ega väike ja mittekeerukas krediidiasutus või investeerimisühing.

6.   Avalikustamisel järgivad avalikustavad üksused järgmisi eeskirju:

a)

kord aastas avalikustatav teave avaldatakse samal kuupäeval, mil avaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu finantsaruanne, või võimalikult kiiresti pärast seda;

b)

kord poolaastas ja kvartalis avalikustatav teave avaldatakse samal kuupäeval, mil avaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu vastava perioodi finantsaruanne, kui see on asjakohane, või võimalikult kiiresti pärast seda;

c)

käesoleva jaotise kohaselt nõutava avalikustamisele kuuluva teabe ja asjakohase finantsaruande avaldamise kuupäev võib mõistliku aja võrra erineda, kuid avaldamisel ei tohi ületada tähtaegu, mille pädevad asutused on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (6) artikli 106 kohaselt kehtestanud.

Artikkel 10

Kriisilahendussubjektide omavahendite ja kõlblike kohustuste põhinäitajate ning omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete täitmise avalikustamine

1.   Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes on globaalne süsteemselt oluline ettevõtja või globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, avalikustab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 447 punktis h ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktides a ja c nõutud teabe vastavalt käesoleva määruse V lisa vormile EU KM2 ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

2.   Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes ei ole globaalne süsteemselt oluline ettevõtja ega globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, avalikustab direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktides a ja c nõutud teabe vastavalt käesoleva määruse V lisa vormile EU KM2 ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

Artikkel 11

Kriisilahendussubjektide omavahendite ja kõlblike kohustuste koostise avalikustamine

1.   Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes on globaalne süsteemselt oluline ettevõtja või globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, avalikustab kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a punktidega a, c ja d nõutava teabe ning direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b nõutava omavahendite ja kõlblike kohustuste koostise teabe vastavalt käesoleva määruse V lisa vormile EU TLAC1 ning käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

2.   Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes ei ole globaalne süsteemselt oluline ettevõtja ega globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, avalikustab direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punkti b kohaselt nõutava omavahendite ja kõlblike kohustuste koostise teabe vastavalt käesoleva määruse V lisa vormile EU TLAC1 ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

Artikkel 12

Põhinäitajate ja sisemise kahjumikatmisvõime avalikustamine üksuste puhul, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid

1.   Üksus, kes on kolmanda riigi globaalse süsteemselt olulise ettevõtja oluline tütarettevõtja, kuid kes ei ole ise kriisilahendussubjekt, avalikustab vastavalt käesoleva määruse V lisa vormile EU ILAC ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele järgmise teabe:

a)

teave, mille avalikustamist nõutakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a punktides a, c ja d;

b)

teave, mille avalikustamist nõutakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 447 punktis h;

c)

teave, mille avalikustamist nõutakse direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktides a ja c;

d)

omavahendite ja kõlblike kohustuste koostisega seotud teave, mille avalikustamist nõutakse direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b.

2.   Muu üksus kui kolmanda riigi globaalse süsteemselt olulise ettevõtja oluline tütarettevõtja, kes ei ole ise kriisilahendussubjekt, avalikustab vastavalt käesoleva määruse V lisa vormile EU ILAC ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele järgmise teabe:

a)

teave, mille avalikustamist nõutakse direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktides a ja c;

b)

omavahendite ja kõlblike kohustuste koostisega seotud teave, mille avalikustamist nõutakse direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b.

Artikkel 13

Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärkude avalikustamine muude kui kriisilahendussubjektide puhul

1.   Üksus, kes on kolmanda riigi globaalse süsteemselt olulise ettevõtja oluline tütarettevõtja, kuid kes ei ole ise kriisilahendussubjekt, avalikustab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a punktides a ja b ning direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b sätestatud tähtajaprofiili ja tavalise maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamise järku käsitleva teabe vastavalt käesoleva määruse V lisas esitatud vormile EU TLAC2a ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

2.   Muu üksus kui kolmanda riigi globaalselt süsteemselt olulise ettevõtja oluline tütarettevõtja, kes ei ole ise kriisilahendussubjekt, avalikustab direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b sätestatud tähtajaprofiili ja tavalise maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku käsitleva teabe vastavalt käesoleva määruse V lisas esitatud vormile EU TLAC2b ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

Selle lõike esimeses lõigus osutatud üksused võivad direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punkti b kohaselt nõutava tähtajaprofiili ja tavalise maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamise järku käsitleva teabe avalikustamiseks kasutada vormi EU TLAC2b asemel vormi EU TLAC2a.

Artikkel 14

Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärkude avalikustamine kriisilahendussubjektide puhul

1.   Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes on globaalne süsteemselt oluline ettevõtja või globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, avalikustab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a punktides a ja b ning direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b sätestatud tähtajaprofiili ja tavalise maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamise järku käsitleva teabe vastavalt käesoleva määruse V lisas esitatud vormile EU TLAC3a ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

2.   Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes ei ole globaalne süsteemselt oluline ettevõtja ega globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, avalikustab direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b sätestatud tähtajaprofiili ja tavalise maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku käsitleva teabe vastavalt käesoleva määruse V lisas esitatud vormile EU TLAC3b ja käesoleva määruse VI lisas esitatud asjakohastele juhistele.

Selle lõike esimeses lõigus osutatud üksused võivad direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punkti b kohaselt nõutava tähtajaprofiili ja tavalise maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku käsitleva teabe avalikustamiseks kasutada vormi EU TLAC3b asemel vormi EU TLAC3a.

Artikkel 15

Omavahendite ja kõlblike kohustuste põhitunnuste avalikustamine

Kriisilahendussubjektina määratletud üksus, kes on globaalne süsteemselt oluline ettevõtja või globaalse süsteemselt olulise ettevõtja osa, ja üksus, kes on kolmanda riigi globaalse süsteemselt olulise ettevõtja oluline tütarettevõtja, kuid kes ei ole ise kriisilahendussubjekt, avalikustab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a punkti a kohaselt nõutava teabe kooskõlas kõnealuse määruse artiklis 434a osutatud rakendusaktiga.

Artikkel 16

Avalikustamise üldeeskirjad

1.   Kui avalikustavad üksused jätavad mõned avalikustamisele kuuluvad andmed kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 432 avalikustamata, jätavad nad käesolevas määruses sätestatud vormide või tabelite asjaomased read või veerud tühjaks ning järgnevate ridade või veergude numeratsiooni ei muudeta.

2.   Avalikustavad üksused märgivad selgelt ära asjakohases vormis või tabelis tühjaks jäetud read ja veerud ning asjaomase teabe avalikustamata jätmise põhjuse.

3.   Kvalitatiivne kirjeldus ja muu vajalik täiendav teave, mis lisatakse avalikustatavale kvantitatiivsele teabele kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 431, peab olema piisavalt selge ja põhjalik, et võimaldada teabe kasutajatel avalikustatavat kvantitatiivset teavet mõista, ning see esitatakse nende vormide kõrval, mille teavet need kirjeldavad.

4.   Avalikustavad üksused järgivad arvväärtuste avalikustamisel järgmisi eeskirju:

a)

kvantitatiivsed rahalised andmed esitatakse minimaalselt täpsusega miljon ühikut;

b)

protsendina väljendatavad kvantitatiivsed andmed esitatakse ühiku kohta minimaalselt täpsusega neli kohta pärast koma.

5.   Avalikustavad üksused lisavad avalikustatavale teabele järgmised andmed:

a)

avalikustamise kuupäev ja periood;

b)

avalikustamisel kasutatav vääring;

c)

avalikustava üksuse nimi ja kui asjakohane, siis juriidilise isiku tunnus (LEI);

d)

kui asjakohane, siis raamatupidamisstandard, ning

e)

kui asjakohane, siis konsolideerimise ulatus.

III JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 17

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

I jaotist kohaldatakse alates 28. juunist 2021.

II jaotist kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a ja artikli 447 punkti h kohase teabe avalikustamise suhtes alates 1. juunist 2021 ning direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 kohase teabe avalikustamise suhtes alates direktiivi (EL) 2019/879 artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus sätestatud avalikustamisnõuete kohaldamise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2021

komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 190.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/879, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ (ELT L 150, 7.6.2019, lk 296).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).


I LISA

OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDE TÄITMISE ARUANDLUS

OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDE (MREL) NING KOGU KAHJUMIKATMISVÕIME (TLAC) VORMID

Vormi number

Vormi kood

Vormi / vormide rühma nimetus

Lühinimi

 

 

SUMMAD: MRELi JA TLACi KIRJELDAVAD PÕHINÄITAJAD

 

1

M 01.00

MRELi ja TLACi kirjeldavad põhinäitajad (kriisilahendusalused grupid / üksused)

KM2

 

 

KOOSTIS JA TÄHTAEG

 

2

M 02.00

MRELi ja TLACi summad ja koostis (kriisilahendusalused grupid / üksused)

TLAC1

3

M 03.00

Sisemine MREL ja sisemine TLAC

ILAC

4

M 04.00

Kõlblike kohustuste rahastamisstruktuur

LIAB-MREL

 

 

VÕLAUSALDAJA NÕUETE RAHULDAMISJÄRK

 

5

M 05.00

Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk (üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt)

TLAC2

6

M 06.00

Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk (kriisilahendussubjekt)

TLAC3

 

 

LEPINGUPÕHINE TEAVE

 

7

M 07.00

Kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid

MTCI


M 01.00 – MRELi ja TLACi kirjeldavad põhinäitajad (kriisilahendusalused grupid / üksused) (KM2)

 

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC)

0010

0020

 

Koguriskipositsioon ja koguriskipositsiooni näitaja

0100

KOGURISKIPOSITSIOON (TREA)

 

 

0110

KOGURISKIPOSITSIOONI NÄITAJA

 

 

 

Omavahendid ja kõlblikud kohustused

0200

OMAVAHENDID JA KÕLBLIKUD KOHUSTUSED

 

 

0210

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

0220

millest kolmanda riigi õigusega reguleeritavad

 

 

0230

millest direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 osutatud allahindamise ja konverteerimise klauslit hõlmavad

 

 

 

Muud teisendatavad kohustused

0250

MUUD TEISENDATAVAD KOHUSTUSED

 

 

0260

millest kolmanda riigi õigusega reguleeritavad

 

 

0270

millest direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 osutatud allahindamise ja konverteerimise klauslit hõlmavad

 

 

0280

Järelejäänud tähtaeg < 1 aasta

 

 

0285

Järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta ja < 2 aastat

 

 

0290

Järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

 

 

Suhtarvud ja allutatuse erandid

0300

OMAVAHENDID JA KÕLBLIKUD KOHUSTUSED PROTSENDINA KOGURISKIPOSITSIOONIST

 

 

0310

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

0320

OMAVAHENDID JA KÕLBLIKUD KOHUSTUSED PROTSENDINA KOGURISKIPOSITSIOONI NÄITAJAST

 

 

0330

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

0340

Kas kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 4 sätestatud allutatuse erandit? (5 % erand)

 

 

0350

Lubatud allutamata kõlblike kohustuste instrumentide kogusumma, kui kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud allutatuse määramise kaalutlusõigust (kuni 3,5 % erand)

 

 

0360

Omavahendite ja kõlblike kohustuste hulka arvatud allutamata kohustuste osakaal kokku

 

 


M 02.00 – MRELi ja TLACi summad ja koostis (kriisilahendusalused grupid / üksused) (TLAC1)

 

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC)

Memokirje: summad, mis on kõlblikud MRELi (kuid mitte TLACi) kohaldamisel

0010

0020

0030

0010

OMAVAHENDID JA KÕLBLIKUD KOHUSTUSED

 

 

 

0020

(Kõlblikud) omavahendid

 

 

 

0030

Esimese taseme põhiomavahendid

 

 

 

0040

(Kõlblikud) täiendavad esimese taseme omavahendid

 

 

 

0050

(Kõlblikud) teise taseme omavahendid

 

 

 

0060

Kõlblikud kohustused

 

 

 

0070

Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi

 

 

 

0080

millest kõlblikud kohustused, mis loetakse struktuurselt allutatuks

 

 

 

0090

Kõlblikud kohustused, mis on allutatud väljajäetud kohustustele

 

 

 

0100

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

 

 

 

0110

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille on emiteerinud muud kriisilahendusaluse grupi üksused (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

 

 

 

0120

Enne 27. juunit 2019 emiteeritud kõlblike kohustuste instrumendid

 

 

 

0130

Teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta, sellises ulatuses, kuivõrd need ei kvalifitseeru teise taseme omavahendite kirjeteks

 

 

 

0140

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele

 

 

 

0150

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid; enne ülempiiri kohaldamist)

 

 

 

0160

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (enne ülempiiri kohaldamist)

 

 

 

0170

Kõlblikud summad pärast määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud ülempiiri kohaldamist (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

 

 

 

0180

Kõlblikud summad pärast määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud ülempiiri kohaldamist, mille moodustavad enne 27. juunit 2019 emiteeritud kirjed

 

 

 

0190

(–) Mahaarvamised

 

 

 

0200

(–) Riskipositsioonid kriisilahendusaluse grupi vahel mitme isiku suhtes kriisilahenduse algatamise korral

 

 

 

0210

(–) Investeeringud muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse

 

 

 

0220

Kõlblikest kohustustest mahaarvamiste summa, mis ületab kõlblikke kohustusi (maha arvatud teise taseme omavahenditest)

 

 

 

MEMOKIRJED

0400

Esimese taseme põhiomavahendid (%), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist

 

 

 

0410

Kombineeritud puhvri nõue (%)

 

 

 

0420

millest kapitali säilitamise puhvri nõue

 

 

 

0430

millest vastutsüklilise puhvri nõue

 

 

 

0440

millest süsteemse riski puhvri nõue

 

 

 

0450

millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

 

 

 

0460

Investeeringud muude ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

 

 

 

0470

Investeeringud globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

 

 

 

0480

Investeeringud muude süsteemselt oluliste ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

 

 

 

0490

Investeeringud muude ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

 

 

 

0500

Väljajäetud kohustused

 

 

 


M 03.00 – sisemine MREL ja sisemine TLAC (ILAC)

 

Sisemine MREL

Sisemine TLAC

0010

0020

0010

Kohaldamise tase

 

 

 

Koguriskipositsioon ja koguriskipositsiooni näitaja

0100

Koguriskipositsioon (TREA)

 

 

0110

Koguriskipositsiooni näitaja

 

 

 

Kõlblikud omavahendid ja kõlblikud kohustused

0200

Kõlblikud omavahendid ja kõlblikud kohustused

 

 

0210

Kõlblikud omavahendid

 

 

0220

Esimese taseme põhiomavahendid

 

 

0230

Kõlblikud täiendavad esimese taseme omavahendid

 

 

0240

Kõlblikud teise taseme omavahendid

 

 

0250

Kõlblikud kohustused ja garantiid

 

 

0260

Kõlblikud kohustused (v.a garantiid)

 

 

0270

Kriisilahendussubjekti antud ja kriisilahendusasutuse lubatud garantiid

 

 

0280

Memokirje: garantii kollateraliseeritud osa

 

 

0290

(–) Mahaarvamised või samaväärsed summad

 

 

 

Kõlblike omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarvud

0400

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

 

 

0410

millest lubatud garantiid

 

 

0420

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

 

 

0430

millest lubatud garantiid

 

 

0440

Esimese taseme põhiomavahendid (%), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist

 

 

 

Memokirjed

0500

Kombineeritud puhvri nõue (%)

 

 

0510

millest kapitali säilitamise puhvri nõue

 

 

0520

millest vastutsüklilise puhvri nõue

 

 

0530

millest süsteemse riski puhvri nõue

 

 

0540

millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

 

 

0550

Muud teisendatavad kohustused

 

 

0560

millest kolmanda riigi õigusega reguleeritavad

 

 

0570

millest direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 osutatud allahindamise ja konverteerimise klauslit hõlmavad

 

 

0580

Järelejäänud tähtaeg < 1 aasta

 

 

0590

Järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta ja < 2 aastat

 

 

0600

Järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

 

0610

Väljajäetud kohustused

 

 


M 04.00 – kõlblike kohustuste rahastamisstruktuur (LIAB MREL)

 

Kõlblik summa MRELi / sisemise MRELi kohaldamisel

0010

0100

KÕLBLIKUD KOHUSTUSED

 

0200

Hoiused, tagamata ja mitte-eelistatud ≥ 1 aasta

 

0210

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0220

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0230

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 

0300

Kollateraliseerimata tagatud kohustused ≥ 1 aasta

 

0310

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0320

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0330

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 

0400

Struktureeritud väärtpaberid ≥ 1 aasta

 

0410

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0420

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0430

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 

0500

Kõrgema nõudeõiguse järgu tagatiseta kohustused ≥ 1 aasta

 

0510

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0520

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0530

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 

0600

Kõrgema nõudeõiguse järguga mitte-eelistatud kohustused ≥ 1 aasta

 

0610

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0620

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0630

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 

0700

Allutatud kohustused (mida ei käsitata omavahenditena) ≥ 1 aasta

 

0710

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0720

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0730

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 

0800

Muud MRELi kohaldamisel kõlblikud kohustused ≥ 1 aasta

 

0810

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

0820

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

 

0830

millest tütarettevõtjate emiteeritud

 


M 05.00 – võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk (üksus, mis ei ole kriisilahendussubjekt) (TLAC2)

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Võlausaldaja liik

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus

Kohustused ja omavahendid

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

 

millest väljajäetud kohustused

 

millest omavahendid ja kõlblikud kohustused sisemise MRELi kohaldamisel

 

millest järelejäänud tähtajaga

millest tähtajatud väärtpaberid

≥ 1 aasta

< 2 aastat

≥ 2 aasta

< 5 aastat

≥ 5 aastat

< 10 aastat

≥ 10 aastat

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 – võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk (kriisilahendussubjektid) (TLAC3)

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus

Kohustused ja omavahendid

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

 

millest väljajäetud kohustused

 

millest omavahendid ja kõlblikud kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud MRELi täitmiseks

 

millest järelejäänud tähtajaga

millest tähtajatud väärtpaberid

≥ 1 aasta

< 2 aastat

≥ 2 aasta

< 5 aastat

≥ 5 aastat

< 10 aastat

≥ 10 aastat

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 – kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid (MTCI)

Emiteerinud üksus

Lepingu tunnus

Kohaldatav õigus (kolmas riik)

Allahindamise ja konverteerimise õiguse lepinguline tunnustamine

Regulatiivne käsitlemine

Summa

Nõuete rahuldamisjärk tavalises maksejõuetusmenetluses

Tähtaeg

(Esimene) tagasiostuõiguse kuupäev

Regulatiivne tagasiost (jah/ei)

Nimi

Kood

Koodi liik

Omavahendite või kõlblike kohustuste liik

Instrumendi liik

Kohaldatav õigus

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II LISA

OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDE ARUANDLUS – JUHISED

I OSA. ÜLDJUHISED

1.   Struktuur ja põhimõtted

1.1.   Struktuur

1.

Käesolev omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) ning kogu kahjumikatmisvõime (TLAC) aruandluse raamistik koosneb neljast vormide rühmast:

a)

summad: MRELi ja TLACi kirjeldavad põhinäitajad;

b)

koostis ja tähtaeg;

c)

võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk;

d)

lepingupõhine teave.

2.

Iga vormi puhul on esitatud viited õigussätetele. Määruse käesolev osa hõlmab täiendavat üksikasjalikku teavet iga vormide kogumi aruandluse üldisemate aspektide kohta ja konkreetseid kirjeid käsitlevaid juhiseid.

1.2.   Nummerdamise põhimõtted

3.

Käesolevas dokumendis järgitakse vormide veergudele, ridadele ja lahtritele viitamisel punktides a–d kirjeldatud märgistuspõhimõtteid. Need numbrilised koodid on laialdaselt kasutusel valideerimiseeskirjades, mis on määratletud kooskõlas III lisaga.

a)

kasutusel on järgmisel kujul üldine esitusviis: {vorm;rida;veerg};

b)

vormi siseviidetes vormile ei viidata: {rida;veerg};

c)

ainult ühte veergu sisaldavate vormide puhul viidatakse üksnes ridadele: {vorm;rida};

d)

tärniga tähistatakse seda, et viide hõlmab eelnevalt kindlaks määratud ridu või veerge.

1.3.   Märgipõhimõtted

4.

Iga summa, mis suurendab omavahendeid või kõlblikke kohustusi, riskiga kaalutud vara, finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitajat või nõudeid, kajastatakse aruandes positiivse arvuna. Seevastu iga summa, mis vähendab omavahendeid või kõlblikke kohustusi, riskiga kaalutud vara, finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitajat või nõudeid, kajastatakse aruandes negatiivse arvuna. Kui kirje nimetuse ees on miinusmärk (-), ei esitata kõnealuse kirje puhul positiivset arvu.

1.4.   Lühendid

5.

Käesoleva määruse lisade kohaldamisel kasutatakse järgmisi lühendeid:

a)

lühendiga „MREL“ osutatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele direktiivi 2014/59/EL (1) artiklis 45 sätestatud tähenduses;

b)

lühendiga „TLAC“ (kogu kahjumikatmisvõime) osutatakse globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavatele omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuetele määruse (EL) nr 575/2013 (2) artikli 92a tähenduses;

c)

lühendiga „sisemine TLAC“ (sisemine kogu kahjumikatmisvõime) osutatakse kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavatele omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuetele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b tähenduses;

d)

lühendiga „sisemine MREL“ osutatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele, mida kohaldatakse üksuste suhtes, kes ise ei ole kriisilahendussubjektid, nagu on sätestatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 45f.

II OSA. VORMIDE TÄITMISE JUHISED

1.   Summad: M 01.00 – MRELi ja TLACi kirjeldavad põhinäitajad (KM2)

1.1.   Üldised märkused

6.

Veeru „Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)“ täidavad üksused, kelle suhtes kohaldatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45e. Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (TLAC) kohta käivad kirjed esitavad ainult need üksused, kes on kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a sätestatud nõuet.

1.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

Direktiivi 2014/59/EL artiklid 45 ja 45e

0020

Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 92a


Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0100–0120

Koguriskipositsioon ja koguriskipositsiooni näitaja

0100

Koguriskipositsioon (TREA)

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punkt a ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõige 3.

Sellel real kajastatav koguriskipositsioon on koguriskipositsioon, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõuete täitmise alus.

0110

Koguriskipositsiooni näitaja

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punkt b, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 4 ja artikkel 429a.

Selles reas kajastatav koguriskipositsiooni näitaja on koguriskipositsiooni näitaja, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõuete täitmise alus.

0200–0230

Omavahendid ja kõlblikud kohustused

0200

Omavahendid ja kõlblikud kohustused

MREL

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida MRELi kohaldamisel arvesse võetakse, esitatakse järgmiste summana:

i)

omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud tähenduses;

ii)

kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71a määratletud tähenduses.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (TLAC) kohaldamisel arvesse võetakse, on määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72l osutatud summa, mis koosneb järgmisest:

i)

omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud tähenduses;

ii)

kõlblikud kohustused vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 72k.

0210

millest omavahendid ja allutatud kohustused

Omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa, mida MRELi kohaldamisel arvesse võetakse, esitatakse järgmiste summana:

i)

omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud tähenduses;

ii)

kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid;

iii)

kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõikele 3.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

0220

millest kolmanda riigi õigusega reguleeritavad

Selliste omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida reguleeritakse kolmanda riigi õigusega, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 55.

0230

millest direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 osutatud allahindamise ja konverteerimise klauslit hõlmavad

Selliste omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida reguleeritakse kolmanda riigi õigusega ning mis hõlmavad allahindamise ja konverteerimise klauslit, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 55.

0250–0290

Muud teisendatavad kohustused

Üksused, kellel on kõnealuse teabe esitamise kuupäeval omavahendeid ja kõlblikke kohustusi vähemalt 150 % direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõikes 1 sätestatud nõude summast, vabastatakse kohustusest esitada teavet ridadel 0250–0290. Sellised üksused võivad otsustada esitada kõnealuse teabe selles vormis vabatahtlikult.

0250

Muud teisendatavad kohustused

Selliste direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71 määratletud teisendatavate kohustuste summa, mida ei arvata omavahendite ja kõlblike kohustuste hulka vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 45b.

See summa vastab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1624 (3) I lisa vormi Z 02.00 lahtris {r0300, c0090} esitatud kohustuste („kohustused, mis ei jää kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisest välja“) summa ning kõnealuse vormi lahtris {r0200} esitatud kõlblike kohustuste summa vahele.

0260

millest kolmanda riigi õigusega reguleeritavad

Selliste muude teisendatavate kohustuste summa, mida reguleeritakse kolmanda riigi õigusega, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 55.

0270

millest direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 osutatud allahindamise ja konverteerimise klauslit hõlmavad

Selliste muude teisendatavate kohustuste summa, mida reguleeritakse kolmanda riigi õigusega ning mis hõlmavad allahindamise ja konverteerimise klauslit, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 55.

0280–0290

Muude teisendatavate kohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi

0280

Järelejäänud tähtaeg < 1 aasta

0285

Järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta ja < 2 aastat

0290

Järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0300–0360

Suhtarvud ja allutatuse erandid

0300

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

Selles reas esitatakse reas 0200 kajastatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

0310

millest omavahendid ja allutatud kohustused

Selles reas esitatakse reas 0210 kajastatud omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

0320

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Selles reas esitatakse reas 0200 kajastatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

0330

millest omavahendid ja allutatud kohustused

Selles reas esitatakse real 0210 kajastatud omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

0340

Kas kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 4 sätestatud allutatuse erandit? (5 % erand)

Selles reas esitavad andmed ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet (TLACi nõue).

Kui kriisilahendusasutus annab loa kvalifitseerida kohustused määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 4 kohaselt kõlblikeks kohustusteks, märgib aruandev üksus veergu 0020 „jah“.

Kui kriisilahendusasutus ei anna luba kvalifitseerida kohustusi määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 4 kohaselt kõlblikeks kohustusteks, märgib aruandev üksus veergu 0020 „ei“.

Kuna määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandid on üksteist välistavad, ei täideta seda rida, kui aruandev üksus on täitnud lahtri {r0350}.

0350

Lubatud allutamata kõlblike kohustuste instrumentide kogusumma, kui kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud allutatuse määramise kaalutlusõigust (kuni 3,5 % erand)

Selliste allutamata kohustuste kogusumma, mille kriisilahendusasutus on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 3 kohaselt lubanud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (TLAC) kohaldamisel või mis kvalifitseeruvad kõlblike kohustuste instrumentideks kõnealuse määruse artikli 494 lõike 3 kohaselt.

Kuni 31. detsembrini 2021 on sellel real esitatav summa määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494 lõike 2 kohaldamise (2,5 % ülempiir) järgne summa.

Kuna määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandid on üksteist välistavad, ei täideta seda rida, kui aruandev üksus on märkinud lahtrisse {r0340,c0020} „jah“.

0360

Omavahendite ja kõlblike kohustuste hulka arvatud allutamata kohustuste osakaal kokku

Selles reas esitavad andmed ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet (TLACi nõue).

Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud ülempiiriga allutatuse erandit, esitavad üksused järgmise teabe:

i)

selliste emiteeritud kohustuste summa, mis kuuluvad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustega samasse (pari passu) nõudeõiguse järku ja mis on hõlmatud reas 0200 kajastatud summas (pärast ülempiiri kohaldamist),

ii)

jagatuna selliste emiteeritud kohustuste summaga, mis kuuluvad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustega samasse (pari passu) nõudeõiguse järku ja mis hõlmataks reas 0200 kajastatud summas, kui ülempiiri ei kohaldataks.

2.   Koostis ja tähtaeg

2.1.   M 02.00 – MRELi ja TLACi summad ja koostis (kriisilahendusalused grupid ja üksused) (TLAC1)

2.1.1.   Üldised märkused

7.

Vormis „M 02.00 – MRELi ja TLACi summad ja koostis (kriisilahendusalused grupid ja üksused) (TLAC1)“ esitatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste koostist kirjeldavad täiendavad üksikasjad.

8.

Veeru „Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)“ täidavad üksused, kelle suhtes kohaldatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45e. Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (TLAC) kohta käivad kirjed esitavad ainult need üksused, kes on kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a sätestatud nõuet.

2.1.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Veerg

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

Direktiivi 2014/59/EL artiklid 45 ja 45e.

0020

Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavad omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuded (TLAC)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 92a.

0030

Memokirje: summad, mis on kõlblikud MRELi (kuid mitte TLACi) kohaldamisel

Selle veeru täidavad ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet (TLAC).

Selles veerus kajastatakse järgmiste summade vahe: selliste omavahendite ja kohustuste summa, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõude täitmiseks kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e, ning selliste omavahendite ja kohustuste summa, mis on kõlblikud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a sätestatud nõude täitmiseks.


Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0010

OMAVAHENDID JA KÕLBLIKUD KOHUSTUSED

Omavahendid ja kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 45e ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a kohaldamisel

MREL

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida MRELi kohaldamisel arvesse võetakse, esitatakse järgmiste summana:

i)

omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud tähenduses;

ii)

kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71a määratletud tähenduses.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (TLAC) kohaldamisel, on määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72l osutatud summa, mis koosneb järgmisest:

i)

omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 määratletud tähenduses;

ii)

kõlblikud kohustused vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 72k.

0020

(Kõlblikud) omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkt 118 ja artikkel 72

MRELi puhul hõlmatakse kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid selles reas ning ridades 0040 ja 0050 üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 sätestatud nõuetele.

0030

Esimese taseme põhiomavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 50.

0040

(Kõlblikud) täiendavad esimese taseme omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 61.

0050

(Kõlblikud) teise taseme omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 71.

0060

Kõlblikud kohustused

MREL

Kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71a määratletud tähenduses; kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse direktiivi artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 72k.

0070

Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi

MREL

Kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71a määratletud tähenduses; kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse direktiivi artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele.

0080

millest kõlblikud kohustused, mis loetakse struktuurselt allutatuks

MREL

Kohustused, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL artiklis 45b sätestatud tingimustele, kuna need on emiteerinud kriisilahendussubjekt, kes on valdusettevõtja, ja kuna pole määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustusi, mis kuuluvad samasse (pari passu) või madalamasse nõudeõiguse järku kui kõlblike kohustuste instrumendid.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 sätestatud nõuetele.

Selles reas hõlmatakse ka kõlblikud kohustused, mis kvalifitseeruvad tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

TLAC

Kohustused, mis:

a)

vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele ja eelkõige kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkti d alapunktis iii sätestatud nõudele, kuid mitte kõnealuse lõike punkti d alapunktides i või ii sätestatud nõuetele, või

b)

mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, ning mille kriisilahendusasutused on lubanud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 4.

Selles reas hõlmatakse ka kõlblikud kohustused, mis kvalifitseeruvad tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

0090

Kõlblikud kohustused, mis on allutatud väljajäetud kohustustele

MREL

Kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid, ning kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 45b lõikele 3. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse direktiivi artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kohustused, mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4.

0100

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid ning mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse direktiivi artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kohustused, mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4, ja mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud.

See rida ei hõlma teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta (määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b), ega kõlblikke kohustusi, mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid vastavalt kõnealuse määruse artiklile 494b.

0110

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille on emiteerinud muud kriisilahendusaluse grupi üksused (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mille on emiteerinud tütarettevõtjad ning mis arvatakse MRELi summa hulka vastavalt kõnealuse artikli 45b lõikele 3. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse direktiivi artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kohustused, mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4, ja mille on emiteerinud tütarettevõtjad ning mis kvalifitseeruvad üksuse konsolideeritud kõlblike kohustuste instrumentide hulka arvamiseks vastavalt kõnealuse määruse artiklile 88a.

See rida ei hõlma teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta (määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b), ega kõlblikke kohustusi, mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid vastavalt kõnealuse määruse artiklile 494b.

0120

Enne 27. juunit 2019 emiteeritud kõlblike kohustuste kirjed

MREL

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

need emiteeriti enne 27. juunit 2019;

b)

need on allutatud kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71b määratletud tähenduses;

c)

need on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste hulka vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3;

d)

kui need on kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid, siis vastavad need direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

need emiteeriti enne 27. juunit 2019;

b)

need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 2 punktile d;

c)

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

0130

Teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta, sellises ulatuses, kuivõrd need ei kvalifitseeru teise taseme omavahendite kirjeteks

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b

See rida hõlmab teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta. Selles reas kajastatakse ainult summa, mida ei arvata omavahendite hulka, kuid mis vastab kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72b sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele.

MRELi puhul hõlmatakse kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid selles reas üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 sätestatud nõuetele.

0140

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele

MREL

Kohustused, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL artiklis 45b sätestatud tingimustele ja mis ei ole täielikult allutatud nõuetele, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustest. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 sätestatud nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, ning mida käsitatakse kõlblike kohustustena vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõiget 3, on kajastatav summa summa pärast kõnealuses artiklis sätestatud ülempiiri kohaldamist.

0150

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid; enne ülempiiri kohaldamist)

MREL

Kohustused, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõigetes 1 kuni 3 sätestatud tingimustele ja mis ei ole täielikult allutatud nõuetele, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustest. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, ning mida võidakse lubada kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 4.

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 3 või artikli 494 lõike 2 kohaldamise korral kajastatakse selles reas kogu summa ilma vastavalt 3,5 % või 2,5 % ülempiiri kohaldamata.

Selles reas ei hõlmata summat, mis kvalifitseerub ajutiselt vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

0160

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (enne ülempiiri kohaldamist)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

need emiteeriti enne 27. juunit 2019;

b)

need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõigetes 1 kuni 3 sätestatud tingimustele ega ole täielikult allutatud nõuetele, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustest;

c)

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

need emiteeriti enne 27. juunit 2019;

b)

need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, ning neid võidakse lubada kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või neid on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 4;

c)

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 3 või artikli 494 lõike 2 kohaldamise korral kajastatakse selles reas kogu summa ilma vastavalt 3,5 % või 2,5 % ülempiiri kohaldamata.

0170

Kõlblikud summad pärast määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud ülempiiri kohaldamist (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, pärast kõnealuse määruse artikli 72b lõigete 3 kuni 5 kohaldamist, välja arvatud kohustused, mis kvalifitseeruvad tulenevalt kõnealuse määruse artikli 494b lõikes 3 sätestatud varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest.

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 3 kohaldamise korral ja kuni 31. detsembrini 2021 on selles reas esitatav summa kõnealuse määruse artikli 494 lõike 2 kohaldamise (2,5 % ülempiir) järgne summa.

0180

Kõlblikud summad pärast määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud ülempiiri kohaldamist, mille moodustavad enne 27. juunit 2019 emiteeritud kirjed

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

need emiteeriti enne 27. juunit 2019;

b)

need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, pärast kõnealuse määruse artikli 72b lõigete 3 kuni 5 kohaldamist;

c)

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 3 kohaldamise korral ja kuni 31. detsembrini 2021 on selles reas esitatav summa kõnealuse määruse artikli 494 lõike 2 kohaldamise (2,5 % ülempiir) järgne summa.

0190

(-)

Mahaarvamised

0200

(-)

Kriisilahendusaluste gruppide vahelised riskipositsioonid mitme isiku suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise korral

TLAC

Selles reas kajastatakse mitme isiku suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise korral globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate (MPE G-SII) kriisilahendusaluste gruppide vaheliste riskipositsioonide mahaarvamised, mis vastavad otsesele, kaudsele või sünteetilisele osalusele ühe või enama sellise tütarettevõtja omavahenditesse kuuluvates instrumentides või kõlblike omavahendite instrumentides, kes ei kuulu kriisilahendussubjektiga samasse kriisilahendusalusesse gruppi, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72e lõikes 4.

0210

(-)

Investeeringud muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse

TLAC

Üksused kajastavad muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse tehtud investeeringute mahaarvamist, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72e lõigetes 1 kuni 3 ja artiklites 72f kuni 72j, kusjuures kõlblike kohustuste kirjetest mahaarvamisele kuuluv summa määratakse kindlaks vastavalt kõnealuse määruse II osa I jaotise 5a peatüki 2. jaole.

0220

Kõlblikest kohustustest mahaarvamiste summa, mis ületab kõlblikke kohustusi

Kõlblikud kohustused ei saa olla negatiivsed, kuid on võimalik, et kõlblikest kohustustest mahaarvamiste summa on suurem kui kõlblike kohustuste summa. Sellisel juhul peavad kõlblikud kohustused võrduma nulliga ja mahaarvamiste summa, mis ületab kõlblikke kohustusi, tuleb maha arvata teise taseme omavahenditest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 66 punktile e.

Selle kirjega saavutatakse see, et real 0060 kajastatud kõlblike kohustuste summa ei ole kunagi nullist väiksem.

0400–0500

Memokirjed

0400

Esimese taseme põhiomavahendid (%), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist

Esimese taseme põhiomavahendite summa, mis võrdub nulliga või on positiivne ja mis on kättesaadav pärast direktiivi 2013/36/EL (4) artikli 141a lõike 1 punktides a, b ja c osutatud kõigi nõuete täitmist ning mis on suurem järgmistest:

a)

kui asjakohane, siis globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue, mis on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a (TLACi nõue), kui see on arvutatud kooskõlas kõnealuse artikli lõike 1 punktiga a;

b)

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45, kui see on arvutatud kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 45 lõike 2 punktiga a.

Kättesaadavaid esimese taseme põhiomavahendeid väljendatakse protsendina koguriskipositsioonist, nagu on kajastatud vormi M 01.00 reas 0100.

Esitatud summa peab olema mõlemas, nii MRELi kui ka TLACi veerus sama.

Selles võetakse arvesse üleminekusätete mõju omavahenditele ja kõlblikele kohustustele, koguriskipositsiooni ning nõudeid endid. Arvesse ei võeta direktiivi 2013/36/EL artiklis 104b osutatud täiendavate omavahendite suunist ega kõnealuse direktiivi artikli 128 esimese lõigu punktis 6 sätestatud kombineeritud puhvri nõuet.

0410

Kombineeritud puhvri nõue (%)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 128 esimese lõigu punkt 6

Kombineeritud puhvri nõuet väljendatakse protsendina koguriskipositsioonist.

0420

millest kapitali säilitamise puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud kapitali säilitamise puhvri nõudega.

0430

millest vastutsüklilise puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud vastutsüklilise puhvri nõudega.

0440

millest süsteemse riski puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud süsteemse riski puhvri nõudega.

0450

millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud globaalse süsteemselt olulise ettevõtja või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri nõudega.

0460

Investeeringud muude ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

Selles reas ja ridades 0470–0490 kajastatavate positsioonide kindlaksmääramisel võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artiklis 72h sätestatud põhimõtteid (pikad netopositsioonid, aluspositsioonide arvessevõtmise põhimõte).

0470

Investeeringud globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate emiteeritud kõlblike kohustuste instrumentide osaluste summa, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 2, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõigete 3–5 kohased instrumendid.

0480

Investeeringud muude süsteemselt oluliste ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

Muude süsteemselt oluliste ettevõtjate emiteeritud kõlblike kohustuste instrumentide osaluste summa, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 2.

Investeeringuid selliste muude süsteemselt oluliste ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse, kes on samal ajal globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad, ei kajastata selles reas, vaid üksnes reas 0470.

0490

Investeeringud muude ettevõtjate allutatud kõlblikesse kohustustesse

Muude ettevõtjate (kes ei ole globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad ega muud süsteemselt olulised ettevõtjad) emiteeritud kõlblike kohustuste instrumentide osaluste summa, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 2.

0500

Väljajäetud kohustused

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõige 2.

2.2.   M 03.00 – sisemine MREL ja sisemine TLAC (ILAC)

2.2.1.   Üldised märkused

9.

Vormis M 03.00 esitatakse omavahendid ja kõlblikud kohustused seoses järgmiste nõuetega:

a)

omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue, mis esitatakse sellistele üksustele, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid, nagu on sätestatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 45f (sisemine MREL); ning

b)

kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue, mida kohaldatakse kolmanda riigi globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate oluliste tütarettevõtjate suhtes vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92b (sisemine TLAC).

10.

Sisemise MRELi kohta käiva veeru täidavad üksused, kelle suhtes kohaldatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklitele 45 ja 45f. Globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude (TLAC) kohta käivad kirjed esitavad ainult need üksused, kes on kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõuet.

2.2.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Sisemine MREL

Direktiivi 2014/59/EL artiklid 45 ja 45f.

0020

Sisemine TLAC

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 92b.


Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Kohaldamise tase

Kui üksuse suhtes kohaldatakse sisemist MRELi ja, kui asjakohane, sisemist TLACi individuaalsel alusel, märgib ta lahtrisse „individuaalne“.

Kui üksuse suhtes kohaldatakse sisemist MRELi ja, kui asjakohane, sisemist TLACi konsolideeritud alusel, märgib ta lahtrisse „konsolideeritud“.

0100–0110

Koguriskipositsioon ja koguriskipositsiooni näitaja

0100

Koguriskipositsioon (TREA)

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punkt a ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõige 3.

Selles reas kajastatav koguriskipositsioon on koguriskipositsioon, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõuete täitmise alus, nagu on asjakohane.

0110

Koguriskipositsiooni näitaja

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punkt b, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 4 ja artikkel 429a.

Selles reas kajastatav koguriskipositsiooni näitaja on koguriskipositsiooni näitaja, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõuete täitmise alus, nagu on asjakohane.

0200–0270

Kõlblikud omavahendid ja kõlblikud kohustused

0200

Kõlblikud omavahendid ja kõlblikud kohustused

Sisemine MREL

Selliste kõlblike omavahendite, kõlblike kohustuste ja garantiide summa, mida on lubatud arvesse võtta sisemise MRELi kohaldamisel vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikele 2, võttes vajaduse korral arvesse ka kõnealuse direktiivi artikli 89 lõike 2 neljandat lõiku.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

Selles reas kajastatav summa on summa pärast direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 6 osutatud delegeeritud määruses sätestatud meetodi kohaselt tehtud mahaarvamisi või samaväärseid mahaarvamisi.

Sisemine TLAC

Kõlblikud omavahendid ja kõlblikud kohustused, mida on lubatud arvesse võtta sisemise TLACi kohaldamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b lõigetele 2 ja 3.

0210

Kõlblikud omavahendid

Esimese taseme põhiomavahendite, kõlblike täiendavate esimese taseme omavahendite ja kõlblike teise taseme omavahendite summa

MRELi puhul kajastatakse selles reas ning ridades 0230 ja 0240 direktiivi 2014/59/EL artikli 89 lõike 2 neljandas lõigus osutatud instrumendid, kui kõnealust lõiget kohaldatakse. Kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid hõlmatakse selles reas ning ridades 0230 ja 0240 üksnes juhul, kui need vastavad kõnealuse direktiivi artikli 55 nõuetele.

0220

Esimese taseme põhiomavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 50.

0230

Kõlblikud täiendavad esimese taseme omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 61

Sisemine MREL

Instrumente võetakse arvesse ainult juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 2 punkti b alapunktis ii osutatud kriteeriumidele.

Sisemine TLAC

Instrumente võetakse arvesse ainult juhul, kui need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

0240

Kõlblikud teise taseme omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 71

Sisemine MREL

Instrumente võetakse arvesse ainult juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 2 punkti b alapunktis ii sätestatud kriteeriumidele.

Sisemine TLAC

Instrumente võetakse arvesse ainult juhul, kui need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

0250

Kõlblikud kohustused ja garantiid

0260

Kõlblikud kohustused (v.a garantiid)

Sisemine MREL

Kõlblikud kohustused, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 2 punktis a sätestatud tingimustele ja mille puhul võetakse vajaduse korral arvesse ka kõnealuse direktiivi artikli 89 lõike 2 neljandat lõiku.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

Sisemine TLAC

Kõlblike kohustuste summa arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 72k, kui need kohustused vastavad kõnealuse määruse artikli 92b lõikes 3 sätestatud tingimustele.

0270

Kriisilahendussubjekti antud ja kriisilahendusasutuse lubatud garantiid

Kui tütarettevõtja kriisilahendusasutus lubab aruandval üksusel täita sisemise MRELi garantiidega, esitatakse selliste garantiide summa, mille on andnud kriisilahendussubjekt ja mis vastavad kõigile direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 5 sätestatud tingimustele.

0280

Memokirje: garantii kollateraliseeritud osa

Real 0270 kajastatava garantii osa, mis on tagatud direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 5 punktis c osutatud finantstagatiskokkuleppe kaudu.

0290

(–) Mahaarvamised või samaväärsed summad

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 6 osutatud delegeeritud määruses sätestatud meetodi kohaselt tehtud mahaarvamised või samaväärsed mahaarvamised. See rida täidetakse vaid siis, kui hakatakse kohaldama delegeeritud määrust.

0400–0440

Kõlblike omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarvud

0400

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

Aruandva üksuse kõlblike omavahendite, kõlblike kohustuste ja lubatud garantiide summad, mida võetakse arvesse vastavalt sisemise MRELi või sisemise TLACi kohaldamisel, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

0410

millest lubatud garantiid

See summa aruandva üksuse kõlblike omavahendite, kõlblike kohustuste ja lubatud garantiide summast, mille moodustavad kriisilahendussubjekti antud garantiid, mida kriisilahendusasutus tunnustab kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikega 5 ja mida võetakse arvesse sisemise MRELi kohaldamisel, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

0420

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Aruandva üksuse kõlblike omavahendite ja kõlblike kohustuste summad, mida võetakse arvesse vastavalt sisemise MRELi või sisemise TLACi kohaldamisel, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt kõnealuse määruse artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

0430

millest lubatud garantiid

See summa aruandva üksuse kõlblike omavahendite ja kõlblike kohustuste summast, mille moodustavad kriisilahendussubjekti antud garantiid, mida kriisilahendusasutus tunnustab kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikega 5 ja mida võetakse arvesse sisemise MRELi arvutamisel, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

0440

Esimese taseme põhiomavahendid (%), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist

Esimese taseme põhiomavahendite summa, mis võrdub nulliga või on positiivne ja mis on kättesaadav pärast direktiivi 2013/36/EL artikli 141a lõike 1 punktides a, b ja c osutatud kõigi nõuete täitmist ning mis on suurem järgmistest:

a)

kui asjakohane, siis sisemise TLACi nõue vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92b, kui see on arvutatud kõnealuse määruse artikli 92b lõike 1 kohaselt 90 protsendina kõnealuse määruse artikli 92a lõike 1 punktis a sätestatud nõudest;

b)

sisemise MRELi nõue vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45f, kui see on arvutatud vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 45 lõike 2 punktile a.

Kättesaadavaid esimese taseme põhiomavahendeid väljendatakse protsendina koguriskipositsioonist, mis on kajastatud real 0100.

Esitatud summa peab olema mõlemas, nii sisemise MRELi kui ka sisemise TLACi veerus sama.

Selles võetakse arvesse üleminekusätete mõju omavahenditele ja kõlblikele kohustustele, koguriskipositsiooni ning nõudeid endid. Arvesse ei võeta direktiivi 2013/36/EL artiklis 104b osutatud täiendavate omavahendite suunist ega kõnealuse direktiivi artikli 128 esimese lõigu punktis 6 sätestatud kombineeritud puhvri nõuet.

0500–0550

Memokirjed

0500

Kombineeritud puhvri nõue (%)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 128 esimese lõigu punkt 6

Kombineeritud puhvri nõuet väljendatakse protsendina koguriskipositsioonist.

0510

millest kapitali säilitamise puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud kapitali säilitamise puhvri nõudega.

0520

millest vastutsüklilise puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud vastutsüklilise puhvri nõudega.

0530

millest süsteemse riski puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud süsteemse riski puhvri nõudega.

0540

millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud globaalse süsteemselt olulise ettevõtja või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri nõudega.

0550–0600

Muud teisendatavad kohustused

Üksused, kellel on kõnealuse teabe esitamise kuupäeval omavahendeid ja kõlblikke kohustusi vähemalt 150 % direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõikes 1 sätestatud nõude summast, vabastatakse kohustusest esitada teavet ridades 0550–0600. Sellised üksused võivad otsustada esitada kõnealuse teabe selles vormis vabatahtlikult.

0550

Muud teisendatavad kohustused

Selliste direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71 määratletud teisendatavate kohustuste summa, mis ei ole kõlblikud kõnealuse direktiivi artiklite 45 ja 45f nõuete täitmiseks.

0560

millest kolmanda riigi õigusega reguleeritavad

Selliste muude teisendatavate kohustuste summa, mida reguleeritakse kolmanda riigi õigusega, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 55.

0570

millest direktiivi 2014/59/EL artiklis 55 osutatud allahindamise ja konverteerimise klauslit hõlmavad

Selliste muude teisendatavate kohustuste summa, mida reguleeritakse kolmanda riigi õigusega ning mis hõlmavad allahindamise ja konverteerimise klauslit, nagu on osutatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 55.

0580–0600

Muude teisendatavate kohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi

0580

Järelejäänud tähtaeg < 1 aasta

0590

Järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta ja < 2 aastat

0600

Järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0610

Väljajäetud kohustused

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõige 2.

2.3.   M 04.00 – kõlblike kohustuste rahastamisstruktuur (LIAB-MREL)

2.3.1.   Üldised märkused

11.

Selles vormis tuleb esitada selliste üksuste kõlblike kohustuste rahastamisstruktuuri teave, kelle suhtes kohaldatakse MRELi. Kõlblikud kohustused jaotatakse kohustuse liigi ja tähtaja alusel.

12.

Üksused esitavad selles vormis andmed üksnes selliste kohustuste kohta, mis vastavad direktiivis 2014/59/EL sätestatud omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele (MREL/sisemine MREL).

13.

Kui aruandev üksus on kriisilahendussubjekt, esitatakse kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71a määratletud tähenduses. Kolmanda riigi õigusega reguleeritavate kõlblike kohustuste puhul võetakse arvesse ainult neid kohustusi, mis vastavad kõnealuse direktiivi artikli 55 nõuetele.

14.

Kui aruandev üksus ei ole kriisilahendussubjekt, esitab ta käesolevas vormis direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 2 punktis a osutatud kõlblike kohustuste andmed, võttes vajaduse korral arvesse ka kõnealuse direktiivi artikli 89 lõike 2 neljandat lõiku. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab kõnealuse direktiivi artikli 55 nõuetele.

15.

Kohustuste liigiline jaotus põhineb samadel kohustuste liikidel, mida kasutatakse kriisilahenduskavaga seotud aruandluses kooskõlas määrusega (EL) 2018/1624. Eri liiki kohustuste määratlemiseks on esitatud viited kõnealusele määrusele.

16.

Kui nõutav on tähtajapõhine jaotus, käsitatakse järelejäänud tähtajana aega kuni lepingulise tähtajani või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72c lõike 2 või 3 tingimuste kohaselt varaseima võimaliku kuupäevani, mil optsiooni saab kasutada. Põhisumma vahemaksete puhul jagatakse põhisumma vastavatesse tähtajavahemikesse. Kui see on asjakohane, käsitletakse tähtaega põhisumma ja kogunenud intressi puhul eraldi.

2.3.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0100

KÕLBLIKUD KOHUSTUSED

0200

Hoiused, tagamata ja mitte-eelistatud ≥ 1 aasta

Määruse (EL) 2018/1624 I lisa vormi Z 02.00 reale 0320 vastava määratluse kohased tagamata ja mitte-eelistatud hoiused, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0210

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0220

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0230

millest tütarettevõtjate emiteeritud

0300

Kollateraliseerimata tagatud kohustused ≥ 1 aasta

Määruse (EL) 2018/1624 I lisa vormi Z 02.00 reale 0340 vastava määratluse kohased kollateraliseerimata tagatud kohustused, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0310

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0320

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0330

millest tütarettevõtjate emiteeritud

0400

Struktureeritud väärtpaberid ≥ 1 aasta

Määruse (EL) 2018/1624 I lisa vormi Z 02.00 reale 0350 vastava määratluse kohased struktureeritud väärtpaberid, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0410

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0420

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0430

millest tütarettevõtjate emiteeritud

0500

Kõrgema nõudeõiguse järgu tagatiseta kohustused ≥ 1 aasta

Määruse (EL) 2018/1624 I lisa vormi Z 02.00 reale 0360 vastava määratluse kohased kõrgema nõudeõiguse järgu tagatiseta kohustused, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0510

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0520

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0530

millest tütarettevõtjate emiteeritud

0600

Kõrgema nõudeõiguse järguga mitte-eelistatud kohustused ≥ 1 aasta

Määruse (EL) 2018/1624 I lisa vormi Z 02.00 reale 0365 vastava määratluse kohased kõrgema nõudeõiguse järgu mitte-eelistatud kohustused, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0610

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0620

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0630

millest tütarettevõtjate emiteeritud

0700

Allutatud kohustused (mida ei käsitata omavahenditena) ≥ 1 aasta

Määruse (EL) 2018/1624 I lisa vormi Z 02.00 reale 0370 vastava määratluse kohased allutatud kohustused, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0710

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0720

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0730

millest tütarettevõtjate emiteeritud

0800

Muud MRELi kohaldamisel kõlblikud kohustused ≥ 1 aasta

Mis tahes muu instrument, mis on kõlblik direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel.

0810

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 1 aasta < 2 aastat

0820

millest järelejäänud tähtaeg ≥ 2 aastat

0830

millest tütarettevõtjate emiteeritud

3.   Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk

17.

Vormides M 05.00 ja M 06.00 kajastatakse kõlblike kohustustega seotud nõuete rahuldamisjärk võlausaldajate hierarhias. Mõlema vormi andmed esitatakse alati individuaalsel tasandil.

18.

Üksuste puhul, kes ise ei ole kriisilahendussubjektid, jaotatakse igale järgule vastav summa täiendavalt summadeks, mis võlgnetakse kriisilahendussubjektile, ja muudeks summadeks, mida ei võlgneta kriisilahendussubjektile, kui see on asjakohane.

19.

Järgud esitatakse kõige madalamast järgust kõrgema suunas. Järkude ridu lisatakse, kuni kõrgeima nõuete rahuldamisjärguga kõlblik instrument ja kõik sellega samasse (pari passu) nõuete rahuldamisjärku kuuluvad kohustused on esitatud.

3.1.   M 05.00 – võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk (üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt)

3.1.1.   Üldised märkused

20.

Üksused, kes on kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b nõuet, esitavad selles vormis sisemise MRELi kohaldamisel hõlmatavad omavahendid ja kõlblikud kohustused ning muud teisendatavad kohustused. Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohaldamisalast välja jäävad kohustused võetakse arvesse niivõrd, kuivõrd need kuuluvad samasse (pari passu) või madalamasse nõuete rahuldamisjärku kui sisemise MRELi kohaldamisel hõlmatud kõlblike kohustuste summasse arvatud instrumendid.

21.

Üksused, kes pole kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõuet, kuid kes on kohustatud täitma direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõuet kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45f, esitavad selles vormis omavahendid ja kohustused, mis on kõlblikud sisemise MRELi kohaldamisel, ning muud teisendatavad kohustused. Erandina sellest võivad üksused otsustada esitada samas ulatuses omavahendid ja kohustused, nagu on sätestatud eespool punktis 20.

22.

Üksused, kellel on kõnealuse teabe esitamise kuupäeval omavahendeid ja kõlblikke kohustusi vähemalt 150 % direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõikes 1 sätestatud nõude summast, vabastatakse kohustusest esitada teavet muude teisendatavate kohustuste kohta. Sellised üksused võivad esitada selles vormis teabe muude teisendatavate kohustuste kohta vabatahtlikult.

23.

Veergude 0010 ja 0020 kombinatsioon on rea tunnus, mis on vormi kõigi ridade puhul kordumatu.

3.1.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Esitada tuleb aruandva üksuse maksejõuetusmenetluse võlausaldajate hierarhia nõuete rahuldamisjärgu number, alustades madalaimast nõuete rahuldamisjärgust.

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärk peab olema üks kõnealuse jurisdiktsiooni kriisilahendusasutuse avaldatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkudest.

0020

Võlausaldaja liik

Võlausaldaja liik on üks järgmistest:

„Kriisilahendussubjekt“

See kirje valitakse selliste summade kajastamiseks, mis on otseselt või kaudselt omandiahelas olevate üksuste kaudu kriisilahendussubjekti omanduses, kui see on asjakohane.

„Muud üksused kui kriisilahendussubjektid“

See kirje valitakse selliste summade kajastamiseks, mis on teiste võlausaldajate omanduses, kui see on asjakohane.

0030

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus

Kirjeldus, mis on esitatud asjaomase jurisdiktsiooni kriisilahendusasutuse avaldatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude loendis, kui sellist kirjeldust sisaldav standardloend on kättesaadav. Muul juhul krediidiasutuse või investeerimisühingu enda sõnastatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus, milles on märgitud vähemalt asjaomase nõuete rahuldamisjärgu peamine instrumendiliik.

0040

Kohustused ja omavahendid

Esitada tuleb omavahendite, kõlblike kohustuste ja, kui asjakohane, muude teisendatavate kohustuste summa, mis on määratud veerus 0010 osutatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku.

Kui asjakohane, hõlmatakse selles veerus ka kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohaldamisalast välja jäävad kohustused niivõrd, kuivõrd need kuuluvad madalamasse või samasse pari passu nõuete rahuldamisjärku kui omavahendid ja kõlblikud kohustused.

Punkti 21 esimeses lauses osutatud üksuste puhul jäetakse see veerg tühjaks, välja arvatud juhul, kui need üksused otsustavad kohaldada punkti 21 viimases lauses sätestatud erandit.

0050

millest välja jäetud kohustused

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 2 või direktiivi 2014/59/EL artikli 44 lõike 2 kohaselt välja jäetud kohustuste summa. Kui kriisilahendusasutus otsustas jätta kohustused välja vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 44 lõikele 3, kajastatakse selles reas ka neid väljajäetud kohustusi.

Punkti 21 esimeses lauses osutatud üksuste puhul jäetakse see veerg tühjaks, välja arvatud juhul, kui need üksused otsustavad kohaldada punkti 21 viimases lauses sätestatud erandit.

0060

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

Esitada tuleb summa, mis saadakse, kui veerus 0040 kajastatud kohustuste ja omavahendite summat vähendatakse veerus 0050 kajastatud väljajäetud kohustuste summa võrra.

0070

millest omavahendid ja kõlblikud kohustused sisemise MRELi kohaldamisel

Esitatakse nende omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse sisemise MRELi kohaldamisel vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikele 2.

0080–0110

millest järelejäänud tähtajaga

Veerus 0070 esitatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse sisemise MRELi kohaldamisel, jaotatakse eri instrumentide ja kirjete järelejäänud tähtaja alusel. Tähtajatuid instrumente ja kirjeid selles jaotuses arvesse ei võeta, vaid kajastatakse eraldi veerus 0120.

0080

≥ 1 aasta < 2 aastat

0090

≥ 2 aastat < 5 aastat

0100

≥ 5 aastat < 10 aastat

0110

≥ 10 aastat

0120

millest tähtajatud väärtpaberid

3.2.   M 06.00 – võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk (kriisilahendussubjekt) (JÄRK)

3.2.1.   Üldised märkused

24.

Üksused, kes on kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõuet, esitavad selles vormis omavahendid, kõlblikud kohustused MRELi kohaldamisel ning muud teisendatavad kohustused. Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohaldamisalast välja jäävad kohustused võetakse arvesse niivõrd, kuivõrd need kuuluvad samasse (pari passu) või madalamasse nõuete rahuldamisjärku kui MRELi kohaldamisel hõlmatud kõlblike kohustuste summasse arvatud instrumendid.

25.

Üksused, kes pole kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a sätestatud nõuet, kuid kes on kohustatud täitma direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõuet kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e, esitavad selles vormis omavahendid ja kõlblikud kohustused MRELi kohaldamisel, samuti muud teisendatavad kohustused. Kõnealused üksused võivad otsustada esitada samas ulatuses omavahendid ja kohustused, nagu on sätestatud eespool punktis 24.

26.

Üksused, kellel on kõnealuse teabe esitamise kuupäeval omavahendeid ja kõlblikke kohustusi vähemalt 150 % direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõikes 1 sätestatud nõude summast, vabastatakse kohustusest esitada teavet muude teisendatavate kohustuste kohta. Sellised üksused võivad esitada selles vormis teabe muude teisendatavate kohustuste kohta vabatahtlikult.

3.2.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Vt juhiseid vormi M 05.00 veeru 0010 kohta

Selles veerus on rea tunnus, mis on vormi kõigi ridade puhul kordumatu.

0020

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus

Vt juhiseid vormi M 05.00 veeru 0030 kohta

0030

Kohustused ja omavahendid

Esitada tuleb omavahendite, kõlblike kohustuste ja, kus asjakohane, muude teisendatavate kohustuste summa, mis on määratud veerus 0010 osutatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku.

Kui asjakohane, hõlmatakse selles veerus ka kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohaldamisalast välja jäävad kohustused niivõrd, kuivõrd need kuuluvad madalamasse või samasse pari passu nõuete rahuldamisjärku kui kõlblikud kohustused.

Punkti 25 esimeses lauses osutatud üksuste puhul jäetakse see veerg tühjaks, välja arvatud juhul, kui need üksused otsustavad kohaldada punkti 25 viimases lauses sätestatud erandit.

0040

millest välja jäetud kohustused

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 2 või direktiivi 2014/59/EL artikli 44 lõike 2 kohaselt välja jäetud kohustuste summa.

Punkti 25 esimeses lauses osutatud üksuste puhul jäetakse see veerg tühjaks, välja arvatud juhul, kui need üksused otsustavad kohaldada punkti 25 teises lauses sätestatud erandit.

0050

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

Esitada tuleb summa, mis saadakse, kui veerus 0030 kajastatud kohustuste ja omavahendite summat vähendatakse veerus 0040 kajastatud väljajäetud kohustuste summa võrra.

0060

millest omavahendid ja kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud MRELi täitmiseks

Selliste omavahendite ja kohustuste summa, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 nõuete täitmiseks kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e.

0070–0100

millest järelejäänud tähtajaga

Veerus 0060 esitatud selliste omavahendite ja kohustuste summa, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 nõude täitmiseks kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e, jaotatakse eri instrumentide ja kirjete järelejäänud tähtaja alusel. Tähtajatuid instrumente ja kirjeid selles jaotuses arvesse ei võeta, vaid need kajastatakse eraldi veerus 0110.

0070

≥ 1 aasta < 2 aastat

0080

≥ 2 aastat < 5 aastat

0090

≥ 5 aastat < 10 aastat

0100

≥ 10 aastat

0110

millest tähtajatud väärtpaberid

4.   M 07.00 – kolmanda riigi õigusega reguleeritud instrumendid (MTCI)

4.1.   Üldised märkused

27.

Vormis M 07.00 esitatakse MRELi kohaldamisel omavahendite ja kõlblike kohustustena kvalifitseeruvate instrumentide jaotus lepingute kaupa. Vormis kajastatakse ainult neid instrumente, mille suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust.

28.

Seoses kõlblike kohustustega, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele, esitavad üksused ainult nende väärtpaberite andmed, mis on vahetatavad ja vabalt kaubeldavad finantsinstrumendid, jättes välja laenud ja hoiused.

29.

Instrumentide puhul, mis kvalifitseeruvad osaliselt kahe erineva omavahendite või kõlblike kohustuste liigi alla, kajastatakse instrumenti kaks korda, et kajastada eri kapitaliliikide hulka määratud summasid eraldi.

30.

Veergude 0020 (emiteeriva üksuse kood), 0040 (lepingu tunnus) ja 0070 (omavahendite või kõlblike kohustuste liik) kombinatsioon moodustab rea tunnuse, mis peab olema vormi iga rea puhul kordumatu.

4.2.   Juhised konkreetsete kirjete kohta

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

0010–0030

Emiteerinud üksus

Kui teave esitatakse seoses kriisilahendusaluse grupiga, märgitakse asjaomase instrumendi emiteerinud konsolideerimisgrupi üksus. Kui teave esitatakse seoses üksiku kriisilahendussubjektiga, on emiteeriv üksus aruandev üksus ise.

0010

Nimi

Selle üksuse nimi, kes emiteeris omavahendite või kõlblike kohustuste instrumendi

0020

Kood

Selle üksuse kood, kes emiteeris omavahendite või kõlblike kohustuste instrumendi.

Kood kui osa rea tunnusest peab olema iga aruandes kajastatava üksuse puhul kordumatu. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute korral peab kood olema LEI-kood. Teiste üksuste korral tuleb esitada kas LEI-kood või selle puudumisel riiklik kood. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada ühtmoodi kõikidel vormidel. Koodil peab alati olema väärtus.

0030

Koodi liik

Krediidiasutused ja investeerimisühingud märgivad ära, kas veerus 0020 esitatud kood on LEI-kood või muu kood. Koodi liik tuleb esitada alati.

0040

Lepingu tunnus

Esitada tuleb instrumendi lepingu tunnuskood, näiteks CUSIP, ISIN või Bloombergi tunnuskood suunatud pakkumise puhul.

See kirje on rea tunnuse osa.

0050

Kohaldatav õigus (kolmas riik)

Märkida tuleb kolmas riik (muud riigid kui EMP riigid), mille õigust kohaldatakse lepingu või selle osade suhtes.

0060

Allahindamise ja konverteerimise õiguse lepinguline tunnustamine

Märkida tuleb, kas leping sisaldab lepingutingimusi, millele on osutatud direktiivi 2014/59/EL artikli 55 lõikes 1, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 52 lõike 1 punktides p ja q ning artikli 63 punktides n ja o.

0070–0080

Regulatiivne käsitlemine

0070

Omavahendite või kõlblike kohustuste liik

Omavahendite või kõlblike kohustuste liik, mille alla instrument aruandekuupäeval kvalifitseerub. Arvesse võetakse instrumentide kõlblikkust käsitlevaid üleminekusätteid. Instrumendid, mis kvalifitseeruvad mitme kapitaliliigi alla, esitatakse kohaldatava kapitaliliigi kohta ühe korra.

Omavahendite või kõlblike kohustuste liik on üks järgmistest:

esimese taseme põhiomavahendid;

täiendavad esimese taseme omavahendid;

teise taseme omavahendid;

Kõlblikud kohustused

0080

Instrumendi liik

Märkida tuleb instrumendi liik olenevalt kohaldatavast õigusest, mille alusel see on emiteeritud.

Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide puhul valitakse instrumendi liik esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide loetelust, mille on avaldanud EBA määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõike 3 kohaselt.

Muude omavahendite kui esimese taseme põhiomavahendite ja kõlblike kohustuste puhul valitakse instrumendi liik EBA, pädevate asutuste või kriisilahendusasutuste avaldatud vastavate instrumentide loetelust, kui selline loetelu on kättesaadav. Kui loetelud pole kättesaadavad, täpsustab aruandev üksus instrumentide liigi ise.

0090

Summa

Omavahenditeks või kõlblikeks kohustusteks arvatava summa kajastamisel võetakse arvesse aruande taset, kui instrumendid hõlmatakse mitmel tasandil. Esitama peab aruandekuupäeval asjakohase summa, võttes arvesse üleminekusätete mõju.

0100–0110

Nõuete rahuldamisjärk tavalises maksejõuetusmenetluses

Märkida tuleb instrumendiga seotud nõuete rahuldamisjärk tavapärases maksejõuetusmenetluses.

See koosneb selle riigi kahetähelisest ISO koodist, mille õigust (liikmesriigi õigus) kohaldatakse lepingu järgu suhtes (veerg 0100), ja asjaomase maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgu numbrist (veerg 0110).

Asjaomane maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärk määratakse kindlaks kriisilahendusasutuse või muude asutuste avaldatud maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude loetelu alusel, kui selline standardne loetelu on kättesaadav.

0120

Tähtaeg

Instrumendi tähtaega kajastatakse järgmises vormingus: pp.kk.aaaa. Tähtajatute instrumentide puhul jäetakse lahter tühjaks.

0130

(Esimene) tagasiostuõiguse kuupäev

Kui emitendil on tagasiostuõigus, esitatakse esimene kuupäev, mil tagasiostuõigust saab kasutada.

Kui esimene tagasiostuõiguse kuupäev on varasem kui aruandekuupäev, esitatakse see kuupäev, kui tagasiostuõigus on endiselt kasutatav. Kui see ei ole enam kasutatav, esitatakse järgmine kuupäev, mil tagasiostuõigust saab kasutada.

Kui emitendi tagasiostuõiguse kasutamise kuupäeva pole määratud või kui tagasiostuõigus tekib seoses kindlate sündmustega, esitatakse konservatiivselt hinnatud tõenäoline tagasiostuõiguse kuupäev.

Käesoleva veeru kohaldamisel ei võeta arvesse regulatiivseid ega maksualaseid tagasioste.

0140

Regulatiivne tagasiost (jah/ei)

Siin märgitakse, kas emitendil on tagasiostuõigus, mida saab kasutada regulatiivse sündmuse korral, mis mõjutab lepingu vastavust omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni 23. oktoobri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1624, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra ning standardvormide ja -mallidega, mida kasutatakse teabe esitamiseks eesmärgiga koostada kriisilahenduskavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/59/EL, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1066 (ELT L 277, 7.11.2018, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).


III LISA

I osa. Ühtne andmepunktide mudel

Kõik I ja II lisas sätestatud andmekirjed muudetakse ühtseks andmepunktide mudeliks, millest saab krediidiasutuste ja investeerimisühingute, pädevate asutuste ning kriisilahendusasutuste ühtsete IT-süsteemide alus.

Ühtne andmepunktide mudel peab vastama järgmistele kriteeriumidele:

a)

sellega tagatakse kõigi I lisas sätestatud andmekirjete struktureeritud esitus;

b)

sellega määratletakse kõik I ja II lisas sätestatud ärikontseptsioonid;

c)

sellega esitatakse andmesõnastik, milles määratletakse tabelite, ordinaatide, telgede, valdkondade, mõõtmete ja liikmete nimetused;

d)

sellega esitatakse parameetrid, millega määratakse kindlaks andmepunktide omadused või summa;

e)

sellega esitatakse andmepunkti määratlused, mida väljendatakse selliste omaduste kogumina, mis määratlevad kontseptsiooni üheselt;

f)

see peab hõlmama terviklikku asjakohast tehnilist kirjeldust, mida on vaja selleks, et arendada ühtseid järelevalveandmeid tagavaid IT-aruandluslahendusi.

II osa. Valideerimiseeskirjad

I ja II lisas sätestatud andmekirjete suhtes kohaldatakse valideerimiseeskirju, et tagada andmete kvaliteet ja ühtsus.

Valideerimiseeskirjad peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:

a)

nendega määratletakse loogiline seos asjakohaste andmepunktide vahel;

b)

nendega hõlmatakse filtrid ja eeltingimused, mis määravad kindlaks andmekogumid, mille suhtes valideerimiseeskirja kohaldatakse;

c)

nende alusel kontrollitakse esitatud andmete ühtsust;

d)

nende alusel kontrollitakse esitatud andmete täpsust;

e)

nendega määratakse kindlaks vaikeväärtused, mida kohaldatakse juhul, kui asjakohast teavet ei ole esitatud.


IV LISA

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude standarditud esitusviis

Riiklik nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Liikmesriik:

Rahuldamisjärk  (1)

Nimi

Kirjeldus

Õiguslik alus

Märkused

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Järjestus algab kõige madalama nõuete rahuldamisjärguga instrumentidest ja kirjetest. Kui jurisdiktsioonis on vähem kui 20 eri maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku, jäetakse puuduvatele järkudele vastavad read tühjaks


V LISA

OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUET (MREL) / KOGU KAHJUMIKATMISVÕIMET (TLAC) KÄSITLEVA TEABE AVALIKUSTAMINE – VORMID

Vormi kood

Vormi nimi

EL KM2

Põhinäitajad – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

EL TLAC1

Koostis – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

EU iLAC

Sisemine kahjumikatmisvõime: sisemine MREL ja, kui asjakohane, kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

EU TLAC2

Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt

EU TLAC3

Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt

EU KM2: Põhinäitajad – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

 

a

b

c

d

e

f

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

Globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Omavahendid ja kõlblikud kohustused, suhtarvud ja koostis

1

Omavahendid ja kõlblikud kohustused

 

 

 

 

 

 

EU-1a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

 

 

 

 

2

Kriisilahendusaluse grupi koguriskipositsioon

 

 

 

 

 

 

3

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

 

 

 

 

 

 

EU-3a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

 

 

 

 

4

Kriisilahendusaluse grupi koguriskipositsiooni näitaja

 

 

 

 

 

 

5

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

 

 

 

 

 

 

EU-5a

millest omavahendid või allutatud kohustused

 

 

 

 

 

 

6a

Kas kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 4 sätestatud allutatuse erandit? (5 % erand)

 

 

 

 

 

 

6b

Lubatud allutamata kõlblike kohustuste instrumentide kogusumma, kui kohaldatakse allutatuse määramise kaalutlusõigust vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikele 3 (kuni 3,5 % erand)

 

 

 

 

 

 

6c

kui kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikega 3 kohaldatakse ülempiiriga allutatuse erandit, siis selliste emiteeritud rahaliste vahendite summa, mis kuuluvad väljajäetud kohustustega samasse nõudeõiguse järku ja mis hõlmatakse reas 1, jagatuna selliste rahaliste vahendite summaga, mis kuuluvad väljajäetud kohustustega samasse nõudeõiguse järku ja mis hõlmataks reas 1, kui ülempiiri ei kohaldataks (%)

 

 

 

 

 

 

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

EU-7

MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist

 

 

 

 

 

 

EU-8

millest omavahendite või allutatud kohustustega täidetav

 

 

 

 

 

 

EU-9

MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast

 

 

 

 

 

 

EU-10

millest omavahendite või allutatud kohustustega täidetav

 

 

 

 

 

 

EU TLAC1 – koosseis – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

 

a

b

c

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

Globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC)

Memokirje: summad, mis on kõlblikud MRELi (kuid mitte TLACi) kohaldamisel

Omavahendid ja kõlblikud kohustused ning korrigeerimised

1

Esimese taseme põhiomavahendid

 

 

 

2

Täiendavad esimese taseme omavahendid

 

 

 

3

ELis: tühi

 

 

 

4

ELis: tühi

 

 

 

5

ELis: tühi

 

 

 

6

Teise taseme omavahendid

 

 

 

7

ELis: tühi

 

 

 

8

ELis: tühi

 

 

 

11

Omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel

 

 

 

Omavahendid ja kõlblikud kohustused: mitteregulatiivsed kapitalielemendid

12

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud ja mis on allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

 

 

 

EU-12a

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille on emiteerinud muud kriisilahendusaluse grupi üksused ja mis on allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

 

 

 

EU-12b

Kõlblike kohustuste instrumendid, mis on allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (allutatud; mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid)

 

 

 

EU-12c

Teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta, sellises ulatuses, kuivõrd need ei kvalifitseeru teise taseme omavahendite kirjeteks

 

 

 

13

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid; enne ülempiiri kohaldamist)

 

 

 

EU-13a

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (enne ülempiiri kohaldamist)

 

 

 

14

Allutamata kõlblike kohustuste instrumentide summa, kui asjakohane, pärast kapitalinõuete määruse artikli 72b lõike 3 kohaldamist

 

 

 

15

ELis: tühi

 

 

 

16

ELis: tühi

 

 

 

17

Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi

 

 

 

EU-17a

millest allutatud kohustuste kirjed

 

 

 

Omavahendid ja kõlblikud kohustused: mitteregulatiivsete kapitalielementide korrigeerimised

18

Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi

 

 

 

19

(Kriisilahendusaluste gruppide vaheline riskipositsioonide mahaarvamine mitme isiku suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise korral)

 

 

 

20

(Muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse tehtud investeeringute mahaarvamine)

 

 

 

21

ELis: tühi

 

 

 

22

Omavahendid ja kõlblikud kohustused pärast korrigeerimisi

 

 

 

EU-22a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

 

Kriisilahendusaluse grupi riskiga kaalutud varade summa ja finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja

23

Koguriskipositsioon

 

 

 

24

Koguriskipositsiooni näitaja

 

 

 

Omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarv

25

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

 

 

 

EU-25a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

 

26

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

 

 

 

EU-26a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

 

 

 

27

Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina koguriskipositsioonist), mis on kättesaadavad pärast kriisilahendusaluse grupi nõuete täitmist

 

 

 

28

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue

 

 

 

29

millest kapitali säilitamise puhvri nõue

 

 

 

30

millest vastutsüklilise puhvri nõue

 

 

 

31

millest süsteemse riski puhvri nõue

 

 

 

EU-31a

millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

 

 

 

Memokirjed

EU-32

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustuste kogusumma

 

 

 

EU ILAC – sisemine kahjumikatmisvõime: sisemine MREL ja, kui asjakohane, kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

 

a

b

c

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (sisemine MREL)

Kolmanda riigi globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (sisemine TLAC)

Kvalitatiivne teave

Kohaldatav nõue ja kohaldamise tasand

EU-1

Kas üksuse suhtes kohaldatakse kolmanda riigi globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet? (JAH/EI)

 

 

 

EU-2

Kui EU-1 vastus on „jah“, siis kas nõuet kohaldatakse konsolideeritud või individuaalsel alusel? (K/I)

 

 

 

EU-2a

Kas üksuse suhtes kohaldatakse sisemist MRELi? (JAH/EI)

 

 

 

EU-2b

Kui EU-2a vastus on „jah“, siis kas nõuet kohaldatakse konsolideeritud või individuaalsel alusel? (K/I)

 

 

 

Omavahendid ja kõlblikud kohustused

EU-3

Esimese taseme põhiomavahendid

 

 

 

EU-4

Kõlblikud täiendavad esimese taseme omavahendid

 

 

 

EU-5

Kõlblikud teise taseme omavahendid

 

 

 

EU-6

Kõlblikud omavahendid

 

 

 

EU-7

Kõlblikud kohustused

 

 

 

EU-8

millest lubatud garantiid

 

 

 

EU-9a

(Korrigeerimised)

 

 

 

EU-9b

Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed pärast korrigeerimisi

 

 

 

Koguriskipositsioon ja koguriskipositsiooni näitaja

EU-10

Koguriskipositsioon

 

 

 

EU-11

Koguriskipositsiooni näitaja

 

 

 

Omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarv

EU-12

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

 

 

 

EU-13

millest lubatud garantiid

 

 

 

EU-14

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

 

 

 

EU-15

millest lubatud garantiid

 

 

 

EU-16

Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina koguriskipositsioonist), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist

 

 

 

EU-17

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue

 

 

 

Nõuded

EU-18

Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist

 

 

 

EU-19

millest see osa nõudest, mida võib täita garantiiga

 

 

 

EU-20

Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast

 

 

 

EU-21

millest see osa nõudest, mida võib täita garantiiga

 

 

 

Memokirjed

EU-22

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustuste kogusumma

 

 

 

EU TLAC2a: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt

 

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Veergude 1–n summa

1

1

2

2

n

n

(madalaim järk)

(madalaim järk)

 

 

 

(kõrgeim järk)

(kõrgeim järk)

Kriisilahendussubjekt

Muu

Kriisilahendussubjekt

Muu

Kriisilahendussubjekt

Muu

1

ELis: tühi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kohustused ja omavahendid

 

 

 

 

 

 

 

 

4

millest välja jäetud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Väljajäetud kohustusteta kohustuste ja omavahendite alamhulk, mille moodustavad omavahendid ja kõlblikud kohustused järgmise kohaldamisel: [valige asjakohane: sisemine MREL / sisemine TLAC]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

8

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

9

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

10

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

millest tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt

 

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Veergude 1–n summa

1

1

2

2

n

n

(madalaim järk)

(madalaim järk)

 

 

 

(kõrgeim järk)

(kõrgeim järk)

Kriisilahendussubjekt

Muu

Kriisilahendussubjekt

Muu

Kriisilahendussubjekt

Muu

1

ELis: tühi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ELis: tühi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ELis: tühi

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ELis: tühi

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Omavahendid ja kõlblikud kohustused sisemise MRELi kohaldamisel

 

 

 

 

 

 

 

 

7

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

8

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

9

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

10

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

millest tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt

 

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Veergude 1–n summa

1

2

n

(madalaim järk)

 

 

(kõrgeim järk)

1

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst)

 

 

 

 

 

2

Kohustused ja omavahendid

 

 

 

 

 

3

millest välja jäetud kohustused

 

 

 

 

 

4

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

 

 

 

 

 

5

Väljajäetud kohustusteta kohustuste ja omavahendite alamhulk, mille moodustavad omavahendid ja kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud, et täita järgmine: [valige asjakohane: MREL/TLAC]

 

 

 

 

 

6

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

 

 

 

 

7

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat

 

 

 

 

 

8

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat

 

 

 

 

 

9

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

10

millest tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

EU TLAC3b: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt

 

Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses

Veergude 1–n summa

1

2

n

(madalaim järk)

 

 

(kõrgeim järk)

1

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst)

 

 

 

 

 

2

ELis: tühi

 

 

 

 

 

3

ELis: tühi

 

 

 

 

 

4

ELis: tühi

 

 

 

 

 

5

Omavahendid ja kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud MRELi täitmiseks

 

 

 

 

 

6

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat

 

 

 

 

 

7

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat

 

 

 

 

 

8

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat

 

 

 

 

 

9

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 

10

millest tähtajatud väärtpaberid

 

 

 

 

 


VI LISA

Avalikustamisvorme käsitlevad juhised

1.   Üldjuhised: struktuur ja põhimõtted

1.1.   Struktuur

1.

Käesolev omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) täitmise ning kogu kahjumikatmisvõime (TLAC) avalikustamise raamistik hõlmab nelja vormide rühma:

a)

kriisilahendussubjektide ja kriisilahendusaluste gruppide MREL ja TLAC;

b)

muude kui kriisilahendussubjektide ja kolmandate riikide globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate oluliste tütarettevõtjate MREL ja TLAC;

c)

emiteerivate üksuste võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk.

2.

Iga vormi puhul on esitatud viited õigussätetele. Käesolev lisa sisaldab täiendavat üksikasjalikku teavet iga vormide kogumi aruandluse üldisemate aspektide kohta ja konkreetseid kirjeid käsitlevaid juhiseid.

1.2.   Lühendid

3.

Käesoleva määruse lisade kohaldamisel kasutatakse järgmisi lühendeid:

a)

lühendiga „MREL“ osutatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud tähenduses;

b)

lühendiga „TLAC“ (kogu kahjumikatmisvõime) osutatakse globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavatele omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuetele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a tähenduses;

c)

lühendiga „sisemine TLAC“ (sisemine kogu kahjumikatmisvõime) osutatakse kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavatele omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuetele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b tähenduses;

d)

lühendiga „sisemine MREL“ osutatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele, mida kohaldatakse üksuste suhtes, kes ise ei ole kriisilahendussubjektid, nagu on sätestatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 45f.

2.   EU KM2: põhinäitajad – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

4.

Üksused selgitavad vormile lisatavas selgituses kõiki olulisi erinevusi avalikustatavate omavahendite summade ja kriisilahendusaluse grupi tasandi IFRS 9 kohase täieliku summa vahel. Samuti selgitavad nad kõiki olulisi erinevusi järgmiste summade vahel: IFRS 9 täielik summa kriisilahendusaluse grupi tasandil ja IFRS 9 täielik summa usaldatavusnõuete täitmise järelevalve alla kuuluva grupi tasandil.

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

a

Üksused avalikustavad selles veerus asjakohase teabe MRELi kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklitele 45 ja 45e.

Üksused avalikustavad väärtuse avalikustamisperioodi lõpu seisuga.

b kuni f

Üksused, kes on globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a kohast TLACi nõuet, avalikustavad nendes veergudes asjakohase teabe nimetatud nõude kohta.

Avalikustamisperioodid T, T–1, T–2, T–3 ja T–4 on kvartaalsed perioodid. Üksused avalikustavad avalikustamisperioodidele vastavad kuupäevad. Üksused, kes avalikustavad kõnealuse teabe kvartalipõhiselt, esitavad andmed perioodide T, T–1, T–2, T-3 ja T–4 kohta; üksused, kes avalikustavad kõnealuse teabe poolaastapõhiselt, esitavad andmed perioodide T, T–2 ja T–4 kohta; üksused, kes avalikustavad kõnealuse teabe aastapõhiselt, esitavad andmed perioodide T ja T–4 kohta.

Read

Viited õigussätetele ja juhised

1

Omavahendid ja kõlblikud kohustused

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas 22 avalikustatud väärtusega.

EU-1a

Omavahendid ja kõlblikud kohustused – millest omavahendid ja allutatud kohustused

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas EU-22a avalikustatud väärtusega

Omavahendid, kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid, ning kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõikele 3. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

2

Kriisilahendusaluse grupi koguriskipositsioon

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas 23 avalikustatud väärtusega.

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punkt a ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõige 3.

3

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas 25 avalikustatud väärtusega.

Selles reas esitatakse reas 1 avalikustatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

EU-3a

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist – millest omavahendid ja allutatud kohustused

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas EU-25a avalikustatud väärtusega

Selles reas esitatakse reas EU-1a esitatud omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

4

Kriisilahendusaluse grupi koguriskipositsiooni näitaja

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas 24 avalikustatud väärtusega.

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punkt b, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõige 4 ja artikkel 429a.

5

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas 26 avalikustatud väärtusega.

Selles reas esitatakse reas 1 esitatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

EU-5a

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast – millest omavahendid ja allutatud kohustused

Võrdne avalikustamisvormi EU TLAC1 reas EU-26a avalikustatud väärtusega

Selles reas esitatakse reas EU-1a esitatud omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

6a

Kas kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 4 sätestatud allutatuse erandit? (5 % erand)

Selles reas avalikustavad andmed ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet.

Kui kriisilahendusasutus annab loa kvalifitseerida kohustused määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 4 kohaselt kõlblikeks kohustusteks, märgib aruandev üksus veergu „jah“.

Kui kriisilahendusasutus ei anna luba kvalifitseerida kohustusi määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 4 kohaselt kõlblikeks kohustusteks, märgib kriisilahendusalune grupp või kriisilahendussubjekt veergu „ei“.

Kuna määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandid on üksteist välistavad, jäetakse see rida tühjaks, kui aruandev üksus on täitnud rea 6b.

6b

Lubatud allutamata kõlblike kohustuste instrumentide kogusumma, kui kohaldatakse allutatuse määramise kaalutlusõigust vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikele 3 (kuni 3,5 % erand)

Selles reas avalikustavad andmed ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet.

Selliste allutamata kõlblike kohustuste instrumentide kogusumma, mille kriisilahendusasutus on lubanud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks TLACi kohaldamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikele 3.

Kuna määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandid on üksteist välistavad, jäetakse see rida tühjaks, kui üksus on märkinud real 6a „jah“.

6c

Kui kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikega 3 kohaldatakse ülempiiriga allutatuse erandit, siis selliste emiteeritud rahaliste vahendite summa, mis kuuluvad väljajäetud kohustustega samasse (pari passu) nõudeõiguse järku ja mis hõlmatakse reas 1, jagatuna selliste emiteeritud vahendite summaga, mis kuuluvad väljajäetud kohustustega samasse (pari passu) nõudeõiguse järku ja mis hõlmataks reas 1, kui ülempiiri ei kohaldataks (%)

Selles reas avalikustavad andmed ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet.

Sellel real esitatakse kriisilahendussubjekti emiteeritud kõrgema nõudeõiguse järguga võlakirjade omanikele selliste välja arvamata kõrgema nõudeõiguse järguga võlakirjade protsent, mida on käsitatud kõlblikuna, nii et nad saaksid vajaduse korral kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72e sätestatud mahaarvamiste korda.

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 3 sätestatud ülempiiriga allutatuse erandi kohaldamise korral esitavad üksused järgmise teabe:

a)

selliste emiteeritud rahaliste vahendite summa, millel on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustega sama (pari passu) nõudeõiguse järk ja mis on hõlmatud reas 1 esitatud summas;

b)

jagatuna selliste emiteeritud rahaliste vahendite summaga, millel on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustega sama (pari passu) nõudeõiguse järk ja mis hõlmataks reas 1, kui ülempiiri ei kohaldataks.

 

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL)

EU-7

MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist

Üksuse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue, mille kriisilahendusasutus on määranud kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 45e, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

EU-8

MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist – millest omavahendite või allutatud kohustustega täidetav

Kui asjakohane, see osa MREList, mille täitmist kriisilahendusasutus nõuab vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõigetele 4–8 omavahendite, allutatud kõlblike instrumentide või kohustustega, nagu on osutatud kõnealuse artikli lõikes 3, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

EU-9

MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Aruandva üksuse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue, mille kriisilahendusasutus on määranud kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 45e, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikega 4 ja artikliga 429a.

EU-10

MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast – millest omavahendite või allutatud kohustustega täidetav

Kui asjakohane, see osa MREList, mille täitmist kriisilahendusasutus nõuab vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõigetele 4–8 omavahendite, allutatud kõlblike instrumentide või kohustustega, nagu on osutatud kõnealuse artikli lõikes 3, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikega 4 ja artikliga 429a.

3.   EU TLAC 1: koostis – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

5.

Kriisilahendusaluse grupiga seotud omavahendite ja kõlblike kohustuste kirje hõlmab üksnes kapitaliinstrumente ja kõlblikke kohustusi, mille on emiteerinud kriisilahendussubjekt ning, kui see on kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõikega 3 või määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 88a ja kui asjakohane, kriisilahendussubjekti tütarettevõtjad, välja arvatud kriisilahendusalusesse gruppi mittekuuluvad üksused. Samamoodi põhineb omavahendite ja kõlblike kohustuste kirje koguriskipositsioonil (mida on kohandatud vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45h lõikele 2) ja koguriskipositsiooni näitajal, mis on arvutatud kriisilahendusaluse grupi tasandil.

6.

Seoses regulatiivsete kohandamistega avalikustavad üksused omavahenditest ja kõlblikest kohustustest tehtud mahaarvamised negatiivsete arvudena ning omavahenditele ja kõlblikele kohustustele lisatud summad positiivsete arvudena.

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

a

Üksused avalikustavad selles veerus asjakohase teabe MRELi kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklitele 45 ja 45e.

b

Üksused, kes on globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a kohast TLACi nõuet, avalikustavad selles veerus asjakohase teabe nimetatud nõude kohta.

c

Selle veeru täidavad ainult need üksused, kelle suhtes kohaldatakse TLACi nõuet.

Selles veerus kajastatakse direktiivi 2014/59/EL artikli 45 nõudega seoses kohaldatavate summade ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõudega seoses kohaldatavate summade vahe.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

1

Esimese taseme põhiomavahendid

Kriisilahendusaluse grupi esimese taseme põhiomavahendid, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 50.

2

Täiendavad esimese taseme omavahendid

Kriisilahendusaluse grupi täiendavad esimese taseme põhiomavahendid, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 61.

MRELi puhul hõlmatakse kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid selles reas üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

6

Teise taseme omavahendid

Kriisilahendusaluse grupi teise taseme omavahendid, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 71.

MRELi puhul hõlmatakse kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid selles reas üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

11

Omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel arvesse võetavad omavahendid, mille arvutamiseks liidetakse ridade 1, 2 ja 6 summad.

12

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud ja mis on allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid ning mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kohustused, mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4, ja mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud.

See rida ei hõlma teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta (määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b), ega kõlblikke kohustusi, mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 494b.

EU-12a

Kõlblike kohustuste instrumendid, mille on emiteerinud muud kriisilahendusaluse grupi üksused ja mis on allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mille on emiteerinud tütarettevõtjad ning mis on hõlmatud MRELi summa hulka vastavalt kõnealuse artikli 45b lõikele 3.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kohustused, mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4, ja mille on emiteerinud tütarettevõtjad ning mis kvalifitseeruvad üksuse konsolideeritud kõlblike kohustuste instrumentide hulka arvamiseks vastavalt kõnealuse määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 88a.

See rida ei hõlma teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta (määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b), ega kõlblikke kohustusi, mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 494b.

EU-12b

Kõlblike kohustuste instrumendid, mis on allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (allutatud; mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

need on emiteeritud enne 27. juunit 2019;

need on allutatud kõlblikud instrumendid direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71b määratletud tähenduses;

need on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste hulka tulenevalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikest 3.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

need on emiteeritud enne 27. juunit 2019;

need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 2 punktile d;

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikes 3.

EU-12c

Teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta, sellises ulatuses, kuivõrd need ei kvalifitseeru teise taseme omavahendite kirjeteks

Teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta (määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b).

Selles reas esitatakse ainult summa, mida ei arvata omavahendite hulka, kuid mis vastab kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72b sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele.

MRELi puhul hõlmatakse kolmanda riigi õigusega reguleeritavad instrumendid selles reas üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

13

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid; enne ülempiiri kohaldamist)

MREL

Kohustused, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL artiklis 45b sätestatud tingimustele ja mis ei ole täielikult allutatud nõuetele, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustest.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, ning mida võidakse lubada kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 4.

Kui kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõiget 3 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494 lõiget 2, siis avalikustatakse sellel real kogu summa ilma vastavalt 3,5 % või 2,5 % ülempiiri kohaldamata.

Selles reas ei hõlmata summat, mis kvalifitseerub ajutiselt vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikele 3.

EU-13a

Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (enne ülempiiri kohaldamist)

MREL

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

need emiteeriti enne 27. juunit 2019;

need vastavad direktiivi 2014/59/EL artiklis 45b sätestatud tingimustele ega ole täielikult allutatud nõuetele, mis tulenevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustustest;

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikes 3.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad järgmistele tingimustele:

need on emiteeritud enne 27. juunit 2019;

need vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kõnealuse määruse artikli 72b lõike 2 punkt d, ning neid võidakse lubada kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikele 4;

need kvalifitseeruvad kõlblikeks kohustusteks tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494b lõikes 3.

Kui kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõiget 3 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 494 lõiget 2, siis esitatakse sellel real kogu summa ilma vastavalt 3,5 % või 2,5 % ülempiiri kohaldamata.

14

Allutamata kõlblike kohustuste instrumentide summa, kui asjakohane, pärast määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõike 3 kohaldamist

MREL

Selle rea väärtus võrdub ridade 13 ja 13a väärtuste summaga.

TLAC

Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõiget 3, kajastatakse selles reas eespool ridades 13 ja 13a avalikustatud väärtuste summa pärast vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõike 3 või artikli 494 lõike 2 kohaldamist.

Kui määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõiget 3 ei kohaldata, kuid üksuse suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõiget 4, on selle rea summa võrdne ridade 13 ja EU-13a väärtuste summaga.

17

Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi

Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi. Arvutamiseks liidetakse rea 12, rea EU-12a, rea EU-12b, rea EU-12c ja rea 14 summa.

EU-17a

Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi – millest allutatud kohustuste kirjed

MREL

Kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid, ning tütarettevõtjate emiteeritud kohustused, mis hõlmatakse MRELi kohaldamisel vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 45b lõikele 3.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Kõlblikud kohustused, mis vastavad kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 72a–72d sätestatud nõuetele, välja arvatud kohustused, mida on lubatud kvalifitseerida kõlblike kohustuste instrumentideks vastavalt kõnealuse määruse artikli 72b lõikele 3 või 4.

See rida hõlmab allutatud kohustusi, mis on kõlblikud tulenevalt varem kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 494b, ja teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide amortiseeritud osa, kui järelejäänud tähtaeg on üle ühe aasta (määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 1 punkt b).

Arvutamiseks liidetakse rea 12, rea EU-12a, rea EU-12b ja rea EU-12c summa.

18

Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi

Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi. Arvutamiseks liidetakse read 11 ja 17.

19

(Kriisilahendusaluste gruppide vaheline riskipositsioonide mahaarvamine mitme isiku suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise korral)

Negatiivne summa

Mitme isiku suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise korral globaalsete süsteemselt oluliste pankade (MPE G-SIB) kriisilahendusaluste gruppide vaheliste riskipositsioonide mahaarvamised, mis vastavad otsesele, kaudsele või sünteetilisele osalusele ühe või enama sellise tütarettevõtja omavahendite instrumentides või kõlblike omavahendite instrumentides, kes ei kuulu kriisilahendussubjektiga samasse kriisilahendusalusesse gruppi, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72e lõikes 4.

20

(Muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse tehtud investeeringute mahaarvamine)

Negatiivne summa

Muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse tehtud investeeringute mahaarvamised vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72e lõigetele 1–3, artiklitele 72f, 72 g, 72h, 72i ja 72j. Summa, mis tuleb maha arvata kõlblike kohustuste kirjetest vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 II osa I jaotise 5a peatüki 2. jaole.

22

Omavahendid ja kõlblikud kohustused pärast korrigeerimisi

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72l määratletud omavahendid ja kõlblikud kohustused. Arvutamiseks liidetakse read 18, 19 ja 20.

MREL

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida MRELi kohaldamisel arvesse võetakse, avalikustatakse järgmiste summana:

i)

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 sätestatud omavahendid;

ii)

kõlblikud kohustused direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 71a määratletud tähenduses.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

TLAC

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida TLACi kohaldamisel arvesse võetakse, on määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72l osutatud summa, mis koosneb järgmisest:

i)

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 118 ja artiklis 72 sätestatud omavahendid;

ii)

määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 72k osutatud kõlblikud kohustused.

EU-22a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

Omavahendid ja kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45b ja mis on kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 71b määratluse kohaselt allutatud kõlblikud instrumendid, ning kõlblikud kohustused, mis on arvatud omavahendite ja kõlblike kohustuste summa hulka vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45b lõikele 3.

23

Koguriskipositsioon

Kriisilahendusaluse grupi koguvara vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 18 lõike 1 viimasele lõigule.

Sellel real avalikustatav koguriskipositsioon on koguriskipositsioon, mis on direktiivi 2014/59/EL artikli 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõuete täitmise alus, nagu on asjakohane.

24

Koguriskipositsiooni näitaja

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punktis b sätestatud koguriskipositsiooni näitaja, mis arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

Selles reas kajastatav koguriskipositsiooni näitaja on koguriskipositsiooni näitaja, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõuete täitmise alus.

25

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

Selles reas esitatakse vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punktile a ja määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92a omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse MRELi või TLACi kohaldamisel, nagu on asjakohane, protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

Arvutamiseks jagatakse rea 22 väärtus rea 23 väärtusega.

EU-25a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

Selles reas esitatakse omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse MRELi kohaldamisel, protsendina koguriskipositsioonist, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3.

Arvutamiseks jagatakse rea 22a väärtus rea 23 väärtusega.

26

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Selles reas esitatakse vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 lõike 2 punktile b ja määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92a omavahendite ja kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse MRELi või TLACi kohaldamisel, nagu on asjakohane, protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

Arvutamiseks jagatakse rea 22 väärtus rea 24 väärtusega.

EU-26a

millest omavahendid ja allutatud kohustused

Selles reas esitatakse omavahendite ja allutatud kõlblike kohustuste summa, mida võetakse arvesse MRELi kohaldamisel, protsendina koguriskipositsiooni näitajast, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

Arvutamiseks jagatakse rea 22a väärtus rea 24 väärtusega.

27

Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina koguriskipositsioonist), mis on kättesaadavad pärast kriisilahendusaluse grupi nõuete täitmist

Esimese taseme põhiomavahendite summa, mis on väljendatud protsendina koguriskipositsioonist ja mis võrdub nulliga või on positiivne ning mis on kättesaadav pärast direktiivi 2013/36/EL artikli 141a lõike 1 punktides a, b ja c osutatud kõigi nõuete täitmist ning mis on suurem järgmistest:

a)

kui asjakohane, siis globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue, mis on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92a, kui see on arvutatud kooskõlas kõnealuse artikli lõike 1 punktiga a, ja

b)

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue, mis on sätestatud direktiivi 2014/59/EL artiklis 45, kui see on arvutatud kooskõlas kõnealuse artikli lõike 2 punktiga a.

Avalikustatud summa peab olema mõlemas, nii MRELi kui ka TLACi veerus sama.

Selles võetakse arvesse üleminekusätete mõju omavahenditele ja kõlblikele kohustustele, koguriskipositsiooni ning nõudeid endid. Arvesse ei võeta direktiivi 2013/36/EL artiklis 104b osutatud täiendavate omavahendite suunist ega kõnealuse direktiivi artikli 128 esimese lõigu punktis 6 sätestatud kombineeritud puhvri nõuet.

28

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue

Direktiivi 2013/36/EL artikli 128 esimese lõigu punktis 6 määratletud krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue, mida kohaldatakse kriisilahendusaluse grupi suhtes kooskõlas kõnealuse artikli esimese lõigu punktiga 6, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.

29

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue – millest kapitali säilitamise puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud kapitali säilitamise puhvri nõudega.

30

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue – millest vastutsüklilise puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud vastutsüklilise puhvri nõudega.

31

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue – millest süsteemse riski puhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud süsteemse riski puhvri nõudega.

EU-31a

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue – millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri summa (väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist), mis on seotud globaalse süsteemselt olulise ettevõtja või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri nõudega.

EU-32

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustuste kogusumma

4.   EU iLAC: sisemine kahjumikatmisvõime: sisemine MREL ja, kui asjakohane, kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (sisemine TLAC)

7.

Selles vormis avalikustatakse selliste üksuste omavahendid ja kõlblikud kohustused, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid, et kohaldada direktiivi 2014/59/EL artiklis 45f sätestatud omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet (sisemine MREL) ning samuti kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet, mida kohaldatakse kolmanda riigi globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate oluliste tütarettevõtjate suhtes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b (sisemine TLAC).

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

a

Üksused avalikustavad selles veerus asjakohase teabe sisemise MRELi kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklitele 45 ja 45f.

b

Üksused, kes on vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92b kolmandate riikide globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate olulised tütarettevõtjad, avalikustavad selles veerus asjakohase teabe sisemise TLACi kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92b.

c

Kvalitatiivne teave, mis on seotud kohaldatava nõude ja kohaldamise tasandiga.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

EU-1

Kas üksuse suhtes kohaldatakse kolmanda riigi globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet? (JAH/EI)

Kas üksuse suhtes kohaldatakse sisemise TLACi nõuet vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92b?

EU-2

Kui EU-1 vastus on „jah“, siis kas nõuet kohaldatakse konsolideeritud või individuaalsel alusel? (K/I)

Kas üksuse suhtes kohaldatakse sisemise TLACi nõuet konsolideeritud või individuaalsel alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 18?

Kui nõuet kohaldatakse konsolideeritud alusel, täidetakse kogu vorm konsolideeritud alusel. Kõigil muudel juhtudel täidetakse see vorm individuaalsel alusel.

EU-2a

Kas üksuse suhtes kohaldatakse sisemist MRELi? (JAH/EI)

Kas üksuse suhtes kohaldatakse MRELi vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklitele 45 ja 45f?

EU-2b

Kui EU-2a vastus on „jah“, siis kas nõuet kohaldatakse konsolideeritud või individuaalsel alusel? (K/I)

Kas üksuse suhtes kohaldatakse sisemist MRELi konsolideeritud või individuaalsel alusel?

Kui nõuet kohaldatakse konsolideeritud alusel, täidetakse kogu vorm konsolideeritud alusel. Kõigil muudel juhtudel täidetakse see vorm individuaalsel alusel.

EU-3

Esimese taseme põhiomavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 50

Esimese taseme põhiomavahendid, individuaalsel või konsolideeritud alusel, nagu on asjakohane, kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 50.

EU-4

Kõlblikud täiendavad esimese taseme omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 61

Täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente võetakse arvesse üksnes siis, kui need vastavad täielikult määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 2 punkti b alapunktis ii sätestatud kriteeriumidele.

MRELi puhul hõlmatakse 2014/59/EL artikli 89 lõike 2 neljandas lõigus osutatud instrumendid, kui kõnealust lõiget kohaldatakse. Instrumendid, mille suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

EU-5

Kõlblikud teise taseme omavahendid

Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 71

Teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente võetakse arvesse üksnes siis, kui need vastavad täielikult määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõike 2 punkti b alapunktis ii sätestatud kriteeriumidele.

MRELi puhul hõlmatakse 2014/59/EL artikli 89 lõike 2 neljandas lõigus osutatud instrumendid, kui kõnealust lõiget kohaldatakse. Instrumendid, mille suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse üksnes juhul, kui need vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

EU-6

Kõlblikud omavahendid

Esimese taseme põhiomavahendite, kõlblike täiendavate esimese taseme omavahendite ja kõlblike teise taseme omavahendite summa.

EU-7

Kõlblikud kohustused

Sisemine MREL

Kõlblikud kohustused, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 2 sätestatud tingimustele ja mille puhul võetakse vajaduse korral arvesse ka kõnealuse direktiivi artikli 89 lõike 2 neljandat lõiku.

Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

Kui tütarettevõtja kriisilahendusasutus lubab üksusel täita sisemise MRELi garantiidega, hõlmatakse selles reas ka selliste garantiide summa, mille on andnud kriisilahendussubjekt ja mis vastavad kõigile direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 5 sätestatud tingimustele.

Sisemine TLAC

Kõlblike kohustuste summa arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 72k, kui need kohustused vastavad kõnealuse määruse artikli 92b lõikes 2 sätestatud tingimustele.

EU-8

Kõlblikud kohustused – millest lubatud garantiid

Kui tütarettevõtja kriisilahendusasutus lubab üksusel täita sisemise MRELi garantiidega, siis selliste garantiide summa, mille on andnud kriisilahendussubjekt ja mis vastavad kõigile direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 5 sätestatud tingimustele.

EU-9a

(Korrigeerimised)

Negatiivne summa

Direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 6 osutatud delegeeritud määruses sätestatud meetodi kohaselt tehtud mahaarvamised või samaväärsed mahaarvamised.

EU-9b

Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed pärast korrigeerimisi

Sisemine MREL

Üksuse kõlblike omavahendite ja kõlblike kohustuste summad, millest on maha arvatud korrigeerimiste summad ja mida võetakse arvesse direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 2 sätestatud sisemise MRELi kohaldamisel, võttes vajaduse korral arvesse ka kõnealuse direktiivi artikli 89 lõike 2 neljandat lõiku. Kui instrumendi suhtes kohaldatakse kolmanda riigi õigust, hõlmatakse instrument selles reas üksnes juhul, kui see vastab direktiivi 2014/59/EL artikli 55 nõuetele.

Arvutamiseks liidetakse rea EU-6, rea EU-7 ja rea EU-9a summa.

Sisemine TLAC

Kõlblikud omavahendid ja kõlblikud kohustused, mida võetakse arvesse kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatava omavahendite ja kõlblike kohustuste nõude kohaldamisel, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b lõikes 2. Arvutamiseks liidetakse read EU-6 ja EU-7.

EU-10

Koguriskipositsioon

Üksiku üksuse või konsolideerimisgrupi koguriskipositsioon sätestatud nõude kohaldamise tasandil vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 18 lõike 1 viimasele lõigule.

Selles reas kajastatav koguriskipositsioon on koguriskipositsioon, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b nõuete täitmise alus.

EU-11

Koguriskipositsiooni näitaja

Üksiku üksuse või konsolideerimisgrupi koguriskipositsiooni näitaja (finantsvõimenduse määra nimetaja) sätestatud nõude kohaldamise tasandil vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 429 lõikele 4 ja artiklile 429a.

Sellel real kajastatav koguriskipositsiooni näitaja on koguriskipositsiooni näitaja, mis on vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45 või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b nõuete täitmise alus.

EU-12

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist

Omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarv, mida väljendatakse protsendina koguriskipositsioonist.

Arvutamiseks jagatakse rea EU-9b väärtus rea 10 väärtusega.

EU-13

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast – millest lubatud garantiid

Kui tütarettevõtja kriisilahendusasutus lubab üksusel täita sisemise MRELi garantiidega, siis selliste garantiide summa, mille on andnud kriisilahendussubjekt ja mis vastavad kõigile direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 5 sätestatud tingimustele, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.

Arvutamiseks jagatakse rea EU-8 väärtus rea 10 väärtusega.

EU-14

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarv, mida väljendatakse protsendina koguriskipositsiooni näitajast.

Arvutamiseks jagatakse rea EU-9b väärtus rea 11 väärtusega.

EU-15

Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast – millest lubatud garantiid

Kui tütarettevõtja kriisilahendusasutus lubab üksusel täita sisemise MRELi garantiidega, siis selliste garantiide summa, mille on andnud kriisilahendussubjekt ja mis vastavad kõigile direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikes 5 sätestatud tingimustele, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast.

Arvutamiseks jagatakse rea EU-8 väärtus rea 11 väärtusega.

EU-16

Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina koguriskipositsioonist), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist

Esimese taseme põhiomavahendite summa, mis võrdub nulliga või on positiivne ja mis on kättesaadav pärast direktiivi 2013/36/EL artikli 141a lõike 1 punktides a, b ja c osutatud kõigi nõuete täitmist ning mis on suurem järgmistest:

a)

kui asjakohane, siis kolmanda riigi globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92b, kui see on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b lõike 1 kohaselt 90 protsendina kõnealuse määruse artikli 92a lõike 1 punktis a sätestatud nõudest, ja

b)

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45f, kui see on arvutatud kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 45 lõike 2 punktiga a.

Avalikustatud summa peab olema mõlemas, nii MRELi kui ka TLACi veerus sama.

Selles võetakse arvesse üleminekusätete mõju omavahenditele ja kõlblikele kohustustele, koguriskipositsiooni ning nõudeid endid. Arvesse ei võeta direktiivi 2013/36/EL artiklis 104b osutatud täiendavate omavahendite suunist ega kõnealuse direktiivi artikli 128 esimese lõigu punktis 6 sätestatud kombineeritud puhvri nõuet.

EU-17

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue

Direktiivi 2013/36/EL artikli 128 esimese lõigu punktis 6 määratletud krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine kombineeritud puhvri nõue, mida kohaldatakse üksuse suhtes vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 128 esimese lõigu punktile 6, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.

EU-18

Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist

Sisemine MREL

Omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue, mida kohaldatakse üksuse suhtes vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45f, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist (vastavalt kas individuaalsel või konsolideeritud tasandil).

Sisemine TLAC

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõue, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist (vastavalt kas individuaalsel või konsolideeritud tasandil).

EU-19

Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist– millest see osa nõudest, mida võib täita garantiiga

Kui asjakohane, siis see osa omavahendite ja kõlblike kohustuste nõudest, mida on võimalik täita kriisilahendussubjekti antava garantiiga vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikele 5, väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist.

EU-20

Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast

Sisemine MREL

Omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue, mida kohaldatakse üksuse suhtes vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 45f, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast (vastavalt kas individuaalsel või ELi emaettevõtja konsolideeritud tasandil)

Sisemine TLAC

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92b sätestatud nõue, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast (vastavalt kas individuaalsel või konsolideeritud tasandil).

EU-21

Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast– millest see osa nõudest, mida võib täita garantiiga

Kui asjakohane, siis see osa omavahendite ja kõlblike kohustuste nõudest, mida on võimalik täita kriisilahendussubjekti antava garantiiga vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 45f lõikele 5, väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast.

EU-22

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustuste kogusumma

5.   EU TLAC2: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksused, kes ei ole ise kriisilahendussubjektid

8.

Vormi EU TLAC2 hõlmatav teave avalikustatakse üksiku üksuse tasandil.

9.

Vormil EU TLAC2 on kaks versiooni: EU TLAC2a ja EU TLAC2b. Vorm TLAC2a hõlmab kõiki rahalisi vahendeid, mis kuuluvad samasse (pari passu) või madalamasse nõuete rahuldamisjärku kui MRELi täitmiseks kõlblikud instrumendid, sealhulgas omavahendid ja muud kapitaliinstrumendid. Vormis EU TLAC2b kajastatakse vaid selliste omavahendite ja kohustuste summa, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 nõuete täitmiseks kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45f.

10.

Vastavalt käesoleva määruse artikli 13 lõikele 2 võivad üksused, kes ei ole kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92b nõuet, kuid kes on kohustatud täitma direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõuet kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45f, ise valida, kas nad kasutavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b sätestatud avalikustamisnõude täitmiseks vormi EU TLAC2a või EU TLAC2b.

11.

Emiteerivad üksused avalikustavad alates direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 kohaldamise kuupäevast vormis TLAC2a kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud sisemise MRELi ja sisemise TLACi nõude täitmiseks. Enne seda kuupäeva avalikustavad emiteerivad üksused kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud sisemise TLACi nõude täitmiseks.

12.

Ridades osutatud tasumata summad tuleb jaotada emiteeriva üksuse maksejõuetusõiguse alusel maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude kaupa, olenemata instrumendi suhtes kohaldatavast õigusest.

13.

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgud on need järgud, millest pädev kriisilahendusasutus on teatanud kooskõlas käesoleva määruse artiklis 8 sätestatud standarditud esitusviisiga.

14.

Järgud esitatakse madalaimast järgust kõrgema suunas. Veerge tuleb lisada seni, kuni on avalikustatud kõrgeima nõuete rahuldamisjärguga potentsiaalselt kõlblikud instrumendid.

15.

Igale järgule omistatav summa jaotatakse täiendavalt kriisilahendussubjekti omanduses olevateks summadeks, mis hõlmavad kriisilahendussubjektile otseselt või kaudselt omandiahelas olevate üksuste kaudu kuuluvaid summasid, kui see on asjakohane; ja muudeks summadeks, mis ei kuulu kriisilahendussubjektile, kui see on asjakohane. Iga rea viimasesse veergu sisestatakse vastava rea kogusumma.

Read

Viited õigussätetele ja juhised

1

ELis: tühi

2

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst)

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude arv (n) võlausaldajate hierarhias sõltub emiteeriva üksuse kohustuste kogumist. Kirjeldus peaks sisaldama maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku kuuluvate nõuete liikide kirjeldust (nt esimese taseme põhiomavahenditesse, teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid).

Iga maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgu kohta on üks veerg täielikult kriisilahendussubjekti omanduses olevate summade jaoks, mis hõlmavad kriisilahendussubjektile otseselt või kaudselt omandiahelas olevate üksuste kaudu kuuluvaid summasid, kui see on asjakohane, ja teine veerg, kus järgu kohta esitatud summast osa kuulub ka omanikele, kes ei ole kriisilahendussubjektid.

3

Kohustused ja omavahendid

Omavahendite, kõlblike kohustuste ja selliste kohustuste summa, mis kuuluvad madalamasse või samasse (pari passu) nõudeõiguse järku kui omavahendid või kõlblikud kohustused.

See hõlmab ka kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohaldamisalast välja jäetud kohustusi.

Seda rida vormil EU TLAC2b ei täideta.

4

Kohustused ja omavahendid – millest välja jäetud kohustused

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 2 või direktiivi 2014/59/EL artikli 44 lõike 2 ja, kui asjakohane, direktiivi 2014/59/EL artikli 44 lõike 3 kohaselt välja jäetud kohustuste alamhulk.

Seda rida vormil EU TLAC2b ei täideta.

5

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

Kohustused ja omavahendid, millest on maha arvatud väljajäetud kohustused.

Seda rida vormil EU TLAC2b ei täideta.

6

Väljajäetud kohustusteta kohustuste ja omavahendite alamhulk, mille moodustavad omavahendid ja kõlblikud kohustused, mida võetakse arvesse sisemise MRELi/sisemise TLACi kohaldamisel

Omavahendite ja kõlblike kohustuste summa alamhulk, mida võetakse arvesse sisemise MRELi või sisemise TLACi kohaldamisel, nagu on asjakohane, vastavalt eelnenud punktile 11.

7

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat

Rea 6 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

8

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat

Rea 6 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

9

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat

Rea 6 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

10

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid

Rea 6 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

11

millest tähtajatud väärtpaberid

Rea 6 alamhulk, mille moodustavad tähtajatud väärtpaberid.

6.   EU TLAC3: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt

16.

Vormi EU TLAC3 hõlmatav teave avalikustatakse üksiku ettevõtja tasandil.

17.

Vormil EU TLAC3 on kaks versiooni: EU TLAC3a ja EU TLAC3b. Vorm TLAC3a hõlmab kõiki rahalisi vahendeid, mis kuuluvad samasse (pari passu) või madalamasse nõuete rahuldamisjärku kui potentsiaalselt MRELi täitmiseks kõlblikud instrumendid, sealhulgas omavahendid ja muud kapitaliinstrumendid. Summad, mis ei ole kõlblikud üksnes allutatuse nõuete tõttu, hõlmatakse täies ulatuses real, mis vastab asjakohasele maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgule, st ilma ülempiire kohaldamata. Vormis EU TLAC3b kajastatakse vaid selliste omavahendite ja kohustuste summa, mis on kõlblikud direktiivi 2014/59/EL artikli 45 nõuete täitmiseks kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e.

18.

Vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikele 2 võivad üksused, kes ei ole kohustatud täitma määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a nõuet, kuid kes on kohustatud täitma direktiivi 2014/59/EL artiklis 45 sätestatud nõuet kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 45e, ise valida, kas nad kasutavad direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 punktis b sätestatud avalikustamisnõude täitmiseks vormi EU TLAC3a või EU TLAC3b.

19.

Emiteerivad üksused avalikustavad alates direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 kohaldamise kuupäevast vormis TLAC3a kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud MRELi ja TLACi nõude täitmiseks. Enne seda kuupäeva avalikustavad emiteerivad üksused kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud sisemise TLACi nõude täitmiseks.

20.

Ridades 2 kuni 10 osutatud tasumata summad tuleb jaotada emiteeriva üksuse maksejõuetusõiguse alusel maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude kaupa, olenemata instrumendi suhtes kohaldatavast õigusest.

21.

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgud on need järgud, millest pädev kriisilahendusasutus on teatanud kooskõlas vastavas vormis sätestatud standarditud esitusviisiga.

22.

Järgud esitatakse madalaimast järgust kõrgema suunas. Veerge tuleb lisada seni, kuni on avalikustatud kõrgeima nõuete rahuldamisjärguga potentsiaalselt kõlblikud instrumendid.

Read

Viited õigussätetele ja juhised

1

Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst)

Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude (n) arv võlausaldajate hierarhias sõltub üksuse kohustuste kogumist. Iga maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärgu kohta on üks veerg. Kirjeldus peaks sisaldama maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärku kuuluvate nõuete liikide kirjeldust (nt esimese taseme põhiomavahenditesse, teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid).

2

Kohustused ja omavahendid

Omavahendite, kõlblike kohustuste ja selliste kohustuste summa, mis kuuluvad madalamasse või samasse (pari passu) nõudeõiguse järku kui omavahendid või kõlblikud kohustused.

See hõlmab ka kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohaldamisalast välja jäetud kohustusi.

Seda rida vormil EU TLAC3b ei täideta.

3

Kohustused ja omavahendid – millest välja jäetud kohustused

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõike 2 või direktiivi 2014/59/EL artikli 44 lõike 2 ja, kui asjakohane, kõnealuse direktiivi artikli 44 lõike 3 kohaselt välja jäetud kohustuste alamhulk.

Seda rida vormil EU TLAC3b ei täideta.

4

Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused

Kohustused ja omavahendid, millest on maha arvatud väljajäetud kohustused.

Seda rida vormil EU TLAC3b ei täideta.

5

Väljajäetud kohustusteta kohustuste ja omavahendite alamhulk, kuhu kuuluvad omavahendid ja kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud MRELi/TLACi täitmiseks

Omavahendite ja kohustuste summa see osa, mis on kõlblik MRELi täitmiseks või TLACi täitmiseks, nagu on kohaldatav vastavalt eelnenud punktile 19, allutamata kohustuste hõlmamise ülempiire kohaldamata.

6

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat

Rea 5 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

7

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat

Rea 5 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

8

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat

Rea 5 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

9

millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid

Rea 5 alamhulk asjaomase järelejäänud tähtajaga.

10

millest tähtajatud väärtpaberid

Rea 5 alamhulk, mille moodustavad tähtajatud väärtpaberid.


Top