EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0551

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/551, 30. märts 2021, milles käsitletakse loa andmist Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli ja kollajuure õlivaigu kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuuretinktuuri kasutamiseks hobuste ja koerte söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/2007

OJ L 111, 31.3.2021, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/551/oj

31.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/551,

30. märts 2021,

milles käsitletakse loa andmist Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli ja kollajuure õlivaigu kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuuretinktuuri kasutamiseks hobuste ja koerte söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli, kollajuure õlivaigu ja kollajuuretinktuuri kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need söödalisandid olemasoleva tootena hiljem söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli ja kollajuure õlivaigu uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuuretinktuuri uuesti hindamiseks hobuste ja koerte söödalisandina.

(4)

Taotleja taotles ka luba kasutada Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli, kollajuure õlivaiku ja kollajuuretinktuuri joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada maitse- ja/või lõhnaaine kasutamist joogivees. Seepärast ei tohiks lubada Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli, kollajuure õlivaigu ega kollajuuretinktuuri kasutamist joogivees.

(5)

Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 7. mai 2020. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakt, kollajuureõli, kollajuure õlivaik ega kollajuuretinktuur kahjulikku mõju loomade ja tarbijate tervisele ega keskkonnale. Ühtlasi jõudis amet järeldusele, et Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli, kollajuure õlivaiku ja kollajuuretinktuuri tuleks käsitada nahka, silmi ja hingamisteid ärritavate ja nahka sensibiliseerivate ainetena. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.

(7)

Amet jõudis järeldusele, et kuna Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakt, kollajuureõli, kollajuure õlivaik ja kollajuuretinktuur on toidu lõhna- ja/või maitseainena tunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus, siis ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.

(8)

Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli, kollajuure õlivaigu ja kollajuuretinktuuri hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste ainete kasutamiseks [vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele].

(9)

Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad piirangud ja tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite etiketile märkida aine soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu etiketil esitada teatav teave.

(10)

Asjaolu, et Curcuma longa L. risoomist saadud kollajuureekstrakti, kollajuureõli, kollajuure õlivaiku ja kollajuuretinktuuri ei ole lubatud kasutada lõhna- ja/või maitseainena joogivees, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.

(11)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Kasutamine joogivees

Lisas kirjeldatud lubatud aineid ei tohi kasutada joogivees.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1.   Lisas nimetatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 20. oktoobrit 2021 kooskõlas enne 20. aprilli 2021 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 20. aprilli 2022 kooskõlas enne 20. aprilli 2021 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 20. aprilli 2023 kooskõlas enne 20. aprilli 2021 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2020; 18(6): 6146.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b163-eo

Kollajuure eeterlik õli

Söödalisandi koostis

Curcuma longa L. kuivatatud risoomist aurdestilleerimise teel saadud eeterlik õli

Toimeaine kirjeldus

Curcuma longa L. kuivatatud risoomist aurdestilleerimise teel saadud eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu  (1)

Ar-turmerooni: 40–60 %

β-turmerooni (kurlooni): 5–15 %

Ar-kurkumeeni: 3–6 %

β-seskvifellandreeni: 3–6 %

α-tsingibereeni: 1–5 %

(E)-atlantooni: 2–4 %

CASi number: 8024-37–1  (2)

EINECSi number: 283–882-1 (1)

FEMA number: 3085 (1)

CoE number: 163

Vedelik

Analüüsimeetod  (3)

Fütokeemiliste markerite määramine: ar-turmerooni ja β-turmerooni määramine söödalisandis (kollajuureõlis):

standardi ISO 11024 kohasel meetodil põhinev gaaskromatograafia-massispektromeetria (GC-MS) (täieliku skaneerimise režiim) retentsiooniaja järgi häälestamisega (RTL) (või fütokeemiliste markerite standardainete kasutamisega) koos gaaskromatograafia ja sellele järgneva leekionisatsiooni (GC-FID) teel määramisega või ilma selleta

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu etiketil esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda või 5,5 % niiskusesisaldusega piimaasendaja kilogrammi kohta:

kõikide loomaliikide puhul, välja arvatud lihavasikad: 20 mg;

lihavasikate puhul: 80 mg (piimaasendajas).“

4.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus täissöödas ületab punktis 3 osutatud väärtust.

5.

Kollajuure eeterliku õli kasutamine söödas koos muude Curcuma longa L. taimedest saadud lubatud söödalisanditega ei ole lubatud.

6.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendeid, kaitseprille ja kaitsekindaid.

20.4.2031

2b163-or

 

Kollajuure õlivaik

Söödalisandi koostis

Curcuma longa L. kuivatatud risoomist lahustiga ekstraheerimise teel saadud õlivaik

Toimeaine kirjeldus

Curcuma longa L. kuivatatud risoomist lahustiga ekstraheerimise teel saadud õlivaik, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu  (4)

Eeterlikku õli: 30–33 massiprotsenti

Kurkuminoide kokku: 20–35 massiprotsenti

Kurkumiini (I): 16–21 massiprotsenti

Desmetoksükurkumiini (II): 4–6 massiprotsenti

Bisdesmetoksükurkumiini (III): 3–5 massiprotsenti

Niiskusesisaldus: 12–30 massiprotsenti

Analüüsimeetod  (5)

Fütokeemiliste markerite (kurkuminoidide üldsisalduse) määramine söödalisandis (kollajuure õlivaigus):

spektrofotomeetria – FAO JECFA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) monograafiate köide nr 1, monograafia „Turmeric Oleoresin“ („Kollajuure õlivaik“) (2006)

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu etiketil esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta:

tibude ja munakanade puhul: 30 mg;

muude loomaliikide puhul: 5 mg.“

4.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus täissöödas ületab punktis 3 osutatud väärtust.

5.

Kollajuure õlivaigu kasutamine söödas koos muude Curcuma longa L. taimedest saadud lubatud söödalisanditega ei ole lubatud.

6.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendeid, kaitseprille ja kaitsekindaid.

20.4.2031

2b163-ex

 

Kollajuureekstrakt

Söödalisandi koostis

Curcuma longa L. kuivatatud risoomist orgaaniliste lahustitega saadud ekstrakt

Toimeaine kirjeldus

Curcuma longa L. kuivatatud risoomist orgaaniliste lahustitega saadud ekstrakt, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu  (6)

Kurkuminoide kokku: ≥ 90 massiprotsenti

Kurkumiini (I): 74–79 massiprotsenti

Desmetoksükurkumiini (II): 15–19 massiprotsenti

Bisdesmetoksükurkumiini (III): 2–5 massiprotsenti

Vett: 0,30–1,7 massiprotsenti

EINECSi number: 283–882-1 (4)

FEMA number: 3086 (4)

CASi number: 8024-37–1 (4)

CoE number: 163

Tahkis (pulber)

Analüüsimeetod  (7)

Fütokeemiliste markerite (kurkuminoidide üldsisalduse) määramine söödalisandis (kollajuureekstraktis):

spektrofotomeetria – FAO JECFA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) monograafiate köide nr 1, monograafia „Curcumin“ („Kurkumiin“) (2006)

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu etiketil esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda või 5,5 % niiskusesisaldusega piimaasendaja kilogrammi kohta: kõikide liikide puhul ja lihavasikate puhul (piimaasendajas): 15 mg.“

4.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus täissöödas ületab punktis 3 osutatud väärtust.

5.

Kollajuureekstrakti kasutamine söödas koos muude Curcuma longa L. taimedest saadud lubatud söödalisanditega ei ole lubatud.

6.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendeid, kaitseprille ja kaitsekindaid.

20.4.2031


Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine sisaldus milliliitrites 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b163-t

 

Kollajuuretinktuur

Söödalisandi koostis

Curcuma longa L. kuivatatud ja jahvatatud risoomist vee ja etanooli seguga (55/45 mahuprotsenti) ekstraheerimise teel saadud tinktuur

Toimeaine kirjeldus

Curcuma longa L. kuivatatud ja jahvatatud risoomist vee ja etanooli seguga (55/45 mahuprotsenti) ekstraheerimise teel saadud tinktuur, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu  (8)

Fenoole (gallushappe ekvivalentides):

1 100  – 1 500  μg/ml

Kurkuminoide kokku  (9) (väljendatuna kurkumiinina): 0,04–0,09 % (massiühikutes mahuühiku kohta)

Kurkumiini (I): 83–182 μg/ml Desmetoksükurkumiini (II): 80–175 μg/ml

Bisdesmetoksükurkumiini (III): 139–224 μg/ml

Eeterlikku õli: 1 176 – 1 537  μg/ml

Kuivainet: 2,62–3,18 massiprotsenti

Lahustit (vesi/etanool, 55/45): 96–97,5 massiprotsenti

Vedelik

CoE number: 163

Analüüsimeetod  (10)

Fütokeemiliste markerite (kurkuminoidide üldsisalduse) määramine söödalisandis

(kollajuuretinktuuris):

spektrofotomeetria (lähtuvalt Euroopa farmakopöa monograafiast „Turmeric Javanese“ („Tärklise-kollajuur“) (01/2008:1441))

Hobused

Koerad

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu etiketil esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta:

hobuste puhul: 0,75 ml;

koerte puhul: 0,05 ml.“

4.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus täissöödas ületab punktis 3 osutatud väärtust.

5.

Kollajuuretinktuuri kasutamine söödas koos muude Curcuma longa L. taimedest saadud lubatud söödalisanditega ei ole lubatud.

6.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendeid, kaitseprille ja kaitsekindaid.

20.4.2031


(1)  „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(2)  Curcuma longa’st saadud eri ekstraktide ja derivaatide, näiteks kollajuure eeterliku õli, kollajuureekstrakti ja kollajuuretinktuuri puhul kasutatakse vahet tegemata sama tunnusnumbrit.

(3)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(4)  „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(5)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(6)  „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(7)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(8)  „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(9)  Määratud spektrofotomeetriliselt ditsinnamoüülmetaani derivaatidena.

(10)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top