EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0508

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/508, 23. märts 2021, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaati võõrdepõrsaste söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 170/2011 (loa hoidja: Prosol S.p.A.) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/1787

OJ L 102, 24.3.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/508/oj

24.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/508,

23. märts 2021,

millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaati võõrdepõrsaste söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 170/2011 (loa hoidja: Prosol S.p.A.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.

(2)

Komisjoni määrusega (EL) nr 170/2011 (2) on antud kümneks aastaks luba kasutada Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaati võõrdepõrsaste söödalisandina.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikele 1 on loa hoidja esitanud taotluse pikendada Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaadi võõrdepõrsaste söödalisandina kasutamise luba ning taotlenud kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 2 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 30. septembri 2020. aasta arvamuses (3) järeldusele, et taotleja esitatud andmetest nähtub, et söödalisand vastab loa andmise kehtivatele tingimustele. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaat ei mõju kahjulikult loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis samuti järeldusele, et seda preparaati peetakse võimalikuks nahka ja silmi ärritavaks ning nahka ja hingamisteid sensibiliseerivaks preparaadiks. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks kõnealuse söödalisandi loa kehtivust pikendada.

(6)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaadi söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks määrus (EL) nr 170/2011 kehtetuks tunnistada.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“ kuuluva preparaadi loa kehtivust pikendatakse kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Määrus (EL) nr 170/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Komisjoni 23. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 170/2011, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 lubamist (võõrutatud) põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1200/2005 (loa omanik Prosol SpA) (ELT L 49, 24.2.2011, lk 8).

(3)  EFSA Journal 2020; 18(11): 6284.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Söödalisandi koostis

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparaat CFUde miinimumsisaldusega 1 × 109 CFU/g

Võõrdepõrsad

-

3 x 109

-

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.

13.4.2031

Toimeaine kirjeldus

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine: süviskülvimeetod, mille puhul kasutatakse pärmiekstrakti, glükoosi ja klooramfenikooliga (CGYE) agarit (EN 15789)

Identifitseerimine: polümeraasi ahelreaktsioon


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top