EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0070

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/70, 23. oktoober 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses selle jõustumisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/7186

OJ L 27, 27.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/70/oj

27.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 27/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/70,

23. oktoober 2020,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses selle jõustumisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 5 ja artikli 7 lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1229 (2) on kindlaks määratud meetmed arvelduse ebaõnnestumiste ennetamiseks ja nendega tegelemiseks ning arveldusdistsipliini parandamiseks. Need meetmed hõlmavad arvelduse ebaõnnestumiste seiret ning arvelduse ebaõnnestumiste korral rahatrahvide kogumist ja määramist. Delegeeritud määruses (EL) 2018/1229 on kindlaks määratud ka asendusostu protsessi üksikasjad.

(2)

Delegeeritud määrus (EL) 2018/1229 peaks jõustuma 1. veebruaril 2021.

(3)

Turuosalised on märkinud, et COVID-19 pandeemia on avaldanud suurt mõju delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 kohaldamiseks vajalike regulatiivsete standarditega seotud projektide üldisele rakendamisele ja infotehnoloogiasüsteemide kasutuselevõtmisele. Praegusel erandlikul ajal keskenduvad finantseerimisasutused toimivate erandolukorra plaanide rakendamisele, et tagada igapäevane operatiiv- ja kübervastupidavusvõime, mis on vähendanud finantseerimisasutuste IT-suutlikkust viia ellu teatavaid keerukaid projekte, sealhulgas neid, mis on vajalikud delegeeritud määruses (EL) 2018/1229 sätestatud arveldusdistsipliini nõuete täitmiseks. Praeguses olukorras selliste nõuete kohaldamine väärtpaberite keskdepositooriumide, nende liikmete ja klientide poolt võib finantsturul riski pigem suurendada kui vähendada. Seepärast on asjakohane anda kõnealustele sidusrühmadele arveldusdistsipliini nõuete kohaldamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuleviimiseks rohkem aega. Võttes arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud olukorra erandlikkust ja vajalikke süsteemimuudatusi, mida väärtpaberite keskdepositooriumid, nende liikmed ja kliendid peaksid mitmesuguste arveldusdistsipliini nõuete täitmiseks tegema, on vaja delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 praegust jõustumiskuupäeva veel ühe aasta võrra edasi lükata.

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määruse aluseks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu.

(6)

ESMA ei ole korraldanud ühtegi avalikku konsultatsiooni, kuna delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 jõustumise edasilükkamises seisneva muudatuse ulatust ja oodatavat mõju arvesse võttes oleks see väga ebaproportsionaalne. ESMA on võtnud arvesse arvamusi, mida turuosalised on juba varem avaldanud seoses valmisolekuga kohaldada kõnealust määrust. Lisaks on praeguses ettenägematus olukorras vaja kiiresti tagada delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 jõustumise uue kuupäeva suhtes õiguskindlus, et turuosalised saaksid teha kõnealuse määruse kohaldamiseks ettevalmistusi. ESMA analüüsis siiski delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 jõustumise edasilükkamisega seotud võimalikke kulusid ja kasu ning küsis nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 alusel loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult. ESMA tegi regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamiseks ka koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikkel 42 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 42

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2022.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. oktoober 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 230, 13.9.2018, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


Top