EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021O2253

Euroopa Keskpanga Suunis (EL) 2021/2253, 2. november 2021, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted (EKP/2021/49) (uuesti sõnastatud)

ECB/2021/49

OJ L 454, 17.12.2021, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/2253/oj

17.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 454/7


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/2253,

2. november 2021,

millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted (EKP/2021/49)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikleid 127 ja 128,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1 ja 14.3, koosmõjus artiklitega 5 ja 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) (1) tuleb teha mitmeid muudatusi. Selguse huvides tuleks suunis (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) uuesti sõnastada.

(2)

Selleks et täita Euroopa Keskpangale (EKP) ja keskpankadele (RKPd) liikmesriikides, mille rahaühik on euro (edaspidi „eurosüsteem“), Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt antud ülesandeid, järgib eurosüsteem sõltumatuse, vastutuse, läbipaistvuse ning kutse-eetika ja usaldusväärsuse kõrgeimaid standardeid, sh nulltolerantsi ebakohase käitumise ja ahistamise suhtes. Neid põhimõtteid ja standardeid tagav juhtimisraamistik on eurosüsteemi usaldusväärsuse hoidmise põhielement ning oluline järelevalve alla kuuluvate üksuste, rahapoliitika osapoolte ja liidu kodanike usalduse kindlustamiseks.

(3)

Ülaltoodut silmas pidades ning täiendusena varem kehtinud Euroopa Keskpanga suunisele EKP/2002/6 (2) võttis EKP nõukogu 2015. aastal vastu suunise (EL) 2015/855 (EKP/2015/11), millega kehtestati eurosüsteemi ühtse eetikaraamistiku põhimõtted (edaspidi „eurosüsteemi eetikaraamistik“), mis tagavad eurosüsteemi usaldusväärsuse ja maine, samuti üldsuse usalduse EKP ja eurosüsteemi RKPde organite liikmete ja töötajate usaldusväärsuse ja erapooletuse vastu.

(4)

EKP nõukogu on seisukohal, et kutse-eetika ja usaldusväärsuse kõrgeimate standardite hoidmiseks tuleks edasi arendada olemasolevaid ühtseid miinimumstandardeid ja -eeskirju, mille eesmärk on vältida siseringitehinguid ja eurosüsteemi mitteavaliku teabe väärkasutamist ning ennetada ja hallata huvide konflikte. Selleks peab EKP nõukogu oluliseks, et EKP ja RKPd võtaksid meetmeid, mille eesmärk on vältida isegi näiliseid siseringitehinguid, mitteavaliku teabe väärkasutamisi ja võimalikke huvide konflikte. Kuigi EKP-l ja RKPdel peaks olema teatav vabadus selliste meetmete jaoks sobivaima raamistiku määratlemisel, on eurosüsteemi maine piisavaks kaitsmiseks oluline, et eurosüsteemi ülesannete täitmisel kohaldataks vähemalt EKP ja RKPde töötajate suhtes ühtlustatud meetmeid, eelkõige kriitilise tähtsusega isiklikke finantstehinguid käsitlevate eeskirjade osas. Neid ühtlustatud meetmeid tuleks kohaldada ka RKPde poolt eurosüsteemi ülesannete täitmisega otseselt või kaudselt seotud haldus- ja/või nõuandefunktsiooni täitva majasisese organi liikmete suhtes.

(5)

Järelevalve alla kuuluvate üksuste, rahapoliitika osapoolte ja liidu kodanike usalduse tagamiseks EKP ja RKPde töötajate ning nende organite liikmete täieliku ametialase sõltumatuse vastu tuleks vältida isegi näiliseid huvide konflikte. Selleks tuleks kehtestada nõue, mille kohaselt peavad töötajad ja organite liikmed, kellel on juurdepääs turutundlikule teabele, järgima isiklike finantstehingute tegemisel konkreetseid eeskirju ja -standardeid, eelkõige juhul, kui asjaomased tehingud on seotud reguleeritud üksustega.

(6)

Kuigi eurosüsteemi eetikaraamistikku kohaldatakse ainult eurosüsteemi ülesannete täitmisel, võttis EKP nõukogu RKPde ja riiklike pädevate asutuste usaldusväärsuse ja hea juhtimistava standardite võimalikult suure sidususe tagamiseks vastu Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/856 (EKP/2015/12), (3) millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted (edaspidi „ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistik“), mida kohaldatakse EKP ja riiklike pädevate asutuste järelevalveülesannete täitmisel.

(7)

Suunisega (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) kehtestatud põhimõtteid täiendati eurosüsteemi eetikaraamistiku rakendamise tavadega, (4) mille kiitis heaks EKP nõukogu ning mille kõik eurosüsteemi keskpangad võtsid üle oma sise-eeskirjadesse ja tavadesse. Need eurosüsteemi eetikaraamistiku rakendamise tavad, sealhulgas eelkõige rakendamise tava nr 4, mis käsitleb vastavuskontrolli funktsiooni, tuleks lisada läbivaadatud eurosüsteemi eetikaraamistikku viisil, mis tagab eurosüsteemi keskpanga organisatsioonilise sõltumatuse põhimõtte järgimise.

(8)

Suunisega (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) nähakse ette, et EKP nõukogu vaatab asjaomase suunise korrapäraselt läbi, tagamaks, et eurosüsteemi eetikaraamistik kajastaks jätkuvalt asjakohaseid standardeid ja parimaid tavasid, milles võetakse arvesse keskpankade ja liidu institutsioonide viimaseid arenguid. EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendi (5) (edaspidi „ühtne tegevusjuhend“) jõustumisega täiendati ühtseid kutse-eetika standardeid kõigi EKP kõrgetasemeliste organite liikmete ja asendusliikmete jaoks. Seetõttu peab EKP nõukogu vajalikuks eurosüsteemi eetikaraamistikus sätestatud standardeid kohandada.

(9)

Selleks et luua institutsioonidevaheline üksus eetika ja vastavuskontrolliga seotud küsimuste ning suuniste (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) ja (EL) 2015/856 (EKP/2015/12) rakendamisega seotud küsimuste käsitlemiseks, moodustas EKP nõukogu eetika- ja vastavuskontrollinõunike töörühma. Võttes arvesse nende küsimuste kasvavat tähtsust ning sellest tulenevat vajadust kehtestada eurosüsteemi tasandil veelgi ambitsioonikamad standardid ja toetada eurosüsteemi eetikaraamistiku sidusat rakendamist, on EKP nõukogu pidanud asjakohaseks anda eetika- ja vastavuskontrollinõunike töörühmale suurem vastutus ning muuta see töörühm alaliseks eetika- ja vastavuskontrolli konverentsiks. Suurem vastutus peaks võimaldama eurosüsteemil asjakohaselt tegeleda usaldusväärsuse ja hea juhtimistava standardite dünaamilisest loomusest tulenevate väljakutsetega.

(10)

Eetikaraamistike üldise sidususe tagamiseks tuleks edasi arendada ja ühtse tegevusjuhendiga kooskõlla viia suunistes (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) ja (EL) 2015/856 (EKP/2015/12) sätestatud põhimõisted, mis käsitlevad huvide konflikte, kingituste vastuvõtmist ja külaliste võõrustamist ning mitteavaliku teabe väärkasutamise keeldu. Eelkõige tuleks töölevõtmisele eelnevat kontrolli ja töösuhte lõppemisel kohaldatavaid piiranguid eurosüsteemi juhtivtöötajatele, kelle aruandlus toimub vahetult juhtkonnale, veelgi laiendada, et leida tõhus lahendus keskpankade ja erasektori (eelkõige finantsturu osaliste) vahelistele nn pöördukse efektiga seotud probleemidele.

(11)

Kuigi eurosüsteemi eetikaraamistikku kohaldatakse ainult eurosüsteemi ülesannete täitmisel, on siiski soovitav, et eurosüsteemi keskpangad kohaldaksid oma organite liikmete, töötajate ja muude eurosüsteemiväliste ülesannete täitjate suhtes samaväärseid standardeid.

(12)

Käesoleva suunise sätted ei mõjuta riigi õigusaktide, eelkõige tööõigusaktide kohaldamist.

(13)

Käesoleva suunise sätted ei tohiks mõjutada ühtse tegevusjuhendi ja konkreetsetes valdkondades kehtestatud eetikanõuete kohaldamist, mis vastavad vähemalt eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat suunist kohaldatakse eurosüsteemi keskpankadele nende eurosüsteemi ülesannete täitmisel. Eurosüsteemi keskpankade poolt käesoleva suunise sätete järgimiseks vastu võetud sise-eeskirju kohaldatakse nende töötajate ja organite liikmete suhtes.

2.   Eurosüsteemi keskpankade eesmärk peab olema õiguslikult võimalikus ulatuses laiendada käesoleva suunise sätete rakendamiseks määratletud kohustusi ka mis tahes isikutele, kes osalevad eurosüsteemi ülesannete täitmisel, kuid ei ole eurosüsteemi keskpankade töötajad.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„eurosüsteemi keskpank“ (Eurosystem central bank) – Euroopa Keskpank või keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

2)

„eurosüsteemi ülesanne“ (Eurosystem task) – eurosüsteemile aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjaga antud ülesanne;

3)

„eurosüsteemi eetikaraamistik“ (Eurosystem Ethics Framework) – käesoleva suunise sätted, mida rakendavad kõik eurosüsteemi keskpangad;

4)

„mitteavalik teave“ (non-public information) – mis tahes vormis teave, mis on seotud eurosüsteemi ülesannete täitmisega eurosüsteemi keskpankade poolt ning mida ei ole avalikustatud;

5)

„turutundlik teave“ (market-sensitive information) – detailse olemusega mitteavalik teave, mille avaldamisel on tõenäoliselt oluline mõju varahindadele või hindadele finantsturgudel;

6)

„töötaja“ (member of staff) – isik, kellel on eurosüsteemi keskpangaga töölepinguline suhe, välja arvatud juhul, kui talle on antud ainult ülesanded, mis ei ole seotud eurosüsteemi ülesannete täitmisega;

7)

„organi liige“ (member of a body) – eurosüsteemi keskpanga otsuseid tegeva organi või muu majasisese organi liige, kes ei ole töötaja, välja arvatud juhul, kui talle on antud ainult ülesanded, mis ei ole seotud eurosüsteemi ülesannete täitmisega;

8)

„reguleeritud üksus“ (regulated entity) – üks järgmistest üksustest:

a)

Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) (6) artikli 2 punkti 1 alapunktis b määratletud rahaloomeasutus, välja arvatud rahaturufondid;

b)

määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 2 punktis 4 määratletud mitterahaloomeasutusest krediidiasutus;

c)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 (7) artikli 2 lõike 1 punktis 10 määratletud väärtpaberiarveldussüsteem, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (8) artikli 2 punktis 1 määratletud keskne vastaspool, määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud väärtpaberite keskdepositooriumi korraldaja, Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 795/2014 (EKP/2014/28) (9) artikli 2 punktis 1 määratletud maksesüsteemi korraldaja, eurosüsteemi järelevaatamispoliitika raamistiku (10) või EKP muudetud jaemaksesüsteemide ajakohastatud järelevaatamisraamistikuga (11) hõlmatud muu maksesüsteemi või kaardimaksesüsteemi korraldaja (edaspidi ühiselt nimetatud „reguleeritud finantsturutaristud“);

d)

eurosüsteemi järelevaatamispoliitika raamistiku kohaselt eurosüsteemi otsese järelevaatamise alla kuuluva finantsturutaristu kriitilise teenuse osutaja;

9)

„huvide konflikt“ (conflict of interest) – olukord, mille puhul isiklikud huvid võivad mõjutada või näiliselt mõjutada ülesannete ja kohustuste täitmise sõltumatust ja objektiivsust;

10)

„isiklikud huvid“ (personal interest) – töötaja või organi liikme, sealhulgas (kuid mitte ainult) tema otsese pereliikme (vanem, laps, vend või õde), abikaasa või partneri mis tahes rahaline või mitterahaline hüve või selle võimalus;

11)

„lühiajaline kauplemine“ (short-term trading) – finantsinstrumendi ost ja sellele järgnev müük või sama finantsinstrumendi müük ja sellele järgnev ost 90 kalendripäeva jooksul;

12)

„varem omandatud vara“ (legacy asset) – keelatud vara, mille organi liige või töötaja omandas enne vara või selle suhtes kohaldatava keelu kehtestamist või mis jõudis tema valdusesse hilisemal ajal asjaolude tõttu, mida tal ei olnud võimalik mõjutada;

13)

„eelis“ (advantage) – kingitus, võõrustamine või muu rahaline, mitterahaline või muu hüve, mis ei ole kokkulepitud hüvitis osutatud teenuste eest ning millele saajal puudub muu õigus;

14)

„kindlustusselts“ (insurance corporation) – ettevõtja, kes vastab ühele või mitmele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (12) artikli 13 punktides 1 kuni 6 esitatud määratlusele, kui ta on kantud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve kindlustusandjate registrisse.

Artikkel 3

Vastuolu riikide õigusnormidega ja erinevate eetikaraamistike kohaldatavus

1.   Kui RKP-l ei ole kohaldatava riigisisese õiguse tõttu võimalik käesoleva suunise sätet rakendada, teavitab ta sellest põhjendamatu viivituseta EKPd ning võtab tema käsutuses olevaid mõistlikke meetmeid sellise riigisisesest õigusest tuleneva takistuse ületamiseks, et saavutada käesoleva suunise ühtlustatud rakendamine kogu eurosüsteemis.

2.   Käesoleva suunise sätted ei piira eurosüsteemi keskpankade kehtestatud rangemate eetikareeglite kohaldamist oma töötajate ja organite liikmete suhtes.

II PEATÜKK

EETILISE KÄITUMISE STANDARDID

1. OSA

ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 4

Aluspõhimõtted

1.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajad ja organite liikmed järgivad oma ülesannete ja kohustuste täitmisel eetilise käitumise kõrgeimaid standardeid.

2.   Lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmisel võtavad eurosüsteemi keskpangad eelkõige vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajad ja organite liikmed tegutsevad ausalt, sõltumatult, erapooletult, lugupidavalt ja kaalutletult, vältides mis tahes ebakohast käitumist või ahistamist ning mitte lähtudes isiklikest huvidest, seeläbi hoides ja edendades üldsuse usaldust eurosüsteemi vastu.

Artikkel 5

Suhted väliste osapooltega

Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajad ja organite liikmed, kes suhtlevad väliste osapooltega – eelkõige finantsteenuste sektori esindajatega – a) säilitavad väliste osapooltega suhtlemisel neutraalsuse ja järgivad võrdse kohtlemise põhimõtet, b) järgivad EKP nõukogu rahapoliitika istungile eelneva seitsmepäevase vaikimisperioodi põhimõtet ning hoiduvad sellel ajavahemikul sõnavõttudest või muudest avaldustest, mis võivad mõjutada ootusi tehtavate rahapoliitiliste otsuste suhtes; c) koostavad kohtumistest ülevaate ja d) hoiduvad mis tahes käitumisest, mis võib näida eeliste, sealhulgas ärilist või mainekujunduslikku laadi eeliste, andmisena välistele osapooltele.

2. OSA

HUVIDE KONFLIKTI ENNETAMINE JA HALDAMINE

Artikkel 6

Huvide konflikt

1.   Eurosüsteemi keskpangad loovad mehhanismi, et vältida olukorda, kus tööle võetaval kandidaadil on huvide konflikt, mis tuleneb muu hulgas varasemast kutsealasest tegevusest, finantsosalusest, eraviisilisest tegevusest või isiklikest suhetest.

2.   Eurosüsteemi keskpangad kehtestavad sise-eeskirjad, milles nõutakse töötajatelt ja organite liikmetelt töösuhte kestel olukorra vältimist, millest võiks tuleneda huvide konflikt, ning sellisest olukorrast teatamist. Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed, et tagada huvide konfliktist teatamise korral selle nõuetekohane registreerimine ja asjakohaste meetmete võtmine huvide konflikti lahendamiseks või leevendamiseks, sealhulgas asjaomase küsimusega seotud töökohustustest vabastamine.

3.   Eurosüsteemi keskpangad loovad mehhanismi, et hinnata ja vältida võimalikke huvide konflikte, mis tulenevad nende töötajate ja organite liikmete töösuhtele järgnevast ametialasest tegevusest, sealhulgas nägema ette asjakohase teatamiskohustuse ja vaheperioodi.

4.   Eurosüsteemi keskpangad loovad asjakohastel juhtudel mehhanismi, et hinnata ja vältida võimalikke huvide konflikte, mis tulenevad töötajate ametialasest tegevusest tasustamata puhkuse ajal.

Artikkel 7

Eeliste saamise keeld

1.   Eurosüsteemi keskpangad kehtestavad sise-eeskirjad, millega keelatakse nende töötajatel ja organite liikmetel taotleda, saada või vastu võtta lubadust, millega nad ise või mistahes muu isik saaks eelise, mis on mistahes viisil seotud nende ametlike kohustuste täitmisega.

2.   Eurosüsteemi keskpangad võivad oma sise-eeskirjades ette näha erandid lõikes 1 sätestatud keelust seoses eelistega, mida pakuvad keskpangad, riiklikud pädevad asutused, liidu institutsioonid, organid või asutused, rahvusvahelised organisatsioonid, valitsusasutused või akadeemilised ringkonnad, ja tavapäraste või tähtsusetute eelistega, mida pakub erasektor, kui need ei ole sagedased ega samast allikast. Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et need erandid ei mõjutaks isegi näiliselt nende töötajate ja organite liikmete sõltumatust ja erapooletust.

3. OSA

AMETISALADUS JA MITTEAVALIKU TEABE VÄÄRKASUTAMISE ENNETAMINE

Artikkel 8

Ametisaladus ja mitteavaliku teabe avalikustamise keeld

Võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 37 tulenevat ametisaladuse hoidmise kohustust, võtavad eurosüsteemi keskpangad vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajad ja organite liikmed järgivad nende suhtes kohaldatavat ametisaladuse hoidmise kohustust ning neil on keelatud avaldada mitteavalikku teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui neile on antud luba asjaomase teabe avaldamiseks.

Artikkel 9

Mitteavaliku teabe väärkasutamise keeld

1.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajatel ja organite liikmetel on keelatud mitteavalikku teavet väärkasutada.

2.   Mitteavaliku teabe väärkasutamise keeld hõlmab vähemalt mitteavaliku teabe kasutamist: a) isiklike finantstehingute tegemiseks enda või kolmanda isiku nimel ja b) kolmandale isikule soovituste andmiseks või tema kallutamiseks tegutsema asjaomase mitteavaliku teabe põhjal.

Artikkel 10

Isiklike finantstehingute üldpõhimõtted

Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajad ja organite liikmed on kohustatud olema ettevaatlikud isiklike finantstehingute tegemisel enda või kolmanda isiku nimel, ja tegutsema seejuures vaoshoitult ning keskpika või pikaajalise investeerimisplaani alusel.

Artikkel 11

Konkreetsed piirangud kriitilise tähtsusega isiklikele finantstehingutele

1.   Tulemuslikkuse, tõhususe ja proportsionaalsuse kaalutluste põhjal võtavad eurosüsteemi keskpangad vastu sise-eeskirjad, mida kohaldatakse töötajate ja organite liikmete suhtes, kellel on eurosüsteemi ülesannete täitmisel juurdepääs turutundlikule teabele muul viisil kui ühekordselt (edaspidi „turutundlikule teabele juurdepääsu omavad isikud“), kehtestades lõikes 2 sätestatud konkreetsed piirangud isiklikele finantstehingutele, mis on või näivad olevat tihedalt seotud eurosüsteemi ülesannete täitmisega (edaspidi „kriitilise tähtsusega isiklikud finantstehingud“).

2.   Lõikes 1 osutatud sise-eeskirjadega:

a)

keelatakse kriitilise tähtsusega isiklike finantstehingute tegemine:

i)

reguleeritud üksuse emiteeritud omakapitali- ja võlainstrumentidega;

ii)

tuletisinstrumentidega, mis on seotud reguleeritud üksuse emiteeritud omakapitali- ja võlainstrumentidega;

iii)

investeerimisfondide osakutega, mille investeerimispoliitika eesmärgid on suunatud ainult reguleeritud üksustele, ja

b)

piiratakse kriitilise tähtsusega isiklike finantstehingute tegemist, eelkõige:

i)

välisvaluutaga, kullaga, euroala riigivõlakirjadega, kindlustusseltside emiteeritud omakapitali- ja võlainstrumentidega ning reguleerimata üksuste emiteeritud ja eurosüsteemi keskpankade poolt EKP varaostukava alusel ostetud omakapitali- ja võlainstrumentidega;

ii)

tuletisinstrumentidega, mis on seotud punktis i nimetatud kriitilise tähtsusega isiklike finantstehingutega, ja

c)

piiratakse lühiajalist kauplemist.

3.   Tulemuslikkuse, tõhususe ja proportsionaalsuse kaalutlustel võivad lõike 2 punktide b ja c kohaselt vastu võetud sise-eeskirjad hõlmata üht või mitut järgmist piirangut tehingute tegemisele:

a)

keeld;

b)

eelneva loa nõue;

c)

eelneva või tagantjärele aruandluse nõue;

d)

keeluperiood, mille jooksul tehingute teostamine on keelatud.

4.   Eurosüsteemi keskpankade sise-eeskirjadega: i) sätestatakse nõue, mille kohaselt turutundlikule teabele juurdepääsu omavad isikud teatavad oma varem omandatud varast, kui asjaomase vara hoidmine tekitab huvide konflikti seoses eurosüsteemi ülesannete täitmisega, ja ii) luuakse mehhanism tagamaks, et varem omandatud varast tulenevad huvide konfliktid lahendatakse mõistliku aja jooksul; sealhulgas võidakse nõuda, et huvide konflikti tekitav varem omandatud vara võõrandatakse mõistliku aja jooksul. Eurosüsteemi keskpangad võivad oma sise-eeskirjades sätestada, et varem omandatud vara, mis ei tekita huvide konflikte, võib alles jääda.

5.   Eurosüsteemi keskpangad sätestavad oma sise-eeskirjades tingimused ja tagatised, mille alusel vabastatakse käesolevas artiklis sätestatud konkreetsetest piirangutest turutundlikule teabele juurdepääsu omavad isikud, kes annavad oma isiklike finantsvarade juhtimise üle sõltumatule kolmandale isikule kirjaliku varahalduse lepingu alusel.

6.   Eurosüsteemi keskpangad võivad kehtestada sise-eeskirjad, millega kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud piiranguid nende töötajate ja organite liikmete suhtes, kes ei ole turutundlikule teabele juurdepääsu omavad isikud.

7.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed, et kohandada oma sise-eeskirju, millega kehtestatakse konkreetsed piirangud lõikes 2 osutatud kriitilise tähtsusega isiklikele finantstehingutele, et kajastada EKP nõukogu otsuseid.

III PEATÜKK

KOOSTÖÖ JA EUROSÜSTEEMI EETIKARAAMISTIKU RAKENDAMINE

Artikkel 12

Sõltumatu eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsioon

1.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et neil on ühe riskijuhtimise põhifunktsioonina loodud spetsiaalne eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsioon, et toetada oma otsuseid tegevaid organeid eurosüsteemi eetikaraamistiku rakendamisel. Sellel eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsioonil peab olema oma ülesannete täitmiseks vajalik staatus, volitused ja sõltumatus. Ta peab vahetult – hierarhiliselt või funktsionaalselt – andma aru asjaomase eurosüsteemi keskpanga kõrgeimale juhtimistasandile. Talle tuleb anda piisavalt vahendeid, et ta saaks täita oma ülesandeid, hoida end kursis valdkonna arengutega ning ajakohastada oma ekspertteadmisi.

2.   Eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsiooni kohustused seoses eurosüsteemi eetikaraamistikuga hõlmavad järgmist: a) nõustamine eurosüsteemi eetikaraamistiku tõlgendamise ja kohaldamise valdkonnas, b) teadlikkuse suurendamine ja kohustuslike koolituste korraldamine, c) vastavusriskide kindlakstegemine ja hindamine, d) vastavusnõuete täitmise jälgimine ja kontroll, e) rikkumise juhtude aruandlus, f) asjaomase eurosüsteemi keskpanga sise-eeskirjade ja tavade koostamine või koostamisele kaasaaitamine, g) artikli 15 lõikes 1 osutatud aastaaruande koostamine asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt.

3.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikud meetmed, et tagada oma eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsiooni nõuetekohane ja õigeaegne kaasamine küsimustesse, mis võivad mõjutada eurosüsteemi eetikaraamistikku.

4.   Eurosüsteemi keskpankade eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsioon tagab oma kohustuste täitmisel saadud teabe täieliku konfidentsiaalsuse ning töötleb ja säilitab isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitse-eeskirjadele.

5.   Juhul kui eurosüsteemi keskpankade eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsioon täidab muid ülesandeid ja kohustusi, võtavad eurosüsteemi keskpangad vajalikud meetmed tagamaks, et kõik sellised ülesanded ja kohustused on kooskõlas eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsiooniga või selle organisatsiooniüksuse ülesannete ja kohustustega, millega eetika- ja/või vastavuskontrolli funktsioon on organisatsiooniliselt seotud.

Artikkel 13

Vastavusnõuete täitmise jälgimine

1.   Eurosüsteemi keskpangad loovad mehhanismi käesoleva suunise rakendamiseks kehtestatud eeskirjade täitmise jälgimiseks. Jälgima peab eelkõige vastavust sise-eeskirjadele, millega rakendatakse artiklis 11 sätestatud kriitilise tähtsusega isiklike finantstehingute suhtes kohaldatavaid konkreetseid piiranguid, ning kohastel juhtudel tuleb läbi viia korrapärane ja/või juhtumipõhine vastavusnõuete täitmise kontroll.

2.   Vastavusnõuete täitmise jälgimine ei mõjuta sise-eeskirju, mille alusel võib teostada siseuurimist, kui töötajat või organi liiget kahtlustatakse käesoleva suunise rakendamiseks kehtestatud eeskirjade rikkumises.

Artikkel 14

Rikkumise juhtude aruandlus ja tagajärjed

1.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vastu sise-eeskirjad rikkumisest teatamise kohta ning sisekorra käesoleva suunise rakendamiseks kehtestatud eeskirjade rikkumise juhtude aruandluse kohta. Need sise-eeskirjad ja sisekord peavad hõlmama meetmeid, millega tagatakse rikkumisest teatavate isikute asjakohane kaitse.

2.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et rikkumise juhtudel on tagajärjed, sh proportsionaalsete distsiplinaarmeetmete asjakohane kohaldamine kooskõlas distsiplinaareeskirjade ja -menetlustega.

3.   Eurosüsteemi keskpangad teatavad viivitamatult EKP nõukogule organisatsioonilise arengu komitee ja EKP juhatuse kaudu vastavalt kehtivatele sise-eeskirjadele suurematest vahejuhtumitest, mis on seotud käesoleva suunise rakendamiseks kehtestatud sise-eeskirjade rikkumisega, ning teavitavad sellest ka auditikomiteed ja ECCd.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Aruandlus ja läbivaatamine

1.   Eurosüsteemi keskpangad edastavad eetika- ja vastavuskontrolli konverentsile aastaaruande käesoleva suunise rakendamise kohta, et vahetada käesoleva suunise rakendamisega seotud teavet ning valmistada ette eelseisvaid läbivaatamisi ja/või hõlbustada ühiste lähenemisviiside kujundamist, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 2.

2.   EKP nõukogu vaatab käesoleva suunise läbi vähemalt iga kolme aasta järel alates kuupäevast, mil suunise rakendamiseks kehtestatud eeskirju ja meetmeid tuli kohaldada, hiljemalt artikli 17 lõike 2 kohaselt või eetika- ja vastavuskontrolli konverentsi soovitusel.

Artikkel 16

Kehtetuks tunnistamine

1.   Käesolevaga tunnistatakse suunis (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) kehtetuks.

2.   Viiteid suunisele (EL) 2015/855 (EKP/2015/11) käsitletakse viidetena käesolevale suunisele ja lähtuda tuleb vastavustabelist käesoleva suunise lisas.

Artikkel 17

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest RKPdele teatatakse.

2.   Eurosüsteemi keskpangad võtavad käesoleva suunise rakendamiseks ja järgimiseks vajalikud meetmed ja kohaldavad suunise rakendamiseks vajalikke eeskirju ja meetmeid alates 1. juunist 2023. RKPd teavitavad EKPd mistahes takistustest käesoleva suunise rakendamisel ja teavitavad EKPd nende meetmetega seotud dokumentidest ja meetmetest hiljemalt 1. aprilliks 2023.

Artikkel 18

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 2. november 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  Euroopa Keskpanga 12. märtsi 2015. aasta suunis (EL) 2015/855, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted ja tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2002/6 miinimumnõuete kohta Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel (EKP/2015/11) (ELT L 135, 2.6.2015, lk 23).

(2)  Euroopa Keskpanga suunis, 26. september 2002, miinimumnõuete kohta Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel (EKP/2002/6) ( EÜT L 270, 8.10.2002, lk 14)

(3)  Euroopa Keskpanga 12. märtsi 2015. aasta suunis (EL) 2015/856, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted (EKP/2015/12) (ELT L 135, 2.6.2015, lk 29).

(4)  Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices, 12. märts 2015, avaldatud EUR-Lexis.

(5)  Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend (ELT C 89, 8.3.2019, lk 2).

(6)  Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(9)  Euroopa Keskpanga 3. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta (EKP/2014/28) (ELT L 217, 23.7.2014, lk 16).

(10)  Eurosüsteemi järelevaatamispoliitika raamistik, ajakohastatud versioon (juuli 2016), avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(11)  Jaemaksesüsteemide ajakohastatud järelevaatamisraamistik, veebruar 2016, avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).


LISA

Vastavustabel

Suunis (EL) 2015/855 (EKP/2015/11)

Käesolev suunis

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 1

Artikkel 3

/

Artikkel 4

/

Artikkel 5

Artikkel 13

Artikkel 6

Artikkel 14

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikkel 8

Artikkel 11

Artikkel 9

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 16

Artikkel 12

Artikkel 17

Artikkel 13

Artikkel 15

Artikkel 14

Artikkel 18


Top