EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2267

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2267, 17. detsember 2021, millega kehtestatakse filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumist käsitlevate andmete ja teabe esitamise vorm (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/9295

OJ L 455, 20.12.2021, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2267/oj

20.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 455/32


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2267,

17. detsember 2021,

millega kehtestatakse filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumist käsitlevate andmete ja teabe esitamise vorm

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 4 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

1)

Vastavalt direktiivile (EL) 2019/904 peavad liikmesriigid esitama komisjonile andmed filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumise kohta kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt. Andmetega koos tuleb esitada kvaliteedikontrolli aruanne.

2)

Andmed, mis näitavad selliste filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogust, mida koguti avalike jäätmekogumissüsteemide ja prügikoristustegevustega direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt, peavad liikmesriigid esitama nende jäätmete kogumassi arvestades tonnides. Andmetele lisatud kvaliteedikontrolli aruanne tuleks esitada sellises vormis, mis tagab, et selles aruandes sisalduvad jäätmekoguse mõõtmist ja andmete kontrollimist käsitlevate meetodite ja andmeallikate kirjeldused.

3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (2) artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Andmete esitamine

Liikmesriigid esitavad direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punktis f osutatud andmed käesoleva otsuse I lisas esitatud vormis.

Nende andmetega koos esitavad nad kõnealuse direktiivi artikli 13 lõikes 2 osutatud kvaliteedikontrolli aruande, mis on koostatud käesoleva otsuse II lisas esitatud vormi järgi.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 155, 12.6.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).


I LISA

ANDMETE ARUANDE VORM

Direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohane vorm prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu kogutavate filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kohta esitatava aruande jaoks.

1

2

 

(tonnides)

Prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu kogutavate filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumass direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt.

 


II LISA

KVALITEEDIKONTROLLI ARUANDE VORM

I.   Üldine teave

1.1.

Liikmesriik

 

1.2.

Andmeid ja kirjeldusi esitav organisatsioon

 

1.3.

Kontaktisiku nimi

 

1.4.

Kontaktisiku e-posti aadress

 

1.5.

Kontakttelefon

 

1.6.

Vaatlusaasta

 

1.7.

Esitamise kuupäev / versioon

 

1.8.

Link liikmesriigi avaldatud andmetele (nende olemasolul)

 

II.   Andmete kogumises osalenud asutuste kirjeldus

Asutuse nimi

Põhiülesannete kirjeldus

 

 

 

 

Vajaduse korral lisada ridu.

III.   Kasutatud meetodite kirjeldus

Prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu kogutavate filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete massi mõõtmiseks kasutatud meetmete ja andmeallikate kirjeldus direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt.

3.1.

Andmeallikad ja arvutusmeetodid ning osa kogumassist.

Selgitage, kuidas mõõdeti käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud tarbimisjärgsete jäätmete massi ja kuidas on kaalumisel arvesse võetud niiskuse olemasolu ning paberi ja tubaka jääke. Selgitage, mil viisil tagatakse kogutud jäätmetest võetud proovide representatiivsus. Märkige, mis aastal tehti jäätmete ja prügi koostise analüüs.

Andmeallikad, aasta

Kasutatud meetodite kirjeldus

Osa kogumassist

 

 

 

Vajaduse korral lisada ridu.

3.2.

Teisendusteguri määramiseks kasutatud meetodite kirjeldus ja kasutamine.

Juhul kui käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud tarbimisjärgsete jäätmete mass määrati kindlaks filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumassi määramise alusel, siis täpsustage kasutatud teisendustegur.

 

Teisendustegur

Kirjeldage muutujaid, mida kasutati teisendusteguri leidmiseks, ja seda, kuidas need muutujad arvutati

Teisendustegur ühiku põhjal massi määramiseks

 

 

Vajaduse korral lisada ridu.

IV.   Andmete tõendamis- ja kontrollisüsteem

4.1.

Prügina ja avalike jäätmekogumissüsteemide kaudu filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatavate filtrite tarbimisjärgsete jäätmete kogumist käsitlevate andmete kogumise ulatuse ja valiidsuse kirjeldus direktiivi (EL) 2019/904 artikli 13 lõike 1 punkti f kohaselt.

 

Vajaduse korral lisada ridu.

4.2.

Erinevus eelmistel vaatlusaastatel esitatud andmetest

Olulised erinevused asjaomase vaatlusaasta puhul kasutatud arvutusmeetodi ja eelmiste vaatlusaastate puhul kasutatud arvutusmeetodi vahel, kui neid erinevusi on (eelkõige tagasiulatuvad muudatused, nende laad ja see, kas konkreetse aasta puhul on vaja teha märge aegrea katkemise kohta).

 

Vajaduse korral lisada ridu.

V.   Konfidentsiaalsus

Teatavate käesolevas kvaliteedikontrolli aruandes olevate osade avaldamata jätmise taotluse põhjendus koos loeteluga konkreetsetest osadest, mille avaldamata jätmist taotletakse.

 

Vajaduse korral lisada ridu.

VI.   Peamised riigi veebisaidid, viitedokumendid ja väljaanded

Palun esitage selle andmekogumisega seotud peamiste veebisaitide, viitedokumentide ja väljaannete nimed ja veebiaadressid.

 

Vajaduse korral lisada ridu.


Top