EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2014

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2014, 17. november 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1073, millega kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku (mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/953) kasutuselevõtu tehnilised spetsifikatsioonid ja normid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/8350

OJ L 410, 18.11.2021, p. 180–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2014/oj

18.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 410/180


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2014,

17. november 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1073, millega kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku (mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/953) kasutuselevõtu tehnilised spetsifikatsioonid ja normid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 9 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 kehtestatakse ELi digitaalne COVID-tõend, mille eesmärk on tõendada, et isik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tal on olemas negatiivne testitulemus või ta on nakkuse läbi põdenud, hõlbustamaks tõendi omajal vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal.

(2)

Selleks et ELi digitaalne COVID-tõend toimiks kõikjal liidus, võttis komisjon vastu rakendusotsuse (EL) 2021/1073, (2) millega kehtestatakse tehnilised spetsifikatsioonid ja normid, mis käsitlevad ELi digitaalsete COVID-tõendite andmetega täitmist, turvalist väljastamist ja kontrolli, isikuandmete kaitse tagamist, tõendi kordumatu tunnuse ühtse struktuuri kehtestamist ning kehtiva, turvalise ja koostalitlusvõimelise vöötkoodi väljastamist.

(3)

Paljud liikmesriigid on juba välja kuulutanud või juba käivitanud COVID-19 vaktsiini dooside manustamise lisaks tavalisele esmasele vaktsineerimisseeriale, see tähendab vaktsiiniseeriale, mille eesmärk on pakkuda esmases etapis küllaldast kaitset, ennekõike isikute puhul, kellel võis puududa esmavaktsineerimisele piisav ravivastus, ja kaaluvad esmavaktsineerimisele piisava ravivastusega isikute puhul tõhustusdoosi. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus avaldas selle kohta 1. septembril 2021. aastal vahekokkuvõtte rahvatervise vallas seoses COVID-19 vaktsiini lisadooside eraldamisega (3).

(4)

4. oktoobril 2021 jõudis Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee järeldusele, et COVID-19 vaktsiinide Comirnaty ja Spikevax lisadoosi võib manustada tõsiselt nõrgenenud immuunsüsteemiga isikutele vähemalt 28 päeva pärast nende teist doosi (4). Lisaks sellele hindas komitee Comirnaty andmeid, mille kohaselt antikehade hulk 18 kuni 55 aastat vanadel isikutel suureneb, kui tõhustusdoos manustatakse umbes kuus kuud pärast teist doosi. Nende andmete põhjal jõudis komitee järeldusele, et 18aastaste ja vanemate isikute puhul võib kaaluda Comirnaty tõhustusdoosi vähemalt kuus kuud pärast teist doosi. Nagu Euroopa Ravimiamet märkis, võivad riikliku tasandi rahvatervishoiuasutused esitada ametlikke soovitusi tõhustusdooside kasutamise kohta, võttes arvesse uusi andmeid tõhususe kohta ja piiratud ohutusandmeid. Ravimiteavet vaktsiinide Comirnaty (5) ja Spikevax (6) kohta on vastavalt uuendatud, et need soovitused lisada.

(5)

Vältimaks lahknevaid, segadusttekitavaid ja tehniliselt kokkusobimatuid lähenemisviise liikmesriikides, tuleb vastu võtta ühtsed eeskirjad määruse (EL) 2021/953 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud vaktsineerimistõendite andmetega täitmise kohta pärast selliste lisadooside manustamist.

(6)

Määruse (EL) 2021/953 artikli 5 kohaselt tuleb vaktsineerimistõend välja anda pärast iga doosi manustamist, sellel peab olemas selgelt märgitud, kas vaktsineerimiskuur on läbitud või mitte, ja see peab sisaldama tõendi omajale manustatud dooside arvu. Nimetatud määruse lisa kohaselt peab vaktsineerimistõend sisaldama andmevälju, millel on doosi järjekorranumber ja dooside koguarv seerias. Kõik rakendusaktidega vastu võetud normid selle kohta, kuidas täita vaktsineerimistõendeid andmetega pärast lisadooside manustamist, peavad vastama määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud nõuetele.

(7)

Esmase vaktsineerimisseeria dooside kohta väljastatud vaktsineerimistõenditele peaks pärast tavalise esmase vaktsineerimisseeria läbimist olema märgitud täielik vaktsineeritus isegi juhul, kui soovitatud on hilisemat lisadooside manustamist. Pärast tavalist esmast vaktsineerimisseeriat manustatud dooside kohta väljastatud vaktsineerimistõenditele tuleks märkida tõendi omajale manustatud dooside arv vastavalt määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõike 2 punktile b, samuti seeria dooside koguarv, võttes arvesse nii esmase vaktsineerimise doosid kui ka kõik lisadoosid.

(8)

Erilist tähelepanu tuleks pöörata olukorrale haavatavates rühmades, kes võivad saada lisadoose esmajärjekorras. Kui liikmesriik otsustab manustada lisadoose ainult elanikkonna konkreetsetele alarühmadele, võib ta kaaluda võimalust väljastada sellise lisadoosi manustamist näitavaid vaktsineerimistõendeid ainult taotluse alusel ja mitte automaatselt, kuna määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikega 1 antakse liikmesriikidele vabadus valida nende kahe variandi vahel. Kuni lisadoose manustatakse ainult elanikkonna konkreetsele alarühmale, ei tuleks sellesse alarühma kuuluvatelt isikutelt, kes kasutavad oma vaba liikumise õigust COVID-19 pandeemia ajal, nõuda lisadoosi manustamist näitava tõendi esitamist, vaid nad võiksid kasutada esmase vaktsineerimisseeria läbimise järel saadud tõendit.

(9)

Samas on oluline, et sellistesse rühmadesse kuuluvatele isikutele pärast lisadooside manustamist väljastatud vaktsineerimistõendid kajastavad muu hulgas õigesti neile manustatud dooside arvu. Esiteks antakse määrusega (EL) 2021/953 kõigile inimestele õigus saada pärast iga doosi manustamist vaktsineerimistõend, millele on märgitud neile manustatud dooside arv. Teiseks võivad liikmesriigid vaba liikumise kontekstis piirata esmase vaktsineerimisseeria läbimise järel väljastatud vaktsineerimistõendite aktsepteerimise kestust, kui ilmnevad teaduslikud andmed selle kohta, et esmase vaktsineerimisseeriaga saadud kaitse väheneb pärast teatavat ajavahemikku alla teatava taseme. Kui haavatavatele elanikkonnarühmadele ei anta võimalust saada pärast lisadoosi manustamist vaktsineerimistõendeid, oleks vaja täiendavaid haldustoiminguid nende saamiseks pärast seda, kui tõendid muutuvad oluliseks selliste isikute liikumisvabaduse seisukohast, ja niisiis võib vaktsineerimistõendite puudumine kõnealust vabadust piirata.

(10)

Lisaks sellele tuleks täiendavalt selgitada nõudeid ELi digitaalse COVID-tõendi andmetega täimise kohta. Avalikult kättesaadavaks tuleks teha konkreetsed väärtuste kogumid, mille puhul kohaldatakse kindlakskujunenud kodeerimisreegleid.

(11)

ELi digitaalse COVID-tõendi koostalitlusvõime tagamiseks tuleks määratleda määruse (EL) 2021/953 artikli 3 lõikes 1 osutatud tõenditele kantavate andmete ühtne andmestruktuur, kasutades JSON-skeemi.

(12)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2021/1073 vastavalt muuta.

(13)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (7) artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas ametlikud kommentaarid 18. oktoobril 2021 (8).

(14)

Arvestades vajadust võtta ELi digitaalne COVID-tõendi muudetud tehnilised spetsifikatsioonid kiiresti kasutusele, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust (EL) 2021/1073 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

IV lisas on esitatud eeskirjad, mida kohaldatakse digitaalsertifikaatide haldamise suhtes seoses ELi digitaalse COVID-tõendi lüüsi usaldusraamistiku koostalitlusvõimet toetavate aspektidega.“;

2)

lisatakse artiklid 5 ja 6:

„Artikkel 5

Käesoleva otsuse V lisas on esitatud ühtne kooskõlastatud andmestruktuur selliste andmete jaoks, mis tuleb kanda määruse (EL) 2021/953 artikli 3 lõikes 1 osutatud tõenditele, kasutades JSON-skeemi.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.“;

3)

II lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga;

4)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale;

5)

käesoleva otsuse III lisa lisatakse V lisana.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 17. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. juuni 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/1073, millega kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku (mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/953) kasutuselevõtu tehnilised spetsifikatsioonid ja normid (ELT L 230, 30.6.2021, lk 32).

(3)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses.

(4)  https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters.

(5)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf.

(6)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(8)  https://edps.europa.eu/system/files/2021-10/2021-0943%20Formal_comments_EUDCC_en.pdf.


I LISA

„„II LISA

NORMID ELi DIGITAALSE COVID-TÕENDI ANDMETEGA TÄITMISE KOHTA

Käesoleva lisaga kehtestatud väärtuste kogumeid puudutavate üldeeskirjade eesmärk on tagada semantilise tasandi koostalitlusvõime ja need peavad võimaldama ELi digitaalse COVID-tõendi tehnilisi rakendusi. Vastavalt määruses (EL) 2021/953 sätestatule võib käesolevas lisas esitatud elemente kasutada kõigi kolme eri olukorra (vaktsineerimine/testimine/läbipõdemine) puhul. Käesolevas lisas on loetletud ainult elemendid, mis vajavad semantilist standardimist kodeeritud väärtuskogumitega.

Kodeeritud elementide riigikeelde tõlkimise eest vastutavad liikmesriigid.

Kõigi selliste andmeväljade puhul, mida ei ole järgmistes väärtuste kogumites nimetatud, kirjeldatakse kodeerimist V lisas.

Kui ükskõik millisel põhjusel ei saa kasutada allpool loetletud eelistatud koodisüsteeme, võib kasutada muid rahvusvahelisi koodisüsteeme ja koostatakse juhised selle kohta, kuidas vastendada teise koodisüsteemi koodid eelistatud koodisüsteemiga. Kui kindlaksmääratud väärtuste kogumites ei ole olemas sobilikku koodi, võib erandjuhtudel kasutada teksti (kuvatavad nimed).

Liikmesriigid, kes kasutavad oma süsteemides teistsugust kodeerimist, vastendavad oma koodid kirjeldatud väärtuste kogumitega. Igasuguse sellise vastendamise eest vastutavad liikmesriigid.

Kuna mõned käesoleva lisaga ette nähtud koodisüsteemidel põhinevad väärtuste kogumid (näiteks need, mida kasutatakse vaktsiinide ja antigeeni kiirtestide kodeerimisel) muutuvad sageli, tegeleb komisjon, keda abistavad e-tervise võrgustik ja terviseohutuse komitee, nende avaldamise ja nende regulaarse ajakohastamisega. Ajakohastatud väärtuste kogumid avaldatakse komisjoni vastaval veebisaidil, samuti e-tervise võrgustiku veebilehel. Esitatakse ülevaade tehtud muudatustest.

1.   Asjaomane haigus või haigustekitaja / haigus või haigustekitaja, mille tõendi omaja on läbi põdenud: COVID-19 (SARS-CoV-2 või üks selle variantidest)

Kasutatakse tõendite nr 1, 2 ja 3 puhul.

Kasutatakse järgmisi koode:

Kood

Kuva

Koodisüsteemi nimi

Koodisüsteemi URL

Koodisüsteemi objektiidentifikaator (OID)

Koodisüsteemi versioon

840539006

COVID-19

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

2.   COVID-19 vaktsiin või profülaktika

Eelistatud koodisüsteem: SNOMED CT või anatoomiline, terapeutiline ja keemiline (ATC) klassifikatsioon.

Kasutatakse tõendi nr 1 puhul.

Näide eelistatud koodisüsteemidest pärinevate koodide kohta, mida tuleb kasutada: SNOMED CT kood 1119305005 (SARS-CoV-2 antikehade põhine vaktsiin), 1119349007 (SARS-CoV-2 mRNA vaktsiin), J07BX03 (COVID-19 vaktsiinid).

Komisjon, keda toetab e-tervise võrgustik, avaldab väärtuste kogumi, milles on esitatud koodid, mida tuleb kasutada selles osas esitatud koodisüsteemide kohaselt, ja ajakohastab seda regulaarselt. Uute vaktsiiniliikide väljatöötamise ja kasutuselevõtu korral laiendatakse väärtuste kogumit.

3.   COVID-19 vastu vaktsineerimiseks kasutatud ravim

Eelistatud koodisüsteemid (eelistuse järjekorras):

liidu ravimiregister – ELis kehtivat müügiluba omavad vaktsiinid (loa number);

üleilmne vaktsiinide register, mille võib luua Maailma Terviseorganisatsioon;

muudel juhtudel vaktsineerimiseks kasutatud ravimi nimetus. Kui nimetus sisaldab tühikuid, asendatakse need sidekriipsudega (-).

Väärtuste kogumi nimi: vaktsiin.

Kasutatakse tõendi nr 1 puhul.

Näide eelistatud koodisüsteemidest pärineva koodi kohta, mida tuleb kasutada: EU/1/20/1528 (Comirnaty). Näide koodina kasutatava vaktsiini nimetuse kohta: Sputnik-V (tähistab vaktsiini Sputnik V).

Komisjon, keda toetab e-tervise võrgustik, avaldab väärtuste kogumi, milles on esitatud koodid, mida tuleb kasutada selles osas esitatud koodisüsteemide kohaselt, ja ajakohastab seda regulaarselt.

Vaktsiinide kodeerimisel kasutatakse avaldatud väärtuste kogumis leiduvat koodi, isegi kui neil on eri riikides erinevad nimed. See tuleneb asjaolust, et veel ei eksisteeri üleilmset vaktsiinide registrit, mis hõlmaks kõiki praegu kasutusel olevaid vaktsiine. Näide:

vaktsiini COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection, mis on vaktsiini Spikevax nimi Jaapanis, tähistatakse koodiga EU/1/20/1507, mis vastab kõnealuse vaktsiini nimele ELis.

Kui see ei ole konkreetsel juhul võimalik või soovitatav, esitatakse avaldatud väärtuste kogumis eraldi kood.

4.   COVID-19 vaktsiini müügiloa hoidja või tootja

Eelistatud koodisüsteem:

Euroopa Ravimiameti antud organisatsiooni kood (ISO ravimite identifitseerimise standardite kohane süsteem SPOR);

üleilmne vaktsiinide müügiloa hoidjate või tootjate register, mille võib luua Maailma Terviseorganisatsioon;

muudel juhtudel organisatsiooni nimi. Kui nimetus sisaldab tühikuid, asendatakse need sidekriipsudega (-).

Kasutatakse tõendi nr 1 puhul.

Näide eelistatud koodisüsteemidest pärineva koodi kohta, mida kasutada: ORG-100001699 (AstraZeneca AB). Näide koodina kasutatava organisatsiooni nime kohta: Sinovac-Biotech (tähistab organisatsiooni Sinovac Biotech).

Komisjon, keda toetab e-tervise võrgustik, avaldab väärtuste kogumi, milles on esitatud koodid, mida tuleb kasutada selles osas esitatud koodisüsteemide kohaselt, ja ajakohastab seda regulaarselt.

Sama müügiloa hoidja või sama tootja eri filiaalid kasutavad avaldatud väärtuste kogumis leiduvat koodi.

Üldjuhul kasutatakse sama vaktsiini kohta koodi, mis tähistab selle müügiloa hoidjat ELis, kuna veel ei eksisteeri vaktsiinitootjate või müügiloa hoidjate rahvusvaheliselt kokku lepitud registrit. Näited:

organisatsiooni Pfizer AG, kes on Šveitsis kasutatava vaktsiini Comirnaty müügiloa hoidja, tähistatakse koodiga ORG-100030215, mis vastab organisatsioonile BioNTech Manufacturing GmbH, kes on Comirnaty müügiloa hoidja ELis.

Organisatsiooni Zuellig Pharma, kes on Filipiinidel kasutatava COVID-19 vaktsiini Moderna (Spikevax) ravimi müügiloa hoidja, tähistatakse koodiga ORG-100031184, mis vastab organisatsioonile Moderna Biotech Spain S.L., kes on Comirnaty müügiloa hoidja ELis.

Kui see ei ole konkreetsel juhul võimalik või soovitatav, esitatakse avaldatud väärtuste kogumis eraldi kood.

5.   Järjekorranumber mitme doosi korral ning dooside koguarv seerias

Kasutatakse tõendi nr 1 puhul.

Kaks välja:

1)

järjekorranumber COVID-19 vaktsiini dooside seerias (N);

2)

dooside koguarv vaktsineerimisseerias (C).

5.1.   Esmane vaktsineerimisseeria

Kui isik saab doose, mis kuuluvad esmasesse vaktsineerimisseeriasse, see tähendab vaktsineerimiseeriasse, mille eesmärk on pakkuda küllaldast kaitset algetapis, kajastab (C) tavalise esmase vaktsineerimisseeria dooside koguarvu (st sõltuvalt manustatud vaktsiini liigist on see 1 või 2). See hõlmab võimalust kasutada lühemat seeriat (C=1), kui liikmesriigi kohaldatava vaktsineerimiskavaga on ette nähtud, et eelnevalt SARS-CoV-2 nakkuse saanud isikutele manustatakse üks doos kahedoosilisest vaktsiinist. Seega tähistatakse täielikult läbitud esmast vaktsineerimisseeriat N/C = 1. Näide:

1/1 näitab, et läbitud on esmane ühedoosilise vaktsiini kuur või et läbitud on esmane kuur, mis seisneb ühe kahedoosilise vaktsiini doosi manustamises läbipõdenud isikule kooskõlas liikmesriigi kohaldatava vaktsineerimiskavaga;

2/2 näitab, et läbitud on esmane kahedoosilise vaktsiini kuur.

Kui esmast vaktsineerimisseeriat pikendatakse, näiteks tõsiselt nõrgenenud immuunsüsteemiga isikute puhul või juhul kui esmaste dooside vahelisest soovituslikust ajavahemikust ei ole kinni peetud, kodeeritakse kõik sellised doosid lisadoosidena, mis kuuluvad punkti 5.2 alla.

5.2.   Lisadoosid

Kui isik saab doose pärast esmast vaktsineerimisseeriat, kajastatakse selliseid lisadoose (X) vastavates tõendites, suurendades manustatud dooside arvu (N) ja dooside koguarvu (C) (see tähendab (N+X)/(C+X)). Näide:

2/2 näitab, et pärast esmase ühedoosilise vaktsiini kuuri on manustatud lisadoos või et pärast seda, kui läbitud on esmane kuur, mis seisneb ühe kahedoosilise vaktsiini doosi manustamises läbipõdenud isikule kooskõlas liikmesriigi kohaldatava vaktsineerimiskavaga, on manustatud lisadoos;

3/3 näitab, et pärast esmase kahedoosilise vaktsiini kuuri läbimist on manustatud lisadoos.

Pärast esmase vaktsineerimisseeria läbimist manustatud lisadoose tähistatakse seega (N+X)/(C+X) = 1.

31. detsembriks 2021 väljastatud vaktsineerimistõendite aktsepteerimist jätkatakse isegi juhul, kui nende tõendite puhul on doosi numbrid seerias või dooside koguarv seerias kodeeritud teistsuguseid reegleid järgides. Selle tagamiseks võib võtta tehnilisi meetmeid.

Liimesriigid võivad määrusega (EL) 2021/953 loodud õigusraamistiku piires võtta meetmeid, et käsitleda olukorda seoses haavatavate rühmadega, kes võivad saada lisadoose esmajärjekorras. Näiteks juhul kui liikmesriik otsustab manustada lisadoose ainult elanikkonna konkreetsetele alarühmadele, võib ta kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikega 1 otsustada, et väljastab selliste lisadooside manustamist näitavaid vaktsineerimistõendeid ainult taotluse alusel ja mitte automaatselt. Niisuguste meetmete võtmise korral teavitab liikmesriik asjaomaseid isikuid nii sellest kui ka asjaolust, et nad võivad jätkata tavalise esmase vaktsineerimisseeria läbimise järel saadud tõendi kasutamist.

6.   Liikmesriik või kolmas riik, kus vaktsiin manustati / test tehti

Eelistatud koodisüsteem: ISO 3166 riigikoodid.

Kasutatakse tõendite nr 1, 2 ja 3 puhul.

Väärtuste kogumi sisu: täielik kahetäheliste koodide loetelu, mis on FHIRi spetsifikatsiooni kohase väärtuste kogumina kättesaadav aadressil http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2. Kui vaktsineerija või testi tegija oli rahvusvaheline organisatsioon, nagu UNHCR või WHO, ja puudub teave riigi kohta, kasutatakse organisatsiooni koodi. Komisjon, keda toetab e-tervise võrgustik, avaldab sellised lisakoodid ja ajakohastab neid regulaarselt.

7.   Testi liik

Kasutatakse tõendi nr 2 puhul ja juhul kui delegeeritud õigusaktiga hakatakse toetama selliste läbipõdemistõendite väljastamist, mis tuginevad muud liiki testidele kui nukleiinhappe amplifitseerimise test, tõendi nr 3 puhul.

Kasutatakse järgmisi koode:

Kood

Kuva

Koodisüsteemi nimi

Koodisüsteemi URL

Koodisüsteemi objektiidentifikaator (OID)

Koodisüsteemi versioon

LP6464-4

Molekulaarne nukleiinhappe amplifikatsioonil põhinev test

LOINC

http://loinc.org

2.16.840.1.113883.6.1

2.69

LP217198-3

Immuunkromatograafiline kiirtest

LOINC

http://loinc.org

2.16.840.1.113883.6.1

2.69

8.   Kasutatud testi tootja ja kaubanduslik nimetus (nukleiinhappe amplifitseerimise testi puhul ei ole kohustuslik)

Kasutatakse tõendi nr 2 puhul.

Väärtuste kogumi sisu hõlmab antigeeni kiirtestide valikut, mis on loetletud COVID-19 antigeeni kiirtestide ajakohastatud ühisloetelus, mis loodi nõukogu soovituse 2021/C 24/01 alusel ja mille on heaks kiitnud terviseohutuse komitee. Loetelu haldab Teadusuuringute Ühiskeskus ja see asub COVID-19 in vitro diagnostika meditsiiniseadmete ja testimismeetodite andmebaasis aadressil https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat.

Selle koodisüsteemi puhul kasutatakse asjakohaseid välju (testimisseadme tunnus, testi ja tootja nimi) vastavalt Teadusuuringute Ühiskeskuse struktureeritud vormingule, mis on esitatud aadressil https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.

9.   Testitulemus

Kasutatakse tõendi nr 2 puhul.

Kasutatakse järgmisi koode:

Kood

Kuva

Koodisüsteemi nimi

Koodisüsteemi URL

Koodisüsteemi objektiidentifikaator (OID)

Koodisüsteemi versioon

260415000

Ei tuvastatud

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

260373001

Tuvastati

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

““

II LISA

Rakendusotsuse (EL) 2021/1073 III lisa punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Üldnõuded

Tõendi kordumatu tunnus peab vastama järgmistele üldnõuetele.

1)

Märgistik: lubatud on ainult US-ASCII kohased suured tärgid (A–Z, 0–9); eraldamiseks võidakse kasutada dokumendi RFC3986 (1) kohaseid täiendavaid erimärke („/“, „#“, „:“).

2)

Maksimumpikkus: projekteerijad peavad seadma eesmärgiks pikkuse 27–30 märki (2) .

3)

Versiooni eesliide: näitab tõendi kordumatu tunnuse skeemi versiooni. Dokumendi käesoleva versiooni eesliide on „01“; eesliide koosneb kahest numbrist.

4)

Riigi eesliide: riigikoodid on esitatud standardis ISO 3166-1. Pikemad koodid (st kolm märki ja rohkem, nagu näiteks „UNHCR“) jäetakse kasutamiseks tulevikus.

5)

Koodi järelliide / kontrollsumma.

5.1

Liikmesriigid võivad kasutada kontrollsummat juhul, kui on tõenäoline, et tunnus edastatakse, kirjutatakse ümber (inimese poolt) või see muul viisil laostub (st juhul kui seda kasutatakse väljatrüki kujul).

5.2

Kontrollsummat ei kasutata tõendi valideerimiseks ja see ei ole tehniliselt tunnuse osa, vaid seda kasutatakse koodi tervikluse kontrolliks. Kontrollsumma peab olema standardi ISO-7812-1 (LUHN–10) (3) kohane kogu tõendi kordumatu tunnuse digitaalses/sidevahendi kaudu edastatavas vormingus kokkuvõte. Kontrollsumma on tõendi kordumatu tunnuse ülejäänud osast eraldatud märgiga „#“.

Tagada tuleb tagasiühilduvus: liikmesriigid, kes muudavad aja jooksul oma tunnuste struktuuri (põhiversiooni – praegu on see v1 – piires), tagavad, et mis tahes kaks identset tunnust tähistavad ühte ja sama vaktsineerimistõendit/-kinnitust. Teisisõnu ei saa liikmesriigid tunnuseid taaskasutada.


(1)  rfc3986 (ietf.org)

(2)  QR-koodide kasutuselevõtu korral võivad liikmesriigid kaaluda võimalust kasutada lisamärke kogupikkusega kuni 72 märki (sealhulgas tunnuse enese 27–30 märki), et edastada muud teavet. Selle, millise teabega on tegu, määravad kindlaks liikmesriigid ise.

(3)  Luhn’i mod N algoritm on laiendatud Luhn’i algoritm (mida nimetatakse ka mod 10 algoritmiks), mis toimib numbrikoodide puhul ja mida kasutatakse näiteks krediitkaartide kontrollsumma arvutamiseks. Laiendus võimaldab algoritmil toimida ükskõik millise väärtuste jada puhul (siinsel juhul tähtedega).““


III LISA

„V LISA

JSON-SKEEM

1.   Sissejuhatus

Käesoleva lisaga kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi (Digital COVID Certificate, edaspidi „DCC“) tehniline andmestruktuur, mis on esitatud JSON-skeemina. Dokumendis on esitatud konkreetsed juhised eri andmeväljade kohta.

2.   JSON-skeemi asukoht ja versioonid

ELi DCC autentne ametlik JSON-skeem tehakse kättesaadavaks aadressil https://github.com/ehn-dcc-development/ehn-dcc-schema. Muud asukohad ei ole autoriteetsed, kuid neid võib kasutata tulevaste läbivaatamiste ettevalmistamiseks.

Vaikimisi näidatakse sel internetiaadressil praegu genereerimiseks kasutatavat kehtivat versiooni, mis on esitatud käesolevas lisas ja mida toetavad kõik riigid.

Tulevast uut versiooni, mida peavad kindlaks kuupäevaks toetama kõik riigid, näidatakse esitatud internetiaadressil versioonisildiga, mida on täpsemalt kirjeldatud saatefailis (Readme).

3.   Ühtne struktuur ja üldnõuded

ELi digitaalset COVID-tõendit ei väljastata, kui puuduva teabe tõttu ei ole võimalik kõiki andmevälju käesoleva spetsifikatsiooni kohaselt andmetega täita. Seda ei tohiks mõista nii, nagu mõjutaks see liikmesriikide kohustust väljastada ELi digitaalseid COVID-tõendeid.

Kõigi väljade teabe esitamisel võib kasutada UTF-8-vormingus kodeeritud UNICODE 13.0 märke, välja arvatud juhul, kui selleks on eraldi määratud piiratud väärtuste kogumid või väiksemad märgistikud.

Ühtne struktuur on järgmine:

"JSON": {

"ver": <teave versiooni kohta>,

"nam": {

<teave isiku nime kohta>

},

"dob": <sünniaeg>,

"v" või "t" või "r": [

{<teave vaktsiinidoosi või testi või läbipõdemise kohta, üks kanne>}

]

}

Üksikasjalik teave iga üksiku rühma ja välja kohta on esitatud järgmistes punktides.

3.1.   Versioon

Esitatakse teave versiooni kohta. Versioonitähistusel kasutatakse semantilist tähistusviisi (Semantic Versioning: https://semver.org). Genereerimisel on see üks ametlikult välja lastud (kehtiv või üks vanematest ametlikult välja lastud) versioonidest. Üksikasjalikum teave vt JSON Schema location.

Välja ID

Andmevälja nimi

Juhised

ver

Skeemi versioon

Vastab ELi DCC genereerimiseks kasutatud skeemiversiooni tunnusele.

Näide:

"ver": "1.3.0"

3.2.   Isikunimi ja sünniaeg

Isikunimi on isiku ametlik täisnimi, mis langeb kokku reisidokumentidel märgitud nimega. Struktuuri tunnus on nam. Esitatakse täpselt 1 (üks) isikunimi.

Välja ID

Andmevälja nimi

Juhised

nam/fn

Perekonnanimi (perekonnanimed)

Omaja perekonnanimi/perekonnanimed

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi ja millele on märgitud kõik perekonnanimed. Mitme perekonnanime korral eraldatakse need üksteisest tühikutega. Siiski peavad samaks jääma sidekriipse või muid sarnaseid märke sisaldavad liitnimed.

Näited:

"fn": "Musterfrau-Gößinger"

"fn": "Musterfrau-Gößinger Müller"

nam/fnt

Standarditud perekonnanimi (perekonnanimed)

Omaja perekonnanimi (perekonnanimed), mis on translitereeritud vastavalt süsteemile, mida on kasutatud omaja masinloetavate reisidokumentide puhul (näiteks ICAO dokumendi 9303 osas 3 esitatud reeglid).

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi ja millel on kasutatud ainult märke A-Z ja <. Maksimumpikkus: 80 tähemärki (vastavalt ICAO spetsifikatsioonile nr 9303 ).

Näited:

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER"

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER<MUELLER"

nam/gn

Eesnimi (eesnimed)

Omaja eesnimi (eesnimed).

Kui omajal eesnime ei ole, jäetakse see väli vahele.

Kõigil muudel juhtudel esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi ja millele on märgitud kõik eesnimed. Mitme eesnime korral eraldatakse need üksteisest tühikutega.

Näide:

"gn": "Isolde Erika"

nam/gnt

Standarditud eesnimi (eesnimed)

Omaja eesnimi (eesnimed), mis on translitereeritud vastavalt süsteemile, mida on kasutatud omaja masinloetavate reisidokumentide puhul (näiteks ICAO dokumendi 9303 osas 3 esitatud reeglid).

Kui omajal eesnime ei ole, jäetakse see väli vahele.

Kõigil muudel juhtudel esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi ja millel on kasutatud ainult märke A-Z ja <. Maksimumpikkus: 80 tähemärki

Näide:

"gnt": "ISOLDE<ERIKA"

dob

Sünniaeg

DCC omaja sünniaeg

Täielik või osaline kuupäev (kellaajata), mis jääb vahemikku 1900-01-01 kuni 2099-12-31.

Kui täielik või osaline sünniaeg on teada, esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi. Kui teada ei ole isegi osalist sünniaega, märgitakse väljale tühi string "". See peaks kokku langema teabega, nagu see on esitatud reisidokumentidel.

Kui teave sünniaja kohta on olemas, kasutatakse üht järgmistest ISO 8601 vormingutest. Muid variante ei toetata.

AAAA-KK-PP

AAAA-KK

AAAA

(Kontrollimisrakendus võib kuvada sünniaja puuduvaid osi, kasutades XX süsteemi nagu see, mida kasutatakse masinloetavate reisidokumentide puhul, näiteks 1990-XX-XX.)

Näited:

"dob": "1979-04-14"

"dob": "1901-08"

"dob": "1939"

"dob": ""

3.3.   Tõendiliigispetsiifilise teabe rühmad

JSON-skeem toetab kolme kannete rühma, mis hõlmab tõendiliigispetsiifilist teavet. Igasse DCCsse kuulub täpselt 1 (üks) rühm. Tühjad rühmad ei ole lubatud.

Grupi tunnus

Rühma nimi

Kanded

v

Vaktsineerimisrühm

Selle olemasolul sisaldab täpselt 1 (üht) kannet, mis kirjeldab täpselt 1 (üht) vaktsiinidoosi (üht doosi).

t

Testimisrühm

Selle olemasolul sisaldab täpselt 1 (üht) kannet, mis kirjeldab täpselt 1 (üht) testitulemust.

r

Läbipõdemisrühm

Selle olemasolul sisaldab täpselt 1 (üht) kannet, mis kirjeldab 1 (üht) läbipõdemiskinnitust.

4.   Tõendiliigispetsiifiline teave

4.1.   Vaktsineerimistõend

Vaktsineerimisrühma olemasolul sisaldab see täpselt 1 (üht) kannet, mis kirjeldab täpselt üht vaktsineerimist (üht doosi). Kõik vaktsineerimisrühma elemendid on kohustuslikud, tühje välju ei toetata.

Välja ID

Andmevälja nimi

Juhised

v/tg

Asjaomane haigus või haigustekitaja: COVID-19 (SARS-CoV-2 või üks selle variantidest)

Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist

disease-agent-targeted.json.

Selles väärtuste kogumis on üks kanne 840539006, mis on COVID-19 kood SNOMED CT (GPS) järgi.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"tg": "840539006"

v/vp

COVID-19 vaktsiin või profülaktika

Kasutatud vaktsiin või profülaktika

Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist

vaccine-prophylaxis.json.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"vp": "1119349007"(SARS-CoV-2 mRNA vaktsiin)

v/mp

COVID-19 vaktsiin

Ravim, mida on kasutatud selle konkreetse vaktsiinidoosi jaoks. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist

vaccine-medicinal-product.json.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi. Näide:

"mp": "EU/1/20/1528" (Comirnaty)

v/ma

COVID-19 vaktsiini müügiloa hoidja või tootja

Müügiloa hoidja või tootja, kui müügiloa hoidja puudub. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist

vaccine-mah-manf.json.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi. Näide:

"ma": "ORG-100030215"(Biontech Manufacturing GmbH)

v/dn

Doosi number seerias

Asjaomase vaktsineerimise käigus manustatud doosi järjekorranumber (positiivne täisarv). 1 näitab esimest doosi, 2 teist doosi jne. Täpsemad nõuded on esitatud II lisa punktis 5.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näited:

"dn": "1"(esimene doos)

"dn": "2"(teine doos)

"dn": "3"(kolmas doos)

v/sd

Dooside koguarv seerias

Dooside koguarv (positiivne täisarv) vaktsineerimisseerias. Täpsemad nõuded on esitatud II lisa punktis 5.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näited:

"sd": "1"(ühedoosilise esmase vaktsineerimise kuuri korral)

"sd": "2"(kahedoosilise esmase vaktsineerimisseeria korral või juhul kui ühedoosilisele esmase vaktsineerimise kuurile on järgnenud lisadoos)

"sd": "3"(näiteks kui kahedoosilise esmase vaktsineerimise kuurile on järgnenud lisadoosid)

v/dt

Vaktsineerimise kuupäev

Kirjeldatud doosi saamise kuupäev vormingus AAAA-KK-PP (kuupäev täiskujul kellaajata). Muid vorminguid ei ole toetata.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi. Näide:

"dt": „2021-03-28"

v/co

Liikmesriik või kolmas riik, kus vaktsiin manustati

Riik, mis on väljendatud kahetähelise ISO3166-koodiga (SOOVITATAV), või viide rahvusvahelisele organisatsioonile (nagu UNHCR või WHO), kes vastutab vaktsineerimise eest. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist country-2-codes.json.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli.

Näide:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

v/is

Tõendi väljastaja

Tõendi väljastanud organisatsiooni nimi. Tunnused on lubatud nime osana, kuid ei ole soovitatav kasutada neid eraldi (ilma nimeta) tekstina. Kõige rohkem 80 UTF-8 märki.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi. Näide:

"is": "Tšehhi Vabariigi tervishoiuministeerium"

"is": "Vaktsineerimiskeskus: 3. lõunapiirkond"

v/ci

Tõendi kordumatu tunnus

Tõendi kordumatu tunnus vastavalt dokumendile https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf

Kontrollsumma lisamine ei ole kohustuslik. Lisada võidakse eesliide "URN:UVCI:".

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näited:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.2.   Testimistõend

Testimisrühma olemasolul sisaldab see täpselt 1 (üht) kannet, mis kirjeldab täpselt 1 (üht) testitulemust.

Välja ID

Andmevälja nimi

Juhised

t/tg

Asjaomane haigus või haigustekitaja: COVID-19 (SARS-CoV-2 või üks selle variantidest)

Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist disease-agent-targeted.json.

Selles väärtuste kogumis on üks kanne 840539006, mis on COVID-19 kood SNOMED CT (GPS) järgi.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"tg": "840539006"

t/tt

Testi liik

Kasutatud testi liik, vastavalt testiga uuritavale materjalile. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist test-type.json (vastavalt süsteemile LOINC). Lubatud ei ole väärtused, mis ei kuulu väärtuste kogumisse.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"tt": "LP6464-4" (molekulaarne nukleiinhappe amplifikatsioonil põhinev test)

"tt": "LP217198-3" (immuunkromatograafiline kiirtest)

t/nm

Testi nimi (ainult nukleiinhappe amplifitseerimise test)

Kasutatud nukleiinhappe amplifitseerimise testi nimi. Nimi peaks sisaldama testi tootja nime ja testi kaubanduslikku nimetust, mis on komaga eraldatud.

Nukleiinhappe amplifitseerimise test: välja täitmine ei ole kohustuslik.

Immuunkromatograafiline kiirtest: välja ei kasutata, kuna testi nimi on kaudselt esitatud testimisseadme tunnusega (t/ma).

Esitamise korral ei tohi väli olla tühi.

Näide:

"nm": "ELITechGroup, SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit"

t/ma

Testimisseadmed tunnus (ainult antigeeni kiirtestid)

Antigeeni kiirtesti seadme tunnus Teadusuuringute Ühiskeskuse andmebaasis. Väärtuste kogum (terviseohutuse komitee ühine loetelu):

kõik terviseohutuse komitee ühisesse loetellu kuuluvad antigeeni kiirtestid (inimloetav).

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (masinloetav, loetelu sisaldab väärtuste kogumist pärinevaid välja id_device väärtusi).

ELi/EMP riikides väljastavad väljastajad tõendeid ainult selliste testide kohta, mis kuuluvad väljastamisajal kehtivasse väärtuste kogumisse. Väärtuste kogumit uuendatakse iga 24 tunni järel.

Väärtusi, mis ei kuulu väärtuste kogumisse, võib kasutada kolmandate riikide väljastatud tõendites, kuid tunnused peavad sellest hoolimata pärinema Teadusuuringute Ühiskeskuse andmebaasist. Lubatud ei ole kasutada muid kui otse testide valmistajate esitatud tunnuseid.

Kontrollimisrakendused teevad kindlaks väärtused, mis ei kuulu ajakohastatud väärtuste kogumisse, ja näitavad neid sisaldavaid tõendeid kehtetutena. Kui tunnus väärtuste kogumist kustutatakse, võidakse seda sisaldavaid tõendeid aktsepteerida kõige enam 72 tunni jooksul pärast kustutamiskuupäeva.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Immuunkromatograafiline kiirtest: esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Nukleiinhappe amplifitseerimise test: välja ei kasutata, isegi kui nukleiinhappe amplifitseerimise testi tunnus on Teadusuuringute Ühiskeskuse andmebaasis olemas.

Näide:

"ma": "344"(SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)

t/sc

Testi jaoks proovi võtmise kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg, kui võeti proov testi jaoks. Kellaaeg sisaldab teavet ajavööndi kohta. Väärtus ei märgi aega, kui testitulemus genereeriti.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Kasutatakse ainult üht järgmistest ISO 8601 vormingutest. Muid variante ei toetata.

AAAA-KK-PPThh:mm:ssZ

AAA-KK-PPThh:mm:ss[+-]hh

AAA-KK-PPThh:mm:ss[+-]hhmm

AAAA-KK-PPThh:mm:ss[+-]hh:mm

Näited:

"sc": "2021-08-20T10:03:12Z"(UTC aeg)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02"(Kesk-Euroopa suveaeg)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+0200"(Kesk-Euroopa suveaeg)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02:00"(Kesk-Euroopa suveaeg)

t/tr

Testitulemus

Testi tulemus. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist test-result.json (SNOMED CT, GPS alusel).

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"tr": "260415000"(Ei tuvastatud)

t/tc

Testimiskeskus või -asutus

Testi teinud asutuse nimi. Tunnused on lubatud nime osana, kuid ei ole soovitatav kasutada neid eraldi (ilma nimeta) tekstina. Kõige rohkem 80 UTF-8 märki. Kõik lisamärgid võidakse kärpida. Nimi ei ole ette nähtud automaatseks kontrolliks.

Nukleiinhappe amplifitseerimise testid: esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Antigeeni kiirtestid: välja täitmine ei ole kohustuslik. Esitamise korral ei ole tühi.

Näide:

"tc": "Testimiskeskus: läänepiirkond 245"

t/co

Liikmesriik või kolmas riik, kus test tehti

Riik, mis on väljendatud kahetähelise ISO3166-koodiga (SOOVITATAV), või viide rahvusvahelisele organisatsioonile (nagu UNHCR või WHO), kes vastutab testi tegemise eest. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist country-2-codes.json.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli.

Näited:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

t/is

Tõendi väljastaja

Tõendi väljastanud organisatsiooni nimi. Tunnused on lubatud nime osana, kuid ei ole soovitatav kasutada neid eraldi (ilma nimeta) tekstina. Kõige rohkem 80 UTF-8 märki.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näited:

"is": "Tšehhi Vabariigi tervishoiuministeerium"

"is": "Loodepiirkonna tervishoiuvalitsus"

t/ci

Tõendi kordumatu tunnus

Tõendi kordumatu tunnus vastavalt dokumendile vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

Kontrollsumma lisamine ei ole kohustuslik. Lisada võidakse eesliide "URN:UVCI:".

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näited:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.3.   Läbipõdemistõend

Läbipõdemisrühma olemasolul sisaldab see täpselt 1 (üht) kannet, mis kirjeldab täpselt üht (1) läbipõdemist. Kõik läbipõdemisrühma elemendid on kohustuslikud, tühje välju ei toetata.

Välja ID

Andmevälja nimi

Juhised

r/tg

Haigus või haigustekitaja, mille tõendi omaja on läbi põdenud: COVID-19 (SARS-CoV-2 või üks selle variantidest)

Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist

disease-agent-targeted.json.

Selles väärtuste kogumis on üks kanne 840539006, mis on COVID-19 kood SNOMED CT (GPS) järgi.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"tg": "840539006"

r/fr

Tõendi omajale esimese positiivse tulemuse andnud nukleiinhappe amplifitseerimise testi kuupäev

Kuupäev, kui võeti proov selle nukleiinhappe amplifitseerimise testi jaoks, mille tulemus oli positiivne, vormingus AAAA-KK-PP (täielik kuupäev kellaajata). Muid vorminguid ei ole toetata.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"fr": "2021-05-18"

r/co

Liikmesriik või kolmas riik, kus test tehti

Riik, mis on väljendatud kahetähelise ISO3166-koodiga (SOOVITATAV), või viide rahvusvahelisele organisatsioonile (nagu UNHCR või WHO), kes vastutab testi tegemise eest. Kodeeritud väärtus väärtuste kogumist

country-2-codes.json.

Väärtuste kogumit jagatakse ELi DCC lüüsi kaudu.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli.

Näited:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

r/is

Tõendi väljastaja

Tõendi väljastanud organisatsiooni nimi. Tunnused on lubatud nime osana, kuid ei ole soovitatav kasutada neid eraldi (ilma nimeta) tekstina. Kõige rohkem 80 UTF-8 märki.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi. Näide:

"is": "Tšehhi Vabariigi tervishoiuministeerium"

"is": "Ülikooli keskhaigla"

r/df

Tõend kehtiv alates

Esimene kuupäev, kui tõend loetakse kehtivaks. Kuupäev ei ole varasem kui kuupäev, mis arvutatakse järgmiselt: r/fr + 11 päeva.

Kuupäev esitatakse vormingus AAAA-KK-PP (kuupäev täiskujul kellaajata). Muid vorminguid ei ole toetata.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"df": "2021-05-29"

r/du

Tõend kehtiv kuni

Viimane kuupäev, kui tõend loetakse kehtivaks, mille määrab tõendi väljastaja. Kuupäev ei ole hilisem kui kuupäev, mis arvutatakse järgmiselt: r/fr + 180 päeva.

Kuupäev esitatakse vormingus AAAA-KK-PP (kuupäev täiskujul kellaajata). Muid vorminguid ei ole toetata.

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näide:

"du": "2021-11-14"

r/ci

Tõendi kordumatu tunnus

Tõendi kordumatu tunnus vastavalt dokumendile vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

Kontrollsumma lisamine ei ole kohustuslik. Lisada võidakse eesliide "URN:UVCI:".

Esitatakse täpselt 1 (üks) väli, mis ei ole tühi.

Näited:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"


Top