EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1482

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1482, 14. september 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Iisraeli Riigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

15.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/51


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1482,

14. september 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Iisraeli Riigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus kaotada järk-järgult ja kooskõlastatud viisil vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need on välja antud kooskõlas standarditega, mis on samaväärsed kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud eeskirju kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on kooskõlas liidu õigusega õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesoleva otsuse kohaselt samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Iisraeli Riik on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Iisraeli Riik on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

19. juulil 2021 esitas Iisraeli Riik komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmise kohta vastavalt süsteemile „Ramzor“. Iisraeli Riik teatas komisjonile, et tema arvates antakse COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi ja tehnoloogilise süsteemiga, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Iisraeli Riik komisjonile, et Iisraeli Riigi poolt süsteemi „Ramzor“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Iisraeli Riigi taotlusel tegi komisjon 6. septembril 2021 tehnilised katsed, mis näitasid, et Iisraeli Riigi poolt süsteemi „Ramzor“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendid on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga, mis võimaldab kontrollida nende ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendid, mille Iisraeli Riik on välja andnud vastavalt süsteemile „Ramzor“, sisaldavad vajalikke andmeid.

(5)

Lisaks teatas Iisraeli Riik komisjonile, et ta annab koostalitlusvõimelised vaktsineerimistõendid välja COVID-19 vaktsiinide jaoks. Nende hulka kuuluvad praegu Comirnaty ja Spikevax.

(6)

Lisaks teatas Iisraeli Riik komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelisi tõendeid läbipõdemise kohta. Kõnealused tõendid kehtivad kuni 180 päeva pärast esimese positiivse testi kuupäeva.

(7)

Iisraeli Riik teatas komisjonile, et ta aktsepteerib vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid ja EMP riigid kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

(8)

Iisraeli Riik teatas komisjonile ka, et ta aktsepteerib vaktsineerimistõendit ja loobub reisipiirangutest nende inimeste puhul, kes on vaktsineeritud vaktsiiniga, millele on määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaselt antud kogu ELis kehtiv müügiluba.

(9)

Samuti teatas Iisraeli Riik komisjonile, et ta aktsepteerib nukleiinhappe amplifitseerimise testidel (NAAT-testidel) (nt pöördtranskriptsiooniga polümeraasi ahelreaktsioon, RT-PCR) põhinevaid testimistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid ja EMP riigid Iisrael märgib siiski, et kõik reisijad, sealhulgas need, kellel on kohapeal tehtud testi tulemus, peavad NAAT-testi (nt RT-PCR) pärast maandumist kordama, sest enne lendu tehtud testi tulemusel lubatakse reisija lennule, kuid ei loobuta muudest reisipiirangutest. Lisaks ei aktsepteeri Iisrael antigeeni kiirteste.

(10)

Samuti teatas Iisraeli Riik komisjonile, et tõendite kontrollimisel töödeldakse Iisraelis neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemust või läbipõdemist, ning neid andmeid ei säilitata.

(11)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Iisraeli Riigi poolt süsteemi „Ramzor“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(12)

Seepärast tuleks COVID-19 tõendeid, mille Iisraeli Riik on välja andnud vastavalt süsteemile „Ramzor“, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(13)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Iisraeli Riik ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(14)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(15)

Pidades silmas vajadust ühendada Iisraeli Riik võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(16)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Iisraeli Riigi poolt süsteemi „Ramzor“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Iisraeli Riik ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 14. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


Top