EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1396

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1396, 13. august 2021, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 680/2014 ja (EL) 2016/2070 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (EKP/2021/39)

OJ L 300, 24.8.2021, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; kehtetuks tunnistatud 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1396/oj

24.8.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/74


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2021/1396,

13. august 2021,

millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 680/2014 ja (EL) 2016/2070 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (EKP/2021/39)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga määrust (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17), (2) eelkõige selle artiklit 21 ja artikli 140 lõiget 4,

võttes arvesse järelevalvenõukogu ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega EKP/2014/29 (3) kehtestatakse kord, mis käsitleb järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamist Euroopa Keskpangale (EKP) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (4) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/2070 (5) alusel.

(2)

17. detsembril 2020 võttis Euroopa Komisjon vastu komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451, (6) millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 ning sätestatakse uued järelevalvelise aruandluse standardid, mida kohaldatakse alates 28. juunist 2021.

(3)

15. märtsil 2021 võttis komisjon vastu komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/453, (7) millega täpsustatakse uusi standardeid tururiskidega seotud aruandluse erinõuete osas.

(4)

Otsusega EKP/2014/29 nähakse ette järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete kogumine ja kvaliteedikontroll vastavalt kohaldatavale liidu õigusele. Seega peab otsus EKP/2014/29 sätestama järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatava teabe kogumise ja kvaliteedikontrolli vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2016/2070, rakendusmäärusele (EL) 2021/451 ja rakendusmäärusele (EL) 2021/453. Seetõttu tuleb otsust EKP/2014/29 ajakohastada, et võtta arvesse rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja rakendusmääruse (EL) 2021/453 vastuvõtmist ning tagada asjaomaste andmete esitamine riiklike pädevate asutuste poolt EKP-le.

(5)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tunnistas kehtetuks ja asendas EBA 23. septembri 2015. aasta otsuse pädevate asutuste aruandluse kohta EBA-le (EBA/DC/2015/130) (8) EBA 5. juuni 2020. aasta otsusega pädevate asutuste järelevalvelise aruandluse kohta EBA-le (EBA/DC/2020/334) (9). Asjaomase otsusega nõutakse pädevatelt asutustelt, sealhulgas EKP-lt, järelevalvelise ja finantsaruandluse esitamist muu hulgas EBA-le. Selleks sätestatakse EBA otsusega EBA/DC/2020/334 asjaomase teabe pädevate asutuste poolt EBA-le esitamise tähtajad.

(6)

Täiendavalt tunnistas EBA kehtetuks ja asendas EBA 31. mai 2016. aasta otsuse järelevalve võrdlusaluse kohta (EBA/DC/2016/156) (10) EBA 5. juuni 2020. aasta otsusega järelevalve võrdlusaluse kohta (EBA/DC/2020/337) (11). Asjaomase otsusega nõutakse pädevatelt asutustelt, sealhulgas EKP-lt, järelevalve võrdlusaluse teabe esitamist EBA-le. Selleks sätestatakse EBA otsusega EBA/DC/2020/337 asjaomase teabe pädevate asutuste poolt EBA-le esitamise tähtajad.

(7)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2014/29 ajakohastada, et tagada nimetatud andmete ajakohane esitamine riiklike pädevate asutuste poolt EKP-le, et EKP saaks need andmed esitada EBA-le kooskõlas EBA otsustega EBA/DC/2020/334 ja EBA/DC/2020/337.

(8)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2014/29 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust EKP/2014/29 muudetakse järgmiselt:

1)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Euroopa Keskpanga otsus, 2. juuli 2014, järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (EKP/2014/29)“;

2)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva otsusega kehtestatakse vastavalt ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artiklile 21 kord, mis käsitleb järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamist EKP-le komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/2070 (*1), komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 (*2) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/453 (*3) alusel.

(*1)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2070, 14. september 2016, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormide, määratluste ja IT-lahendustega, mida krediidiasutused ning investeerimisühingud Euroopa Pangandusjärelevalvele ja pädevatele asutustele aru andes kasutavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõikega 2 (ELT L 328, 2.12.2016, lk 1)."

(*2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/451, 17. detsember 2020, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 (ELT L 97, 19.3.2021, lk 1)."

(*3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/453, 15. märts 2021, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (ELT L 89, 16.3.2021, lk 3).“;"

3)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Andmete edastamise kuupäevad

1.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le rakendusmääruses (EL) 2021/451 ja rakendusmääruses (EL) 2021/453 osutatud ning neile järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt esitatud andmed järgmiselt:

a)

Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le andmed järgmiste üksuste kohta rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 3 ja artikli 20 lõikes 3 osutatud aruande esitamise kuupäevadele ja rakendusmääruse (EL) 2021/453 artikli 1 lõikes 2 osutatud aruande esitamise kuupäevadele järgneval kümnendal tööpäeval hiljemalt kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi (*4):

i)

olulised järelevalve alla kuuluvad üksused, mis esitavad aruandeid osaleva liikmesriigi kõrgeimal konsolideerimise tasandil;

ii)

olulised järelevalve alla kuuluvad üksused, mis ei kuulu järelevalve alla kuuluvasse gruppi;

iii)

järelevalve alla kuuluvad üksused, mis on liigitatud oma liikmesriigis oluliseks vastavalt kolme kõige olulisema krediidiasutuse kriteeriumile, ning mis esitavad aruandeid konsolideeritud alusel või individuaalsel alusel, kui nad ei ole kohustatud esitama aruandeid konsolideeritud alusel;

iv)

muud järelevalve alla kuuluvad üksused, mis esitavad aruandeid konsolideeritud alusel või individuaalsel alusel, kui nad ei ole kohustatud esitama aruandeid konsolideeritud alusel, ning mis on määratletud kui „liikmesriigi suurimad krediidiasutused või investeerimisühingud“ vastavalt EBA 5. juuni 2020. aasta otsuse (pädevate asutuste järelevalvelise aruandluse kohta EBA-le, EBA/DC/2020/334) (*5) artikli 2 lõikele 3;

b)

kui punkti a ei kohaldata, edastavad riiklikud pädevad asutused EKP-le andmed järgmiste üksuste kohta rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 3 osutatud aruande esitamise kuupäevadele ja rakendusmääruse (EL) 2021/453 artikli 1 lõikes 2 osutatud aruande esitamise kuupäevadele järgneval 25. tööpäeval hiljemalt kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi:

i)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused;

ii)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused.

2.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le rakendusmääruses (EL) 2016/2070 osutatud andmed järgmiselt:

a)

Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le andmed järgmiste üksuste kohta rakendusmääruse (EL) 2016/2070 asjaomastes andmeühikute sätetes osutatud aruande esitamise kuupäevadele järgneval kümnendal tööpäeval hiljemalt kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi:

i)

olulised järelevalve alla kuuluvad üksused, mis esitavad aruandeid osaleva liikmesriigi kõrgeimal konsolideerimise tasandil;

ii)

olulised järelevalve alla kuuluvad üksused, mis ei kuulu järelevalve alla kuuluvasse gruppi;

iii)

järelevalve alla kuuluvad üksused, mis on liigitatud oma liikmesriigis oluliseks vastavalt kolme kõige olulisema krediidiasutuse kriteeriumile, ning mis esitavad aruandeid konsolideeritud alusel või individuaalsel alusel, kui nad ei ole kohustatud esitama aruandeid konsolideeritud alusel;

iv)

vähem olulised järelevalve alla kuuluvad üksused, mis esitavad aruandeid osaleva liikmesriigi kõrgeimal konsolideerimise tasandil, mis on kõrgeimaks konsolideerimise tasandiks liidus, ning vähem olulised järelevalve alla kuuluvad üksused, mis esitavad aruandeid individuaalsel alusel, kui nad ei kuulu järelevalve alla kuuluvasse gruppi, kooskõlas EBA otsuse EBA/DC/2020/337 artikli 1 lõikega 2;

b)

kui punkti a ei kohaldata, edastavad riiklikud pädevad asutused EKP-le andmed järgmiste üksuste kohta rakendusmääruse (EL) 2016/2070 asjaomastes andmeühikute sätetes osutatud aruande esitamise kuupäevadele järgneva 25. tööpäeva lõpuks:

i)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused;

ii)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused.

(*4)  Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale."

(*5)  Avaldatud EBA veebilehel.“;"

4)

lisatakse järgmine artikkel 7b:

„Artikkel 7b

Aruandluse algus pärast Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2021/1396 (EKP/2021/39) jõustumist

Riiklikud pädevad asutused edastavad neile rakendusmääruse (EL) 2016/2070, rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja rakendusmääruse (EL) 2021/453 kohaselt esitatud andmed vastavalt Euroopa Keskpanga otsusele (EL) 2021/1396 (EKP/2021/39) (*) alates esimesest aruande esitamise kuupäevast, mida kohaldatakse pärast asjaomase otsuse jõustumist.

(*)  Euroopa Keskpanga 13. augusti 2021. aasta otsus (EL) 2021/1396, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 680/2014 ja (EL) 2016/2070 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (EKP/2021/39) (ELT L 300, 24.8.2021, lk 74).“"

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud osalevate liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele.

Frankfurt Maini ääres, 13. august 2021

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.

(3)  Euroopa Keskpanga 2. juuli 2014. aasta otsus EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 680/2014 ja (EL) 2016/2070 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (ELT L 214, 19.7.2014, lk 34).

(4)  Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

(5)  Komisjoni 14. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2070, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormide, määratluste ja IT-lahendustega, mida krediidiasutused ning investeerimisühingud Euroopa Pangandusjärelevalvele ja pädevatele asutustele aru andes kasutavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõikega 2 (ELT L 328, 2.12.2016, lk 1).

(6)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/451, 17. detsember 2020, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 (ELT L 97, 19.3.2021, lk 1).

(7)  Komisjoni 15. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/453, , millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (ELT L 89, 16.3.2021, lk 3).

(8)  Avaldatud EBA veebilehel.

(9)  Avaldatud EBA veebilehel.

(10)  Avaldatud EBA veebilehel.

(11)  Avaldatud EBA veebilehel.


Top