EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1273, 30. juuli 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks San Marino välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/5788

ELT L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/151


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1273,

30. juuli 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks San Marino välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus kaotada järk-järgult ja kooskõlastatud viisil vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need on välja antud kooskõlas standarditega, mis on samaväärsed kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud eeskirju kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on kooskõlas liidu õigusega õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesoleva otsuse kohaselt samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimistõendite suhtes, mille San Marino on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi kohaldatakse määruse (EL) 2021/954 alusel sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 tõendite suhtes, mille San Marino on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

San Marino taotlusel tegi komisjon 30. juunil 2021 tehnilised katsed, mis näitasid, et San Marino poolt San Marino digitaalse COVID-tõendi süsteemi „smdcc“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga, mis võimaldab kontrollida nende ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 tõendid, mille San Marino on välja andnud vastavalt süsteemile „smdcc“, sisaldavad vajalikke andmeid.

(4)

14. juulil 2021 esitas San Marino komisjonile teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmise kohta vastavalt süsteemile „smdcc“. San Marino teatas komisjonile, et tema arvates antakse San Marino COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi- ja tehnoloogiasüsteemiga, mis on koostalitlusvõimeline määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga, mis võimaldab kontrollida nende ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas San Marino komisjonile, et San Marino poolt süsteemi „smdcc“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(5)

Lisaks teatas San Marino komisjonile, et ta annab koostalitlusvõimelised vaktsineerimistõendid välja COVID-19 vaktsiinidele, mille hulka praegu kuuluvad Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen ja Sputnik V.

(6)

Lisaks teatas San Marino komisjonile, et ta annab koostalitlusvõimelised testimistõendid välja üksnes selliste nukleiinhappe amplifitseerimise testide või antigeeni kiirtestide kasutamise korral, mis on loetletud COVID-19 antigeeni kiirtestide ajakohastatud ühisloetelus, mille Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (3) artikli 17 kohaselt loodud terviseohutuse komitee on nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse (4) alusel heaks kiitnud.

(7)

Samuti teatas San Marino komisjonile, et ta aktsepteerib vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille liikmesriigid on välja andnud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953. San Marino teatas komisjonile, et ta aktsepteerib vaktsineerimistõendeid vaktsiinide puhul, millel on kogu ELi hõlmav müügiluba (toetudes Euroopa Ravimiameti arvamusele), vaktsiinide puhul, millele mõne ELi liikmesriigi pädev asutus on andnud ajutise müügiloa, ning vaktsiinide puhul, mis on läbinud WHO erakorralise kasutusloa saamise menetluse. Veel teatas San Marino komisjonile, et ta aktsepteerib terviseohutuse komitee loetellu kantud NAAT-testidel (nt RT-PCR) ja antigeeni kiirtestidel põhinevaid testimistõendeid. San Marino aktsepteerib NAAT-testidel (nt RT-PCR) põhinevaid läbipõdemistõendeid.

(8)

22. juulil 2021 teavitas San Marino komisjoni ka sellest, et liikmesriikide poolt vastavalt määrusele (EL) 2021/953 välja antud vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite kontrollimisel töödeldakse tõendites sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada omaniku vaktsineerimisstaatust, testitulemust või läbipõdemist, ning neid andmeid ei säilitata.

(9)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et San Marino poolt San Marino süsteemi „smdcc“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(10)

Seepärast tuleks COVID-19 tõendeid, mille San Marino on välja andnud vastavalt süsteemile „smdcc“, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(11)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks San Marino ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(12)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(13)

Pidades silmas vajadust ühendada San Marino võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(14)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

San Marino poolt süsteemi „smdcc“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

San Marino ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/954, 14. juuni 2021, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitus COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (ELT C 24, 22.1.2021, lk 1).


Top