EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1220

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1220, 26. juuli 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/76 tuletõrjujate liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirju ning liftide käitumist tulekahju korral käsitlevate harmoneeritud standardite osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/5491

OJ L 267, 27.7.2021, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1220/oj

27.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/17


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1220,

26. juuli 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/76 tuletõrjujate liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirju ning liftide käitumist tulekahju korral käsitlevate harmoneeritud standardite osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL (2) artiklile 14 eeldatakse, et liftid ja lifti ohutusseadised, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, on vastavuses kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

(2)

Komisjoni rakendusotsusega C(2016) 5884 (3) esitas komisjon CENile taotluse koostada ja vaadata läbi direktiivi 2014/33/EL toetavad harmoneeritud standardid, tagamaks, et need kajastavad jätkuvalt üldtunnustatud tehnika taset, et täita direktiivi 2014/33/EL I lisas sätestatud olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (4) I lisas sätestatud olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, nagu on sätestatud direktiivi 2014/33/EL I lisa punktis 1.1.

(3)

Euroopa Standardikomitee vaatas rakendusotsuses C(2016) 5884 esitatud taotluse alusel läbi harmoneeritud standardid EN 81-72:2015 ja EN 81-73:2016, mille viited on avaldatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2021/76 (5). Läbivaatamine toimus selleks, et kohandada neid direktiivi 2014/33/EL õigusraamistikuga ning suurendada nende standardite õiguskindlust ja selgust, sealhulgas koostada täpsem ZA lisa ja lisada kuupäevadega viited normidele. Selle tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN 81-72:2020 tuletõrjujate liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjade kohta ning harmoneeritud standard EN 81-73:2020 liftide käitumise kohta tulekahju korral. Harmoneeritud standardite EN 81-72:2015 ja EN 81-73:2016 läbivaatamise käigus olulisi tehnilisi muudatusi ei tehtud.

(4)

Komisjon hindas koos CENiga, kas harmoneeritud standardid EN 81-72:2020 ja EN 81-73:2020 vastavad rakendusotsuses C(2016) 5884 esitatud taotlusele.

(5)

Harmoneeritud standardid EN 81-72:2020 ja EN 81-73:2020 vastavad olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida nad peaksid hõlmama ja mis on sätestatud direktiivis 2014/33/EL. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Harmoneeritud standarditega EN 81-72:2020 ja EN 81-73:2020 asendatakse harmoneeritud standardid EN 81-72:2015 ja EN 81-73:2016. Seepärast on asjakohane eemaldada Euroopa Liidu Teatajast viited harmoneeritud standarditele EN 81-72:2015 ja EN 81-73:2016.

(7)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega harmoneeritud standardite EN 81-72:2020 ja EN 81-73:2020 kohaldamiseks valmistumiseks, on vaja harmoneeritud standardite EN 81-72:2015 ja EN 81-73:2016 viidete kustutamine edasi lükata.

(8)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2021/76 vastavalt muuta.

(9)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates selle standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjaomastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2021/76 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Lisa punkte 1 ja 3 kohaldatakse alates 27. jaanuarist 2023.

Brüssel, 26. juuli 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 251).

(3)  Komisjoni 21. septembri 2016. aasta rakendusotsus C(2016) 5884 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL toetava standardimistaotluse kohta, mis esitatakse Euroopa Standardikomiteele seoses liftide ja lifti ohutusseadistega.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).

(5)  Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/76, 26. jaanuar 2021, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL toetuseks koostatud lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 27, 27.1.2021, lk 20).


LISA

Rakendusotsuse (EL) 2021/76 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

kirje 9 jäetakse välja;

2)

lisatakse järgmine kanne 9a:

„9a.

EN 81-72:2020

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift“;

3)

kirje 10 jäetakse välja;

4)

lisatakse järgmine kanne 10 a:

„10a.

EN 81-73:2020

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 73: Liftide käitumine tulekahju korral“.


Top