EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1126

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1126, 8. juuli 2021, millega määratakse kindlaks Šveitsi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/5155

OJ L 243, 9.7.2021, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1126/oj

9.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/49


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1126,

8. juuli 2021,

millega määratakse kindlaks Šveitsi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 kehtestatakse COVID-19 vastu vaktsineerimist, testimist ja läbipõdemist kinnitavate koostalitlusvõimeliste tõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Määrus aitab samuti hõlbustada SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kooskõlas liidu õigusega liikmesriikide kehtestatud vaba liikumise piirangute järkjärgulist kaotamist kooskõlastatud viisil.

(2)

Liidu kodanikel ja Šveitsi kodanikel on vastastikused sisenemis- ja elamisõigused Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe (2) („FMOPA“) alusel. Kuigi FMOPA I lisa artikli 5 lõige 1 näeb ette võimaluse piirata liikumisvabadust rahvatervisega seotud põhjustel, ei sisalda see liidu õigusaktide inkorporeerimise mehhanismi. Seepärast kohaldatakse Šveitsi suhtes määruse (EL) 2021/953 artikli 3 lõikes 10 sätestatud volitusi.

(3)

4. juunil 2021 võttis Šveits vastu COVID-19 tõendite määruse (3) (edaspidi „Šveitsi COVID-19 tõendite määrus“), mis on õiguslik alus COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmiseks.

(4)

23. juunil 2021 teavitas Šveits komisjoni sellest, et ta väljastab koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid üksnes selliste COVID-19 vaktsiinide puhul, millele on antud Šveitsis müügiluba. Need on praegu COVID-19 vaktsiinid Comirnaty, Moderna ja Janssen, mis vastavad COVID-19 vaktsiinidele, mis on hõlmatud määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõike 5 esimese lõiguga. Lisaks teatas Šveits komisjonile, et ta väljastab COVID-19 vaktsineerimistõendid pärast iga doosi manustamist ning märgib selgelt, kas vaktsineerimiskuur on läbitud või mitte.

(5)

Samuti teatas Šveits komisjonile, et ta väljastab koostalitlusvõimelisi testimistõendeid üksnes selliste nukleiinhappe amplifitseerimise testide või antigeeni kiirtestide kasutamise korral, mis on loetletud COVID-19 antigeeni kiirtestide ajakohastatud ühisloetelus, mille Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (4) artikli 17 kohaselt loodud terviseohutuse komitee kiitis heaks 21. jaanuaril 2021 (5).

(6)

Lisaks teatas Šveits komisjonile, et ta väljastab koostalitlusvõimelisi läbipõdemistõendeid mitte varem kui 11 päeva pärast positiivset testi ja et need kehtivad kuni 180 päeva.

(7)

Samuti on Šveits komisjonile teatanud, et süsteem, mida ta kasutab koroonatõendite väljastamiseks vastavalt Šveitsi COVID-19 tõendite määrusele, on kooskõlas komisjoni rakendusotsuses (EL) 2021/1073 (6) sätestatud tehniliste spetsifikatsioonidega.

(8)

Komisjon tegi 9. juunil 2021 tehnilised katsed, mis kinnitasid, et liikmesriigid saavad määruse (EL) 2021/953 alusel kehtestatud usaldusraamistikku kasutades tehniliselt kontrollida Šveitsi poolt kooskõlas Šveitsi COVID-19 tõendite määrusega välja antud COVID-19 tõendeid.

(9)

23. juunil 2021 esitas Šveits ka ametliku kinnituse selle kohta, et ta aktsepteerib tõendeid, mille liikmesriigid on välja andnud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

(10)

Eelkõige teatas Šveits komisjonile, et kui ta aktsepteerib vaktsineerimistõendit, et loobuda FMOPA alusel rahvatervise kaitseks kehtestatud vaba liikumise piirangutest SARS-CoV-2 leviku peatamiseks, aktsepteerib ta samadel tingimustel ka liidu liikmesriikide poolt vastavalt määrusele (EL) 2021/953 välja antud vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiini puhul, millele on antud müügiluba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 726/2004 (7). Šveits võib samal eesmärgil aktsepteerida ka liikmesriikide poolt kooskõlas määrusega (EL) 2021/953 välja antud vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiini puhul, millele liikmesriigi pädev asutus on andnud müügiloa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/83/EÜ (8), COVID-19 vaktsiini puhul, millele on antud ajutine luba kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 5 lõikega 2, või COVID-19 vaktsiini puhul, mis on läbinud WHO erakorralise kasutusloa saamise menetluse. Kui Šveits aktsepteerib tõendit sellise COVID-19 vaktsiini kohta, peab ta samadel tingimustel aktsepteerima ka liikmesriikide väljastatud tõendeid sama COVID-19 vaktsiini kohta kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

(11)

Samuti teavitas Šveits komisjoni sellest, et kui Šveits nõuab SARS-CoV-2 nakkuse testi tegemise tõendamist, et loobuda vaba liikumise piirangutest, mis on kehtestatud kooskõlas FMOPA-ga SARS-CoV-2 leviku piiramiseks, ja võttes arvesse piiriüleste kogukondade eriomast olukorda, aktsepteerib ta samadel tingimustel ka liikmesriikide poolt kooskõlas määrusega (EL) 2021/953 välja antud negatiivset testitulemust kinnitavaid tõendeid.

(12)

Samuti teatas Šveits komisjonile, et kui Šveits aktsepteerib tõendit SARS-CoV-2 nakkuse läbipõdemise kohta, et loobuda vaba liikumise piirangutest, mis on kehtestatud kooskõlas FMOPA-ga SARS-CoV-2 leviku piiramiseks, aktsepteerib ta samadel tingimustel ka liikmesriikide poolt kooskõlas määrusega (EL) 2021/953 välja antud läbipõdemistõendeid.

(13)

Samal ajal näitas 9. juunil 2021 läbi viidud tehniline test, et Šveits on tehniliselt võimeline kontrollima liikmesriikide poolt välja antud ELi digitaalseid COVID-tõendeid, kasutades määruse (EL) 2021/953 alusel loodud usaldusraamistikku.

(14)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Šveitsi poolt COVID-19 tõendite määruse alusel välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(15)

Seepärast tuleks Šveitsi poolt kooskõlas Šveitsi COVID-19 tõendite määrusega välja antud COVID-19 tõendeid aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel. Seega, kui liikmesriik aktsepteerib vaktsineerimistõendit, SARS-CoV-2 läbipõdemistõendit või tõendit SARS-CoV-2 nakkuse testi kohta, et loobuda SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestatud vaba liikumise piirangutest, peab ta samadel tingimustel aktsepteerima ka Šveitsi poolt vastavalt Šveitsi COVID-19 tõendite määrusele välja antud vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiini puhul, millele on antud müügiluba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 726/2004, läbipõdemistõendeid või COVID-19 testi negatiivset tulemust kinnitavaid tõendeid. Samal eesmärgil võivad liikmesriigid aktsepteerida ka Šveitsi poolt vastavalt Šveitsi COVID-19 tõendite määrusele välja antud vaktsineerimistõendeid sellise COVID-19 vaktsiini puhul, millele Šveitsi pädev asutus on andnud müügiloa, kuid millele ei ole antud müügiluba määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel.

(16)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 3 lõikes 10 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(17)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Šveits ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(18)

Pidades silmas vajadust ühendada Šveits võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(19)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Šveitsi poolt kooskõlas Šveitsi COVID-19 tõendite määrusega välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Šveits ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 8. juuli 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  ELT L 114, 30.4.2002, lk 6.

(3)  Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19), RU 2021 325.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(5)  Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitus COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (ELT C 24, 22.1.2021, lk 1).

(6)  Komisjoni 28. juuni 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/1073, millega kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku (mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/953) kasutuselevõtu tehnilised spetsifikatsioonid ja normid (ELT L 230, 30.6.2021, lk 32).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse liidu kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT L 136, 30.4.2004, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).


Top