EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0753

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2021/753, 6. mai 2021, millega lubatakse Maltal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2018/279

ST/7743/2021/INIT

OJ L 163, 10.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/753/oj

10.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/1


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/753,

6. mai 2021,

millega lubatakse Maltal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2018/279

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõike 1 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punkti 13 kohaselt võib Malta kohaldada käibemaksuvabastust kolme järgmisesse kategooriasse kuuluvate maksukohustuslaste suhtes: maksukohustuslased, kelle aastakäive ei ületa 37 000 eurot, kui nende majandustegevus seisneb peamiselt kaupade müügis; maksukohustuslased, kelle aastakäive ei ületa 24 300 eurot, kui nende majandustegevus seisneb peamiselt madala lisandväärtusega (kallite sisenditega) teenuste osutamises, ning muudel juhtudel maksukohustuslased, kelle aastakäive ei ületa 14 600 eurot, st teenuseosutajad, kes osutavad kõrge lisandväärtusega (odavate sisenditega) teenuseid.

(2)

Nõukogu rakendusotsusega (EL) 2018/279 (2) lubati Maltal kohaldada kuni 31. detsembrini 2024 erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punktist 13, kohaldades käibemaksuvabastust nende maksukohustuslaste suhtes, kelle majandustegevus seisneb peamiselt kõrge lisandväärtusega (odavate sisenditega) teenuste osutamises ja kelle aastakäive ei ületa 20 000 eurot.

(3)

Komisjonis 20. oktoobril 2020 registreeritud kirjas taotles Malta luba kohaldada kuni 31. detsembrini 2024 meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punktist 13 ja lubatakse Maltal kohaldada käibemaksuvabastust selliste maksukohustuslaste suhtes, kelle majandustegevus seisneb peamiselt madala lisandväärtusega (kallite sisenditega) teenuste osutamises või kõrge lisandväärtusega (odavate sisenditega) teenuste osutamises ja kelle aastakäive ei ületa 30 000 eurot (edaspidi „erimeede“). Komisjon palus täiendavat teavet komisjonis 9. novembril 2020 registreeritud kirjas esitatud taotluse kohta.

(4)

Komisjon edastas 17. detsembri 2020. aasta kirjaga Malta taotluse teistele liikmesriikidele vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 teisele lõigule. Komisjon teatas 18. detsembri 2020. aasta kirjas Maltale, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(5)

Võttes arvesse, et kõrgema künnise kohaldamine vähendab eeldatavalt käibemaksukohustusi ning seega väikeettevõtjate halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud kulusid ning lihtsustab maksuhaldurite jaoks käibemaksu kogumist, ja võttes arvesse asjaolu, et selle mõju Maltal lõpptarbimise etapis kogutud käibemaksutulu kogusummale on tühine, tuleks Maltal lubada erimeedet kohaldada.

(6)

Erimeetme kohaldamine ei mõjuta negatiivselt käibemaksust saadavaid liidu omavahendeid, kuna Malta arvutab välja nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 (3) artikli 6 kohase hüvitise.

(7)

Erimeetme kohaldamise loa pikendamine peaks olema ajaliselt piiratud. Tähtaeg peaks olema piisav, et võimaldada hinnata künnise tõhusust ja asjakohasust. Lisaks jäetakse nõukogu direktiiviga (EL) 2020/285, (4) millega nähakse väikeettevõtjatele ette lihtsamad käibemaksureeglid, alates 1. jaanuarist 2025 direktiivist 2006/112/EÜ välja artikkel 287. Seega on asjakohane anda Maltale luba jätkata erimeetme kohaldamist kuni 31. detsembrini 2024.

(8)

Rakendusotsus (EL) 2018/279 tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artikli 287 punktist 13 lubatakse Maltal kohaldada käibemaksuvabastust nende maksukohustuslaste suhtes, kelle majandustegevus seisneb peamiselt madala lisandväärtusega (kallite sisenditega) teenuste osutamises või kõrge lisandväärtusega (odavate sisenditega) teenuste osutamises ja kelle aastakäive ei ületa 30 000 eurot.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2018/279 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2024.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Malta Vabariigile.

Brüssel, 6. mai 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(2)  Nõukogu 20. veebruari 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/279, millega lubatakse Maltal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 (ELT L 54, 24.2.2018, lk 14).

(3)  Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9).

(4)  Nõukogu 18. veebruari 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/285, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas ning määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ja teabevahetuse osas, mille eesmärk on teostada järelevalvet väikeettevõtete erikorra nõuetekohase kohaldamise üle (ELT L 62, 2.3.2020, lk 13).


Top