EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0592

Nõukogu otsus (EL) 2021/592, 7. aprill 2021, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist kloropürifossi kandmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse

ST/6921/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/592/oj

13.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/52


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/592,

7. aprill 2021,

mis käsitleb Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist kloropürifossi kandmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühendus kiitis 14. oktoobril 2004 nõukogu otsusega 2006/507/EÜ (1) heaks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni (edaspidi „konventsioon“).

(2)

Konventsiooniosalisena on liidul võimalik esitada ettepanekuid konventsiooni lisade muutmiseks. Konventsiooni A lisas on loetletud kemikaalid, mis tuleb kasutusest kõrvaldada.

(3)

Olemasoleva teadusliku teabe ja läbivaatamisaruannete ning konventsiooni D lisas sätestatud läbivaatuskriteeriumide kohaselt on kloropürifossil püsiva orgaanilise saasteaine omadused.

(4)

Kloropürifossi kasutamine toimeainena ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (2) kohaselt heaks kiidetud ning seepärast ei ole lubatud seda liidus turule lasta ega taimekaitsevahendites kasutada. Samuti ei ole kloropürifossi kasutamine toimeainena heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (3) kohaselt ning seepärast ei ole lubatud seda liidus turule lasta ega biotsiidides kasutada. Lisaks ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (4) registreeritud kloropürifossi muud kasutusviisid ning seetõttu ei ole lubatud seda muu kasutuse eesmärgil liidus toota ega turule lasta suuremas koguses kui üks tonn aastas tootja või importija kohta.

(5)

Kuigi liidus on kloropürifoss järk-järgult kasutuselt kõrvaldatud, näib, et seda kasutatakse endiselt pestitsiidina ja see levib keskkonda väljaspool liitu. Kuna kloropürifoss võib keskkonnas levida kaugele, ei ole riigi ega liidu tasandil võetavad meetmed keskkonna ja inimeste tervise kaitse kõrge taseme tagamiseks piisavad. Seetõttu on vaja võtta ulatuslikumaid rahvusvahelisi meetmeid.

(6)

Seepärast peaks liit esitama konventsiooni sekretariaadile ettepaneku kanda kloropürifoss konventsiooni A lisasse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liit esitab ettepaneku kanda kloropürifoss (CASi nr 2921-88-2, EÜ nr 220-864-4) püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse.

Komisjon saadab liidu nimel esimeses lõigus osutatud ettepaneku koos kogu konventsiooni D lisas nõutava teabega konventsiooni sekretariaadile.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 7. aprill 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


Top