EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0570

Nõukogu otsus (EL) 2021/570, 24. oktoober 2019, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (mis käsitleb Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles määratakse kindlaks Palestiina omavalitsuse liidu programmides osalemise üldpõhimõtted) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

ST/12667/2019/INIT

ELT L 121, 8.4.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/570/oj

Related international agreement

8.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 121/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/570,

24. oktoober 2019,

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (mis käsitleb Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles määratakse kindlaks Palestiina omavalitsuse liidu programmides osalemise üldpõhimõtted) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 209 koostoimes artikli 218 lõigetega 5 ja 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 18. juunil 2007 komisjonile loa pidada läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (edaspidi „protokoll“) üle, mis käsitleb Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles määratakse kindlaks Palestiina omavalitsuse liidu programmides osalemise üldpõhimõtted.

(2)

Läbirääkimised on lõpule viidud.

(3)

Protokolli eesmärk on kehtestada finants- ja tehnilised normid, mis võimaldavad Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsusel osaleda teatavates liidu programmides. Protokolliga loodava horisontaalse raamistikuga määratakse kindlaks majandusliku, rahandusliku ja tehnilise koostöö põhimõtted, mis võimaldavad Palestiina omavalitsusel saada liidult kõnealuste programmide raames tehnilist abi, eelkõige finantsabi. Raamistikku kohaldatakse ainult nende liidu programmide suhtes, mille puhul asjakohased asutamisaktid näevad ette Palestiina omavalitsuse osalemise võimaluse. Protokollile allakirjutamine ja selle ajutine kohaldamine ei tähenda seega valdkondlike strateegiate alusel programmide koostamisel kohaldatavate volituste kasutamist.

(4)

Protokoll tuleks allkirjastada ja seda tuleks kohaldada ajutiselt kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (mis käsitleb Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles määratakse kindlaks Palestiina omavalitsuse liidu programmides osalemise üldpõhimõtted) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et kõnealune protokoll sõlmitakse.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud protokollile liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Protokolli kohaldatakse kooskõlas protokolli artikliga 10 ajutiselt alates allkirjastamise päevast kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni (1).

Artikkel 4

Komisjonil on õigus määrata liidu nimel kindlaks Palestiina omavalitsuse igas konkreetses liidu programmis osalemise eritingimused, sealhulgas makstav rahaline panus. Komisjon teavitab sellest nõukogu pädevat töörühma.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli allkirjastamise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top