EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0537

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2021/537, 24. märts 2021, millega muudetakse nõukogu otsuseid 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ Ühendkuningriigis tehtavate põldtunnustamiste samaväärsuse ja põllumajandustaimesortide säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsuse osas (EMPs kohaldatav tekst)

PE/4/2021/REV/1

OJ L 108, 29.3.2021, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj

29.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/4


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/537,

24. märts 2021,

millega muudetakse nõukogu otsuseid 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ Ühendkuningriigis tehtavate põldtunnustamiste samaväärsuse ja põllumajandustaimesortide säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsuse osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsuses 2003/17/EÜ (3) on sätestatud, et teatavatel tingimustel peetakse seemnekultuuride põldtunnustamist, mis on tehtud nimetatud otsuse I lisas loetletud kolmandates riikides, samaväärseks vastavalt liidu õigusaktidele sooritatud põldtunnustamisega ning et teatud tingimustel peetakse nendes kolmandates riikides kasvatatud teatavat liiki seemet samaväärseks vastavalt liidu õigusaktidele kasvatatud seemnega.

(2)

Nõukogu otsusega 2005/834/EÜ (4) on kehtestatud teatavates kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsuse eeskirjad. Selles on sätestatud, et nendes kolmandates riikides nimetatud otsuse lisas loetletud asutuste poolt iga nimetatud riigi jaoks loetletud direktiividega hõlmatud liikide suhtes tehtavad sordi säilitamise tavasid käsitlevad kontrollimised annavad samaväärsed tagatised kui liikmesriikides tehtavad kontrollimised.

(3)

Ühendkuningriik on nõukogu direktiivid 66/401/EMÜ, (5) 66/402/EMÜ, (6) 2002/53/EÜ, (7) 2002/54/EÜ (8) 2002/55/EÜ (9) ja 2002/57/EÜ (10) üle võtnud ja neid tõhusalt rakendanud, nagu ka direktiivide alusel vastu võetud rakendusakte. Rakendusaktides on sätestatud reeglid, mille alusel kõnealustes direktiivides tunnustatakse vastavat samaväärsust.

(4)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (11) (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti selle artiklile 126 ja artikli 127 lõikele 1 kohaldati üleminekuperioodil, mis lõppes 31. detsembril 2020, Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis liidu õigust, sealhulgas otsuseid 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ.

(5)

Pidades silmas väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu, on Ühendkuningriik esitanud komisjonile taotluse tunnustada Ühendkuningriigis toodetud söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, peediseemne, köögiviljaseemne, õli- ning kiudtaimede seemne samaväärsust liidus toodetud ning direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ nõuetele vastavate söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, peediseemne, köögiviljaseemne, õli- ning kiudtaimede seemnega alates 1. jaanuarist 2021.

(6)

Ühendkuningriik on taotlenud ka direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ ning direktiivi 2002/53/EÜ kohaselt Ühendkuningriigis tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsuse tunnustamist.

(7)

Ühendkuningriik on komisjonile teatanud, et tema õigusaktid, millega on direktiivid 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ üle võetud, ei muutu ja nende kohaldamine jätkuks pärast 1. jaanuarit 2021.

(8)

Komisjon on kontrollinud Ühendkuningriigi asjakohaseid õigusakte ja nende samaväärsust liidu nõuetega ning jõudnud järeldusele, et seemnekultuuride põldtunnustamine toimub nõuetekohaselt ning vastab otsuse 2003/17/EÜ II lisa tingimustele ja direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ asjakohastele nõuetele.

(9)

Seepärast on asjakohane tunnustada Ühendkuningriigis toodetud ja selle ametiasutuste poolt ametlikult sertifitseeritud seemne põldtunnustamiste samaväärsust, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast üleminekuperioodi lõppu.

(10)

Komisjon on kontrollinud Ühendkuningriigi asjakohaseid õigusakte ja nende samaväärsust direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ kohaste sordi säilitamise sätetega. Komisjon on jõudnud järeldusele, et Ühendkuningriigis läbiviidud kõnealuste sortide säilitamise tavasid käsitlev kontroll annab samu tagatisi kui liikmesriikides läbiviidud kontroll.

(11)

Seepärast on asjakohane tunnustada direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ sätestatud sortide säilitamise tavasid käsitlevate ametlike kontrollimiste samaväärsust Ühendkuningriigis.

(12)

Seega tuleks Ühendkuningriik kanda otsuse 2003/17/EÜ I lisasse ja otsuse 2005/834/EÜ lisasse, ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga kooskõlas väljaastumislepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikega 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga.

(13)

Seepärast tuleks otsuseid 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Arvestades asjaolu, et väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõppes 31. detsembril 2020 ning selleks, et tagada järjepidevus, peaks käesolev otsus jõustuma võimalikult kiiresti ning seda peaks kohaldama tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuste 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ muutmine

1.   Otsuse 2003/17/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisa punktile 1.

2.   Otsuse 2005/834/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisa punktile 2.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Brüssel, 24. märts 2021

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  27. jaanuari 2021. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2021. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. märtsi 2021. aasta otsus.

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10).

(4)  Nõukogu 8. novembri 2005. aasta otsus 2005/834/EÜ, mis käsitleb kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsust millega muudetakse otsust 2003/17/EÜ (ELT L 312, 29.11.2005, lk 51).

(5)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT L 125, 11.7.1966, lk 2298).

(6)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 125, 11.7.1966, lk 2309).

(7)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1).

(8)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12).

(9)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33).

(10)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemnete turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74).

(11)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.


LISA

1.   

Otsuse 2003/17/EÜ I lisa tabelit muudetakse järgmiselt.

1)

Ridade „CL“ ja „IL“ vahele lisatakse järgmine rida:

„GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

2)

joonealusesesse märkusesse (*) lisatakse kannete „CL – Tšiili,“ ja „IL – Iisrael,“ vahele järgmine kanne:

„GB – Ühendkuningriik,“.

2.   

Otsuse 2005/834/EÜ lisa tabelit muudetakse järgmiselt.

1)

Ridade „CS“ ja „IL“ vahele lisatakse järgmine rida:

„GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/54/EÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ

2)

joonealusesse märkusesse (*) lisatakse kannete „CS – Serbia ja Montenegro,“ ja „IL – Iisrael,“ vahele järgmine kanne:

„GB – Ühendkuningriik,“.Top