EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0357

Nõukogu otsus (EL) 2021/357, 25. jaanuar 2021, millega muudetakse otsust 98/683/EÜ, milles käsitletakse CFA frangi ja Komoori frangiga seotud vahetuskursiküsimusi

OJ L 69, 26.2.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/357/oj

26.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 69/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/357,

25. veebruar 2021,

millega muudetakse otsust 98/683/EÜ, milles käsitletakse CFA frangi ja Komoori frangiga seotud vahetuskursiküsimusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 219 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nende liikmesriikide puhul, mille vääring on euro, kuuluvad rahapoliitika ja vahetuskursiküsimused liidu ainupädevusse. Kui aluslepingud annavad liidule teatavas valdkonnas ainupädevuse, võib õiguslikult siduvaid õigusakte menetleda ja vastu võtta ainult liit; liikmesriigid võivad seda teha ainult liidu volitusel.

(2)

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 219 lõikega 3 otsustab nõukogu, milline kord sobib raha- või välisvaluutarežiimi küsimusi käsitlevate lepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende lepingute sõlmimiseks.

(3)

Enne euro kasutuselevõttu oli Prantsusmaa sõlminud Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu (Union économique et monétaire ouest-africaine, „UEMOA“), Kesk-Aafrika Majandus- ja Rahandusühenduse (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale, „CEMAC“) ning Komooridega lepingud, mille eesmärk oli tagada fikseeritud vahetuskursi alusel CFA frangi ja Komoori frangi konverteeritavus Prantsuse frangi suhtes (2). Nõukogu lubas, et Prantsusmaa võib otsuses 98/683/EÜ (3) sätestatud raamistiku kohaselt ka pärast Prantsuse frangi asendamist euroga 1. jaanuaril 1999 säilitada sellised lepingud, mis nimetatud kuupäeval kehtivad (edaspidi „kehtivad lepingud“).

(4)

Otsuse 98/683/EÜ artiklitega 4 ja 5 sätestatakse erinevad menetlused kehtivate lepingute üle läbirääkimiste pidamiseks või nende muutmiseks, sõltuvalt sellest, kas muudetakse nende lepingute laadi või ulatust.

(5)

Prantsusmaal ja UEMOA riikidel on käsil omavahelise kehtiva 4. detsembri 1973. aasta lepingu asendamine uue vahetuskursialase koostöö lepinguga. Nimetatud uuele koostöölepingule kirjutati alla 21. detsembril 2019 ning sellele on lisatud uus tagatisleping, mis sõlmitakse UEMOA riikide keskpangaga. 22. mail 2020 esitas Prantsusmaa valitsus Prantsusmaa Rahvuskogule eelnõu uue koostöölepingu ratifitseerimiseks.

(6)

Otsuse 98/683/EÜ artiklite 4 ja 5 kohaldamisala ei hõlma Prantsusmaa, UEMOA, CEMACi ja Komooride vahel sõlmitud kehtivate vahetuskursialaste lepingute asendamist. See on nii isegi juhul, kui selliste uute koostöölepingute laad ja ulatus jääksid samaks, nimelt tagaksid Prantsusmaa eelarvetagatise abil UEMOA, CEMACi ja Komoori vääringu ja euro vahel fikseeritud vahetuskursi alusel konverteeritavuse.

(7)

Prantsusmaad tuleks volitada asendama kehtivad lepingud UEMOA, CEMACi ja Komooridega. Kooskõlas otsusega 98/683/EÜ peaksid mitmesugused menetlused edasi kehtima, olenevalt sellest, kas asendamine mõjutab nende lepingute laadi või ulatust. Mõlema menetluse korral on vaja enne kehtivate lepingute asendamist uute koostöölepingutega kaasata liidu pädevad organid vastavalt kehtivale teavitamise ja heakskiidu andmise korrale, olenevalt sellest, kumb neist on asjakohane.

(8)

Otsust 98/683/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 98/683/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Nõukogu 23. novembri 1998. aasta otsus 98/683/EÜ, milles käsitletakse UEMOA, CEMACi ja Komooride vääringuga seotud vahetuskursiküsimusi“.

2)

Artiklid 3 kuni 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Prantsusmaa pädevad asutused hoiavad komisjoni, Euroopa Keskpanka ning majandus- ja rahanduskomiteed korrapäraselt lepingute rakendamisega kursis. Enne euro ja UEMOA, CEMACi ja Komooride vääringu vahetuskursi muutmist teatavad Prantsusmaa asutused sellest majandus- ja rahanduskomiteele.

Artikkel 4

Prantsusmaa võib pidada läbirääkimisi ja sõlmida lepinguid kehtivate lepingute muutmiseks või asendamiseks niivõrd, kui see ei muuda kehtivate lepingute laadi ega ulatust. Ta teatab sellistest muudatustest eelnevalt komisjonile, Euroopa Keskpangale ning majandus- ja rahanduskomiteele.

Artikkel 5

Kui kehtivate lepingute laadi või ulatust on kavas nende muutmise või asendamise teel muuta, esitab Prantsusmaa oma kava komisjonile, Euroopa Keskpangale ning majandus- ja rahanduskomiteele. Sellise kava peab komisjoni soovituse alusel ja pärast Euroopa Keskpangaga konsulteerimist heaks kiitma nõukogu.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 25. veebruar 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  1. detsembri 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la République française (muudetud kujul); Convention de compte d’opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du Conseil de l’administration de la Banque des États de l’Afrique Centrale (muudetud kujul); Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l’union monétaire ouest-africaine (muudetud kujul); Convention de compte d’opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (muudetud kujul); Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores (muudetud kujul); Convention de compte d’opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le ministre des Finances, de l’Économie et du Plan de la République fédérale des Comores (muudetud kujul).

(3)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta otsus 98/683/EÜ, milles käsitletakse CFA frangi ja Komoori frangiga seotud vahetuskursiküsimusi (EÜT L 320, 28.11.1998, lk 58).


Top