EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0157

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/157, 9. veebruar 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1616 seoses tööstuslike ventiilide, keevitusprotseduuride, külmutussüsteemide ja küttepumpade seadmete, leektorukatelde, metallist tööstustorustiku, vase ja vasesulamite, vedelgaasi seadmete ja lisavarustuse ning ülemäärase rõhu eest kaitseks mõeldud ohutusseadmetega

C/2021/857

OJ L 46, 10.2.2021, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/157/oj

10.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/40


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/157,

9. veebruar 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1616 seoses tööstuslike ventiilide, keevitusprotseduuride, külmutussüsteemide ja küttepumpade seadmete, leektorukatelde, metallist tööstustorustiku, vase ja vasesulamite, vedelgaasi seadmete ja lisavarustuse ning ülemäärase rõhu eest kaitseks mõeldud ohutusseadmetega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL (2) artikliga 12 eeldatakse, et direktiivi artikli 4 lõikes 1 ja 2 osutatud surveseadmed või -seadmestikud, mis on vastavuses selliste harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, on vastavuses oluliste ohutusnõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad ja millele on osutatud kõnealuse direktiivi I lisas.

(2)

1. augustil 1994 saadetud kirjas M/071 esitas komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN) taotluse koostada seoses surveseadmetega tootestandardid ja horisontaalse loomuga standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/23/EÜ (3) toetuseks. Kõnealune direktiiv asendati direktiiviga 2014/68/EL ilma direktiivi 97/23/EÜ I lisas sätestatud olulisi ohutusnõudeid muutmata.

(3)

CEN vaatas kirjas M/071 esitatud taotluse alusel läbi mõned kehtivad harmoneeritud standardid ja muutis neid, et võtta arvesse tehnika taset. Täpsemalt vaatas CEN läbi harmoneeritud standardid EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 ja EN 13175:2014, mille tulemusena võeti vastu harmoneeritud standardid EN ISO 4126-3:2020 ohutusseadmete kohta ning EN 12542:2020 ja EN 13175:2019+A1:2020 vedelgaasi seadmete ja lisavarustuse kohta, harmoneeritud standardi EN 12735-1:2016, mille tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN 12735-1:2020 vase ja vasesulamite kohta, ning harmoneeritud standardi EN 12953-5:2002 , mille tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN 12953-5:2020 leektorukatelde kohta. CEN vaatas läbi ka harmoneeritud standardid EN 14276-1:2006+A1:2011 ja EN 14276-2:2007+A1:2011, mille tulemusena võeti vastu harmoneeritud standardid EN 14276-1:2020 ja EN 14276-2:2020 külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemide kohta, ning harmoneeritud standardi EN ISO 15620:2000, mille tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN ISO 15620:2019 keevitamise kohta.

(4)

CEN vaatas läbi ja muutis ka teatavaid harmoneeritud standardeid tööstuslike ventiilide kohta. Täpsemalt muutis CEN harmoneeritud standardeid EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 ja EN ISO 21787:2006. CEN vaatas samuti läbi harmoneeritud standardi EN 16767:2016, mille tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN 16767:2020 tööstuslike ventiilide kohta.

(5)

CEN muutis samuti harmoneeritud standardeid EN 13480-2:2017 ja EN 13480-3:2017 metallist tööstustorustiku kohta.

(6)

Komisjon hindas koos CENiga, kas nende surveseadmeid käsitlevate standardite CENi poolt muudetud või läbi vaadatud versioonid vastavad kirjas M/071 esitatud taotlusele.

(7)

CENi poolt muudetud või läbi vaadatud standardid surveseadmete kohta vastavad nõuetele, mida nad peaksid täitma ja millele on osutatud direktiivi 2014/68/EL I lisas. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele Euroopa Liidu Teatajas.

(8)

Tuleb avaldada viited standardite EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 ja EN ISO 4126-3:2006 muudetud või läbivaadatud versioonidele. Seepärast on asjakohane kustutada Euroopa Liidu Teatajast (4) viited standarditele EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 ja EN ISO 4126-3:2006.

(9)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega oma toodete kohandamiseks vastavalt tööstuslikke ventiile, keevitusprotseduure, külmutussüsteemide ja küttepumpade seadmeid, leektorukatlaid, metallist tööstustorustikku, vaske ja vasesulameid, vedelgaasi seadmeid ja lisavarustust ning ülemäärase rõhu eest kaitseks mõeldud ohutusseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite muudetud või läbivaadatud versioonidele, on vaja nende standardite viidete kustutamine edasi lükata.

(10)

Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/1616 (5) I lisas on loetletud viited direktiivi 2014/68/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standarditele. Sellesse lisasse tuleks märkida ka viited harmoneeritud standarditele EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 ja EN ISO 21787:2006/A1:2019.

(11)

Rakendusotsuse (EL) 2019/1616 II lisas on loetletud viited direktiivi 2014/68/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standarditele, mis kustutatakse Euroopa Liidu Teatajast. Sellesse lisasse tuleks märkida viited harmoneeritud standarditele EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 ja EN ISO 4126-3:2006.

(12)

Viited harmoneeritud standardile EN 13480-2:2017 ning selle muudatustele EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 ja EN 13480-2:2017/A3:2018 lisatakse rakendusotsuse (EL) 2019/1616 I lisasse. Standardisse EN 13480-2:2017 on tehtud täiendav muudatus. On asjakohane asendada kõnealuses lisas seda standardit käsitlev kanne, lisades viite muudatusele EN 13480-2:2017/A7:2020.

(13)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/1616 vastavalt muuta.

(14)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates selle standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjaomastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2019/1616 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2019/1616 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 9. veebruar 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 164).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. mai 1997. aasta direktiiv 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1).

(4)  ELT C 326, 14.9.2018, lk 94.

(5)  Komisjoni 27. septembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1616 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL toetuseks koostatud surveseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 250, 30.9.2019, lk 95).


I LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1616 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

kanne nr 11 asendatakse järgmisega:

Nr

Viide standardile

„11.

EN 13480-2:2017

Metallist tööstustorustik. Osa 2: Materjalid

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020“

2)

lisatakse järgmised kanded:

Nr

Viide standardile

„24.

EN ISO 4126-3:2020

Ohutusseadmed kaitseks ülemäärase rõhu eest. Osa 3: Kaitseklappide ja puruneva membraaniga ohutusseadmete kombineeritud kasutamine (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Seeriatootmises valmistatud, terasest keevitatud paiksed vedelgaaside (LPG) hoidmiseks mõeldud silindrilised mahutid, mille ruumala ei ületa 13 m3. Kavandamine ja valmistamine

26.

EN 12735-1:2020

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümmargused vasktorud õhukonditsioneerimise ja külmatehnika jaoks. Osa 1: Torud torustikusüsteemide jaoks

27.

EN 12953-5:2020

Leektorukatlad. Osa 5: Kontroll katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

28.

EN 13175:2019+A1:2020

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Nõuded vedelgaasi (LPG) mahuti klappidele ja abiseadmetele ning nende katsetamine

29.

EN 13480-3:2017

Metallist tööstustorustik. Osa 3: Kavandamine ja arvutamine

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid. Osa 1: Anumad. Üldnõuded

31.

EN 14276-2:2020

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid. Osa 2: Torustikud. Üldnõuded

32.

EN ISO 15620:2019

Keevitamine. Metalsete materjalide hõõrdkeevitus (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest kuulventiilid (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Tööstusventiilid. Pöördsulguriga termoplastilisest materjalist drosselklapid (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest sisselaskeklapid (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest membraanventiilid (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest siibrid (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Tööstuslikud ventiilid. Metallist tagasilöögiklapid

39.

EN ISO 21787:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest ventiilid (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019.“


II LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1616 II lisasse lisatakse järgmised kanded:

Nr

Viide standardile

Kustutamise kuupäev

„22.

EN 12542:2010

Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Staatilised terasest keevitatud silindrilised vedelgaasi (LPG) mahutid ruumalaga mitte üle 13 m3, mida valmistatakse seeriaviisiliselt. Konstruktsioon ja valmistamine

10. august 2022

23.

EN 12735-1:2016

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümarad torud konditsioneerimise ja jahutuse jaoks. Osa 1: Torud torustikusüsteemide jaoks

10. august 2022

24.

EN 12953-5:2002

Trummelkatlad. Osa 5: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

10. august 2022

25.

EN 13175:2014

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Nõuded vedelgaasi (LPG) mahuti klappidele ja abiseadmetele ning nende katsetamine

10. august 2022

26.

EN 13480-3:2017

Metallist tööstustorustik. Osa 3: Kavandamine ja arvutamine

10. august 2022

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid. Osa 1: Anumad. Üldnõuded

10. august 2022

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Külmutussüsteemide ja küttepumpade survesüsteemid. Osa 2: Torustikud. Üldnõuded

10. august 2022

29.

EN 16767:2016

Tööstusventiilid. Terasest ja malmist tagasilöögiklapid

10. august 2022

30.

EN ISO 15620:2000

Keevitamine. Metallmaterjalide hõõrdkeevitus (ISO 15620:2000)

10. august 2022

31.

EN ISO 16135:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest kuulventiilid (ISO 16135:2006)

10. august 2022

32.

EN ISO 16136:2006

Tööstusventiilid. Pöördsulguriga termoplastilisest materjalist drosselklapid (ISO 16136:2006)

10. august 2022

33.

EN ISO 16137:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest sisselaskeklapid (ISO 16137:2006)

10. august 2022

34.

EN ISO 16138:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest membraanventiilid (ISO 16138:2006)

10. august 2022

35.

EN ISO 16139:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest siibrid (ISO 16139:2006)

10. august 2022

36.

EN ISO 21787:2006

Tööstusventiilid. Termoplastilistest materjalidest ventiilid (ISO 21787:2006)

10. august 2022

37.

EN ISO 4126-3:2006

Kaitseseadmed kaitseks ülemäärase surve eest. Osa 3: Kaitseklappide ja puruneva membraaniga ohutusseadiste kasutamine kombinatsioonis (ISO 4126-3:2006)

10. august 2022“


Top