EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2170

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2170, 16. detsember 2020, mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist

OJ L 432, 21.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2170/oj

21.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 432/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/2170,

16. detsember 2020,

mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (edaspidi „väljaastumisleping“) sõlmiti liidu nimel nõukogu otsusega (EL) 2020/135 (2) ning see jõustus 1. veebruaril 2020.

(2)

Väljaastumislepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli (edaspidi „protokoll“) artiklis 4 kinnitatakse veelkord, et Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi tolliterritooriumi osa ning et ükski protokolli säte ei takista Ühendkuningriiki hõlmamast Põhja-Iirimaad 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele (edaspidi „GATT 1994“) lisatud kontsessioonide loendi territoriaalsesse kohaldamisalasse.

(3)

Protokolli artikli 13 lõikes 1 on sätestatud, et olenemata käesoleva protokolli muudest sätetest, käsitatakse protokolli kohaldatavates sätetes esitatud viiteid või protokolli alusel seoses Põhja-Iirimaaga Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis kohaldatavates liidu õiguse sätetes sisalduvaid viiteid liidu tolliterritooriumile selliselt, et need hõlmavad Põhja-Iirimaa maismaaterritooriumi.

(4)

Protokolli artikli 5 lõike 3 kohaselt kohaldatakse seoses Põhja-Iirimaaga Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (3) artikli 5 punktis 2 määratletud liidu tollialaseid õigusakte. Kõnealused sätted koostoimes protokolli artikli 5 lõike 1 esimese ja teise lõiguga, mis käsitlevad väljastpoolt liitu Põhja-Iirimaale toodud kaupu, tähendavad, et liidu tariifimeetmeid, sealhulgas ühise tollitariifistiku või asjakohaste rahvusvaheliste lepingute kohaseid tariifikvoote, kohaldatakse selliste kaupade suhtes, mille puhul esineb oht, et need liiguvad edaspidi liitu. Kõnealused tariifikvoodid hõlmavad imporditariifikvoote liidu kohustuste loendites GATT 1994 raames, imporditariifikvoote, mis on kokku lepitud liidu kahepoolsetes rahvusvahelistes lepingutes, sealhulgas päritoluerandi kvoodid, imporditariifikvoodid liidu kaubanduse kaitsemeetmete raames, muud ühepoolsed imporditariifikvoodid, ning eksporditariifikvoote, mis on sätestatud kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes.

(5)

Protokolli artikli 5 lõike 4 kohaselt kohaldatakse seoses Põhja-Iirimaaga protokolli 2. lisas loetletud liidu õiguse sätteid kõnealuses lisas ette nähtud tingimuste kohaselt ka Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Kõnealune lisa hõlmab liidu õigusakte, millega nähakse ette teatavad impordikvoodid.

(6)

Protokolli alusel liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kahepoolsetest kokkulepetest ei tulene õigusi ega kohustusi kolmandatele riikidele. Sellest tulenevalt ei saa liidu imporditariifikvootide kohast importi või selliste muude impordikvootide kohast importi, mida kohaldatakse kolmandast riigist pärit ja Põhja-Iirimaale toodud kaupade suhtes, arvestada nimetatud kolmanda riigi õiguste hulka liidu suhtes, välja arvatud juhul, kui kolmas riik on sellega nõustunud. See olukord ohustab liidu siseturu nõuetekohast toimimist ja ühise kaubanduspoliitika terviklikkust, võimaldades liidu tariifikvootidest või muudest impordikvootidest kõrvale hoida.

(7)

Selle ohu kõrvaldamiseks tuleks liidu imporditariifikvootide ja muude impordikvootide kasutamist võimaldada üksnes kaupade puhul, mis on imporditud liitu ja vabasse ringlusse lubatud liidus, mitte Põhja-Iirimaal.

(8)

Kõiki kolmanda riigiga sõlmitud liidu lepinguid, millega nähakse ette eksporditariifikvoodid, kohaldatakse üksnes liitu imporditud kaupade suhtes. Seetõttu võib kõnealune kolmas riik keelduda väljastamast ekspordilitsentse otseimpordiks Põhja-Iirimaale.

(9)

Vastavalt protokolli artikli 5 lõigetele 3 ja 4 koostoimes artikli 13 lõikega 3 kohaldatakse käesolevat määrust seoses Põhja-Iirimaaga ka Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Väljastpoolt liitu imporditud kauba suhtes võib kohaldada liidu imporditariifikvootidele või muudele imporditariifikvootidele või kolmandate riikide kohaldatavatele eksporditariifikvootidele vastavat kohtlemist üksnes juhul, kui kõnealune kaup lubatakse vabasse ringlusse järgmistel territooriumidel:

Belgia Kuningriigi territoorium,

Bulgaaria Vabariigi territoorium,

Tšehhi Vabariigi territoorium,

Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa,

Saksamaa Liitvabariigi territoorium, välja arvatud Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium (23. novembri 1964. aasta leping Saksamaa Liitvabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel),

Eesti Vabariigi territoorium,

Iirimaa territoorium,

Kreeka Vabariigi territoorium,

Hispaania Kuningriigi territoorium, välja arvatud Ceuta ja Melilla,

Prantsuse Vabariigi territoorium, välja arvatud Prantsuse ülemeremaad ja -territooriumid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljanda osa sätteid, kuid kaasa arvatud Monaco territoorium, nagu see on määratletud 18. mail 1963 Pariisis allakirjutatud tollikonventsioonis (27. septembri 1963. aasta Prantsuse Vabariigi Teataja, lk 8679),

Horvaatia Vabariigi territoorium,

Itaalia Vabariigi territoorium, välja arvatud Livigno,

Küprose Vabariigi territoorium vastavalt 2003. aasta ühinemisakti sätetele,

Läti Vabariigi territoorium,

Leedu Vabariigi territoorium,

Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium,

Ungari territoorium,

Malta territoorium,

Madalmaade Kuningriigi territoorium Euroopas,

Austria Vabariigi territoorium,

Poola Vabariigi territoorium,

Portugali Vabariigi territoorium,

Rumeenia territoorium,

Sloveenia Vabariigi territoorium,

Slovaki Vabariigi territoorium,

Soome Vabariigi territoorium,

Rootsi Kuningriigi territoorium ning

Ühendkuningriigi suveräänsete baasipiirkondade Akrotiri ja Dhekelia territoorium, nagu on määratletud 16. augustil 1960 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi asutamislepingus.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  Euroopa Parlamendi 26. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. detsembri 2020. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 29, 31.1.2020, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


Top