EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2115, 16. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 seoses lennutegevuslube käsitlevate erakorraliste meetmete ajutise pikendamisega COVID-19 pandeemia tagajärgede likvideerimiseks (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 426/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/2115,

16. detsember 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 seoses lennutegevuslube käsitlevate erakorraliste meetmete ajutise pikendamisega COVID-19 pandeemia tagajärgede likvideerimiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1b,

ning arvestades järgmist:

(1)

COVID-19 pandeemia tõttu on tekkinud olukord, kus lennuliiklus on nõudluse järsu languse ning liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt pandeemia leviku piiramiseks võetud otsemeetmete tõttu märkimisväärselt vähenenud.

(2)

Kuna lennuettevõtja olukorda kontrollida ei saa, on sellest tingitud lennuteenuste vabatahtlik või kohustuslik tühistamine lennuettevõtja poolt vajalik reaktsioon tekkinud olukorrale.

(3)

Liidu lennuettevõtjatel on jätkuvalt tõsised likviidsusprobleemid, mis võivad vastavalt määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 9 lõikele 1 kaasa tuua lennutegevusloa peatamise või tühistamise või selle asendamise ajutise tegevusloaga, ilma et selleks oleks struktuurne majanduslik vajadus. Ajutise lennutegevusloa väljaandmine võib saata turule negatiivse signaali lennuettevõtja ellujäämisvõime kohta, mis omakorda süvendaks tema võimalikke finantsprobleeme, mis muudel asjaoludel oleksid ajutised.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/696 (2) on liikmesriikide pädevatel asutustel lubatud jätta lennutegevusluba ajavahemikul 1. märtsist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 läbi viidud finantssuutlikkuse hindamise põhjal peatamata või tühistamata, tingimusel et ohutus on tagatud ning et järgmise 12 kuu jooksul on piisav finantsiline ümberkujundamine reaalselt võimalik. Määrusega (EL) 2020/696 anti komisjonile ka delegeeritud volitused pikendada ajavahemikku 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020, millele on osutatud artikli 9 lõikes 1a.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 9 lõikele 1c esitas komisjon 13. novembril 2020 Euroopa Parlamendile ja nõukogule kokkuvõtva aruande.

(6)

Komisjoni kokkuvõtvas aruandes juhitakse tähelepanu sellele, et vaatamata lennuliikluse mahu järkjärgulisele suurenemisele 2020. aasta aprillist kuni augustini, oli see 2020. aasta septembris 2019. aasta sama perioodiga võrreldes siiski oluliselt väiksem. Eurocontroli andmete kohaselt oli lennuliikluse maht 25. novembril 2020 võrreldes 25. novembriga 2019 kahanenud 63 %.

(7)

Vaatamata sellele, et lennuliikluse mahu edasist taastumist on keeruline täpselt prognoosida, on alust eeldada, et lähitulevik muutusi ei too ning et sama olukord kestab kuni 2021. aasta detsembrini. Eurocontroli viimane lennuliikluse prognoos, mis koostati 2020. septembris, annab alust arvata, et 2021. aasta veebruaris on lennuliikluse maht 2020. aasta veebruariga võrreldes 50 % väiksem (eeldusel, et liikmesriigid ei kohalda käitamisprotseduuride kehtestamise ja riiklike piirangute kaotamise suhtes kooskõlastatud lähenemisviisi). Maailma Terviseorganisatsiooni andmed näitavad, et 22. novembri 2020. aasta seisuga oli nädalas registreeritud COVID-19 juhtumite arv Euroopas 1,77 miljonit (44 % kogu maailmas registreeritud uutest juhtumitest), mida on 2020. aasta kevadega võrreldes oluliselt rohkem. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmed näitavad, et 14 päeva teatatud juhtumite suhtarv on Euroopa Majanduspiirkonnas ja Ühendkuningriigis alates 2020. aasta suvest pidevalt suurenenud. 22. novembril 2020 avaldatud iganädalase seirearuande kohaselt oli teatatud juhtumite määr 549 juhtumit (riikide lõikes 58 – 1 186 juhtumit) 100 000 elaniku kohta.

(8)

On alust arvata, et lennuliikluse mahu pidev vähenemine tuleneb COVID-19 pandeemia mõjust. Kättesaadavad andmed tarbijate usalduse kohta seoses COVID-19 puhanguga näitavad, et kui 2020. aasta aprillis märkis ligikaudu 60 % vastanutest, et nad hakkava tõenäoliselt uuesti lennureise tegema mõne kuu jooksul pärast pandeemia vaibumist, siis 2020. aasta juunis langes see 45 %-le. Seega näitavad kättesaadavad andmed selgelt seost COVID-19 pandeemia ja tarbijate nõudluse vahel lennuliikluse järele ning ei ole toimunud ühtegi muud sündmust, millega saaks põhjendada nõudluse vähenemist lennutranspordi järele.

(9)

Komisjoni kokkuvõtvast aruandest nähtub, et ka riiklikud ja kooskõlastamata piirangud, karantiininõuded ja testimismeetmed, mille liikmesriigid on alates augusti keskpaigast kehtestanud vastuseks uutele COVID-19 juhtumitele Euroopas ja millest sageli teatatakse väga lühikest aega ette, õõnestavad tarbijate usaldust ja vähendavad nõudlust lennuliikluse järele.

(10)

Võttes arvesse lennubroneeringute äärmiselt madalat taset, eespool nimetatud epidemioloogilisi ja lennuliiklusega seotud prognoose ning ebakindlust ja prognoosimatust seoses riiklike meetmetega, mille eesmärk on COVID-19 pandeemia leviku piiramine, on mõistlik eeldada, et COVID-19 pandeemiast tingitud väike lennuliikluse maht ja reisijate vähene nõudlus selle järele jääb püsima kogu 2021. aastaks. COVIDi-eelsele lennuliiklustasemele taastumist ei ole oodata mitu aastat. Praegu on siiski liiga vara järeldada, kas lennuliikluse mahu vähenemine jätkub sama olulisel määral ka pärast 2021. aastat.

(11)

Selline väike lennuliikluse maht ja reisijate vähene nõudlus selle järele võivad tekitada liidu ettevõtjate jaoks ajavahemikul 31. detsembrist 2020 kuni 31. detsember 2021 jätkuvaid likviidsusprobleeme, mis võivad viia nende lennutegevusloa peatamise või tühistamiseni või selle asendamiseni ajutise lennutegevusloaga, ilma et selleks oleks struktuuriline majanduslik vajadus.

(12)

Seepärast on asjakohane lubada lennutegevusluba väljaandvatel pädevatel asutustel jätta lennutegevusluba pikendatud ajavahemikul 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2021 läbi viidud finantssuutlikkuse hindamiste põhjal peatamata või tühistamata, tingimusel et ohutus on tagatud ning et järgmise 12 kuu jooksul on piisav finantsiline ümberkujundamine reaalselt võimalik. Selle ajavahemiku lõpus tuleks liidu lennuettevõtjate suhtes kohaldada määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 9 lõikes 1 sätestatud menetlust.

(13)

Selleks et vältida õiguskindlusetust, eelkõige lennutegevusluba välja andvate asutuste ja lennuettevõtjate jaoks, tuleks käesolev määrus vastu võtta määruse (EÜ) nr 1008/2008 artiklis 25b sätestatud kiirmenetluse kohaselt ning see peaks jõustuma viivitamata järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 9 lõige 1a asendatakse järgmisega:

„1a.   Lõikes 1 osutatud hindamiste põhjal, mis viiakse läbi 1. märtsist 2020 kuni 31. detsembrini 2021, võib lennutegevusluba väljaandev pädev asutus otsustada enne kõnealuse ajavahemiku lõppu jätta liidu lennuettevõtjale antud lennutegevusluba peatamata või tühistamata, tingimusel et ohutus on tagatud ning et järgmise 12 kuu jooksul on piisav finantsiline ümberkujundamine reaalselt võimalik. Pädev asutus vaatab liidu lennuettevõtja tegevuse üle selle 12-kuulise ajavahemiku lõpus ja otsustab, kas lõike 1 alusel lennutegevusluba peatatakse või tühistatakse ning antakse välja ajutine lennutegevusluba.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/696, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta seoses COVID-19 pandeemiaga (ELT L 165, 27.5.2020, lk 1).


Top