EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2038

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2038, 10. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendaja kohustuste vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust

C/2020/8967

OJ L 416, 11.12.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj

11.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 416/48


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2038,

10. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendaja kohustuste vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut, (1) eriti selle artiklit 126 ja artikli 127 lõiget 1, ning Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõiget 3 ja artikli 13 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (2), eriti selle artikli 8 lõike 1 punkti b, artikli 76 punkti a ja artikli 100 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate kavatsuse kohta liidust välja astuda.

(2)

1. veebruaril 2020 astus Ühendkuningriik välja Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) artiklite 126 ja 127 kohaselt kohaldatakse liidu õigust Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodi jooksul, mis lõpeb 31. detsembril 2020 (edaspidi „üleminekuperiood“).

(3)

Vastavalt väljaastumislepingu artiklile 185 ning Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 3 kohaldatakse pärast üleminekuperioodi lõppu Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga (välja arvatud Ühendkuningriigi territoriaalveed) määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 punktis 2 määratletud tollialaseid õigusakte.

(4)

Pärast üleminekuperioodi lõppu lõpetatakse määruse (EL) nr 952/2013 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, välja arvatud Põhja-Iirimaal, ning kauba suhtes, mis tuuakse liidu tolliterritooriumile Ühendkuningriigist, kohaldatakse tollimakse. Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 71 lõike 1 punkti e kohaselt tuleb imporditud kauba tolliväärtuse sisse arvestada veokulud kuni kohani, kus kaup tuuakse liidu tolliterritooriumile. Tolliväärtuse sisse arvestatavad õhutranspordi kogukulude protsendid on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (3) lisas 23-01. Pärast üleminekuperioodi lõppu tuleks Ühendkuningriik lisada kõnealuses lisas olevasse vastavate kolmandate riikide loetellu.

(5)

Käendaja kohustuste vormid on esitatud rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisades 32-01, 32-02 ja 32-03 ning lisa 72-04 VI ja VII peatükis. Neis vormides on loetletud liidu liikmesriigid ja ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (4) (muudetud ELi-CTC ühistransiidi ühiskomitee otsusega nr 1/2019 (5) (edaspidi „konventsioon“)) teised osalised. Kui määruse (EL) nr 952/2013 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis lõpeb, välja arvatud Põhja-Iirimaal, ei tuleks Ühendkuningriiki nendes vormides enam liikmesriikide loetellu kanda. Ühendkuningriigil on aga palutud pärast üleminekuperioodi konventsiooniga eraldi konventsiooniosalisena ühineda ja Ühendkuningriik on ühinemiskirja hoiule andnud. Kui Ühendkuningriik konventsiooniga ühineb, tuleks ta käendaja kohustuste vormidel kanda teiste konventsiooniosaliste loetellu. Lisaks sellele tuleks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kohaldamise tulemusena kanda Põhja-Iirimaa liidu transiitvedude loetellu viisil, mis näitab, et liikmesriikides kehtiv mis tahes tagatis peab kehtima ka Põhja-Iirimaal.

(6)

Arvestades üleminekuperioodi peatset lõppu, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti. Kuna üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad Ühendkuningriigist, välja arvatud Põhja-Iirimaalt, pärit lennutranspordi kulude lisamist tolliväärtusele ja Ühendkuningriiki käsitlevate viidete väljajätmist liikmesriikidele ette nähtud käendaja kohustuste vormi osast, kohaldada alates 1. jaanuarist 2021. Sätteid, mis käsitlevad Ühendkuningriiki käsitlevate viidete lisamist käendaja kohustuste vormides teiste konventsiooniosaliste loetellu, tuleks kohaldada alates päevast, mil Ühendkuningriik ühineb ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2015/2447 muudetakse järgmiselt:

1)

lisas 23-01 esitatud tabeli esimese veeru viimasesse ritta („Q tsoon“) lisatakse järgmine tekst:

„, Ühendkuningriik (v.a Põhja-Iirimaa)“;

2)

lisa 32-01, I osa (Käendaja kohustus), punkti 1 muudetakse järgmiselt:

a)

pärast teksti „Rootsi Kuningriik“ jäetakse välja järgmine tekst:

„ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik“;

b)

pärast teksti „Türgi Vabariigi(56)“ lisatakse järgmine tekst:

„, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (*)

(*)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollile käsitatakse Põhja-Iirimaad kõnealuse tagatise kohaldamisel Euroopa Liidu osana. Seetõttu märgib Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuv käendaja kättetoimetamisaadressi või määrab esindaja Põhja-Iirimaal, kui tagatist võib seal kasutada. Kui ühistransiidiga seoses antud tagatis kehtib Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis, võib kättetoimetamise aadress või määratud esindaja Ühendkuningriigis hõlmata kõiki Ühendkuningriigi osi, sealhulgas Põhja-Iirimaad.“;"

3)

lisa 32-02, I osa (Käendaja kohustus), punkti 1 muudetakse järgmiselt:

a)

pärast teksti „Rootsi Kuningriik“ jäetakse välja järgmine tekst:

„ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik“;

b)

pärast teksti „Türgi Vabariigi“ lisatakse järgmine tekst:

„, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (**)

(**)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollile käsitatakse Põhja-Iirimaad kõnealuse tagatise kohaldamisel Euroopa Liidu osana. Seetõttu märgib Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuv käendaja kättetoimetamisaadressi või määrab esindaja Põhja-Iirimaal, kui tagatist võib seal kasutada. Kui ühistransiidiga seoses antud tagatis kehtib Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis, võib kättetoimetamise aadress või määratud esindaja Ühendkuningriigis hõlmata kõiki Ühendkuningriigi osi, sealhulgas Põhja-Iirimaad.“;"

4)

lisa 32-03, I osa (Käendaja kohustus), punkti 1 muudetakse järgmiselt:

a)

pärast teksti „Rootsi Kuningriik“ jäetakse välja järgmine tekst:

„ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik“;

b)

pärast teksti „Türgi Vabariigi(71)“ lisatakse järgmine tekst:

„, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (***)

(***)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollile käsitatakse Põhja-Iirimaad kõnealuse tagatise kohaldamisel Euroopa Liidu osana. Seetõttu märgib Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuv käendaja kättetoimetamisaadressi või määrab esindaja Põhja-Iirimaal, kui tagatist võib seal kasutada. Kui ühistransiidiga seoses antud tagatis kehtib Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis, võib kättetoimetamise aadress või määratud esindaja Ühendkuningriigis hõlmata kõiki Ühendkuningriigi osi, sealhulgas Põhja-Iirimaad.“;"

5)

lisa 72-04 II osa muudetakse järgmiselt:

a)

VI peatüki tabeli 7. reale lisatakse pärast teksti „Türgi –“ järgmine tekst:

„Ühendkuningriik (*) –“;

(*)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollile käsitatakse Põhja-Iirimaad kõnealuse tagatise kohaldamisel Euroopa Liidu osana.“;"

b)

VII peatüki tabeli 6. reale lisatakse pärast teksti „Türgi –“ järgmine tekst:

„Ühendkuningriik (*) –“;

(*)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollile käsitatakse Põhja-Iirimaad kõnealuse tagatise kohaldamisel Euroopa Liidu osana.“"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikli 1 lõike 2 punkti b, artikli 1 lõike 3 punkti b, artikli 1 lõike 4 punkti b ja artikli 1 lõiget 5 kohaldatakse siiski alates päevast, mil Ühendkuningriik ühineb ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(2)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(3)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(4)  ELT L 226, 13.8.1987, lk 2.

(5)  ELi-CtC ühistransiidi ühiskomitee 4. detsembri 2019. aasta otsus nr 1/2019, millega muudetakse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni (ELT L 103, 03.4.2020, lk 47).


Top