EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1783, 25. november 2020, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud)

OJ L 405, 2.12.2020, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 405/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1783,

25. november 2020,

mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrust (EÜ) nr 1206/2001 (3) on varem muudetud. Kuna kõnealusesse määrusesse on vaja teha uusi sisulisi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada liitu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab liit muude meetmete hulgas võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke meetmeid seoses õigusalase koostööga tsiviilasjades.

(3)

Siseturu nõuetekohase toimimise ja liidu tsiviilõigusruumi arendamise huvides on vaja veelgi täiustada ja kiirendada eri liikmesriikide kohtute koostööd tõendite kogumisel. Käesoleva määrusega püütakse parandada kohtumenetluste tulemuslikkust ja kiirust, lihtsustades ja ühtlustades piiriülestes menetlustes koostöömehhanisme tõendite kogumiseks, aidates samal ajal vähendada viivitusi ja kulusid üksikisikute ja ettevõtjate jaoks. Suurem õiguskindlus koos lihtsamate, ühtlustatud ja digitaliseeritud menetlustega julgustab üksikisikuid ja ettevõtjaid osalema piiriülestes tehingutes, edendades seeläbi liidusisest kaubandust ja seega siseturu toimimist.

(4)

Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid eri liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades.

(5)

Käesoleva määruse kohaldamisel peaks mõiste „kohus“ tähendama ka muid ametiasutusi ja ametiisikuid, kes täidavad kohtu ülesandeid, kes tegutsevad kohtuasutuse delegeeritud volituste alusel või kes tegutsevad kohtuasutuse alluvuses ning kes on riigisisese õiguse kohaselt pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes. Nendeks on eelkõige ametiasutused ja ametiisikud, mis on määratletud kohtuna muude liidu õigusaktide, näiteks nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1215/2012 (5) ja (EL) nr 650/2012 (6) alusel.

(6)

Maksimaalse selguse ja õiguskindluse tagamiseks tuleks tõendite kogumise taotlus edastada vormil, mis on täidetud taotluse saanud kohtu liikmesriigi keeles või mõnes muus selles liikmesriigis aktsepteeritavas keeles. Samadel põhjustel tuleks vorme võimaluse piires kasutada ka edasiseks teabevahetuseks asjaomaste kohtute vahel.

(7)

Selleks et tagada taotluste ja teatiste kiire edastamine liikmesriikide vahel, tuleks kasutada asjakohast kaasaegset kommunikatsioonitehnoloogiat. Seetõttu peaks kogu teabevahetus ja dokumentide vahetamine reeglina toimuma omavahel ühendatud ja tehniliselt koostalitlusvõimelistest riiklikest IT-süsteemidest koosneva turvalise ja usaldusväärse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis põhineb näiteks e-CODEXil, ilma et see piiraks tehnoloogia edasist arengut. Seega tuleks luua detsentraliseeritud IT-süsteem käesoleva määruse kohaseks andmevahetuseks. Sellise IT-süsteemi detsentraliseeritus tähendab, et see võimaldaks andmevahetust üksnes ühest liikmesriigist teise, ilma et ükski liidu institutsioon selles andmevahetuses osaleks.

(8)

Ilma et see piiraks tehnoloogia võimalikku edasist arengut, ei tuleks turvalist detsentraliseeritud IT-süsteemi ja selle komponente tingimata käsitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 (7) määratletud kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenusena.

(9)

Komisjon peaks vastutama sellise etalonteostuse tarkvara loomise, hooldamise ja edasise arendamise eest, mida liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada oma riikliku IT-süsteemi asemel vastavalt lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Komisjon peaks etalonteostuse tarkvara projekteerima, arendama ja hooldama vastavalt andmekaitsenõuetele ja -põhimõtetele, mis on sätetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) 2018/1725 (8) ja (EL) 2016/679, (9) eelkõige lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Samuti peaks etalonteostuse tarkvara hõlmama sobivaid tehnilisi meetmeid ja võimaldama võtta korralduslikke meetmeid, mida on vaja, et tagada selline turvalisuse ja koostalitlusvõime tase, mis on tõendite kogumise puhul teabevahetuseks asjakohane.

(10)

Nende detsentraliseeritud IT-süsteemi komponentide puhul, mis kuuluvad liidu vastutusalasse, peaks haldaval üksusel olema kõnealuse süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks piisavalt vahendeid.

(11)

Riigisisese õiguse kohaselt pädev asutus või pädevad asutused peaksid vastutava töötlejana määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutama enda poolt käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemise eest, mis hõlmab taotluste edastamist ja muud teabevahetust liikmesriikide vahel.

(12)

Andmete edastamine detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu võib muutuda süsteemi häire või tõendite laadi tõttu võimatuks, näiteks kui edastatakse DNAd või vereproove. Muud sidevahendid võiksid olla asjakohasemad ka erandlikel asjaoludel, näiteks olukorras, kus mahukate dokumentide konvertimine elektroonilisteks dokumentideks põhjustaks pädevatele asutustele ebaproportsionaalselt suure halduskoormuse, või kui originaaldokumendi autentsuse hindamiseks on vaja seda paberil. Kui detsentraliseeritud IT-süsteemi ei kasutata, peaks edastamine toimuma kõige asjakohasemate alternatiivsete vahendite abil. Need alternatiivsed vahendid peaksid muu hulgas tagama, et edastamine toimub võimalikult kiiresti ja turvalisel viisil muude turvaliste elektrooniliste vahendite abil või posti teel.

(13)

Piiriülese elektroonilise edastamise tõhustamiseks ei tohiks menetluses keelduda detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide õigusjõu ja tõendina kasutamise lubatavuse tunnustamisest ainuüksi seetõttu, et need on esitatud elektroonilisel kujul. See põhimõte ei tohiks aga muul viisil mõjutada asja menetleva kohtu pädevust hinnata selliste dokumentide õigusjõudu või tõendina kasutamise lubatavust. Samuti ei tohiks see piirata dokumentide konvertimist käsitleva riigisisese õiguse kohaldamist.

(14)

Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks piirata ametiasutuste võimalust vahetada teavet muude liidu õigusaktide, näiteks määruse (EL) 2019/1111 või nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (10) alusel loodud süsteemide abil, isegi kui teabe puhul on tegemist tõenditega, jättes seega taotleva asutuse otsustada, milline on kõige sobilikum meetod.

(15)

Tõendite kogumise taotlused tuleks täita kiiresti. Kui taotlust ei ole võimalik täita 90 päeva jooksul alates päevast, mil taotluse saanud kohus taotluse kätte sai, peaks taotluse saanud kohus teatama sellest taotlevale kohtule, tuues ära põhjused, mis taotluse kiiret täitmist takistavad.

(16)

Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks peaksid tõendite kogumise taotluse täitmisest keeldumise asjaolud piirduma rangelt erandjuhtudega.

(17)

Taotluse saanud kohus peaks täitma tõendite kogumise taotluse vastavalt oma riigisisesele õigusele.

(18)

Kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õiguses ette nähtud, peaksid menetluse pooled ja nende võimalikud esindajad saama tõendite kogumise juures viibida, et neil oleks võimalik jälgida menetlust samamoodi nagu siis, kui tõendeid kogutaks taotleva kohtu liikmesriigis. Samuti peaks neil olema õigus taotleda osalemist tõendite kogumisel, et nad saaksid tõendite kogumisele aktiivsemalt kaasa aidata. Siiski peaks taotluse saanud kohus vastavalt oma riigisisesele õigusele määrama kindlaks tingimused, mille alusel nad menetluses osaleda saavad.

(19)

Kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õigusega kooskõlas, peaksid taotleva kohtu esindajad saama tõendite kogumise juures viibida, et neil oleks paremini võimalik tõendeid hinnata. Samuti peaks neil olema õigus taotleda osalemist tõendite kogumisel tingimustel, mille taotluse saanud kohus oma riigisisese õiguse kohaselt ette näeb, et tõendite kogumisele aktiivsemalt kaasa aidata.

(20)

Tõendite kogumise hõlbustamiseks peaks liikmesriigi kohtul olema võimalik koguda oma riigisisese õiguse kohaselt tõendeid vahetult mõnes teises liikmesriigis, kui viimane tõendite vahetu kogumise taotluse heaks kiidab, vastavalt tingimustele, mille on kindlaks määranud taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus.

(21)

Praegu ei kasutata täiel määral ära võimalusi, mida pakub kaasaegne kommunikatsioonitehnoloogia, näiteks videokonverentsid, mis on oluline vahend tõendite kogumise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. Kui tõendite kogumiseks tuleb tunnistaja, menetluse poole või eksperdina üle kuulata teises liikmesriigis asuv isik, peaks taotlev kohus koguma need tõendid vahetult videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, kui see tehnoloogia on kohtule kättesaadav ning kui kohus peab sellise tehnoloogia kasutamist asja konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt ja menetluse õiglaseks läbiviimiseks asjakohaseks. Videokonverentsi võiks kasutada ka lapse ärakuulamiseks, nagu on ette nähtud määruses (EL) 2019/1111. Kui aga taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus peab teatavaid tingimusi vajalikuks, peaks tõendite vahetu kogumine toimuma nendel tingimustel vastavalt selle liikmesriigi õigusele. Taotluse saanud liikmesriigi keskasutusel või pädeval asutusel peaks olema võimalik täielikult või osaliselt keelduda tõendite vahetust kogumisest, kui selline tõendite vahetu kogumine on vastuolus selle liikmesriigi õiguse aluspõhimõtetega.

(22)

Kui tõendite kogumiseks kuulatakse isik ära videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, tuleks taotlevat kohut taotluse korral abistada tõlgi leidmisel, sealhulgas sertifitseeritud tõlgi leidmisel, kui seda sõnaselgelt taotletakse.

(23)

Asja menetlev kohus peaks andma pooltele ja nende esindajatele juhised, kuidas videokonverentsi teel või muu sobiva kommunikatsioonitehnoloogia abil toimuval ülekuulamisel dokumente või muud materjali esitada.

(24)

Selleks et muuta diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike jaoks tõendite kogumine lihtsamaks, peaksid need isikud saama ilma eelneva taotluseta koguda tõendeid teise liikmesriigi territooriumil ja piirkonnas, kuhu nad on akrediteeritud, kuulates ära nende esindatava liikmesriigi kodanikke ilma sunnimeetmeid kasutamata nende esindatava liikmesriigi kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames. Siiski tuleks jätta liikmesriigi otsustada, kas tema diplomaatilistel esindajatel ja konsulaarametnikel on oma ülesannete täitmise raames õigus tõendeid koguda.

(25)

Tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike poolt peaks toimuma diplomaatilise esinduse või konsulaadi ruumides, välja arvatud erandjuhtudel. Selliseks juhuks võib olla see, kui ärakuulatav isik ei saa kohale tulla raske haiguse tõttu.

(26)

Tõendite kogumise taotluse täitmine vastavalt käesolevale määrusele ei tohiks kaasa tuua maksude või kulude tasumise nõuet. Kui taotluse saanud kohus tasumist siiski nõuab, ei peaks ekspertidele ja tõlkidele makstud tasusid ning liikmesriigiriigisiseses õiguses ette nähtud erimenetluse või kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest tulenevaid kulusid tasuma kõnealune kohus. Sellisel juhul peaks taotlev kohus võtma vajalikud meetmed viivitamatu tasumise tagamiseks. Kui on vajalik eksperdi hinnang, peaks taotluse saanud kohtul olema võimalik nõuda, et enne taotluse täitmist esitaks taotlev kohus kulude katmiseks piisava tagatise või teeks ettemakse.

(27)

Selleks et käesoleva määruse I lisas esitatud vorme ajakohastada või teha neis tehnilisi muudatusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (11) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(28)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (12).

(29)

Käesolev määrus peaks olema ülemuslik liikmesriikide sõlmitud selliste kahe-ja mitmepoolsete lepingute ja kokkulepete sätete suhtes, millel on käesoleva määruse kohaldamisalaga sama kohaldamisala. Käesolev määrus ei takista liikmesriike jätmast kehtima või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid tõendite kogumisel tehtava koostöö edasiseks hõlbustamiseks, tingimusel et need rahvusvahelised lepingud või kokkulepped on kooskõlas käesoleva määrusega.

(30)

Väga tähtis on võimalus kasutada tõhusaid meetmeid tõendite saamiseks, säilitamiseks ja esitamiseks ning et järgitakse kaitseõigust ja kaitstakse konfidentsiaalset teavet. Sellega seoses on oluline soodustada kaasaegse tehnoloogia kasutamist.

(31)

Tõendite kogumise, säilitamise ja esitamise kord peaks tagama menetlusõiguste ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitse vastavalt liidu ja riigisisesele õigusele.

(32)

Oluline on tagada, et käesoleva määruse kohaldamisel järgitakse liidu andmekaitsealast õigust ning austatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud eraelu puutumatust. Samuti on oluline tagada, et käesoleva määruse kohane füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine toimuks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ (13) ning määrusega (EL) 2018/1725. Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine peaks toimuma üksnes käesolevas määruses sätestatud konkreetsetel eesmärkidel.

(33)

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktide 22 ja 23 kohaselt peaks komisjon käesolevat määrust hindama, tuginedes spetsiaalse järelevalvekorra abil kogutud teabele, et hinnata käesoleva määruse tegelikku mõju ja edasiste meetmete võtmise vajadust. Kui liikmesriigid koguvad andmeid edastatud ja täidetud taotluste arvu kohta ning nende juhtumite arvu kohta, kui edastamine toimus muul viisil kui detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, peaksid nad need andmed seire eesmärgil esitama komisjonile. Komisjoni poolt tagasüsteemina välja töötatud etalonteostuse tarkvara peaks koguma seire eesmärgil vajalikke andmeid programmeerituna ning need andmed tuleks edastada komisjonile. Kui liikmesriigid otsustavad komisjoni välja töötatud etalonteostuse tarkvara asemel kasutada riiklikku IT-süsteemi, võib selline süsteem võimaldada kõnealuste andmete programmeeritud kogumist ning sellisel juhul tuleks need andmed edastada komisjonile.

(34)

Kuna käesoleva määruse eesmärke ei saa liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid tõendite kogumisega seotud taotluste ja teatiste vahetut, tõhusat ja kiiret edastamist võimaldava lihtsustatud õigusraamistiku loomise teel paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(35)

Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikega 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 13. septembril 2019 (14).

(36)

Et teha käesoleva määruse õigusnormid kergemini kättesaadavaks ja loetavaks, tuleks määrus (EÜ) nr 1206/2001 tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva määrusega.

(37)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt on Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(38)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui liikmesriigi kohus kooskõlas kõnealuse liikmesriigi õigusega palub

a)

teise liikmesriigi pädeval kohtul koguda tõendeid või

b)

luba koguda tõendeid vahetult teises liikmesriigis.

2.   Taotlust ei saa esitada selliste tõendite saamiseks, mis ei ole mõeldud kasutamiseks juba alustatud või kavandatavas kohtumenetluses.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„kohus“ – kohtud ja muud liikmesriikide ametiasutused ja ametiisikud, kellest on teatatud komisjonile artikli 31 lõike 3 alusel ning kes täidavad kohtu ülesandeid, tegutsevad kohtuasutuse delegeeritud volituste alusel või tegutsevad kohtuasutuse alluvuses ning kes on riigisisese õiguse kohaselt pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes;

2)

„detsentraliseeritud IT-süsteem“ – riiklike IT-süsteemide ja koostalitlusvõimeliste pääsupunktide võrgustik, mille toimimise ja haldamise eest vastutab iga liikmesriik ise ning mis võimaldab turvalist ja usaldusväärset piiriülest teabevahetust riiklike IT-süsteemide vahel.

Artikkel 3

Otseedastus kohtute vahel

1.   Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud taotluse edastab kohus, kus menetlus on alustatud või kus seda kavandatakse (edaspidi „taotlev kohus“), tõendite kogumiseks otse mõne teise liikmesriigi pädevale kohtule (edaspidi „taotluse saanud kohus“).

2.   Iga liikmesriik koostab nende kohtute nimekirja, kes on pädevad koguma tõendeid kooskõlas käesoleva määrusega. Nimekirjas tuuakse ära ka nende kohtute territoriaalne ja, kui see on asjakohane, ainupädevus.

Artikkel 4

Keskasutus

1.   Iga liikmesriik määrab keskasutuse, kellel on järgmised ülesanded:

a)

anda kohtutele teavet;

b)

lahendada probleeme, mis võivad seoses taotlusega tekkida;

c)

erandjuhtudel edastada taotleva kohtu palvel taotlus pädevale kohtule.

2.   Liitriigist liikmesriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega liikmesriigil on õigus määrata rohkem kui üks keskasutus.

3.   Samuti määrab iga liikmesriik käesoleva artikli lõikes 1 osutatud keskasutuse või ühe või mitu pädevat asutust, kes vastutavad artikli 19 kohaselt esitatud taotluste kohta otsuste tegemise eest.

II PEATÜKK

TAOTLUSTE EDASTAMINE JA TÄITMINE

1. JAGU

Taotluse edastamine

Artikkel 5

Taotluse vorm ja sisu

1.   Taotluse esitamisel kasutatakse I lisa vormi A või asjakohasel juhul vormi L. Igal taotlusel tuleb märkida järgmised andmed:

a)

taotlev kohus ja, kui see on asjakohane, taotluse saanud kohus;

b)

menetluse poolte ja võimalike esindajate nimed ja aadressid;

c)

kohtuasja liik ja sisu ning faktiliste asjaolude lühikokkuvõte;

d)

taotletavate tõendite kogumise kirjeldus;

e)

kui taotluse eesmärk on isiku ülekuulamine:

ülekuulatava isiku nimi ja aadress;

ülekuulatavale isikule esitatavad küsimused või nende asjaolude kirjeldus, millega seoses teda üle kuulatakse;

asjakohasel juhul viide õigusele ütluste andmisest keelduda, vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õigusele;

võimalik nõue, et ülekuulamine toimub vande all või vannet asendava kinnituse alusel, ja vandeks või kinnituseks kasutatav erivorm;

asjakohasel juhul muu teave, mida taotlev kohus vajalikuks peab;

f)

kui taotletakse muud liiki kui punktis e nimetatud tõendite esitamist, siis uuritavad dokumendid või muud esemed;

g)

asjakohasel juhul artikli 12 lõike 3 või 4 või artikli 13 või 14 kohased taotlused ning nende täitmiseks vajalik teave.

2.   Taotluse ja kõigi lisatud dokumentide autentsust ei ole vaja tõestada ega täita muid samaväärseid vorminõudeid.

3.   Dokumendid, mida taotlev kohus peab vajalikuks taotluse täitmiseks lisada, esitatakse koos dokumentide tõlkega sellesse keelde, milles kirjutati taotlus.

Artikkel 6

Keel

Käesoleva määruse kohased taotlused ja teatised koostatakse taotluse saanud liikmesriigi ametlikus keeles, või kui selles liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, siis selle koha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest, kus taotletav tõendite kogumine toimub, või mõnes muus keeles, mille aktsepteerimisest on liikmesriik teatanud.

Iga liikmesriik teatab komisjonile liidu ametlikud keeled, mis ei ole tema riigikeeled, kuid milles täidetud I lisas esitatud vorme ta aktsepteerib.

Artikkel 7

Taotluste ja muude teatiste edastamine

1.   Käesoleva määruse kohased taotlused ja teatised edastatakse turvalise ja usaldusväärse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, järgides nõuetekohaselt põhiõigusi ja -vabadusi. Selline detsentraliseeritud IT-süsteem põhineb koostalitlusvõimelisel lahendusel nagu e-CODEX.

2.   Detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatavate taotluste ja teatiste suhtes kohaldatakse määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud üldist õigusraamistikku kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamiseks.

3.   Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud taotlustel ja teatistel peab olema või neil on tempel või käsitsi kirjutatud allkiri, võib nende asemel kasutada määruses (EL) nr 910/2014 määratletud kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja.

4.   Kui lõike 1 kohane edastamine ei ole võimalik detsentraliseeritud IT-süsteemi häire või asjaomaste tõendite laadi või erakorraliste asjaolude tõttu, toimub edastamine kõige kiiremate ja asjakohasemate alternatiivsete vahendite abil, võttes arvesse vajadust tagada usaldusväärsus ja turvalisus.

Artikkel 8

Elektrooniliste dokumentide õigusjõud

Menetluses ei tohi keelduda detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatud dokumentide õigusjõu ja tõendina kasutamise lubatavuse tunnustamisest ainuüksi seetõttu, et need on esitatud elektroonilisel kujul.

2. JAGU

Taotluse kättesaamine

Artikkel 9

Taotluse kättesaamine

1.   Seitsme päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest saadab taotluse saanud pädev kohus taotlevale kohtule kättesaamisteatise, kasutades I lisa vormi B. Kui taotlus ei vasta artiklites 6 ja 7 sätestatud tingimustele, teeb taotluse saanud kohus kättesaamisteatisele sellekohase märkuse.

2.   Kui I lisa vormi A kasutades esitatud ja artiklis 6 sätestatud tingimustele vastava taotluse täitmine ei kuulu taotluse saanud kohtu pädevusse, saadab kõnealune kohus taotluse oma liikmesriigi pädevale kohtule ja teatab sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi C.

Artikkel 10

Puudulik taotlus

1.   Kui taotlust ei saa täita, sest see ei sisalda kogu artiklis 5 osutatud vajalikku teavet, teatab taotluse saanud kohus sellest viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi D, ja palub taotlevat kohut saata puuduv teave, täpsustades puuduva teabe võimalikult täpselt.

2.   Kui taotlust ei saa täita, sest kooskõlas artikli 22 lõikega 3 nõutakse tagatist või ettemakset, teatab taotluse saanud kohus sellest viivitamata hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi D, ja teatab taotlevale kohtule, kuidas tagatis esitada või ettemaks tasuda. Taotluse saanud kohus teatab tagatise või ettemakse kättesaamisest viivitamata ja hiljemalt kümne päeva jooksul alates tagatise või ettemakse vastuvõtmisest, kasutades I lisa vormi E.

Artikkel 11

Taotluse täiendamine

1.   Kui taotluse saanud kohus on taotluse kättesaamise teatisel artikli 9 lõike 1 kohaselt teatanud, et taotlus ei vasta artiklites 6 ja 7 sätestatud tingimustele, või on artikli 10 kohaselt teatanud taotlevale kohtule, et taotlust ei saa täita, sest see ei sisalda kogu artiklis 5 osutatud vajalikku teavet, algab artiklis 12 sätestatud tähtaeg hetkest, kui taotluse saanud kohus on kätte saanud nõuetekohaselt koostatud taotluse.

2.   Kui taotluse saanud kohus nõuab tagatise esitamist või ettemakse tasumist artikli 22 lõike 3 kohaselt, algab artiklis 12 sätestatud tähtaeg hetkest, kui tagatis esitati või ettemakse tasuti.

3. JAGU

Tõendite kogumine taotluse saanud kohtu poolt

Artikkel 12

Üldsätted taotluse täitmise kohta

1.   Taotluse saanud kohus täidab taotluse viivitamata ja hiljemalt 90 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

2.   Taotluse saanud kohus täidab taotluse vastavalt oma riigisisesele õigusele.

3.   Taotlev kohus võib I lisa vormi A kasutades paluda taotluse täitmist vastavalt oma riigisiseses õiguses ette nähtud erimenetlusele. Taotluse saanud kohus täidab taotluse vastavalt erimenetlusele, välja arvatud juhul, kui see ei ole kooskõlas tema riigisisese õigusega või kui ta ei saa taotlust täita suurte praktiliste raskuste tõttu. Kui taotluse saanud kohus ühel nimetatud põhjustest ei täida palvet täita taotlus vastavalt erimenetlusele, teatab ta sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi H.

4.   Taotlev kohus võib nõuda, et taotluse saanud kohus kasutaks tõendite kogumisel spetsiifilist kommunikatsioonitehnoloogiat, eelkõige video- ja telekonverentse.

Taotluse saanud kohus peab kasutama esimeses lõigus kindlaks määratud kommunikatsioonitehnoloogiat, välja arvatud juhul, kui see ei ole kooskõlas tema riigisisese õigusega või kui taotluse saanud kohus ei saa seda tehnoloogiat kasutada suurte praktiliste raskuste tõttu.

Kui taotluse saanud kohus ühel nimetatud põhjustest kindlaks määratud kommunikatsioonitehnoloogiat ei kasuta, teatab ta sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi H.

Kui esimeses lõigus osutatud kommunikatsioonitehnoloogia ei ole taotlevale kohtule ega taotluse saanud kohtule kättesaadav, võivad kohtud sellise kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavaks teha kahepoolse kokkuleppe alusel.

Artikkel 13

Tõendite kogumine poolte juuresolekul ja osalusel

1.   Kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õigusega ette nähtud, on pooltel ja nende võimalikel esindajatel õigus viibida juures, kui taotluse saanud kohus tõendeid kogub.

2.   Taotlev kohus teatab oma taotluses taotluse saanud kohtule I lisa vormi A kasutades, et pooled ja nende võimalikud esindajad viibivad juures ja, kui see on asjakohane, et nõutakse nende osalemist tõendite kogumisel. Seda teavet võib anda ka muul sobival ajal.

3.   Kui tõendite kogumisel nõutakse poolte ja nende võimalike esindajate osalemist, määrab taotluse saanud kohus kooskõlas artikliga 12 tingimused, mille alusel nad osaleda võivad.

4.   Taotluse saanud kohus teatab pooltele ja nende võimalikele esindajatele I lisa vormi I kasutades tõendite kogumise aja ja koha ja asjakohasel juhul, mis tingimustel nad võivad osaleda tõendite kogumisel.

5.   Lõiked 1–4 ei piira taotluse saanud kohtu võimalust nõuda pooltelt ja nende võimalikelt esindajatelt nende juuresviibimist või osalemist tõendite kogumisel, kui see võimalus on ette nähtud kohtu liikmesriigi õigusega.

Artikkel 14

Tõendite kogumine taotleva kohtu esindajate juuresolekul ja osalusel

1.   Kui see on kooskõlas taotleva kohtu liikmesriigi õigusega, on taotleva kohtu esindajal õigus viibida juures, kui taotluse saanud kohus tõendeid kogub.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel hõlmab mõiste „esindaja“ taotleva kohtu määratud kohtuametnikke vastavalt selle riigisisesele õigusele. Samuti võib taotlev kohus määrata kooskõlas oma riigisisese õigusega muid isikuid, näiteks eksperdi.

3.   Taotlev kohus teatab oma taotluses taotluse saanud kohtule I lisa vormi A kasutades, et tema esindajad viibivad juures ja, kui see on asjakohane, et nõutakse nende osalemist tõendite kogumisel. Seda teavet võib anda ka muul sobival ajal.

4.   Kui tõendite kogumisel nõutakse taotleva kohtu esindajate osalemist, määrab taotluse saanud kohus kooskõlas artikliga 12 kindlaks, mis tingimustel nad võivad osaleda.

5.   Taotluse saanud kohus teatab taotlevale kohtule I lisa vormi I kasutades aja ja koha, millal ja kus tõendite kogumine toimub, ja asjakohasel juhul, mis tingimustel esindajad võivad osaleda.

Artikkel 15

Sunnimeetmed

Vajaduse korral kohaldab taotluse saanud kohus taotluse täitmisel asjakohaseid sunnimeetmeid sellistel juhtudel ja sellisel määral, mis on ette nähtud taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusega riiklike asutuste või ühe asjaomase poole samal eesmärgil esitatud taotluse täitmise puhul.

Artikkel 16

Taotluse täitmisest keeldumine

1.   Isiku ülekuulamise taotlust ei täideta, kui asjaomane isik kasutab õigust tunnistuse andmisest keelduda või tal on keelatud tunnistusi anda

a)

taotluse saanud kohtu liikmesriigi õiguse alusel või

b)

taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel, kui selline õigus või keeld on täpsustatud taotluses, või kui selle on vajaduse korral taotluse saanud kohtu nõudmisel kinnitanud taotlev kohus.

2.   Muudel kui lõikes 1 osutatud alustel võib taotluse täitmisest keelduda ainult juhul, kui esineb mõni järgmine alus:

a)

taotlus ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse;

b)

taotluse täitmine ei kuulu vastavalt taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusele kohtu ülesannete hulka;

c)

taotlev kohus ei vasta taotluse saanud kohtu nõudele täiendada tõendite kogumise taotlust artikli 10 kohaselt 30 päeva jooksul alates hetkest, kui taotluse saanud kohus nõude esitas, või

d)

artikli 22 lõike 3 kohaselt nõutav tagatis ei ole esitatud või ettemakse ei ole tehtud 60 päeva jooksul alates hetkest, kui taotluse saanud kohus tagatist või ettemakset nõudis.

3.   Taotluse saanud kohus ei või taotluse täitmisest keelduda üksnes põhjusel, et tema riigisisese õiguse kohaselt on kõnealuses asjas erandlik kohtualluvus mõnel teisel selle liikmesriigi kohtul või et selle liikmesriigi õiguse kohaselt ei ole selles asjas hagemisõigust.

4.   Kui taotluse täitmisest keeldutakse ühel lõikes 2 osutatud põhjusel, teatab taotluse saanud kohus I lisa vormi K kasutades sellest taotlevale kohtule 60 päeva jooksul alates hetkest, kui taotluse saanud kohus taotluse kätte sai.

Artikkel 17

Viivitusest teatamine

Kui taotluse saanud kohus ei ole võimeline taotlust täitma 90 päeva jooksul alates selle kättesaamisest, teatab ta sellest taotlevale kohtule, kasutades I lisa vormi J. Seda tehes esitab taotluse saanud kohus ka viivituse põhjused ja aja, mida ta arvab vajavat taotluse täitmiseks.

Artikkel 18

Taotluse täitmisele järgnev menetlus

Taotluse saanud kohus saadab taotlevale kohtule viivitamata dokumendid, mis kinnitavad taotluse täitmist, ja asjakohasel juhul tagastab taotlevalt kohtult saadud dokumendid. Dokumentidele lisatakse kinnitus taotluse täitmise kohta, kasutades I lisa vormi K.

4. JAGU

Tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt ning tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike poolt

Artikkel 19

Tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt

1.   Kui kohus taotleb tõendite vahetut kogumist mõnes teises liikmesriigis, esitab ta I lisa vormi L kasutades taotluse selle liikmesriigi keskasutusele või pädevale asutusele.

2.   Tõendite vahetu kogumine on võimalik ainult siis, kui see toimub vabatahtlikkuse alusel, ilma sunnimeetmeid kasutamata.

Kui tõendite vahetu kogumine tähendab isiku ülekuulamist, teatab taotlev kohus kõnealusele isikule, et tõendite kogumine toimub vabatahtlikkuse alusel.

3.   Tõendite kogumise korraldab kohtuametnik või mõni teine isik, näiteks ekspert, kes määratakse vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õigusele.

4.   30 päeva jooksul alates tõendite vahetu kogumise taotluse saamisest teatab taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus taotlevale kohtule I lisa vormi M kasutades, kas taotlus on rahuldatud ja kui vaja, siis mis tingimustel kooskõlas selle liikmesriigi õigusega tõendeid vahetult kogutakse.

Keskasutus või pädev asutus võib määrata tõendite vahetul kogumisel osalema oma liikmesriigi kohtu, et tagada käesoleva artikli nõuetekohane kohaldamine ja tõendite vahetuks kogumiseks ettenähtud tingimuste järgimine.

5.   Kui taotlev kohus ei ole 30 päeva jooksul pärast tõendite vahetu kogumise taotluse kättesaamise teatist saanud teavet selle kohta, kas taotlus on rahuldatud, võib ta saata taotluse saanud liikmesriigi keskasutusele või pädevale asutusele meeldetuletuse. Kui taotlev kohus ei saa vastust 15 päeva jooksul pärast meeldetuletuse kättesaamisteatist, loetakse tõendite vahetu kogumise taotlus rahuldatuks. Erakorralistel asjaoludel, kui keskasutusel või pädeval asutusel ei olnud võimalik taotlusele vastata isegi meeldetuletusele järgneva tähtaja jooksul, võib tõendite vahetust kogumisest keeldumise alustele erandkorras tugineda ka pärast kõnealuse tähtaja möödumist, kuni tõendite tegeliku vahetu kogumiseni.

6.   Taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus võib määrata oma liikmesriigi kohtu, kes annab tõendite vahetul kogumisel praktilist abi.

7.   Taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus võib jätta tõendite vahetu kogumise taotluse rahuldamata ainult juhul, kui:

a)

taotlus ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse;

b)

taotlusel ei ole märgitud kogu vajalikku artiklis 5 osutatud teavet või

c)

taotletav tõendite vahetu kogumine on vastuolus selle liikmesriigi õiguse põhimõtetega.

8.   Ilma et see piiraks lõike 4 kohaselt ette nähtud tingimuste kohaldamist, kogub taotlev kohus tõendeid vahetult vastavalt oma liikmesriigi õigusele.

Artikkel 20

Tõendite vahetu kogumine videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil

1.   Kui tõendite kogumiseks tuleb tunnistajana üle kuulata teises liikmesriigis asuvat isikut ja kohus taotleb tõendite vahetut kogumist artikli 19 kohaselt, kogub taotlev kohus tõendid videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, kui see tehnoloogia on kõnealuses kohtus kättesaadav ja kui kohus peab sellise tehnoloogia kasutamist asja konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt asjakohaseks.

2.   Taotlus tõendite vahetuks kogumiseks videokonverentsi teel või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil esitatakse I lisa vormi N kasutades. Taotlev kohus ja taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus või tõendite vahetul kogumisel praktilist abi andma määratud kohus lepivad kokku ülekuulamise praktilises korralduses.

Taotluse korral antakse taotlevale kohtule vajaduse korral abi tõlgi leidmiseks.

Artikkel 21

Tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike poolt

Liikmesriigid võivad oma riigisiseses õiguses näha oma kohtute jaoks ette võimaluse paluda oma diplomaatilistel esindajatel või konsulaarametnikel teise liikmesriigi territooriumil ja piirkonnas, kuhu nad on akrediteeritud, koguda tõendeid diplomaatilise esinduse või konsulaadi ruumides, välja arvatud erandjuhtudel, ilma et nad peaksid esitama eelneva taotluse ning kasutama sunnimeetmeid, kuulates vabatahtlikkuse alusel ära nende esindatava liikmesriigi kodanikke nende esindatava liikmesriigi kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames. Taotluse saanud diplomaatiline esindaja või konsulaarametnik täidab taotluse vastavalt oma liikmesriigi õigusele.

5. JAGU

Kulud

Artikkel 22

Kulud

1.   Tõendite kogumise taotluse täitmine vastavalt artiklile 12 ei too kaasa maksude või kulude tasumise nõuet.

2.   Erandina lõikest 1 võib taotluse saanud kohus nõuda maksude või kulude tasumist. Kui taotluse saanud kohus seda nõuab, tagab taotlev kohus järgmiste kulude viivitamatu tasumise:

ekspertidele ja tõlkidele makstud tasud ja

artikli 12 lõigete 3 ja 4 kohaldamisel tekkinud kulud.

Poolte kohustust neid tasusid või kulusid tasuda reguleerib taotleva kohtu liikmesriigi õigus.

3.   Kui on vajalik eksperdi hinnang, võib taotluse saanud kohus nõuda enne tõendite kogumise taotluse täitmist taotlevalt kohtult eksperdiarvamuse eeldatavate kulude katmiseks piisava tagatise esitamist või ettemakse tasumist. Kõikidel muudel juhtudel ei või tagatise esitamist või ettemakse tasumist seada tõendite kogumise taotluse täitmise tingimuseks.

Tagatise esitavad või ettemakse tasuvad pooled, kui see on taotleva kohtu liikmesriigi õiguses ette nähtud.

III PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Käsiraamat ja I lisa muutmine

1.   Komisjon koostab käsiraamatu, mis sisaldab teavet, mille liikmesriigid on esitanud artikli 31 kohaselt, ja kehtivaid lepinguid või kokkuleppeid vastavalt artikli 29 lõikele 3, ning ajakohastab seda regulaarselt. Komisjon teeb käsiraamatu elektrooniliselt kättesaadavaks eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et ajakohastada selles esitatud vorme või teha neis vormides tehnilisi muudatusi.

Artikkel 24

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 22. detsembrist 2020. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga tähtaja lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 23 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 23 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 25

Rakendusaktide vastuvõtmine komisjoni poolt

1.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse detsentraliseeritud IT-süsteem, nähes ette järgmist:

a)

tehniline kirjeldus, millega määratakse kindlaks elektroonilised teabevahetusmeetodid detsentraliseeritud IT-süsteemi jaoks;

b)

teabevahetusprotokollide tehniline kirjeldus;

c)

infoturbe eesmärgid ja asjakohased tehnilised meetmed, millega tagatakse minimaalsed infoturbestandardid teabe töötlemiseks ja edastamiseks detsentraliseeritud IT-süsteemis;

d)

minimaalsed kättesaadavuse eesmärgid detsentraliseeritud IT-süsteemi osutatavatele teenustele;

e)

liikmesriikide esindajatest koosneva juhtkomitee loomine, et tagada detsentraliseeritud IT-süsteemi toimimine ja hooldamine käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu 23. märtsiks 2022 kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 26

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 27

Etalonteostuse tarkvara

1.   Komisjon vastutab sellise etalonteostuse tarkvara loomise, hooldamise ja edasise arendamise eest, mida liikmesriigid võivad otsustada kasutada oma tagasüsteemina riikliku IT-süsteemi asemel. Selle etalonteostuse tarkvara loomist, hooldamist ja edasist arendamist rahastatakse liidu üldeelarvest.

2.   Komisjon tagab ja säilitab kommunikatsioonitaristu pääsupunktide aluseks olevate tarkvarakomponentide tasuta rakendamise, hooldamise ja toe ning toetab neid.

Artikkel 28

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kulud

1.   Iga liikmesriik kannab oma nende pääsupunktide paigaldamise, toimimise ja hooldamise kulud, mis on vajalikud riiklike IT-süsteemide omavaheliseks ühendamiseks detsentraliseeritud IT-süsteemi kontekstis.

2.   Iga liikmesriik kannab oma riikliku IT-süsteemi loomise ja kohandamise kulud, et muuta see koostalitlusvõimeliseks pääsupunktidega, ning selle süsteemi administreerimise, toimimise ja hooldamise kulud.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira liikmesriikide võimalust taotleda liidu rahastamisprogrammidest toetusi nendes lõigetes osutatud tegevuste toetamiseks.

Artikkel 29

Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

1.   Käesolev määrus on oma kohaldamisalas ülimuslik liikmesriikide sõlmitud muude kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, eelkõige 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni ning 18. märtsi 1970. aasta Haagi tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsiooni sätete suhtes nendega ühinenud liikmesriikide vahelistes suhetes.

2.   Käesolev määrus ei takista liikmesriike jätmast kehtima või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, et tõendite kogumist veelgi hõlbustada, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas.

3.   Liikmesriigid saadavad komisjonile

a)

liikmesriikide vahel sõlmitud lõikes 2 osutatud lepingute või kokkulepete koopiad ning selliste lepingute või kokkulepete projektid, mida nad sõlmida kavatsevad, ning

b)

kõik nende lepingute või kokkulepete denonsseerimised või muudatused.

Artikkel 30

Edastatud teabe kaitse

1.   Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

Pädevad asutused vahetavad või edastavad liidu tasandil teavet kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725.

Isikuandmed, mis ei ole konkreetse juhtumi käsitlemiseks olulised, kustutatakse viivitamata.

2.   Riigisisese õiguse kohaselt pädevat asutust või pädevaid asutusi käsitatakse käesoleva määruse kohasel isikuandmete töötlemisel vastutavate töötlejatena määruse (EL) 2016/679 tähenduses.

3.   Olenemata lõigetest 1 ja 2 kasutab taotluse saanud kohus käesoleva määruse alusel edastatud teavet üksnes sel eesmärgil, milleks see edastati.

4.   Taotluse saanud kohtud tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma riigisisese õigusega.

5.   Lõiked 3 ja 4 ei mõjuta riigisisest õigust, mis võimaldab andmesubjektidel saada teavet käesoleva määruse alusel edastatud teabe kasutamisest.

6.   Käesoleva määrusega ei piirata direktiivi 2002/58/EÜ kohaldamist.

Artikkel 31

Teatamine

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile järgmise teabe:

a)

artikli 3 lõike 2 kohaselt koostatud nimekiri, milles tuuakse ära kohtute territoriaalne ja, kui see on kohaldatav, ainupädevus;

b)

artikli 4 lõike 3 kohaste keskasutuste ja pädevate asutuste nimed ja aadressid ning nende territoriaalne pädevus;

c)

artikli 3 lõike 2 kohaselt koostatud nimekirjas loetletud kohtute käsutuses olevad tehnilised vahendid taotluste vastuvõtmiseks;

d)

taotluste puhul aktsepteeritavad keeled, nagu on osutatud artiklis 6.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõikes 1 osutatud teabe igast hilisemast muutmisest.

3.   Iga liikmesriik teatab komisjonile muude selliste ametiasutuste ja ametiisikute üksikasjad, kes on pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealuste üksikasjade igast hilisemast muutmisest.

4.   Liikmesriigid võivad komisjoni teavitada, kui nad saavad võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele varem, kui on nõutud käesolevas määruses. Komisjon teeb selle teabe elektrooniliselt kättesaadavaks, eelkõige Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

Artikkel 32

Seire

1.   Hiljemalt 2. juuliks 2023 koostab komisjon üksikasjaliku kava käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju üle seire tegemiseks.

2.   Seirekavas määratakse kindlaks meetmed, mida komisjon ja liikmesriigid võtavad seire tegemiseks käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju üle. Kavas määratakse kindlaks lõikes 3 osutatud andmete esmakordse kogumise aeg, mis on hiljemalt 2. juuli 2026, ja andmete kogumise edasised ajavahemikud.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile järgmised seire tegemiseks vajalikud andmed, kui need on kättesaadavad:

a)

artikli 7 lõike 1 ja artikli 19 lõike 1 kohaselt edastatud tõendite kogumise taotluste arv;

b)

artikli 12 ja artikli 19 lõike 8 kohaselt täidetud tõendite kogumise taotluste arv;

c)

juhtumite arv, mil tõendite kogumise taotlus edastati artikli 7 lõike 4 kohaselt muul viisil kui detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu.

4.   Etalonteostuse tarkvara ja, kui see on vastavalt varustatud, riiklik tagasüsteem koguvad programmeerituna lõike 3 punktides a ja b osutatud andmeid ning edastavad need regulaarselt komisjonile.

Artikkel 33

Hindamine

1.   Hiljemalt viis aastat pärast artikli 35 lõikes 3 osutatud artikli 7 kohaldamise alguskuupäeva hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande, kohasel juhul koos seadusandliku ettepanekuga.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 34

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 1206/2001 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikkel 6, mis tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse artikli 35 lõikes 3 osutatud artikli 7 kohaldamise alguskuupäevast.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 35

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2022.

2.   Artikli 31 lõiget 3 kohaldatakse alates 23. märtsist 2022.

3.   Artiklit 7 kohaldatakse alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kolmeaastase ajavahemiku möödumisele pärast artiklis 25 osutatud rakendusaktide jõustumise kuupäeva.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 25. november 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT C 62, 15.2.2019, lk 56.

(2)  Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. novembri 2020. aasta esimese lugemise seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 23. novembri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1).

(4)  Nõukogu 25. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (ELT L 178, 2.7.2019, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (ELT L 201, 27.7.2012, lk 107).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(10)  Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT L 7, 10.1.2009, lk 1).

(11)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

(14)  ELT C 370, 31.10.2019, lk 24.


I LISA

VORM A

TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (1) artikkel 5)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotlev kohus:

2.1.

Nimi:

2.2.

Aadress:

2.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

2.2.2.

Asula ja sihtnumber:

2.2.3.

Riik:

2.3.

Telefon:

2.4.

Faks: ((*))

2.5.

E-post:

3.

Taotluse saanud kohus:

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon:

3.4.

Faks: ((*))

3.5.

E-post:

4.

Hageja(te)/avaldaja(te) algatatud kohtuasjas (2)

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon: ((*))

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post ((*)):

5.

Hageja/avaldaja esindajad

5.1.

Nimi:

5.2.

Aadress:

5.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

5.2.2.

Asula ja sihtnumber:

5.2.3.

Riik:

5.3.

Telefon:

5.4.

Faks ((*)):

5.5.

E-post:

6.

Kostja(d)/vastaspool(ed (3))

6.1.

Nimi:

6.2.

Aadress:

6.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

6.2.2.

Asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Riik:

6.3.

Telefon: ((*))

6.4.

Faks ((*)):

6.5.

E-post ((*)):

7.

Kostja/vastaspoole esindajad

7.1.

Nimi:

7.2.

Aadress:

7.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

7.2.2.

Asula ja sihtnumber:

7.2.3.

Riik:

7.3.

Telefon:

7.4.

Faks: ((*))

7.5.

E-post:

8.

Poolte kohalolek ja osalemine

8.1.

Pooled ja (olemasolu korral) nende esindajad viibivad tõendite kogumise juures: ☐

8.2.

Poolte ja (olemasolu korral) nende esindajate osalemine on nõutav: ☐

8.3.

Kui üks pool või tema esindaja viibib tõendite kogumise juures, on vaja suulist tõlget järgmisesse keelde: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

9.

Taotleva kohtu esindajate kohalolek ja osalemine: ☐

9.1.

Esindajad viibivad tõendite kogumise juures: ☐

9.2.

Esindajate osalemine on nõutav: (4)

9.2.1.

Nimi:

9.2.2.

Ametinimetus:

9.2.3.

Ametikoht:

9.2.4.

Ülesanded:

9.3.

Kui taotleva kohtu esindaja viibib tõendite kogumise juures, on vaja suulist tõlget järgmisesse keelde: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Kohtuasja liik ja sisu ning faktiliste asjaolude lühikokkuvõte (lisas, kui see on asjakohane):

11.

Tõendite kogumine

11.1.

Tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.

Tunnistajate ülekuulamine: ☐

11.2.1.

Ees- ja perekonnanimi:

11.2.2.

Sünniaeg (kui teada):

11.2.3.

Aadress:

11.2.3.1.

Tänav ja maja number/postkast:

11.2.3.2.

Asula ja sihtnumber:

11.2.3.3.

Riik:

11.2.4.

Telefon ((*)):

11.2.5.

Faks ((*)):

11.2.6.

E-post: ((*))

11.2.7.

Küsimused tunnistajale või nende asjaolude lühikokkuvõte, mille kohta teda tuleb üle kuulata (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.8.

Õigus keelduda tunnistuse andmisest taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel (lisas, kui see on asjakohane): jah ☐ ei ☐

11.2.9.

Palume tunnistaja üle kuulata

11.2.9.1.

vande all: ☐

11.2.9.2.

kinnitatult: ☐

11.2.10.

Muu teave, mida taotlev kohus peab vajalikuks (lisas, kui see on asjakohane):

11.3.

Muu tõendite kogumine

11.3.1.

Uuritavad dokumendid ja taotletud tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

11.3.2.

Uuritavad esemed ja taotletavate tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

12.

Palume taotlus täita

12.1.

vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õiguses ette nähtud erimenetlusele (määruse (EL) 2020/1783 artikli 12 lõige 3), mida on kirjeldatud lisas ☐

12.2.

ja/või vormis N osutatud kommunikatsioonitehnoloogia abil (määruse (EL) 2020/1783 artikli 12 lõige 4) ☐

12.3.

taotluse täitmiseks on vaja järgmist teavet:

13.

Põhjused, miks edastamiseks ei kasutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi (määruse (EL) 2020/1783 artikli 7 lõige 4 (5))

Elektrooniline edastamine ei olnud võimalik järgmistel põhjustel:

detsentraliseeritud IT-süsteemi häire

tõendite laad

erakorralised asjaolud

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM B

TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE KÄTTESAAMISE TEATIS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (6) artikli 9 lõige 1)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks: ((*))

4.5.

E-post:

5.

Taotluse sai kätte ……. (kättesaamise kuupäev) punktis 4 osutatud kohus.

6.

Taotlust ei saa menetleda, sest:

6.1.

vormi täitmisel kasutatud keelt ei aktsepteerita (määruse (EL) 2020/1783 artikkel 6): ☐

6.1.1.

palume kasutada ühte järgmistest keeltest:

6.2.

dokument ei ole loetav: ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM C

TEATIS TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE EDASTAMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (7) artikli 9 lõige 2)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotleva kohtu nimi:

3.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

4.

Tõendite kogumise taotlus ei kuulu tõendite kogumise taotluse punktis 3 nimetatud kohtu pädevusse ja edastati järgmisele kohtule

4.1.

Pädeva kohtu nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks: ((*))

4.5.

E-post:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM D

TAOTLUS LISATEABE SAAMISEKS TÕENDITE KOGUMISE EESMÄRGIL

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (8) artikkel 10)

1.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

2.

Taotleva kohtu viitenumber:

3.

Taotluse saanud kohtu nimi:

4.

Taotleva kohtu nimi:

5.

Tõendite kogumise taotlust ei saa täita ilma järgmise lisateabeta:

6.

Tõendite kogumise taotlust ei saa täita enne, kui on esitatud tagatis või tehtud ettemakse vastavalt määruse (EL) 2020/1783 artikli 22 lõikele 3. Tagatis tuleks esitada või ettemakse tuleks teha järgmiselt:

6.1.

Konto omaniku nimi:

6.2.

Panga nimi/BIC või muu asjakohane pangakood:

6.3.

Konto number/IBAN:

6.4.

Makse tähtpäev:

6.5.

Nõutav tagatise või ettemakse summa:

6.6.

Rahaühik:

☐ euro (EUR)

☐ Bulgaaria leev (BGN)

☐ Horvaatia kuna (HRK)

☐ Tšehhi kroon (CZK)

☐ Ungari forint (HUF)

☐ Poola zlott (PLN)

☐ naelsterling (GBP)

☐ Rumeenia leu (RON)

☐ Rootsi kroon (SEK)

☐ muu rahaühik (palun märkige ISO-kood):

6.7.

Makse viitenumber/selgitus/sõnum makse saajale:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM E

TAGATISE VÕI ETTEMAKSE KÄTTESAAMISE KINNITUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (9) artikli 10 lõige 2)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Tagatise või ettemakse sai kätte … (kättesaamise kuupäev) punktis 4 osutatud kohus.

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM F (10)

TAOTLUS ESITADA TEAVE VIIVITUSE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (11) artikli 12 lõige 1 ja artikli 19 lõige 4)

SAADETI JÄRGMINE TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUS, KUID PUUDUB TEAVE TÕENDITE KOGUMISE TULEMUSE KOHTA

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber (kui teada):

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse nimi:

5.

Lisatud on tõendite kogumise originaaltaotlus (vorm A) või tõendite vahetu kogumise originaaltaotlus (vorm L). ☐

Taotleva kohtu käsutuses olev teave:

5.1.

taotlus saadetud ☐

kuupäev ………………

5.2.

kättesaamisteatis ☐

kuupäev………………

5.3.

viivitusest teatatud ☐

kuupäev ………………

5.4.

muu teave kätte saadud ☐

………………………………

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM G (12)

VASTUS TAOTLUSELE ESITADA TEAVE VIIVITUSE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (13) artikli 12 lõige 1)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber (kui see on kättesaadav):

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu/keskasutuse/pädeva asutuse nimi:

5.

VIIVITUSE PÕHJUSED:

5.1.

Tõendite kogumise taotlust ei ole kätte saadud ☐

5.2.

Ülekuulatava isiku praegune aadress on kindlakstegemisel ☐

5.3.

Ülekuulatavale isikule ei ole kutset veel kätte toimetatud ☐

5.4.

Isik ei ilmunud ülekuulamisele vaatamata talle kättetoimetatud kutsele ☐

5.5.

Taotlusele vastatud … (kuupäev). Vastus on lisatud ☐

5.6.

Tagatist või ettemakset, mida nõuti … (kuupäev), ei ole kätte saadud ☐

5.7.

Muu: … ☐

6.

Taotlus täidetakse eeldatavasti hiljemalt …… (märkida eeldatav kuupäev).

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM H

TEATIS ERIMENETLUSE JA/VÕI KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TAOTLEMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (14) artikli 12 lõiked 3 ja 4)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Palvet täita tõendite kogumise taotlus vastavalt tõendite kogumise taotluse (vorm A) punktis 12.1 osutatud erimenetlusele ei olnud võimalik täita, sest:

5.1.

taotletud menetlus ei ole kooskõlas taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusega: ☐

5.2.

taotletud menetluse läbiviimine tekitaks suuri praktilisi raskusi: ☐

6.

Palvet täita tõendite kogumise taotlus tõendite kogumise taotluse (vorm A) punktis 12.2 osutatud kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades ei olnud võimalik täita, sest:

6.1.

kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine ei ole kooskõlas taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusega ☐

6.2.

kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine tekitaks suuri praktilisi raskusi ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM I

TEATIS TÕENDITE KOGUMISE KUUPÄEVA, KELLAAJA, KOHA JA OSALEMISTINGIMUSTE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (15) artikli 13 lõige 4 ja artikli 14 lõige 5)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotlev kohus

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon:

3.4.

Faks: ((*))

3.5.

E-post:

4.

Taotluse saanud kohus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post:

5.

Tõendite kogumise kuupäev ja kellaaeg:

6.

Tõendite kogumise koht, kui see erineb punktis 4 osutatust:

7.

Asjakohasel juhul tingimused, mille alusel pooled ja (olemasolu korral) nende esindajad võivad osaleda:

8.

Asjakohasel juhul tingimused, mille alusel taotleva kohtu esindajad võivad osaleda:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM J

VIIVITUSEST TEATAMINE

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (16) artikkel 17)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Tõendite kogumise taotlust ei saa täita 90 päeva jooksul alates selle kättesaamisest järgmistel põhjustel:

5.1.

Ülekuulatava isiku praegune aadress on kindlakstegemisel ☐

5.2.

Ülekuulatavale isikule ei ole kutset veel kätte toimetatud ☐

5.3.

Isik ei ilmunud ülekuulamisele vaatamata talle kättetoimetatud kutsele ☐

5.4.

Taotlusele vastatud … (kuupäev). Vastus on lisatud ☐

5.5.

Tagatist või ettemakset, mida nõuti … (kuupäev), ei ole kätte saadud ☐

5.6.

Muu (täpsustada): … ☐

6.

Taotlus täidetakse eeldatavasti hiljemalt … (märkida eeldatav kuupäev).

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM K

TEAVE TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE TÄITMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (17) artiklid 16 ja 18)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Taotluse saanud kohtu nimi:

5.

Tõendite kogumise taotlus täideti ☐

Lisatud on tõendite kogumise taotluse täitmist kinnitavad dokumendid:

6.

Tõendite kogumise taotluse täitmisest on keeldutud järgmisel põhjusel:

6.1.

Ülekuulatav isik on tuginenud oma õigusele keelduda ütluste andmisest või on teatanud, et tal on keelatud ütlusi anda: ☐

6.1.1.

taotluse saanud kohtu liikmesriigi õiguse alusel: ☐

6.1.2.

taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel: ☐

6.2.

Tõendite kogumise taotlus ei kuulu määruse (EL) 2020/1783 kohaldamisalasse ☐

6.3.

Taotluse saanud kohtu liikmesriigi õiguse kohaselt ei kuulu tõendite kogumise taotluse täitmine kohtu ülesannete hulka ☐

6.4.

Taotlev kohus ei ole täitnud lisateabe esitamise taotlust, mille taotluse saanud kohus esitas ....... (lisateabe esitamise taotluse kuupäev) ☐

6.5.

Määruse (EL) 2020/1783 artikli 22 lõike 3 kohaselt küsitud tagatist ei ole esitatud või ettemakset ei ole tehtud. ☐

7.

Muud mittetäitmise põhjused:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM L

TÕENDITE VAHETU KOGUMISE TAOTLUS

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (18) artiklid 19 ja 20)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber: ((*))

3.

Taotlev kohus:

3.1.

Nimi:

3.2.

Aadress:

3.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2.

Asula ja sihtnumber:

3.2.3.

Riik:

3.3.

Telefon:

3.4.

Faks: ((*))

3.5.

E-post:

4.

Taotluse saanud riigi keskasutus/pädev asutus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks ((*)):

4.5.

E-post:

5.

Hageja(te)/avaldaja(te) algatatud kohtuasjas (19)

5.1.

Nimi:

5.2.

Aadress:

5.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

5.2.2.

Asula ja sihtnumber:

5.2.3.

Riik:

5.3.

Telefon: ((*))

5.4.

Faks ((*)):

5.5.

E-post ((*)):

6.

Hageja/avaldaja esindajad

6.1.

Nimi:

6.2.

Aadress:

6.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

6.2.2.

Asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Riik:

6.3.

Telefon:

6.4.

Faks: ((*))

6.5.

E-post:

7.

Kostja(d)/vastaspool(ed (20))

7.1.

Nimi:

7.2.

Aadress:

7.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

7.2.2.

Asula ja sihtnumber:

7.2.3.

Riik:

7.3.

Telefon ((*)):

7.4.

Faks ((*)):

7.5.

E-post ((*)):

8.

Kostja/vastaspoole esindajad

8.1.

Nimi:

8.2.

Aadress:

8.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

8.2.2.

Asula ja sihtnumber:

8.2.3.

Riik:

8.3.

Telefon:

8.4.

Faks: ((*))

8.5.

E-post:

9.

Tõendeid kogub:

9.1.

Nimi:

9.2.

Ametinimetus:

9.3.

Ametikoht:

9.4.

Ülesanded:

10.

Kohtuasja liik ja sisu ning faktiliste asjaolude lühikokkuvõte (lisas, kui see on asjakohane):

11.

Läbiviidav tõendite kogumine

11.1.

Tõendite kogumise kirjeldus (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.

Tunnistajate ülekuulamine

11.2.1.

Ees- ja perekonnanimi

11.2.2.

Sünniaeg (kui teada):

11.2.3.

Aadress:

11.2.3.1.

Tänav ja maja number/postkast:

11.2.3.2.

Asula ja sihtnumber:

11.2.3.3.

Riik:

11.2.4.

Telefon: ((*))

11.2.5.

Faks ((*)):

11.2.6.

E-post ((*)):

11.2.7.

Küsimused tunnistajale või nende asjaolude kokkuvõte, mille kohta teda tuleb üle kuulata (lisas, kui see on asjakohane):

11.2.8.

Õigus keelduda tunnistuse andmisest taotleva kohtu liikmesriigi õiguse alusel (lisas, kui see on asjakohane): jah ☐ ei ☐

11.3.

Muu tõendite kogumine (lisas, kui see on asjakohane):

12.

Taotlev kohus taotleb tõendite vahetut kogumist vormis N osutatud kommunikatsioonitehnoloogia abil ☐

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM M

TEAVE KESKASUTUSELT/PÄDEVALT ASUTUSELT TÕENDITE VAHETU KOGUMISE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (21) artikkel 19)

1.

Taotleva kohtu viitenumber:

2.

Keskasutuse/pädeva asutuse viitenumber:

3.

Taotleva kohtu nimi:

4.

Keskasutus/pädev asutus

4.1.

Nimi:

4.2.

Aadress:

4.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2.

Asula ja sihtnumber:

4.2.3.

Riik:

4.3.

Telefon:

4.4.

Faks: ((*))

4.5.

E-post:

5.

Teave keskasutuselt/pädevalt asutuselt

5.1.

Tõendite vahetu kogumine vastavalt taotlusele on aktsepteeritud: ☐

5.2.

Tõendite vahetu kogumine vastavalt taotlusele on aktsepteeritud järgmistel tingimustel (lisas, kui see on asjakohane):

5.3.

Tõendite vahetust kogumisest vastavalt taotlusele keeldutakse järgmisel põhjusel:

5.3.1.

taotlus ei kuulu määruse (EL) 2020/1783 kohaldamisalasse: ☐

5.3.2.

taotlus ei sisalda kogu vajalikku määruse (EL) 2020/1783 artikli 5 kohast teavet: ☐

5.3.3.

taotletav tõendite vahetu kogumine on vastuolus keskasutuse/pädeva asutuse liikmesriigi õiguse aluspõhimõtetega: ☐

6.

Ülesanne anda tõendite vahetul kogumisel praktilist abi anti järgmisele kohtule:

6.1.

Nimi:

6.2.

Aadress:

6.2.1.

Tänav ja maja number/postkast:

6.2.2.

Asula ja sihtnumber:

6.2.3.

Riik:

6.3.

Telefon:

6.4.

Faks: ((*))

6.5.

E-post:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

VORM N

TEAVE VIDEOKONVERENTSI VÕI MUU KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TEHNILISTE ÜKSIKASJADE KOHTA

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (22) artikli 12 lõige 4 ja artikkel 20)

1.

Taotleva kohtu viitenumber: ((*))

2.

Taotluse saanud kohtu viitenumber ((*)):

3.

Taotleva kohtu nimi ((*)):

4.

Taotluse saanud kohtu nimi ((*)):

5.

Taotleva kohtu tehnilised andmed:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Telefoninumber, kohtusaal ((*)):

5.4.

Muu:

6.

Eelistatud ühendusviis (kui punktis 5 on täidetud rohkem valikuid):

7.

Ühenduse eelistatud kuupäev(ad) ja kellaaeg (-ajad):

7.1.

kuupäev:

7.2.

kellaaeg: (23)

8.

Ühenduse testimise eelistatud kuupäev(ad) ja kellaaeg (-ajad):

8.1.

kuupäev:

8.2.

kellaaeg (23):

8.3.

kontaktisik ühenduse testimise või muu tehnilise abi jaoks:

8.4.

suhtluskeel: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

8.5.

telefoninumber, kuhu helistada ühenduse testimisel või tõendite kogumisel tekkinud tehniliste raskuste korral:

9.

Teave suulise tõlke kohta:

9.1.

Vajatakse abi suulise tõlgi leidmiseks: ☐

9.2.

Asjaomased keeled: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Teave selle kohta, kas tõendite kogumine salvestatakse: (24)

10.1.

jah ☐

10.2.

ei ☐

11.

Muu: …

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:


(1)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(2)  Rohkem kui ühe hageja/avaldaja korral esitage punktides 4.1–4.5 osutatud teave.

(3)  Rohkem kui ühe kostja/vastaspoole korral esitage punktides 6.1–6.5 osutatud teave.

(4)  Rohkem kui ühe esindaja korral esitage punktis 9.2 osutatud teave.

(5)  Seda punkti kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast.

(6)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(7)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

((*))  Ei ole kohustuslik.

(8)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(9)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(10)  Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(11)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(12)  Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(13)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

(14)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.

(15)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(16)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

(17)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

(18)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(19)  Rohkem kui ühe hageja/avaldaja korral esitage palun punktides 5.1–5.5 osutatud teave.

(20)  Rohkem kui ühe kostja/vastaspoole korral esitage punktides 7.1–7.5 osutatud teave.

(21)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(22)  ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

((*))  Ei ole kohustuslik.

(23)  Taotluse saanud liikmesriigi kohalik aeg.

(24)  Nt tõendite kogumise veebisalvestis või transkriptsioon.


II LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS KOOS HILISEMATE MUUDATUSTEGA

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1).

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1103/2008, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – III osa (ELT L 304, 14.11.2008, lk 80).

Ainult määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 muudatused.


III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikkel 2

Artikli 2 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõiked 2, 3 ja 4

Artikkel 8

Artikli 7 lõige 1

Artikli 9 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 1

Artikli 10 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõige 1

Artikli 11 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 11 lõige 2

Artikli 10 lõige 1

Artikli 12 lõige 1

Artikli 10 lõige 2

Artikli 12 lõige 2

Artikli 10 lõige 3

Artikli 12 lõige 3

Artikli 10 lõige 4

Artikli 12 lõige 4

Artikli 11 lõige 1

Artikli 13 lõige 1

Artikli 11 lõige 2

Artikli 13 lõige 2

Artikli 11 lõige 3

Artikli 13 lõige 3

Artikli 11 lõige 4

Artikli 13 lõige 4

Artikli 11 lõige 5

Artikli 13 lõige 5

Artikli 12 lõige 1

Artikli 14 lõige 1

Artikli 12 lõige 2

Artikli 14 lõige 2

Artikli 12 lõige 3

Artikli 14 lõige 3

Artikli 12 lõige 4

Artikli 14 lõige 4

Artikli 12 lõige 5

Artikli 14 lõige 5

Artikkel 13

Artikkel 15

Artikli 14 lõige 1

Artikli 16 lõige 1

Artikli 14 lõige 2

Artikli 16 lõige 2

Artikli 14 lõige 3

Artikli 16 lõige 3

Artikli 14 lõige 4

Artikli 16 lõige 4

Artikkel 15

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikli 17 lõige 1

Artikli 19 lõige 1

Artikli 17 lõige 2

Artikli 19 lõige 2

Artikli 17 lõige 3

Artikli 19 lõige 3

Artikli 17 lõike 4 esimene lõik

Artikli 19 lõike 4 esimene lõik

Artikli 17 lõike 4 teine lõik

Artikli 19 lõike 4 teine lõik

Artikli 17 lõike 4 kolmas lõik

Artikli 19 lõige 5

Artikkel 19 lõige 6

Artikli 17 lõige 5

Artikli 19 lõige 7

Artikli 17 lõige 6

Artikli 19 lõige 8

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 18

Artikkel 22

Artikli 19 lõige 1

Artikli 23 lõige 1

Artikli 19 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikkel 20

Artikkel 26

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 27

Artikkel 28

Artikli 21 lõige 1

Artikli 29 lõige 1

Artikli 21 lõige 2

Artikli 29 lõige 2

Artikli 21 lõike 3 punkt a

Artikli 21 lõike 3 punkt b

Artikli 29 lõike 3 punkt a

Artikli 21 lõike 3 punkt c

Artikli 29 lõike 3 punkt b

Artikkel 30

Artikli 22 esimene lõik

Artikli 31 lõige 1

Artikli 22 teine lõik

Artikli 31 lõige 2

Artikli 31 lõige 3

Artikli 31 lõige 4

Artikkel 32

Artikkel 23

Artikli 33 lõige 1

Artikli 33 lõige 2

Artikkel 24

Artikkel 34

Artikli 24 lõige 1

Artikli 35 lõike 1 esimene lõik

Artikli 24 lõige 2

Artikli 35 lõike 1 teine lõik

Artikli 35 lõige 2

Artikli 35 lõige 3

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


Top