EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1732, 18. september 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses tasudega, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab väärtpaberistamise registritelt (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 390/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1732,

18. september 2020,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses tasudega, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab väärtpaberistamise registritelt

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artiklile 16 nõuab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) väärtpaberistamise registritelt tasu, mis katab täielikult ESMA nende registrite registreerimise ja järelevalvega seotud vajalikud kulutused. ESMA kulud on suuremad, kui ta töötleb kõrvalteenuste pakkumist kavandavate väärtpaberistamise registrite registreerimise taotlusi. Kulud on aga madalamad, kui väärtpaberistamise register on juba registreeritud kauplemisteabehoidlana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 (2) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2365 (3). Registreerimist taotlevate üksuste registreerimistasu puhul peaks seetõttu võtma konkreetselt arvesse, millist liiki teenuseid hakkab väärtpaberistamise register osutama, ja seda, kas see on juba kauplemisteabehoidlana registreeritud või mitte. Kuna ESMA kulud registreerimistaotluse hindamisel on ühesugused, olenemata taotleja suurusest, ja sõltuvad ainult osutatavate teenuste liigist, on asjakohane, et registreerimistasu fikseeritakse.

(2)

Kui üksus, mis ei ole juba kauplemisteabehoidlana registreeritud, esitab samal ajal kauplemisteabehoidla ja väärtpaberistamise registrina registreerimise taotlused, oleks sünergia tõttu madalamad ka ESMA kulud, mis tekivad nende taotluste töötlemisel. Kui sellised taotlused esitatakse samaaegselt, peaks väärtpaberistamise register maksma kogu tasu vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012 või asjakohasel juhul vastavalt määrusele (EL) 2015/2365 kauplemisteabehoidlana registreerimise eest, samal ajal kui väärtpaberistamise registrina registreerimise eest tuleks maksta vähendatud registreeringu laiendamise tasu.

(3)

Registreerimise või registreeringu laiendamise tasus, mida peab maksma väärtpaberistamise register, mis pakub pärast registreerimist kõrvalteenuseid, tuleks neid kõrvalteenuseid arvesse võtta. Seevastu väärtpaberistamise registrile, mis lõpetab pärast registreerimist kõrvalteenuste pakkumise, ei tohiks registreerimise ega registreeringu laiendamise tasu tagasi maksta, kuna ESMA-l on juba taotluse hindamisel tekkinud kulud.

(4)

Alusetute taotluste ärahoidmiseks ei tohiks registreerimise ega registreeringu laiendamise tasu hüvitada, kui ESMA on registreerimisest keeldunud, ja need tuleks osaliselt hüvitada ainult juhul, kui taotleja võtab oma taotluse registreerimisprotsessi ajal tagasi.

(5)

Järelevalvetasude õiglase jaotamise tagamiseks ja selle tagamiseks, et kehtestatud tasud kajastaksid ESMA tegelikke kulusid, mis on seotud asjaomase järelevalvesubjektiga, tuleks iga-aastane järelevalvetasu arvutada iga väärtpaberistamise registri käibe põhjal. Kui varasemad andmed registreeritud väärtpaberistamise registri käibe kohta ei ole kättesaadavad, peaks iga-aastane järelevalvetasu põhinema väärtpaberistamise registri eeldataval käibel.

(6)

Igalt väärtpaberistamise registrilt võetavad iga-aastased järelevalvetasud peaksid olema proportsionaalsed selle registri käibega asjaomasel majandusaastal, võrreldes kõigi registreeritud ja järelevalvealuste väärtpaberistamise registrite kogukäibega samal majandusaastal. Igale väärtpaberistamise registrile tuleks kehtestada ka minimaalne iga-aastane järelevalvetasu, arvestades, et kõigi väärtpaberistamise registrite järelevalve puhul on teatavad fikseeritud halduskulud, sõltumata käibe suurusest.

(7)

Kuna väärtpaberistamise registri tegevuse kohta registreerimisele järgneva majandusaasta jooksul on saadaval ainult piiratud hulgal andmeid, tuleks selle aasta järelevalvetasu arvutada registreerimistasu ja pingutuste põhjal, mida ESMA on aasta jooksul selle väärtpaberistamise registri üle järelevalvet tehes teinud. Järelevalvetegevus esimestel kuudel pärast registreerimist on sarnane tegevusega taotleja registreerimistaotluse hindamisel. Seetõttu peaks väärtpaberistamise registri esimesel tegevusaastal järelevalvetasu põhinema taotleja makstud registreerimistasul, mida on korrigeeritud koefitsiendiga.

(8)

Võttes arvesse ESMA iga-aastast eelarvemenetlust ja järelevalvekulude hindamiseks vajalikku aega, ei ole võimalik võtta asjaomase majandusaasta 1. oktoobril või pärast seda registreeritud väärtpaberistamise registreid arvesse järgmise aasta järelevalve kogukulu arvutamisel. Seetõttu peaks eelmise aasta 1. oktoobril või pärast seda registreeritud väärtpaberistamise registri iga-aastane järelevalvetasu olema võrdne selle registreerimistasuga.

(9)

Riiklikele pädevatele asutustele tekivad kulud määruse (EL) 2017/2402 kohase töö tegemisel, eriti selle määruse artikli 14 lõike 1 kohaselt delegeeritud ülesannete täitmisel. Tasud, mida ESMA võtab väärtpaberistamise registritelt, peaksid katma ka need kulud. Tagamaks, et pädevatel asutustel ei teki delegeeritud ülesannete täitmisel või ESMA abistamisel kahjumit ega kasumit, peaks ESMA hüvitama ainult tegelikud kulud, mis riiklikul pädeval asutusel on sellega seoses tekkinud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Järelevalvekulude täielik hüvitamine

Väärtpaberistamise registritelt võetavad tasud katavad:

a)

kõik kulud, mis on seotud väärtpaberistamise registrite registreerimisega ESMAs ja järelevalvega vastavalt määrusele (EL) 2017/2402, sealhulgas kulud, mis tulenevad nende kauplemisteabehoidlate registreeringu laiendamisest, mis on juba registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 VI jaotise 1. peatüki või määruse (EL) 2015/2365 III peatüki alusel;

b)

kõik kulud nende pädevate asutuste kulutuste hüvitamiseks, kes on teinud tööd määruse (EL) 2017/2402 kohaselt, ja seoses ülesannete delegeerimisega vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikele 1.

Artikkel 2

Arvesse võetav käive

1.   Ainult määruse (EL) 2017/2402 alusel registreeritud väärtpaberistamise registritel peavad käesoleva määruse kohaldamisel olema auditeeritud raamatupidamisaruanded, milles eristatakse tulusid, mis on teenitud

a)

väärtpaberistamise põhiteenustelt, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 artikli 1 punktis 3 (4);

b)

väärtpaberistamise kõrvalteenustelt, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 artikli 1 punktis 4;

c)

muudelt pakutavatelt teenustelt.

2.   Väärtpaberistamise registril, mis on registreeritud määruse (EL) 2017/2402 alusel ja mis on registreeritud ka kauplemisteabehoidlana vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012 või määrusele (EL) 2015/2365, peavad käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil olema auditeeritud raamatupidamisaruanded, milles eristatakse tulusid, mis on teenitud:

a)

väärtpaberistamise põhiteenuste osutamiselt;

b)

väärtpaberistamise kõrvalteenuste osutamiselt;

c)

tuletisinstrumentide kohta keskse andmete kogumise ja säilitamise põhifunktsioonidelt vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012;

d)

kõrvalteenuste osutamiselt, mis on otseselt seotud tuletisinstrumentide kohta keskse andmete kogumise ja säilitamisega vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012;

e)

väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta keskse andmete kogumise ja säilitamise põhifunktsioonidelt vastavalt määrusele (EL) 2015/2365;

f)

kõrvalteenuste osutamiselt, mis on otseselt seotud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohta keskse andmete kogumise ja säilitamisega vastavalt määrusele (EL) 2015/2365;

g)

kombineeritud kõrvalteenuste osutamiselt, mis on otseselt seotud järgmisega:

i)

punktides a ja c nimetatud tegevus;

ii)

punktides a ja e nimetatud tegevus;

iii)

punktides c ja e nimetatud tegevus;

h)

muudelt pakutavatelt teenustelt.

3.   Väärtpaberistamise registri arvesse võetav käive teataval aastal n on järgmiste summa:

a)

registri tulud või eeldatavad tulud, kui kohaldatakse lõiget 5, saadud lõike 2 punktis a nimetatud tegevusest, nagu on märgitud aasta n–2 auditeeritud raamatupidamisaruandes;

b)

registri tulud lõike 2 punktis b nimetatud tegevusest ja lõike 2 punkti g alapunktides i ja ii nimetatud tegevusest saadud tulude asjakohane osa, nagu on märgitud aasta n–2 auditeeritud raamatupidamisaruandes.

4.   Lõike 3 punktis b nimetatud tulude asjakohane osa on võrdne lõike 2 punktis a nimetatud tegevusest saadava tuluga, mis on jagatud selliste tulude summaga, mis on saadud järgmistes punktides nimetatud tegevusest:

a)

lõike 2 punkt a;

b)

lõike 2 punkt c;

c)

lõike 2 punkt e.

5.   Kui aasta n–2 auditeeritud raamatupidamisaruanne ei ole kättesaadav, kasutab ESMA talle delegeeritud määruse (EL) 2020/1230 artikli 13 lõike 3 kohaselt esitatud äriplaanides märgitud aasta n eeldatavat tulu. Need eeldatavad tulud jaotatakse järgmisteks osadeks:

a)

lõike 2 punktis a nimetatud tegevusest eeldatavasti saadav tulu;

b)

lõike 2 punktis b nimetatud tegevusest eeldatavasti saadav tulu;

c)

lõike 2 punkti g alapunktides i ja ii nimetatud tegevusest eeldatavasti saadav tulu.

Väärtpaberistamise register, mis otsustab esitada ESMA-le aasta n eeldatavate tulude ajakohastatud andmed, teeb seda aasta n–1 30. septembriks.

Artikkel 3

Registreerimise ja registreeringu laiendamise tasu

1.   Kui taotleja ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlana määruse (EL) nr 648/2012 VI jaotise 1. peatüki ega määruse (EL) 2015/2365 III peatüki alusel, on registreerimistasu järgmine:

a)

100 000 eurot, kui register kavatseb osutada artikli 2 lõike 2 punktis b või punkti g alapunktis i või ii osutatud kõrvalteenuseid;

b)

65 000 eurot, kui punkti a ei kohaldata.

2.   Kui taotleja on registreeritud kauplemisteabehoidlana määruse (EL) nr 648/2012 VI jaotise 1. peatüki või määruse (EL) 2015/2365 III peatüki alusel, on registreeringu laiendamise tasu järgmine:

a)

50 000 eurot, kui register kavatseb osutada artikli 2 lõike 2 punktis b või punkti g alapunktis i või ii osutatud kõrvalteenuseid;

b)

32 500 eurot, kui punkti a ei kohaldata.

3.   Kui taotleja ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlana vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012 ega määrusele (EL) 2015/2365 ja ta esitab samaaegselt registreerimistaotlused määruse (EL) 2017/2402 ja kas määruse (EL) nr 648/2012 või määruse (EL) 2015/2365 alusel, maksab taotleja registreerimistasu täies ulatuses vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1003/2013 (5) artiklile 6 või asjakohasel juhul komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/360 (6) artikli 5 lõikele 1 ning registreeringu laiendamise tasu vastavalt lõikele 3.

4.   Kui taotleja ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlana vastavalt määrusele (EL) nr 648/2012 ega määrusele (EL) 2015/2365 ja ta esitab samaaegselt registreerimistaotlused nii määruse (EL) nr 648/2012, määruse (EL) 2015/2365 kui ka määruse (EL) 2017/2402 alusel, maksab taotleja registreerimistasu täies ulatuses vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1003/2013 artiklile 6, registreeringu laiendamise tasu vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/360 artikli 5 lõikele 5 ning registreeringu laiendamise tasu vastavalt lõikele 3.

5.   Väärtpaberistamise register, kes pakub pärast registreerimist kõrvalteenuseid ja peab sellest tulenevalt maksma suuremat registreerimistasu või suuremat registreeringu laiendamise tasu kui algselt makstud registreerimistasu või registreeringu laiendamise tasu, maksab algselt makstud registreerimistasu või registreeringu laiendamise tasu ja suurema kohaldatava registreerimistasu või registreeringu laiendamise tasu erinevuse.

Artikkel 4

Iga-aastased järelevalvetasud registreeritud väärtpaberistamise registrite ja kauplemisteabehoidlate jaoks, kes on oma registreeringut laiendanud

1.   Kõigi registreeritud väärtpaberistamise registrite iga-aastane järelevalvetasu aastal n on võrdne nende väärtpaberistamise registrite tegevuse järelevalve hinnanguliste kuludega, mis sisalduvad ESMA selle aasta eelarves.

2.   Väärtpaberistamise registri makstav iga-aastane järelevalvetasu selle aasta eest, mil see väärtpaberistamise register registreeriti, on võrdne artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluva registreerimistasuga, mis on korrutatud väärtpaberistamise registri registreerimise kuupäevast selle aasta lõpuni järelejäänud tööpäevade arvuga ja jagatud 250ga.

3.   Sellise väärtpaberistamise registri makstav järelevalvetasu teataval aastal n, mis registreeriti eelmise aasta 1. oktoobril või pärast seda, on võrdne artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluva registreerimistasuga.

4.   Aasta n järelevalvetasu, mille maksab enne eelmise aasta 1. oktoobrit registreeritud väärtpaberistamise register, on võrdne lõikes 1 osutatud iga-aastase järelevalvetasuga, mis on jagatud kõigi enne eelmise aasta 1. oktoobrit registreeritud väärtpaberistamise registrite vahel proportsionaalselt iga väärtpaberistamise registri arvesse võetava käibega, mis on arvutatud vastavalt artikli 2 lõikele 3.

5.   Iga-aastane järelevalvetasu, välja arvatud lõike 2 kohaselt makstav iga-aastane järelevalvetasu, ei ole kunagi väiksem kui 30 000 eurot.

Artikkel 5

Tasude maksmise üldine kord

1.   Kõik tasud makstakse eurodes. Tasud makstakse vastavalt artiklitele 6, 7 ja 8.

2.   Makse hilinemise korral tuleb maksta igapäevast trahvi, mis on võrdne 0,1 %ga tasumisele kuuluvast summast.

Artikkel 6

Registreerimistasude maksmine ja kulutuste hüvitamine

1.   Artiklis 3 osutatud registreerimistasu ja registreeringu laiendamise tasu makstakse täies ulatuses siis, kui väärtpaberistamise register esitab registreerimise või registreeringu laiendamise taotluse.

2.   Pool väärtpaberistamise registri makstud registreerimistasust või registreeringu laiendamise tasust hüvitatakse, kui väärtpaberistamise register võtab oma registreerimistaotluse või registreeringu laiendamise taotluse tagasi enne, kui ESMA on väärtpaberistamise registrile teatanud, et tema taotlus on määruse (EL) 2017/2402 artikli 10 lõike 6 kohaselt täielik.

3.   Registreerimistasu ja registreeringu laiendamise tasu ei hüvitata pärast seda, kui ESMA on väärtpaberistamise registrile teatanud, et tema taotlus on täielik vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 10 lõikele 6.

Artikkel 7

Iga-aastaste järelevalvetasude maksmine

Artiklis 4 osutatud iga-aastane järelevalvetasu makstakse ühe maksena, mis tuleb tasuda hiljemalt selle aasta märtsi lõpuks, mida see puudutab, välja arvatud nimetatud artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud iga-aastane järelevalvetasu.

ESMA saadab võlateatised kõigile registreeritud väärtpaberistamise registritele, täpsustades aastatasu suuruse, vähemalt 30 kalendripäeva enne aastatasu maksmise päeva.

Artikkel 8

Pädevate asutuste kulutuste hüvitamine

1.   Ainult ESMA võtab registreerimistasu, registreeringu laiendamise tasu ja iga-aastast järelevalvetasu.

2.   ESMA hüvitab pädevale asutusele tegelikud kulud, mis on tekkinud seoses määruse (EL) 2017/2402 kohaste ülesannete täitmisega ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 74 kohase ülesannete delegeerimisega kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 9 lõikega 1 ja määruse (EL) 2017/2402 artikli 14 lõikega 1.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201 27.7.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 29. novembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1230, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberistamise registri registreerimise taotluse üksikasjad ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise lihtsustatud taotluse üksikasjad (ELT L 289, 3.9.2020, lk 345).

(5)  Komisjoni 12. juuli 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1003/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (ELT L 279, 19.10.2013, lk 4).

(6)  Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/360, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (ELT L 81, 22.3.2019, lk 58).


Top