EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Komisjoni määrus (EL) 2020/1684, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1684,

12. november 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarbijaohutuse komitee leidis oma 13. detsembri 2019. aasta arvamuses (2) („tarbijaohutuse komitee arvamus“), et metoksüpropüülaminotsükloheksenülideenetoksüetüültsüanoatsetaadi kasutamine UV-filtrina kosmeetikatoodetes kuni 3 % kontsentratsioonis on ohutu. Andmete puudumisel ei käsitlenud tarbijaohutuse komitee oma arvamuses toksilisust sissehingamisel. Tarbijaohutuse komitee arvamust ei kohaldata pihustatavate kosmeetikatoodete suhtes, mis võivad sissehingamise tõttu kokku puutuda kasutaja kopsudega.

(2)

Tarbijaohutuse komitee jõudis oma arvamuses ka järeldusele, et metoksüpropüülaminotsükloheksenülideenetoksüetüültsüanoatsetaat on sekundaarne amiin, mida on kerge nitrosoamiiniks nitroosida. Seda ei tohi kasutada koos nitroosivate ainetega. Nitrosoamiinide sisaldus peab jääma alla 50 ppb.

(3)

Võttes arvesse tarbijaohutuse komitee arvamust ning teaduse ja tehnika arengut, tuleks lubada metoksüpropüülaminotsükloheksenülideenetoksüetüültsüanoatsetaadi kasutamist kosmeetikatoodetes UV-filtrina kontsentratsioonis kuni 3 %, välja arvatud nende kasutusviiside korral, mille puhul võib sissehingamise tõttu kaasneda kokkupuude lõppkasutaja kopsudega.

(4)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS/1605/19.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisasse lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber

Aine määratlus

Tingimused

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN/XAN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

2-etoksüetüül-(2Z)-2-tsüano-2-[3-(3-metoksüpropüülamino)tsükloheks-2-een-1-ülideen]atsetaat

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Mitte kasutada nende kasutusviiside korral, mille puhul võib sissehingamise tõttu kaasneda kokkupuude lõppkasutaja kopsudega.

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega – nitrosoamiini piirnorm: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis“

 


Top