EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1641

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1641, 5. november 2020, inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi kohta Ameerika Ühendriikidest (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/7538

OJ L 370, 6.11.2020, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1641/oj

6.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 370/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1641,

5. november 2020,

inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi kohta Ameerika Ühendriikidest

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 129 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2017/625 on kehtestatud üldnõuded ametliku kontrolli toimingute jaoks, millega kontrollitakse selliste eeskirjade täitmist, mille eesmärk on inimestele ja loomadele otseselt või keskkonna kaudu avalduvaid riske ära hoida ja kõrvaldada või vähendada need vastuvõetava tasemeni.

(2)

Eelkõige on määruses (EL) 2017/625 sätestatud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest pärit loomade ja kaupade, sealhulgas inimtoiduks ettenähtud toidu liitu sisenemise üldtingimused. Määruse (EL) 2017/625 artikliga 129 on komisjonile antud õigus tunnistada, et kolmandate riikide või nende piirkondade kohaldatavad meetmed on samaväärsed kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud normidega sätestatud nõuetega, kui kolmandad riigid esitavad selle kohta objektiivsed tõendid. Samuti antakse sellega komisjonile õigus sätestada sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest pärit loomade ja kaupade liitu toomise tingimused, eelkõige seoses kõnealuste kaupadega kaasas olevate ametlike sertifikaatide või kinnituste laadi ja sisuga.

(3)

Nõukogu otsusega 98/258/EÜ (2) kiideti heaks Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitlev kokkulepe, mille eesmärk on hõlbustada kauplemist, kehtestades muu hulgas sanitaarmeetmete samaväärsuse tunnustamise mehhanismi. Nimetatud lepingu reguleerimisalasse kuuluvad inimtoiduks ettenähtud elusad, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelised molluskid, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod (Lisa I, mis käsitled hõlmatud tooteid).

(4)

Liidu kontrollid Ameerika Ühendriikides toimusid 17.–27. märtsini 2015, mille käigus hinnati liitu eksportimiseks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite ja nendest saadud kalandustoodete tootmise suhtes kehtivat kontrollisüsteemi (edaspidi „liidu kontrollid“). Nende kontrollide raames andsid Ameerika Ühendriikide ametiasutused teavet nende territooriumil kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude suhtes kohaldatavate sanitaareeskirjade, riskihindamise menetluste ja tegurite kohta, mida võeti arvesse riskide hindamisel ja nende kaupade sanitaarkaitse asjakohase taseme ning kontrolli, järelevalvemenetluste ja ametlike sertifitseerimismehhanismide kindlaksmääramisel.

(5)

Okasnahksete, mantelloomade ja meritigude suhtes kohaldatakse hügieenieeskirju, nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (3) III lisa VII jao punktis 1 elusate, jahutatud ja külmutatud kahepoolmeliste molluskite puhul. Vastavalt kohaldatakse liidu kontrollide raames elusaid kahepoolmelisi molluskeid käsitlevaid järeldusi ka okasnahksete, mantelloomade ja meritigude suhtes.

(6)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/626 (4) on kehtestatud kolmandate riikide või nende piirkondade loetelu, kust toiduohutust silmas pidades on lubatud tuua liitu teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 126 lõike 2 punktiga a, mille kohaselt nõutakse vastavust määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud normidega sätestatud asjaomastele nõuetele või nõuetele, mis on tunnistatud kõnealuste nõuetega vähemalt samaväärseks. Määruses (EL) 2019/626 on sätestatud, et inimtoiduks ettenähtud jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude saadetisi lubatakse liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit I lisas loetletud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest. Nimetatud loetellu on kantud Ameerika Ühendriikide Massachusettsi ja Washingtoni osariigid.

(7)

Liidu kontrollid ning seejärel Ameerika Ühendriikide esitatud kinnitused ja määrus (EL) 2019/626 annavad alust arvata, et meetmed, mida kohaldatakse Massachusettsi ja Washingtoni osariikides rahvatervise kaitseks seoses inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude tootmise ja turuleviimisega, on samaväärsed määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud toiduohutust käsitlevate normidega sätestatud nõuetega.

(8)

Selleks et võimaldada inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude liitu sisenemist, on vaja kehtestada ametlik näidissertifikaat inimtoiduks ettenähtud elusate, külmutatud, jahutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude importimiseks Ameerika Ühendriikidest, millega nõutakse tõendamist, et nende kaupade tootmise ja turuleviimise suhtes kohaldatavad meetmed on samaväärsed toiduohutuse seisukohast määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normidega kehtestatud nõuetega.

(9)

Teatavate inimtoiduks ettenähtud loomade ja kaupade saadetiste liitu sissetoomise nõuete sätestamisel tuleks viidata kombineeritud nomenklatuuri koodidele vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87, (5) milles on sätestatud inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude koodid.

(10)

Käesoleva rakendusmäärusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad inimtoiduks ettenähtud elusate, külmutatud, jahutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude liitu toomiseks Ameerika Ühendriikide Massachusettsi ja Washingtoni osariikidest.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

„kahepoolmelised molluskid“ on kahepoolmelised molluskid, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 2.1.

Artikkel 3

Võrdväärsus

Meetmed, mida kohaldatakse Ameerika Ühendriikide Massachusettsi ja Washingtoni osariikides rahva tervise kaitseks seoses inimtoiduks ettenähtud elusate, külmutatud, jahutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude tootmise ja turuleviimisega, mille kombineeritud nomenklatuuri koodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa II osas, on samaväärsed määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud eeskirjades sätestatud nõuetega.

Artikkel 4

Ametlik sertifikaat

 

Kõik artiklis 1 osutatud inimtoiduks ettenähtud elusate, külmutatud, jahutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude saadetised võivad siseneda liitu üksnes juhul, kui nendega on kaasas ametlik sertifikaat, mis on nõuetekohaselt täidetud vastavalt lisas esitatud näidisele.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Nõukogu 16. märtsi 1998. aasta otsus 98/258/EÜ elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel (EÜT L 118, 21.4.1998, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(4)  Komisjoni 5. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/626, milles käsitletakse nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelusid, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/759 kõnealuste loetelude osas (ELT L 131, 17.5.2019, lk 31).

(5)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

AMETLIK NÄIDISSERTIFIKAAT INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ELUSATE, JAHUTATUD, KÜLMUTATUD VÕI TÖÖDELDUD KAHEPOOLMELISTE MOLLUSKITE, OKASNAHKSETE, MANTELLOOMADE JA MERITIGUDE IMPORDIKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDEST

Image 1

Ameerika Ühendriigid (US)

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi


II osa. Sertifitseerimine

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b

II.1.

Terviseohutuse kinnitus inimtoiduks ettenähtud elusate, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude kohta

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, kinnitan, et:

siinkirjeldatud tooted vastavad Ameerika Ühendriikide asjakohastele standarditele ja Ameerika Ühendriikide kahepoolmeliste limuste regulatiivse kontrolli programmi nõuetele ning on toodetud nendega kooskõlas.

siinkirjeldatud tooted on märgistatud kui tooted, mis ei ole ette nähtud vette asetamiseks ega kokkupuuteks veega ELis.

kogu välisriigist pärinev karploomade materjal, mida toodetes kasutatakse, on pärit kolmandatest riikidest/ettevõtetest/kasvatuspiirkondadest, millel on luba eksportida elusaid kahepoolmelisi molluskeid ELi.

II.2.

Transpordi- ja märgistamisnõuded

Mina, allakirjutanud ametlik inspektor, kinnitan, et:

II.2.2.1.

eespool osutatud vesiviljelusloomad viibivad tingimustes, kaasa arvatud vee kvaliteet, mis ei muuda nende tervislikku seisundit;

II.2.2.2.

transpordikonteiner või sumplaev on enne laadimist puhas ja desinfitseeritud või varem kasutamata; ning

II.2.2.3.

saadetis on tähistatud mahuti välisküljel loetava märgisega või sumplaevaga transportimisel käesoleva sertifikaadi I osa lahtrites I.7–I.11 osutatud teabega lastimanifestis.

Märkused

*

Sama sertifikaati ei tohi kasutada elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning mitteelusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude partiidega. Elusate ja mitteelusate toodete jaoks tuleb koostada eraldi sertifikaat.

I osa

Lahter I.8: päritolupiirkond: USA saagi osariik ja heakskiidetud tootmispiirkonna kood.

Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtja nimi ja aadress.

Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veoautod), lennu number (lennuk) või nimi (laev). Maha- ja ümberlaadimise korral tuleb esitada eraldi teave.

Lahter I.19: kasutada asjakohaseid HS koode:

Lahter I.23: konteineri identifitseerimistunnus/plommi number: üksnes vajaduse korral.

Lahter I.28: kauba laad: täpsustada, kas tegemist on vesiviljeluse või loodusliku päritoluga. Töötlemisviis: elus, jahutatud, külmutatud, töödeldud. Tootmisettevõtte nimi ja loanumber: kalatöötlemislaev, külmutuslaev, külmhoone, töötlemisettevõte. Saagi asukoht näitab tootmispiirkonda, mis tuleb identifitseerida kõikide toodete puhul.

Templi ja allkirja värv peab erinema sertifikaadi ülejäänud teksti värvist.

Ametlik inspektor

Nimi (suurtähtedega) ....................................................................

Kvalifikatsioon ja ametinimetus .....................................................

Kuupäev ........................................................................................

Allkiri: ............................................................................................

Pitser


Top